Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Ecoenergetic cutting techniques
EN
The article discusses the relationship between energy quality technologies cutting and their environmental friendliness. Based on the energy analysis shows that energy consumption in the individual technological process is connected with the cutting power and power loss, which form the environmental indicators of the cutting process and reduce its energy efficiency. In addition, it is shown that at implementation of technological processes on the equipment, electrical systems are AC systems the implementation of the cutting process occurs when excessive consumption of currents. The article presents the results of studies on the energy efficiency of cutting processes, definition of the complex influence of cutting processes on the environment and humans, the formation of ways of improving environmental and energy performance quality of these processes.
PL
Ryzyko jest nieodłącznym atrybutem każdej dziedziny życia. W obecnych czasach, kiedy pieniądz to jedno z najważniejszych narzędzi służących zaspokajaniu codziennych potrzeb, kredyt to niejednokrotnie sposób rozwiązania problemu kosztów. Autorzy artykułu, uznając istotę ryzyka, podjęli próbę jego analizy, biorąc pod uwagę zaciąganie kredytów i niewywiązywanie się ze zobowiązań. W badaniu wzięły udział osoby, które w najbliższym czasie przejdą na emeryturę. Przedstawiona w pracy analiza została oparta na badaniu zamożności poszczególnych grup wiekowych w porównaniu do zadłużenia i udziału poszczególnych grup wiekowych w ludności ogółem.
EN
Risk is an inherent attribute of every sphere of life. In these times when money is one of the most important tools for meeting the daily needs, the loan is often a way to deal with the costs with which people have to contend. The authors of this article are intended to demonstrate the importance of appropriate risk analysis, which entails borrowing and failure to comply with obligations. Research will be based on the age group of people who will soon retire. The analysis will be based on the study of affluence of individual age groups in relation to debt and on the share of age groups in the total population.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań chropowatości zębów walcowych kół zębatych oraz charakterystykę technologicznej warstwy wierzchniej dla zębów walcowych kół zębatych poddanych szlifowaniu. Badaniu poddano koła zębate o zębach prostych, modułach m = 2-6 mm, szerokości wieńca b = 26–94 mm, liczbie zębów z = 12-48 wykonanych ze stali 40H, 45H, 12H2N4A i 20H2N4A o twardości 30–60 HRC. Do szlifowania zastosowano ściernicę T1Q o następujących parametrach: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, rodzaj ziarna 99A, wielkość ziarna 60–80, twardość H, struktura 5, spoiwo V. Uzyskane wyniki badań wykazały zależność wysokości chropowatości powierzchni od parametrów szlifowania i twardości warstwy wierzchniej, zaś mikrostruktura warstwy wierzchniej wykazała istotną rolę wpływów cieplnych poprzez zmiany aż do pojawienia się tzw. białej warstwy.
EN
The paper presents the results of the research on the roughness of the toothed cog wheels and the technological characteristics of the surface layer for toothed cylindrical gear wheels. The toothed teeth with straight teeth, the modules m = 2-6 mm, the bore width b = 26-94 mm, teeth number z = 12-48 made of 40H, 45H, 12H2N4A and 20H2N4A steel with a hardness of 30-60 HRC. For grinding, the T1Q grinding wheel has the following parameters: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, grains 99A, grain size 60–80, hardness H, structure 5, bonding V. The results showed that the surface roughness from the sanding and hardness parameters of the top layer, the microstructure of the surface layer has shown the important role of thermal effects through changes until the so-called white layer appears.
PL
Przedstawiono wyniki badań przypaleń szlifierskich technologicznej warstwy wierzchniej zębów walcowych kół zębatych. Badaniu poddano koła zębate o zębach prostych, modułach m = 2÷6 mm, szerokości wieńca b = 26÷94 mm i liczbie zębów z = 12÷48, wykonane ze stali 40H i 12H2N4A o twardości 60 HRC. Do szlifowania zastosowano ściernicę T1Q, której parametry były następujące: średnica zewnętrzna D = 350 mm, szerokość H = 25 mm, kąt wierzchołkowy δ = 140°, rodzaj ziarna 99A, wielkość ziarna 60, twardość H, struktura 5, spoiwo V. Uzyskane wyniki badań wykazały zależność pomiędzy obecnością przypaleń szlifierskich a stosowanymi parametrami obróbki i grubością warstwy skrawanej, co świadczy o występowaniu zjawisk cieplnych w strefie skrawania.
