Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nonlinear analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono bardzo ogólnie przykłady współczesnych możliwości analizy konstrukcji stalowych w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania inżynierskiego w aspekcie praktycznym. Prezentowane przykłady pochodzą z rzeczywistych analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz lub projektów zrealizowanych przez autora i jego współpracowników. Są więc one przykładem praktycznego wykorzystania procedur i teorii potocznie uważanych za akademickie.
EN
The paper presents generally examples of recent possibilities for analyzing steel structures in environment of commercial engineering software in a practical aspect. The examples presented come from real analyses carried out for research work, expertise or projects carried out by the author and his team. They are therefore an example of the practical use of procedures and theories colloquially known as academic.
2
Content available remote Wybrane aspekty projektowania belek ażurowych
PL
W artykule przedstawiono dwa podejścia do analizy statycznej i wymiarowania belek ażurowych. Na przykładzie belki swobodnie podpartej porównano tradycyjną metodę analityczną (model belki Vierendeela) z modelowaniem numerycznym wykorzystującym powłokowe elementy skończone. Wymiarowanie belki ażurowej w obu przypadkach przeprowadzono dla stanu granicznego nośności (SGN) i użytkowania (SGU). W ramach stanu granicznego nośności przeprowadzono zarówno weryfikację nośności przekroju w przekrojach krytycznych, jak i weryfikację nośności elementu, uwzględniając możliwość jego zwichrzenia. Moment krytyczny belki ażurowej wyznaczono, korzystając z liniowej analizy wyboczeniowej. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie do obliczeń inżynierskich (AxisVM).
EN
The article presents two approaches to the static analysis and dimensioning of cellular beams. A simple supported cellular beam was solved analytically by means of the Vierendeel model and numerically with the use of triangular shell finite elements. In both cases, the ultimate and serviceability limit states were verified. In the case of the ultimate limit state (ULS) the cross-section resistance and lateral-torsional buckling resistance were considered. The critical bending moment was obtained by means of linear buckling analysis. All calculations were carried out in a programme for engineering calculations (AxisVM).
EN
In this paper, based on the RC frame structure of an industrial building, the finite element model of the structure is developed, according to the Chinese code for seismic design of buildings [9]. Considering the lack of seismic performance, the buckling restrained brace (BRB) is adopted for seismic retrofitting, and various configurations of buckling restrained support are considered for reinforcement. The elastic response spectrum analysis (RSA) and direct integration nonlinear time history analyses (NL-TH) are carried out for the frame structure before and after reinforcement using ETABS finite element software. From the joints displacement, inter-story displacement, inter-story shear force, acceleration, energy dissipation, and other aspects of the seismic response of the strengthened structure and the non-strengthened structure, the comparison has been made. The effect of buckling restrained support and common support on the existing building structure is verified through analytical modeling. After reinforcement, there is a 40%, 39.3%, 40%, 36.4%, and 38.3% reduction in the first period of vibration after the building is strengthened by inverted BRB, V BRB, two-story BRB, single BRB, and ordinary steel braces, respectively. Strengthening of the structure by buckling restrained braces and ordinary steel braces both decrease the original building displacement by more than 50% from the first to the fourth floor. Under severe earthquakes, the use of BRB reduced the column shear by 46.6%; similarly, the incorporation of ordinary steel braces reduced the column shear by 4.72%. It is concluded that using buckling restrained braces will increase the vertical stiffness of the structure to a very high extent.
EN
The paper presents an innovative concept of integral stiffening of the thin-walled structures based on the use of curvilinear elements. The analyzed system in the form of a thin-walled spatial structure was subjected to a non-linear numerical analysis, aimed at comparing the properties of the proposed solution with those of the reference stiffening. A comparative analysis of deformation forms and ranges as well as effective stress distributions was conducted. The tests constituted a preliminary analysis, aimed at determining the usability of the solution, which is the basis of the research process supported by an appropriate experiment.
5
Content available remote Fem determination of the plastic limit load for cylindrical shells
EN
In this paper a new approach to the consistent identification of the deformation pattern vital for the precise determination of the plastic limit load of a cylindrical shell from MNA when using modified Southwell (MS) and Tangent Stiffness (TS) plots is presented. It is proposed that the formalised assessment of the plastic collapse load can be done by the application of the relation between the load factor increment ΔrR and the arc length s – for an identification of achievement of the complete plastic collapse mechanism from MNA, and then the MS or TS plot for the displacement pattern that corresponds to the identified plastic mechanism.
