Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 368

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  awaria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Wody pogaśnicze. Cz. 1, Klasyfikacja wód pod kątem występowania zagrożeń
PL
Omówiono aspekty prawne dotyczące klasyfikacji wód pogaśniczych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Ustawodawstwo polskie nie jest w tym aspekcie jednoznaczne i w żadnym akcie prawnym nie wskazuje bezpośredniej definicji tych wód. Analiza wykazała, że takie wody mogą być traktowane jako odpady lub ścieki, a na ich kwalifikację wpływa występująca infrastruktura oraz wdrożone rozwiązania techniczno-organizacyjne dla retencji wód pogaśniczych. Nadrzędną zasadą ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu oraz przywracanie do stanu właściwego w przypadku jego zanieczyszczenia lub wystąpienia szkody w środowisku.
EN
A review, with 15 refs., of legal regulations and duties of the chem. companies.
2
Content available remote Ryzyko związane z wyciekiem chemikaliów w trakcie fumigacji
PL
Scenariusze zdarzeń niepożądanych mogą być proste (pojedynczy wypadek), mogą też łączyć dwa lub więcej zdarzeń. Najbardziej niebezpieczna sytuacja występuje w przypadku połączenia wszystkich tych zagrożeń w przypadku wycieku tlenku etylenu (EtO), który powoduje pożar, a następnie inicjuje wybuch. Na podstawie oceny ryzyka uwzględnia się prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju poważnych awarii przemysłowych. Nakładające się strefy zagrożenia są następnie brane pod uwagę przy ocenie rzeczywistego potencjału wzajemnego oddziaływania poszczególnych ocenianych elementów. Od dłuższego czasu renowacje książek, obrazów lub mebli prowadzone są z użyciem środków chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla konserwatorów. Powszechnie stosowany EtO jest toksyczny i rakotwórczy. Co więcej, w przeciwieństwie do promieniowania, EtO zawsze pozostaje w książkach i dziełach sztuki w śladowych ilościach, które odparowują i mogą być niebezpieczne. Niemniej jednak EtO jest nadal używany w renowacji dzieł sztuki. Przedstawiono ocenę ryzyka związanego ze zdarzeniami niepożądanymi, takimi jak wyciek materiału niebezpiecznego, wybuch i pożar w komorze fumigacyjnej podczas sterylizacji obiektów.
EN
A review, with 16 refs., of methods for sterilization of documents in libraries and archives by using ethylene oxide.
EN
Machine failures in each production system cause an increase in costs and delays in order execution. Therefore, companies decide to introduce solutions that detect and immediately remove worrying symptoms before more serious consequences occur. Unfortunately, not all failures can be avoided – in such cases, the most important thing is the quick reaction of machine operators, maintenance and production managers. This paper identifies reliability indicators and presents the steps and effects of implementing selected KPIs (Key Performance Indicators), which aim at the production process. For the machines in which a failure occurred in the surveyed period, technical availability, Mean Times Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness, and the downtime coefficient were calculated.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania zagrożeń, awarii i katastrof obiektów budowlanych. Są to generalnie czynniki losowe niezależne od uczestników procesów budowlanych oraz czynniki zależne od błędów popełnionych przez uczestników procesów budowlanych i eksploatacyjnych.
EN
The article presents the causes of threats, failures and building catastrophes. These are generally random factors independent of participants in building processes. Factors depending on the mistakes made by participants in building and operating processes has also been shown.
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
PL
Przedstawiono zrealizowane wzmocnienie prostokątnego zbiornika żelbetowego, który uległ awarii podczas próby szczelności. Wystąpiło przeciążenie dolnej krawędzi i pól ścian podłużnych, skutkujące ich zarysowaniem i deformacją. Zaprojektowano i wykonano wzmocnienie polegające na wprowadzeniu układu ściągów prętowych ze stali nierdzewnej, łączących przeciwległe, uszkodzone ściany zbiornika.
