Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exports
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę udziału Rosji w międzynarodowym handlu węglem energetycznym, będącej od lat jego istotnym uczestnikiem. Badaniami objęto lata 2014–2018. Położenie geograficzne na dwóch kontynentach oraz dostępność złóż węgla sprzyja jej obecności zarówno na rynku Pacyfiku, jak również Atlantyku. W artykule omówiono także głównych producentów węgla w Rosji oraz ceny rosyjskiego węgla energetycznego skierowanego na rynek spot. Z e względu na znaczący udział eksportu węgla dla gospodarki rosyjskiej, skupiono się także na analizie rosyjskich portów morskich. W ostatnich latach w eksporcie rosyjskiego węgla energetycznego zaczął dominować kierunek azjatycki. U dział eksportu na ten rynek w latach 2014–2018 zawierał się w granicach 49–57% (60–87 mln ton). Wśród krajów azjatyckich istotną rolę odgrywają obecnie trzy państwa: Korea Płd., Chiny i J aponia. Nabyły one łącznie 38–52 mln ton rosyjskiego węgla. Choć w analizowanych latach łącznie na rynek europejski Rosja wyeksportowała 52–67 mln ton węgla, to jednak udział tego rynku spadł z prawie połowy do około 40%. Powolne odchodzenie od energetyki węglowej przyczynia się do zmniejszania udziału odbiorców z tego kierunku. Wśród krajów europejskich jeszcze w roku 2014 głównym kierunkiem eksportu była W. Brytania z 19% udziałem (24 mln ton) w eksporcie ogółem. W 2018 r. eksport zmalał do 9 mln ton (5%). Wśród europejskich kierunków eksportu rosyjskiego węgla rośnie na znaczeniu udział Polski. W latach 2014– –2018 eksport węgla energetycznego do Polski zmieniał się w przedziale 5,6–16,2 mln ton. Z wraca uwagę jego dynamiczny wzrost uzyskany w ciągu ostatnich trzech lat. W stosunku do 2016 r. import wzrósł o 10,0 mln ton i w 2018 r. wyniósł aż 16,1 mln ton. W artykule omówiono także geograficzną strukturę importu węgla do Polski według przejść granicznych oraz portów morskich.
EN
The article presents an analysis of Russia’s participation in international steam coal trade, which has been its important participant for years. T he research covered the years 2014–2018. T he geographical location on two continents and the availability of coal deposits, favors its presence on both the Pacific and Atlantic markets. The article also discusses the main coal producers in Russia and the prices of Russian steam coal directed to the spot market. Due to the significant share of coal exports for the Russian economy, the focus was also on analyzing Russian seaports. In recent years, Asian exports have dominated in Russian steam coal exports. T he share of export to this market in the years 2014–2018 was in the range of 49–57% (60–87 million tons). Currently, three countries play an important role among Asian countries: South Korea, China and J apan. T hey purchased a total of 38–52 million tons of Russian coal. Although in the years under analysis Russia exported 52–67 million tons of steam coal to the European market, the share of this market dropped from almost half to around 40%. T he slow departure from coal energy contributes to reducing the share of recipients from this direction. Among European countries, in 2014 the main direction of export was Great Britain with 19% (24 million tons) of total export share. In 2018, exports fell to 9 million tons (5%). Among European destinations for Russian coal, Poland’s share is growing in importance. In the years 2014– –2018, steam coal exports to Poland varied in the range of 5.6–16.2 million tons. In the years 2014–2018 it changed in the range of 5.6–16.2 million tons. T he dynamic growth achieved in the last three years is noteworthy. In relation to 2016, imports increased by 10.0 million tons and in 2018 amounted to as much as 16.1 million tons. The article also discusses the geographical structure of coal imports to Poland by railway border crossings and seaports.