PL
W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na jednoznaczną identyfikację postaci deformacji kluczowej w procesie wyznaczania nośności plastycznej powłoki cylindrycznej z analizy MNA, przy zastosowaniu zmodyfikowanej zależności Southwella (MS) oraz metody sztywności stycznej (TS). Proponuje się, żeby formalna ocena plastycznego obciążenia niszczącego oparta była na wykorzystaniu zależności między przyrostem mnożnika obciążenia ΔrR i długością łuku s – w celu identyfikacji momentu osiągnięcia w analizie kompletnego mechanizmu zniszczenia, a następnie zastosowaniu wykresów zależności MS i TS dla postaci deformacji stowarzyszonej z wskazanym wcześniej mechanizmem.
PL
Mosty kolejowe wykazują dużą odporność na trzęsienia ziemi. Pomimo, że ich wytrzymałość była określana pod względem jakościowym w wielu opracowaniach, m.in. Stowarzyszenia AREMA (ang. American Railway Engineering and Maintenance of Way Association), dotychczas nie zaproponowano kryteriów ilościowych tej oceny. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kryteriów ilościowych oceny zachowania się mostów kolejowych poddanych działaniu obciążeń sejsmicznych. W artykule przedstawiono modele MES odpowiedzi dynamicznej mostów w warunkach sejsmicznych, w których uwzględniono oddziaływanie toru kolejowego z mostem lub to oddziaływanie nie było brane pod uwagę. Badane modele oceniane były z wykorzystaniem analizy pushover i dynamicznej analizy przyrostowej na podstawie czternastu zapisów trzęsień ziemi, które miały miejsce w przeszłości. Wyniki analiz wyraźnie pokazują, że zaproponowany model uwzględniający oddziaływanie toru z mostem zachowuje się w warunkach sejsmicznych lepiej pod względem wytrzymałościowym. W przypadku tego modelu parametry takie jak: przemieszczenie pomostu, siła ścinająca pomiędzy torem i pomostem oraz obrót plastyczny przegubów są mniejsze o odpowiednio 70-90%, 20-83% i 85-100%. W pracy zaproponowano równania do szacowania przemieszczenia pomostu oraz siły ścinającej w podstawie toru, bez uwzględnienia oddziaływania toru z mostem, wykorzystując metodę maksimów przyśpieszenia ziemskiego (ang. Peak Ground Acceleration, PGA), zarejestrowanych podczas wstrząsów sejsmicznych.
EN
Railway bridges have historically performed well in the previous earthquakes. Although this performance has qualitatively been studied in some references such as AREMA code, no quantitative criteria has been proposed for it. Thus, this study aims to present quantitative criteria for railway bridge performance under seismic loads. In the paper, seismic behaviour of railway bridges, with and without track-bridge interaction (TBI), is calculated through finite element modeling. Pushover and incremental dynamic analyses, are utilized to assess the proposed method, considering fourteen records of the past earthquakes. The results clearly show superior performance of the proposed model with track system, in which the deck displacement, base shear, and plastic rotation decrease by 70%-90%, 20%-83%, and 85%-100%, respectively. Finally, two equations are proposed to calculate deck displacement and base shear of railway bridges without performing track-bridge interaction (TBI) by Peak Ground Acceleration (PGA) of the applied record approximately.
PL
W pracy przedstawiono nieliniową analizę MES modelu elektromagnesu nadprzewodnikowego projektowanego dla przyszłego akceleratora cząstek elementarnych FCC (Future Circular Collider) w celu sprawdzenia jego ogólnej wydajności w ujęciu multifizycznym. Rozwiązano problem magnetostatyczny z nieliniową krzywą magnetyzacji i zaimportowano wyniki do analizy strukturalnej, w której rozważano zagadnienie kontaktowe oraz naprężenia powstałe w wyniku obciążenia jednorodnym polem temperatury.
EN
The aim of this work was nonlinear FEM analysis of the superconducting electromagnet designed for the Future Circular Collider in order to investigate its overall multi-physics performance. Magnetostatic problem with nonlinear magnetization curve was solved and imported as a load step into the structural analysis, in which contact problems were considered together with the thermal stress due to the uniform temperature load.