EN
The article presents the results of research on the grinding of the technological grinding of the tooth surface of toothed wheel cylinders. The toothed teeth with straight teeth, modules m = 2÷6 mm, bore width b = 26÷94 mm, number of teeth with z = 12÷48 made of 40H and 12H2N4A steel with a hardness of 60 HRC. For grinding, T1Q grinding wheel has the following parameters: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, grains 99A, grain size 60, hardness H, structure 5, binder V. The results of tests show the dependence of grinding scales on the parameters used machining and thickness of the sliced layer and this means the heat effects in the cutting zone.
EN
Background: Costs in the logistics process play an important role. Searching for opportunities to reduce them, leads to improved management and innovative solutions. That is why it is so important to record them and then to analyze them in detail. The aim of this research was to find an answer whether there are common determinants having influence on costs of logistics processes in companies, operating on markets of different countries. The research was conducted in Poland and in Russia. Methods: The research was carried out in selected Polish and Russian companies based on questionnaires, sent to these companies. The results of the study were analyzed by statistical analysis using Excel. Results: The comparison of indicators in such areas like the availability of products, the value of customer service, the quality of customer service, logistics costs as well as inventory of finished goods in surveyed companies such a lot of similarities between Polish and Russian companies but also different approaches to some areas of business processes. Conclusions: The strategy for managing and managing an enterprise can be different, but it requires constant analysis of generic costs to ensure that the company goes in the right direction. Research has shown that, despite many differences in the way they drive and choose the right decisions, the companies can be a profitable one.
PL
Wstęp: Koszty odgrywają istotną role w procesach logistycznych. Poszukiwania możliwości ich obniżenia prowadzą do poprawy poziomu zarządzania oraz do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Z tego też powodu istotnym jest ich monitoring w połączeniu ze szczegółową analizą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe czy istnieją wspólne determinanty mających wpływ na koszty procesów logistycznych w firmach działających na rynkach różnych państw. Badania przeprowadzono w Polsce i Rosji. Metody: Badanie zostało przeprowadzane w wybranych polskich i rosyjskich przedsiębiorstwach w oparciu o badania ankietowe. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu Excela. Wyniki: Porównanie takich danych wskaźnikowych jak dostępność produktów, wartość usług, jakość obsługi klienta, koszty logistyczne jak i poziom zapasów wyrobów gotowych w badanych przedsiębiorstwach wykazało wiele podobieństw pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorstwami ale również różne podejście do niektórych obszarów działalności gospodarczej. Wnioski: Przedsiębiorstwa mogą realizować w swojej działalności różne strategie zarządzania, ale wspólną cechą jest konieczność analizy kosztów generycznych aby zapewnić dobry kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomimo przyjęcia różnych strategii działania, przedsiębiorstwa mogą podejmować prawidłowe decyzje zapewniające osiąganie przez nich zysków.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zębów walcowych kół zębatych po szlifowaniu. Badano zmianę właściwości mechanicznych i fizycznych przed szlifowaniem i po szlifowaniu. Wskazano na zmiany, jakie zachodzą po procesie szlifowania powierzchni ewolwentowych zębów walcowych kół zębatych. Przedstawiono wyniki badań dla różnych modułów i szerokości zębów z uwzględnieniem zmiennych warunków szlifowania.
EN
The paper presents the results of tooth cylindrical gears grinding. We studied changing the mechanical and physical properties before sanding and sanding. They pointed to the changes that occur after the process of grinding the teeth of involute cylindrical gears. The results of studies for the various modules and the width of the teeth, taking into account the changing conditions of grinding.
7
Content available remote Mathematical modeling of cavitation-free electrochemical machining process
EN
Electrochemical machining of machine elements is modeling in two-dimensional formulation, Influence of shaped section of the cathode on cavitation phenomenon was taken into account. The aim of investigations was to determine machining conditions provided cavitation-free electrolyte flow in the space of large pressure gradients.
PL
W dwuwymiarowym polu modelowano matematycznie proces elektrochemicznej obróbki części maszyn uwzględniając wpływ profilowanej części roboczej katody na zjawisko kawitacji. Celem badań było określenie warunków obróbki zapewniających bezkawitacyjny przepływ elektrolitu w przestrzeni dużych gradientów ciśnień.