PL
W artykule, na bazie krótkiego zarysu dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych, podjęto tematykę wpływu i oddziaływania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na rozwój społeczno-gospodarczy poprzez przedstawienie zagadnień związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy oraz wielkością i strukturą eksportu. Metodami badawczymi wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu była analiza literatury przedmiotu, a także metoda desk-research. Celem artykułu jest pokazanie, że istotą funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jest wywołanie lub przyśpieszenie rozwoju gospodarczego poprzez oddziaływanie na otoczenie wskutek zagospodarowania lokalnych zasobów pracy. Ponadto specjalne strefy ekonomiczne wpływają na wzrost eksportu produkowanych wyrobów.
EN
In the article, on the basis of a brief outline concerning special economic zones, the subject of the impact and impact of special economic zones in Poland on socio-economic development was introduced by presenting issues related to the creation and maintenance of jobs, as well as the size and structure of exports. The research methods used in this study were the analysis of the subject literature, as well as the desk-research method. The aim of the article is to show that the essence of the functioning of special economic zones is to trigger or accelerate economic development by affecting the environment as a result of the development of local labor resources. In addition, special economic zones affect the increase in exports of manufactured products.
3
Content available Perspektywy rozwoju sektora LNG w Rosji
PL
Sektor energetyczny jest niezwykle ważnym elementem gospodarki Federacji Rosyjskiej, a eksport nośników energii był jednym z głównych czynników, które pozwoliły wyrwać się Rosji z objęć kryzysu i upadku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wśród surowców energetycznych, eksportowanych przez Rosję, specyficzne miejsce zajmuje gaz ziemny, ponieważ jego transport wciąż odbywa się głównie za pomocą gazociągów, co czyni go mało elastycznym i uzależnia nie tylko odbiorców, ale również dostawców. Do niedawna nie istniał w związku z tymi ograniczeniami globalny rynek gazu ziemnego, a handel koncentrował się na rynkach krajowych, regionalnych oraz kontynentalnych. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z gwałtownym rozwojem technologii LNG. Zmiany te są poważnym zagrożeniem dla Rosji, jako eksportera gazu ziemnego, ponieważ rozwój sektora LNG w tym kraju jest powolny, a dotychczasowi odbiorcy gazu starają się zdywersyfikować kierunki jego dostaw w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa energetycznego. Chociaż Rosja posiada 23% światowych rezerw gazu ziemnego, a rosyjska produkcja tego paliwa stanowi 20% globalnego wydobycia, to jej udział w globalnym rynku LNG w 2015 roku osiągnął poziom zaledwie 5%. Rosyjska strategia energetyczna zakłada wzrost tego wskaźnika w 2035 roku do 12%, a cel ten ma zostać osiągnięty dzięki pięciokrotnemu zwiększeniu produkcji LNG. Niemniej jednak, do chwili obecnej w Rosji uruchomiony został tylko jeden projekt gazu skroplonego, a pięć kolejnych znajduje się w fazie planowania. Większość z nich nastawiona będzie na rynek Azji Południowo-Wschodniej. Teoretycznie, gdyby wszystkie plany rosyjskich spółek LNG zostały zrealizowane, około 2020 roku rosyjski eksport LNG mógłby osiągnąć poziom prawie 70 mln ton rocznie. Jednakże już dziś wiadomo, że w 2020 roku rosyjskie moce produkcji LNG nie osiągną planowanych rozmiarów. Wynika to z szeregu trudności, wśród których należy wymienić: ogólne problemy polityczne i gospodarcze Rosji (w tym sankcje gospodarcze), niskie ceny ropy i gazu oraz brak odpowiednich technologii niezbędnych do budowy instalacji LNG.