PL
W artykule zostały omówione praktyczne aspekty analizy plastycznej w odniesieniu do projektowania stalowych konstrukcji prętowych. W ramach poruszanego tematu w pierwszej kolejności zostały przedstawiona istota analizy plastycznej i zdefiniowane pojęcia nośności krytycznej oraz przegubu plastycznego. Następnie zwrócono uwagę na znaczenie stopnia statycznej niewyznaczalności konstrukcji w kontekście analizy plastycznej. W kolejnym kroku omówiono zawarte w Eurokodzie 3 kryteria stosowania analizy plastycznej, jakie muszą spełniać materiał i analizowana konstrukcja. Rozważania zostały podsumowane eksperymentem numerycznym obejmującym analizę plastyczną układu ramowego, który przeprowadzony został w programie AxisVM przeznaczonym do analiz inżynierskich.
EN
In the paper, the practical aspects of the plastic analysis of the steel frame structures are presented. Firstly, the importance of plastic analysis is discussed. Secondly, the defi nitions of critical load capacity and plastic hinge are given. Thirdly, the importance of the degree of static indeterminacy in the context of plastic analysis is highlighted. Furthermore, the limitations of the use of plastic analysis defi ned in Eurocode 3 are referred to the requirements related to steel grade and the static scheme of a structure. The considerations are summarised with a numerical experiment of the plastic analysis of a steel structure performed in the engineering program AxisVM.
EN
It is of high importance in seismic retrofitting of lateral load-bearing systems to increase the connections performance. The crucial point in the steel frame retrofitting process is to create plastic hinges in these types of frames. The formation of plastic hinges in beams and near columns generates large strains on column flanges as well as welding metal and heated surroundings, which can lead to brittle failure. The connection should be designed in such a way as to allow plastic hinge formation at certain points of the beam. One such method suggested for retrofit connections is to reduce the beam section locally away from the connection zone. There are various patterns available to locally reduce the beam section, such as circular, elliptical, and symmetric/asymmetric. In recent years, different proposals have been presented to design these connections which vary from older instructions. For this study, radiused cuts in the flange and slotted holes in the web of connection beams were selected for retrofitting analysis. Cyclic behavior, energy damping levels, and ductility of these connections were studied and compared before and after the retrofit by using nonlinear dynamic analysis. The results showed that the symmetrical circular hole pattern in the beam flanges demonstrated reliable performance.
PL
W praktyce inżynierskiej nośność elementów konstrukcji projektuje się zwyczajowo przy przyjęciu sił wewnętrznych obliczonych wg teorii liniowo sprężystej. W opracowaniu niniejszym wskazano na bliższą rzeczywistości możliwość wyznaczania tych sił przez uwzględnienie fizycznej nieliniowości betonu, w szczególności zbrojonego betonu rozciąganego. Dla rozwiązania zagadnienia skorzystano z metody sił, a tym samym spełnione są warunki równowagi i warunki nierozdzielności przemieszczeń. Podany sposób umożliwia wyznaczenie macierzy podatności równań metody sił dla belek zespolonych w kolejnych iteracjach za pomocą bezpośredniego całkowania funkcji matematycznych przedziałami ciągłych, bez konieczności podziału belki na elementy skończone. Iteracja wynika z powodu nieznanej ilości zbrojenia ewentualnie skomplikowanych funkcji podcałkowych.
EN
In practice of engineering load-bearing capacity of construction elements, the designs are usually created with the assumption of internal forces calculated according to the linear-and-resilient theory. The following paper describes the possibility to determine these forces using a method which is closer to reality, i.e. by taking into account the non-linearity of concrete, in particular of reinforced tension concrete. To resolve the issue, a force method has been applied, which means fulfilment of conditions of balance as well as conditions of inseparability of displacements. The presented method makes it possible to determine the matrix of susceptibility of equations of the force method for composite beams in subsequent iterations through direct integrating of mathematical functions with intervals of continuous functions, without the necessity to divide the beam into finished elements. Iteration results from unknown quantity of reinforcement possibly complex integrands.