EN
The paper describes an interesting case of strengthening of rectangular reinforced concrete tank. During the water test the long walls of the tank were seriously cracked on bottom edge and on bay area with significant deformations. For structural strengthening the group of precisely located bars mutually tying defected walls were designed and applied. The ties and their anchorages were made of stainless steel, due fo aggressive liquid environment.
PL
Na przykładzie awarii konstrukcji zadaszenia rampy załadowczej hali produkcyjno-magazynowej przedstawiono zagadnienie metodyki projektowania połączeń doczołowych w ujęciu normowym. Skoncentrowano się na podejściu do zagadnienia stosowanym w krajowej normalizacji przed wprowadzeniem eurokodów i na skutkach nadmiernych uproszczeń w wymiarowaniu niektórych typów takich połączeń.
EN
On the example of the roof structure failute of the loading ramp of the industrial building, the problem of methodology for designing tension connections in standard terms was presented. The focus was on the approach taken in national standardization before the introduction of Eurocodes and on the effects of excessive simplifications in the designing of certain types of such connections.
PL
Omówiono awarie dwóch zbiorników. Przyczyną awarii było podciśnienie wytworzone wewnątrz zbiornika. Spowodowało ono zaklęśnięcie kopuły dachowej dzwonu (części przemieszczającej się w pionie przy zmianie wypełnienia zbiornika gazem). Omówiono koncepcję i technologię naprawy zbiorników.
EN
The reason of the two mentioned failures was negative pressure which appeared inside the tanks. It caused a deadlocking of a roof dome of the bell (the tank part which moves vertically while filling the tank with gas). The conception and technology of repair of the tanks.
PL
Impulsowy tryb pracy oraz zasilanie różnego typu paliwami powodują, nawet w małych turbinach gazowych, częste awarie. W pracy pokazano skutki awarii drugiego stopnia w turbinie gazowej oraz przeanalizowano przyczyny jej powstania. Jako główną przyczynę wskazano nadmierny wzrost temperatury spowodowany zmianą paliwa. Zastosowano nieliniową analizę numeryczną, którą poprzedzono obliczeniami termodynamicznymi turbiny oraz wizualnymi oględzinami skutków awarii. Symulacje wykorzystujące metodę elementów skończonych wykonano na geometrii nieuszkodzonej łopatki przy odwzorowaniu obciążenia w trakcie zasilania paliwem rekomendowanym przez producenta oraz zmienionym. Odwzorowano numerycznie skutki przytarcia łopatki o górne uszczelnienia. Obliczenia termodynamiczne wykazały wzrost temperatury w stopniu o 70 K przy zastosowaniu zmienionego paliwa. Przemieszczenia końca łopatki wykazały możliwość wystąpienia przytarcia. Wielkość wydłużenia łopatki przy zwiększeniu ciśnienia w stopniu lub wzroście prędkości obrotowej nie stanowi tak dużego zagrożenia, jak wydłużenia spowodowane zwiększeniem temperatury. Dla zachowania długotrwałej i bezpiecznej pracy małej turbiny gazowej warunkiem koniecznym jest ścisłe przestrzeganie wytycznych producenta odnośnie do składu paliwa. Jeżeli w trakcie pracy turbiny gazowej prawdopodobnym jest, że może być ona zasilana różnego typu paliwami, to konstrukcja powinna posiadać odpowiednie zapasy wytężenia oraz tolerancje pasowania.
EN
The impulse mode of operation and the supply of various types of fuels cause frequent failures even in the small gas turbines. The paper presents the ravages of second rotor stage failure in a gas turbine. The excessive thermal elongation rise caused by fuel change was indicated as the main cause. We applied nonlinear numerical analysis, preceded by thermodynamic calculations of the turbine and visual inspection of the effects of failure. Simulations were performed on undamaged blade geometry under load resulting from combustion: nominal fuel and the changed fuel. Thermodynamic calculations demonstrated a 70 K increase in temperature using the changed fuel. The blade tip displacements demonstrated the possibility of abrasion. The amount of elongation of the blade with increasing pressure or rotation speed does not pose as much danger as the elongations caused by the increase in temperature. To maintain long-term and safe operation of a gas turbine, it is necessary to strictly observe the manufacturer’s guidelines regarding fuel composition. If during the operation of a gas turbine it is likely that it can be powered by various types of fuels, then the structure should have adequate effort reserves and working tolerances.