EN
The energy sector is an extremely important part of the economy of the Russian Federation, and the export of energy was one of the main factors that allowed Russia to get away from the crisis and fall of the 1990s. Among the raw materials exported by Russia, specific place is occupied by the natural gas because its transport is still mainly via pipelines. That process is inflexible and makes not only recipients but also providers dependent on each other. Until recently, the global market of natural gas have not existed, and the trade was focused on the domestic, regional and continental markets. This situation began to change along with the rapid development of LNG technology. These changes can be a serious threat to Russia, as the exporter of natural gas, because the development of the LNG sector in this country is slow, and existing gas customers are trying to diversify directions of its supply in order to increase its energy security. Although Russia has 23% of the world’s natural gas reserves, and a Russian production of this fuel represents 20% of the global production, its share of global LNG market in 2015, reached the level of just 5%. The Rus- sian energy strategy assumes an increase in this indicator in 2035 to 12%, and this objective is to be achieved through fivefold increase in production of LNG. However, up to now, there is only one operating LNG production plant in Russia, and further five are in the planning stages. Most of them will be focused on South-East Asian market. Theoretically, if all plans of Russian LNG companies were implemented, around 2020 Russian exports of LNG could reach a level of almost 70 million tonnes per year. However, today it is already known that Russian LNG production capacity do not reach the planned size in the year 2020. This is due to a number of difficulties and among them are: the political and economic problems of Russia (including economic sanctions), low oil and gas prices and the lack of appropriate technologies needed to build the LNG production plants
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu rosyjskiego embarga na polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie półtora roku jego obowiązywania. Szczególną uwagę skupiono na produktach trzech sektorów – mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Rosja była bowiem ważnym rynkiem zbytu produktów tych sektorów. Choć wprowadzone embargo w zasadzie nie wpłynęło na wyniki polskiego eksportu rolno-spożywczego, to jednak producenci niektórych branż dotkliwie odczuli te ograniczenia. Największe straty ponieśli producenci wieprzowiny, świeżych owoców (m.in. jabłek i gruszek), świeżych warzyw (m.in. kapusty, papryki i ogórków), mrożonek warzywnych oraz serów dojrzewających.
EN
The purpose of the article is to assess the impact of the Russian ban on Polish agri-food exports over one and a half year of its duration. The special attention was paid to products of three sectors, that is, meat, fruit and vegetable as well as dairy branch. Russia was an important market for the products of these sectors. Although the imposed embargo has not influenced in fact the Polish agri-food exports, some producers have been hit hardly by the ban. The producers of pork meat, fresh fruits (e.g. apples and pears), fresh vegetables (e.g. cabbage, peppers and cucumbers), frozen vegetables and ripened cheese were affected by the largest income losses.
PL
W artykule przedstawiono aktualną sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu. Przeprowadzono analizę struktury geograficznej i towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego. Mimo splotu wielu niekorzystnych zewnętrznych uwarunkowań, jakie zaistniały w 2014 r., eksport produktów rolno- -spożywczych z Polski nie załamał się, a wręcz przeciwnie – odnotowano wzrost jego wartości o 4,5%, do 21,3 mld euro. Przewiduje się, że w 2015 r. wpływy z eksportu rolno- -spożywczego mogą wynieść ok. 22,4 mld euro i będą o 5% większe niż rok wcześniej. Najważniejszymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych są kraje UE, gdzie trafia 80% eksportu. Do niedawna duże nadzieje polscy eksporterzy wiązali z krajami WNP, jednak embargo rosyjskie i konflikt na Ukrainie spowodowały załamanie eksportu do tych krajów. Sytuacja ta wymusiła dywersyfikację rynków zbytu polskiej żywności. Pojawiły się nowe kierunki eksportu, m.in. do Afryki, Azji, na Bliski Wschód, a także do Ameryki Północnej.
EN
The aim of the present article is to show the current situation in Polish foreign trade in agricultural products, with particular emphasis on exports. An analysis of geographical and commodity structure of the Polish agri-food exports was performed. Despite many unfavourable external conditions that occurred in 2014, exports of agri-food products from Poland did not collapse; on the contrary, it recorded 4.5% growth in value to EUR 21.3 billion. It is expected that in 2015 the proceeds from agri-food exports may amount to approximately EUR 22.4 billion and will be by ca. 55 higher than in the previous year. The main recipients of the Polish agri-food products are the EU countries which account for 80% of exports. Until recently, Polish exporters had their high hopes regarding the CIS countries but the Russian embargo and conflict in Ukraine has led to the collapse of exports to the mentioned countries. The mentioned situation forced diversification of the markets for Polish food. New trends in exports have appeared, including inter alias, countries of Africa, Asia, the Near East and the North America.