PL
W artykule przedstawiono oprogramowanie AMPLAM powstałe w Politechnice Białostockiej, wspomagające analizę pracy rezonansowego wzmacniacza mocy. Umożliwia ono m.in. wyznaczenie charakterystyki dynamicznej (roboczej) wzmacniacza mocy oraz wybranych parametrów energetycznych. Charakterystyka dynamiczna jest jedną z istotniejszych charakterystyk i przedstawia zachowanie się układu w warunkach pracy. Jej znajomość umożliwia szybkie określenie klasy i stanu pracy układu, nieliniowości w układzie, wartości napięć i prądów wyjściowych. Program AMPLAM napisany został w środowisku Matlab. Jako jądro do analizy nieliniowej wykorzystano program Ansoft Seranade.
EN
The paper presents AMPLAM software created at the Bialystok University of Technology, supporting the analysis of the resonant power amplifier. AMPLAM allows to determinate dynamic characteristics of the power amplifier and selected energy parameters. Dynamic characteristic is one of the most important device’s characteristic and describe the behavior of the device under operating conditions. Her knowledge allows to quickly specify the class and work’s regime and values of output voltage and current. The AMPLAM program was created in the Matlab, but as core for nonlinear analysis the Ansoft Seranade software was used.
12
Content available remote Model przekroju do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych
PL
W artykule przedstawiono model przekroju pierścieniowego do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych, przy wykorzystaniu nieliniowego związku fizycznego betonu zgodnie z Eurokodem 2. Przedstawiono wzory na siły przekrojowe określające nośność przekroju, całkując równania równowagi i uwzględniając związki geometryczne oraz fizyczne betonu i stali. Otrzymane rozwiązania odwzorowano w postaci krzywych interakcji: graniczna bezwymiarowa siła osiowa – graniczny bezwymiarowy moment zginający i porównano z rozwiązaniem uzyskanym na podstawie wykresu paraboliczno-prostokątnego betonu ściskanego.
EN
The paper presents the ring section model for nonlinear analysis of the resistance of RC chimneys, assuming the nonlinear stress-strain relationship for concrete in compression according to Eurocode 2. The cross-sectional resistances are derived in the analytical form by integrating the equilibrium equations and taking into account the geometrical and physical relationships. The calculated results are presented in the form of interaction diagrams and compared with those based on the parabolic-rectangular diagram for concrete in compression.
EN
The article presents new dynamic superelements for DOF (degrees of freedom) reduction. Proposed spectral superelements (SES) are based on the method of normal coordinates. The developed superelements with basis nodes (SEB) for the inhomogeneous systems are also shown. Proposed superelements ensure to obtain the diagonal matrix of masses which allow to use the efficiency of explicit method. The results of nonlinear analysis using proposed reduction method for the group of high-rise building are presented. The calculations were performed by explicit method with the help of Automated System of Scientific Research (ASSR) “VESNA-DYN”.
PL
W artykule przedstawiono nowe dynamiczne superelementy dla redukcji DOF (stopni swobody). Proponowane superelementy spektralne (SES) są oparte na metodzie współrzędnych normalnych (wykożystanie niecałego spektrum ciestotliwosci własnej). Zostały przedstawione opracowane superelementy z węzłami podstawowymi (SEB) dla niejednorodnych układów. Proponowane superelementy zapewniają uzyskanie przekątnej macierzy mas, które pozwalają wykorzystać efektywnie metod jawnych. Zostały pokazane wyniki analizy nieliniowej z wykorzystaniem proponowanej metody redukcji dla grupy budynków wielopiętrowych. Obliczenia zostały przeprowadzone metodą jawną za pomocą Automatyzowanego Systemu Badań Naukowych (ASSR) "VESNA-DYN".