8
EN
Precise and reliable information on the machinability of a material before it enters the machining process is a necessity, and hypotheses must be tested through verification of actual methods. This article presents conclusions of machinability tests on austenitic stainless steels X2Cr18ni8and describes appropriate parameters for the cutting zone during the process of drilling. The article focuses on the analysis of selected domains through four basic some parameters of steel machinability.
PL
Przed wdrożeniem nowych tworzyw konstrukcyjnych do procesu obróbki skrawaniem niezbędne są precyzyjne i niezawodne informacje o ich obrabialności, przy czym powinny być one sprawdzone aktualnymi metodami. W artykule przedstawiono wnioski z badania obrabialności austenitycznej stali nierdzewnej X2Cr18Ni8, opisano także właściwe parametry strefy skrawania w procesie wiercenia. W artykule skupiono się na analizie czterech podstawowych parametrów obrabialności stali w wybranych zakresach.
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wyników badań w ramach określonej hipotezy: badania zużycia wiertła krętego podczas wiercenia w nowych stalach o niskiej zawartości węgla, poprzez zastosowanie nowych struktur w części skrawającej wierteł spiralnych (w węgliku spiekanym). Przedstawione tu wyniki zawierają również analizę zjawisk towarzyszących, występujących na powierzchni skrawającej oraz omówienie wyników pomiarów wybranych parametrów wykonanych podczas wiercenia.
EN
The basic hypothesis of this article focuses on the study of cutting tool wear with regard to the elimination of occurrence of poor quality holes when drilling into new austenitic ELC (Extra Low Carbon) stainless steels. The problem of drilling holes with diameter D=5 to 8 mm resides in the fact that 30 to 35% of these holes do not comply with prescribed requested requirements. The cutting tools – helical drills as monoliths – get damaged and wear out. The result of the damage is very often the unforeseen destruction of the cutting tools; therefore their operational tool life is reduced. On the basis of practical experience and experiments carried out in the past 15 years, we have observed that the operational tool life of helical drills is reduced by 30 to 40%. This article presents the results of experiments focusing on the study of the damage process in helical drills with diameter d=5.5 mm when drilling into new austenitic ELC stainless steels. This study also includes an analysis of accompanying phenomena in the cutting zone by measuring some selected parameters. The results of the experiments were compared with Cr18Ni8 steel and then verified when drilling holes into specific products.
EN
This paper presents the results of the formation of the surface layer hardness, roughness and size of retained austenite after the process of grinding the gear teeth. It has been shown that not only are changed stereometric the surface layer but also in its mechanical properties.
EN
The study presents the results of machinability tests on a new X8Cr20Ni10TiMo austenitic stainless steel which is applied to food processing industry, and it also describes important parameters of the cutting zone during the process of turning. The paper discusses the analysis of selected domains through basic indicators of steel machinability. In the cutting tests, cutting speeds ranged from 80 to 150 m/min, the feed rate - from 0.1 to 0.6 mm. The CNMG 080408-MF solid carbide indexable insert was used. The value of the tool wear criterion, VBK, was 0.3 mm. Chips were analysed with Scanning Electron Microscopy (SEM).
PL
W artykule dokonano przeglądu istniejących i wykorzystywanych klejów przygotowanych na bazie epoksydów znajdujących zastosowanie w pokrywaniu zużytych powierzchni części maszyn w celu podwyższenia ich trwałości.
EN
It the review in article was executed was existing and used prepared on datum feature of epoxide glues of finding the use in covering of used surfaces of piece of machine engines in aim of rise their vitalities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań konstytuowania warstwy wierzchniej w zębach kół zębatych poddanych szlifowaniu. Stwierdzono, że na zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej zębów kół zębatych wpływ ma nie tylko ściernica i jej charakterystyka, ale także parametry szlifowania oraz jakość pozycjonowania i rodzaj materiału.
EN
Polishing in work was introduced the results of investigations the top constitution surface in teeth of cog-wheel the serfs'. It was affirmed was, that the not only shield abrasive on drawing ahead in top layer of teeth of cog-wheels the influence changes has and her profile, but also the parameters of polishing as well as the quality of positioning and the kind of material.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.