PL
Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny produkt krajowy brutto zwiększy się w 2015 r. w skali roku o 3,5% i będzie o 0,1% wyższy niż w roku poprzednim. Istotny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego na świecie w 2015 r. będzie miała wysoka dynamika PKB w rozwijających się krajach azjatyckich (wzrost o 6,6%), w tym w Indiach (7,5%), w Chinach (6,8%) oraz w krajach należących do ASEAN-5 (5,2%). Wśród znaczących dla światowej gospodarki krajów wysoko rozwiniętych relatywnie wysoki wzrost PKB w 2015 r. prognozowany jest dla Stanów Zjednoczonych (3,1%), Australii (2,8%), Kanady (2,2%) i Japonii (1,0%).
EN
In the first quarter of 2015, the economic situation in Poland was strengthened. Sold production of an industrial sector was higher by 5.3% than in the same period of a previous year. Except energy related goods, all the sectors recorded growth in the sold production. The largest growth was recorded for investment goods. Retail sales were increased by 4.4% (1).
PL
W artykule zaprezentowano szereg danych statystycznych dotyczących wyniku działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach europejskich w trzech kwartałach 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem produkcji w przemyśle papierniczym i porównano je z odpowiednimi wynikami z roku poprzedniego. Dane (wielkości produkcji, cen, wymiany handlowej, rentowności, PKB) szczegółowo omówiono i przedstawiono w tabelach i na wykresach, co sprawia, że można zapoznać się z kondycją branży papierniczej bez konieczności wertowania roczników statystycznych i innych fachowych źródeł.
EN
The article contains figures depicting the economic activity of the paper industry in Poland after three quarters of 2014. The author presents prices for fibrous materials, production figures, prices, foreign trade results, profitability rates of different groups of economic operators, etc. The presented data are compared with the same period of 2013. Pulp, paper and board production is compared to other European countries (CEPI). The analysis of figures shows a development dynamics of the Polish pulp and paper industry over a few last years. When compared to the majority of EU members, forecasts for Poland are relatively good. In the first three quarters of 2014, Poland exported 408 400 t of recovered paper (including 289 000 t of packaging grades) and imported 368 200 t (including 356 000 t of packaging grades). In 2013, in case of packaging grades, the export and import balance was close to zero. In 2014 imports of those grades were higher by 66 000 t than exports. The domestic market of packaging grades could not fulfill increased demand, that is why the import was required. From January to September 2014 the industry’s sold production was higher by 3.4% annually. The growth of 4.9% was recorded for the first quarter of the year, whereas in the third quarter the growth of 1.8% was recorded. When compared to the same period of the previous year, the growth in sold production of 4.6% was registered. Profitability rate of gross turnover in Poland’s paper industry in the first 9 months of 2014 decreased from 10.3% in the first quarter to 9.8% after the second and 10.1% after the third quarter, whereas profitability rate of net turnover, which amounted to 9.5% after the first quarter went down to 9.1% after two quarters and up to 9.3% after three quarters. When compared to the first quarter, the share of number of companies showing net profit in the third quarter of 2014 increased from 81.4% to 86.0%, so did share of income of enterprises showing net profit from 87.9% in the first quarter to 94.0% after the third one. Analysing relations between cost of goods sold and incomes from sale it can be observed that after a consistent decline of share of cost of goods sold in income from sales 2001-2003, this share started growing, worsening production profitability. In the first three quarters of 2003, the share amounted to 88.9%, in 2004 – 90.1%, in 2005 – 93.1%. In 2006, cost share in income decreased to the level of 92.9%, and to 91.5% in 2007. In 2008, the share increased again to 92.3% and in 2009 it decreased to 90%. In 2010 this share amounted to 92.9%, in 2011 – 92.1%, in 2012 – 91.8%, in 2013 – 90.8% and in 2014 it was 90.1%. The highest