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych betonu samozagęszczalnego, w którym 25% kruszywa grubego zastąpiono kruszywem z odpadowego betonu. W betonie zastosowano 0,5% objętościowy dodatek włókien stalowych o współczynniku kształtu 50, 70 oraz 100 z haczykowatymi zakończeniami. Przygotowano 32 belki z betonu samozagęszczalnego oraz wibrowanego o wytrzymałościach 50 MPa oraz 80 MPa z kruszywem naturalnym oraz z odpadowego betonu. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że beton samozagęszczalny miał lepsze właściwości związane ze skręcaniem, takie jak maksymalny moment obrotowy, kąt skrętu, sztywność skrętna i odporność na skręcanie w porównaniu z betonem wibrowanym zarówno z kruszywem naturalnym jak i z odpadowego betonu, zawierającym dodatek włókien. Lepsze właściwości uzyskano dla elementów o współczynniku kształtu stosowanych włókien wynoszącym 70 w przypadku obu rodzajów betonów w porównaniu do próbek o współczynniku kształtu wynoszącym 50 i 100. Modelowanie metodą elementów skończonych przeprowadzono dla wszystkich belek stosując oprogramowanie ATENA-GID. Zgodność pomiędzy wynikami doświadczalnymi, a wynikami uzyskanymi za pomocą modelowania MES uznano za zadowalającą.
EN
In the present study, self compacting concrete beams with recycled coarse aggregate as 25% replacement of total coarse aggregate, were tested at varying aspect ratio of 50, 70 and 100 of hook end steel fiber for constant fiber content of 0.5 % by volume of concrete and compared with vibrated concrete. A total of 32 beams were cast with 50MPa and 80MPa self compacting and vibrated concrete with natural and recycled coarse aggregate. It can be observed from the study that there is a significant increase in all torsional properties like ultimate torque, angle of twist, torsional stiffness, torsional toughness in self compacting compared to vibrated concrete for both natural and recycled coarse aggregate with the addition of fibers in SCC. Better performance was observed in members with fiber aspect ratio 70 in both concretes compared to lower [50] and higher aspect ratio [100]. Finite element modelling was done based on ATENA-GID software for all the beams and results were compared with experimental test results. The correlation between experimental and FEM modelling results was found satisfactory.
EN
The paper presents results of research on thin-walled load-bearing structure model representing a fragment of plane wing torsion box. The basis for obtaining data on deformation character and stability loss process was a model experiment conducted using a dedicated experimental stand. On the basis of experiment results, adequate numerical simulations were conducted using software based on finite elements method. Results of non-linear numerical analyses allowed to determine the character of stress distribution and formulate conclusions regarding behaviour of the post-critical deformations of the examined wing part.
EN
The purpose of this article is to estimate the effect of geometric imperfections on critical loads. Special attention was paid to trusses subjected to large displacement gradients and vulnerable to stability loss due to snapping. The article uses the Lagrangian description for geometric nonlinearities. The truss stability analysis was performed using the Finite Element Method. The equilibrium path was determined using the scalar current parameter of stiffness and method of arc length constant.
PL
Celem artykułu jest oszacowanie wpływu imperfekcji geometrycznych na obciążenie krytyczne. Szczególną uwagę zwrócono na kratownice poddane dużym gradientom przemieszczeń i podatne na utratę stateczności przez przeskok. W pracy zastosowano opis Lagrange’a uwzględniający nieliniowości geometryczne. Analizę stateczności kratownicy przeprowadzano za pomocą metody elementów skończonych. Do określenia ścieżki równowagi wykorzystano metodę skalarnego parametru sztywności i metodę stałej długości łuku.
17
Content available remote Design and study of floating roofs for oil storage tanks
EN
Floating roofs are widely used to store petroleum products with high volatility. This is to prevent the product loss and to ensure safe environment around the storage tanks. However, small number of researches were accomplished. These researches aim at study the design of the floating roof and the associated risks that it faces during operation. In an effort to compensate the lack of knowledge for this issue and to investigate the behavior of the floating roof during operation, this paper studies the design of deck plate and roof pontoons of the floating roof with especial features. In this research and in order to study deck plate design, a comparative work was performed of the stress and deflection analyses of deck plate for the floating roofs under the load of accumulated rainfall. Five different loads were applied on the deck plate by using three different analysis methods to study the deflection and stresses. The results show that the nonlinear finite element analysis is the most accurate and applicable one to be used in the design of the floating roof deck, since it simulates the exact loading cases that happen in reality. However, using Roark’s Formulas gives higher results but it can be used as a reliable and fast method in the analysis of the deck plate. To study roof pontoons design, a buoyancy analysis of the floating roof was established with punctured pontoons. In this study, three cases were applied to analyze the buoyancy of the floating roof in each case. The obeyed methodology of this study is by calculating the center of gravity and moment of inertia of the floating roof in each case. Then, to determine the submergence height due to weight and tilt and ensure that the floating roof will keep floating under each case. The results show that the floating roof will remain floating after the puncture of two adjacent pontoons and deck plate according to the design of the physical model; but it will sink if the number of punctured pontoons is increased to three.