paper and board production was achieved in January, August and October, whereas the lowest in February and June. The price ratio of sold production (in relation to the previous month) was the lowest from March to July. The price ratio of sold production in relation to the same period of the previous year fluctuated over the whole period and it was the lowest from June to September. Analysing foreign trade results after three quarters of 2014 exports of recovered paper went down by 4.6%, books and newspapers by 5,8%, whereas paper and board went up by 1.5% and paper and board products by 10.2%. Imports of chemical pulp rose by 10.3%, recovered paper by 14.9%, paper and board by 5.8%, paper and board products by 10.7%, whereas books and newspapers dropped by 10.5%. In the first three quarters of 2014, when compared to the same period of 2013, imports of newsprint grew by 16.5%, uncoated graphics by 5.4% , tissue by 13.2%, kraft packaging papers by 1.2%., recycled packaging papers by 4.9%, coated graphics by 8.8%, coated board by 1.1%. Exports rose as follows: tissue by 65.0%, recycled packaging papers by 12.1%, coated board by 0.2%, packaging by 10.1%, toilet paper, facial tissue by 11,9% Per capita paper and board consumption in 2013 reached 116.1 kg and was 7.6% higher when compared to the previous year, the production rose by 7.4%, imports rose by 4.7%, exports rose by 4.2%. When comparing paper industry results after 9 months of 2014 to the same period of the previous year, paper and board production rose by 3.4%, imports of paper and board as well as paper and board products increased by 6.0%, and exports by 2.3%.
PL
Wiele zjawisk wskazuje, że podstawą rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej nie może być wzrost krajowego popytu na żywność. Spożycie żywności i liczba konsumentów rosną tylko w krajach rozwijających się, a w krajach rozwiniętych osiągnęły stan nasycenia i maleje wrażliwość popytu na wzrost dochodów. Dotyczy to także naszego kraju, gdzie pewne szanse na wzrost popytu krajowego stwarza tylko wyszukiwanie i wypełnianie różnych nisz rynkowych. Warunkiem dalszego rozwoju sektora żywnościowego w Polsce jest więc dalsze rozwijanie działań proeksportowych i wzmacnianie ujawnionych przewag konkurencyjnych przez poprawę produktywności, efektywności i jakości produkcji oraz zdolności dostosowywania podaży do zróżnicowanych potrzeb nabywców krajowych i zagranicznych.
EN
Many phenomena indicate that an increase in domestic demand for food cannot be the basis for the development of Polish food economy. Food consumption and the number of consumers grow only in the developing countries, and in the developed countries it has reached saturation state and the sensitivity of demand to incomes’ growth is decreasing. This also applies to our country, where some opportunities for growth in domestic demand are created only by searching for and filling different market niches. The condition for the further development of the food sector in Poland is, therefore, further developing of pro-export activities and strengthening of disclosed competitive advantages by improving productivity, efficiency and quality of production and the ability to adapt supply to the diverse needs of domestic and foreign buyers.
PL
Celem artykułu jest ocena potencjalnych skutków wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu artykułów rolno-spożywczych, m.in. z państw Unii Europejskiej. Rosja jest ważnym odbiorcą żywności z państw UE, a zwłaszcza z Polski. W 2013 r. na rynek rosyjski trafiło nieco ponad 6% eksportu rolno-spożywczego Polski, a Rosja była trzecim pod względem wielkości odbiorcą polskiej żywności. Przeprowadzona analiza wykazała m.in., że wskutek wprowadzenia embarga na rynku krajowym pozostaną produkty o wartości ok. 0,8-0,9 mld euro (w skali roku), przede wszystkim pochodzące z sektora owocowo-warzywnego, mięsnego i mleczarskiego. Produkty te trudno będzie sprzedać na rynku krajowym ze względu na ograniczony wzrost jego chłonności. Proces dywersyfikacji zagranicznych rynków zbytu będzie również utrudniony, gdyż wskutek embarga zwiększy się światowa podaż produktów rolno-spożywczych. Osłabieniu może ulec także, silna dotychczas, pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie żywności do państw UE.
EN
The aim of the article is to assess the potential consequences of embargo, imposed on agri-food imports to Russia, inter alias, from the European Union. Russia is an important market for food from the EU countries, especially from Poland. In 2013, more than 6% of Polish agri-food exports reached Russia, which was the third largest market for Polish food. The research results show that the embargo will result in the food surplus of 0.8-0.9 billion EUR per year on the Polish market, mostly consisting of fruits and vegetables, meat, and dairy products. It might be difficult to sell these products on the domestic market due to a limited growth of its absorptivity. The diversification process of foreign markets for the Polish food might be also more challenging, since the imposed embargo will lead to the global supply of agri-food products. In addition, the strong current competitive position of Poland in exports to the EU countries could also weaken.
PL
Artykuł zawiera bogaty materiał liczbowy ilustrujący wyniki działalności gospodarczej w Polsce w trzech kwartałach ubiegłego roku. Podano szereg istotnych wskaźników ekonomicznych: wielkości produkcji, cen, wymiany handlowej (eksport, import), rentowności przedsiębiorstw o zróżnicowanym poziomie, zatrudnienie i in. Odnośne dane porównano z wynikami działalności w analogicznych okresach 2012 r., a także – w zakresie produkcji mas włóknistych, papieru i tektury – z osiągnięciami innych krajów europejskich (CEPI). Analiza przedstawionych w artykule danych pozwala prześledzić dynamikę zmian w gospodarce polskiego przemysłu papierniczego w ostatnich latach. Na tle większości krajów członkowskich EU prognozy dla Polski są relatywnie korzystne. Jeśli chodzi o produkcję papieru i tektury, to w stosunku do trzech kwartałów 2012 r. wzrosła ona o 6,2%, w tym samym czasie import papieru i tektury oraz wyrobów z nich wzrósł o 4,7%, a eksport o 2,9%. Przewiduje się ponadto, że wzrost PKB w 2013 r. – o 1,3% w stosunku do 2012 r., w 2014 r. zwiększy się o 2,4%.
EN
The article contains figures depicting economic activity in Poland after three quarters of 2013. The author presents production figures, prices, foreign trade results, profitability rates of different groups of economic operators, etc. The presented data are compared with the same period of 2012. Pulp, paper and board production is compared to other European countries (CEPI). The analysis of figures shows a development dynamics of the Polish pulp and paper industry over a few last years. When compared to the majority of EU members, forecasts for Poland are relatively good. Paper and board production increased by 6.2%. Imports of paper, board and paper and board products went up by 4.7%, so did exports by 2.9%. GDP is expected to grow by 1.3% when compared to 2012 and by 2.4% in 2014.
EN
Brewing industry is one of the most dynamic industries and plays an important role in the processing industry of Ukraine. As for the development strategies, nowadays, profitability of companies in this industry is one of the highest, and production increases every year. There is a need for research on finding strategic priorities of the brewing industry in terms of foreign trade, which is actually the purpose of this article. The main trends in the Ukrainian beer market were established. Leaders of the market were pointed out, analysis of import, export and manufacture of beer production was held.
PL
W rozwijającej się gospodarce Ukrainy przemysł browarniczy zajmuje ważne miejsce jako jedna z gałęzi przemysłu o najwyższej dynamice wzrostu. Obecnie, ze względu na strategię rozwoju, zysk realizowany przez przedsiębiorstwa browarnicze jest jednym z najwyższych, a wielkość produkcji wzrasta każdego roku. Istnieje potrzeba zbadania strategicznych priorytetów przemysłu piwowarskiego z perspektywy handlu zagranicznego – co jest zasadniczym tematem tego artykułu. W pracy wskazano główne trendy ukraińskiego rynku piwa. Wskazano liderów rynku, wykonano analizę importu, eksportu i wytwarzania w branży browarniczej.