PL
W artykule opisano analizę zachowania dynamicznego elementów podwieszenia mostów. Algorytm i rezultaty przedstawiono na przykładzie nowego mostu zwodzonego w Gdańsku-Sobieszewie. Wprowadzono uproszczenia na bazie rezultatów uzyskanych z analizy statycznej, stworzono linię wpływu przemieszczeń dla obciążenia samochodem ciężarowym. Następnie wygenerowano funkcję przemieszczeń w czasie dla punktów zamocowania cięgna, w której uwzględniono dodatkowe niekorzystne uwarunkowania. Wykonano analizę modalną i nieliniową analizę dynamiczną metodą time-step Newmarka-Wilsona. Rezultaty poddano ocenie i porównaniu w celu weryfikacji przyjętych założeń projektowych.
EN
In the paper, dynamic analysis of stay cable in bridges was described. Algorithm and results were presented on example of new bascule bridge in Gdansk-Sobieszewo. Several simplifications were made. On the base of results from static analysis influence line of displacements for truck load was created. Subsequently displacement-time function for cable anchorages was generated. Function includes additional unfavorable conditions. Modal analysis and nonlinear dynamic analysis with Newmark-Wilson method were done. Results were evaluated and compared for validation of design assumption.
EN
Buckling and postbuckling response of thin-walled composite plates investigated experimentally and determinated analytically and numerically is compared. Real dimension specimens of composite plates weakened by cut-out subjected to uniform compression in laboratory buckling tests have been modelled in the finite element method and examined analytically based on P-w2 and P-w3 methods. All results were obtained during the experimental investigations and the numerical FEM analysis of a thin-walled composite plate made of a carbon-epoxy laminate with a symmetrical eight-layer arrangement of [90/-45/45/0]s. The instrument used for this purpose was a numerical ABAQUS® program.
PL
W pracy zajmowano się oryginalną koncepcją płytowego elementu cienkościennego z centralnym wycięciem, do zastosowania jako element sprężysty. Badania obejmowały liniową i nieliniową analizę numeryczną konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz eksperymentalną weryfikację obliczeń MES. Przedmiot badań stanowiła cienkościenna płyta z centralnym prostokątnym wycięciem, wykonana z kompozytu węglowo-epoksydowego. Struktura laminatu złożona była z 8 warstw o jednakowej grubości wynoszącej 0.131 [mm] w symetrycznym układzie warstw względem płaszczyzny środkowej pakietu. Badania prowadzono na płycie kompozytowej o konfiguracji warstw kompozytu [90/-45/45/0]s. Zakres pracy obejmował badania eksperymentalne na rzeczywistej konstrukcji oraz wykonanie symulacji numerycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Analizowano stan krytyczny ściskanej osiowo cienkościennej płyty kompozytowej z centralnym prostokątnym wycięciem, podpartej przegubowo na obydwu końcach oraz rozwiązanie zagadnienia nieliniowej stateczności, w którym obliczenia prowadzono na modelach z zainicjowaną imperfekcją geometryczną odpowiadającą wyższej, giętno-skrętnej postaci wyboczenia konstrukcji.
20
Content available remote Ocena pracy dźwigara zadaszenia Hali Blanika w Gdańsku
PL
W artykule przedstawiono kompleksowe sprawdzenie nośności stalowej konstrukcji zadaszenia Hali Leszka Blanika w Gdańsku. Dokonano oceny wpływu otworów dużej średnicy w środnikach dźwigara na jego nośność. Oszacowano nośność nietypowego, zginanego styku doczołowego łączącego elementy dwuteowe klasy 4. Obliczenia wykonano na podstawie norm i analiz modeli MES.
EN
The paper presents profound verification of a load capacity for the roof in the Leszek Blanik sport hall in Gdansk. An influence of significant-diameter holes in the web on a load capacity of a girder was evaluated. A bending resistance of an untypical butt joint which connects I-sections in class 4 was assessed. Calculations were done on the basis of design codes and additional, non-linear FEM analysis.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.