12
Content available remote International trade and economic growth in the Polish economy
EN
The paper presents the results of examinations of linear and nonlinear causalities performed for international trade involving the Polish economy and its economic growth. In order to infer the impact of the world crisis on the Polish economy, two samples have been studied (containing quarterly data) – a full sample (Q1 1996–Q3 2009) and pre-crisis sample (Q1 1996–Q3 2008). The results of linear causality tests support the existence of feedback between the growth rate of exports and growth in gross domestic product (GDP) irrespectively of the time period chosen. For both the samples examined, no direct causal links between the growth rates of GDP and imports were detected. One can only suppose the existence of indirect links before the crisis. Bidirectional causality was found for growth rates of exports and imports only for the pre-crisis sample. Some weak evidence of a causal link running from the growth rate of imports to the growth rate of exports was also found for the period that covers the crisis, which may be interpreted as a confirmation of the fact that growth in imports also precedes growth in exports in bullish periods. It results from our computations that, at the time of the financial crisis of 2008, the main factor that caused Polish GDP growth to remain positive was domestic demand. The results of nonlinear causality analysis provided only weak evidence for causality running from GDP to exports, from GDP to imports and from imports to exports.
PL
W artykule przedstawiono informacje o wpływie przemian technicznych i własnościowych na dzisiejszy stan polskiego przemysłu stalowego oraz jego reakcję na sytuację rynkową, wywołaną globalnym kryzysem ekonomicznym. Dzięki przemianom krajowe hutnictwo jest nowoczesne, proekologiczne i dostosowane do reguł wspólnotowych (bez subwencji i protekcji rządowej). Jest zdolne do konkurencji na otwartym rynku, co czyni je perspektywicznym również w XXI wieku. Krajowe wyroby stalowe są zużywane w przemysłach wytwarzających dobra inwestycyjne (obiekty inżynieryjne, hale przemysłowe, mieszkania i hotele, areny sportowe itp.) oraz w przemysłach wytwarzających dobra konsumpcyjne (sprzęt agd, rtv i telekomunikacyjny, środki transportu, maszyny i inne). Z powodu globalnego kryzysu ekonomicznego, którego negatywne skutki dotkliwie odczuwają branże zużywające wyroby stalowe, inwestorzy w swoich spółkach hutniczych musieli przeprowadzić drastyczne zmiany, aby nie stracić konkurencyjności wobec importu.
EN
The article treats about the impact of the technological and ownership transformation on the current condition of the Polish steel industry and the industry’s reaction towards the market situation in the global economic crisis. Thanks to the transformation, the Polish steel industry is now modern, environment-friendly and complies with common European rules (it is able to compete on the open market without subsidies and government protection), hence remaining prospective also in 21st century. Polish steel products are applied by the industries manufacturing investment goods (engineering facilities, industrial halls, dwellings, hotels and sports arenas) and by the industries manufacturing consumption goods (white goods, radio, television and telecommunication equipment, cars and other transportation means, machinery, etc.). Due to the global economic crisis having adverse effects on the steel consuming sectors, investors from steel companies had to undertake some drastic changes in order to stay competitive towards import.
EN
The integrations process of polish economy with EU is a new challenge for SMEs, This process has a special significance for their advantages and competitiveness on common market. Taking hitherto SMEs participation in the foreign trade in to consideration, the author try to appreciate chances of small and medium firms in EU market.
15
Content available remote Uwarunkowania eksportu węgla kamiennego
PL
W referacie przedstawiono kształtowanie się eksportu węgla kamiennego w latach 1991 - 2002. Przeprowadzono analizę zmian wyników górnictwa w zależności od wielkości eksportu. Podano warunki efektywności ekonomicznej eksportu oraz wskazano na elementy powodujące zmianę tej efektywności.
EN
Export of coal and coal prices in the years 1991 - 2002 are shown in the paper. The analysis coal mining results changes is done as a function of the level of export. The conditions of economic effectiveness of coal export are given and the elements that change the effectiveness are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.