12
Content available remote Ocena skutków wyłączenia strategicznej magistrali wodociągowej
PL
Głównym celem pracy jest analiza skutków awarii strategicznego przewodu wodociągowego magistralnego w wybranym mieście. Wysoka ranga przewodu wynika z faktu, że doprowadza on wodę wodociągową do specjalnej strefy ekonomicznej, na terenie której znajduje się kilkadziesiąt firm, biur i hal produkcyjnych. Ocenę skutków awarii przeprowadzono z wykorzystaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Na podstawie wyników symulujących awarię analizowanego przewodu magistralnego, określono skutki związane z brakiem dostawy wody na obszarze strefy ekonomicznej.
EN
The main aim of this work is to analyze the consequences of strategic water main failure in a city. The high rank of the pipe due to the fact that it transports tap water into a special economic zone, which houses dozens of businesses, offices and production halls. Assessment of the effects of the water main failure was carried out using a hydraulic model of the water supply network. Based on the results of failures analyzed, the implications of the lack of water supply in the economic zone were identified.
EN
This paper deals with a comparative study using numerical simulations between the failures effect caused by the speed sensor faults for a propulsion control system (PCS) of an electrical vehicle (EV) using dualinduction motors structure. The PCS strategies are achieved on two types of controls where the first one is done from a flux-oriented control (FOC) and the second one is conducted from a direct torque control (DTC). For an electric vehicle, we will often guarantee service continuity, in spite of the occurred faults such as an offset fault in speed sensor and a zero-feedback sensor speed fault which both are essentially needed in the structure of the PCS-EV. The occurred fault cited above might influence one of the dual induction motors which could be conducted an unbalance in the dual used motors and from which the control of the vehicle might be also lost. The results of the realized numerical simulations on the EV conducted by the PCS demonstrate clearly the impact of the so-called-fault. Thereafter, we can also appreciate the robustness using each used control propulsion system in despite of the occurred speed sensor fault.
14
PL
Postęp cywilizacyjny miast generuje potrzebę zwiększania komfortu społeczeństwa w każdej dziedzinie jego działalności, między innymi handlu, komunikacji, jak i warunków mieszkania. To z kolei tworzy potrzebę wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych oraz potrzebę bardziej efektywnego wykorzystywania parametrów wytrzymałościowych stosowanych materiałów. W tym ciągłym procesie pokonywane są kolejne bariery techniczne i technologiczne, które do tej pory mogły ograniczać rozwój budownictwa. Jednak poszukiwanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrażanie, może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa i stanów awaryjnych konstrukcji. W artykule przedstawiono przykład awarii stropu żelbetowego budynku wysokościowego spowodowanej zarówno błędami projektowymi, jak i wykonawczymi. Zaprezentowano rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The progress of civilization of cities generates need to increase the comfort of society in every field of its activities, including trade, transport, and living conditions. This in turn creates the need of building multi-storey buildings and the need of more efficient using of the strength parameters of the materials. In this continuous process are overcome the technical and technological barriers, which until now could limit the development of the construction industry. However, the searching for new solutions and their implementation can lead to reducing the safety of constructions and failure conditions in structures. The paper is an example of failure of reinforced concrete ceiling in the multi-storey buildings due to design and executive mistakes. In this paper authors presented solutions of strengthening the structure.
PL
Stosowanie prefabrykowanych płyt strunobetonowych stało się tak powszechne, że zajmują się nimi już wszyscy, uważając te elementy za nieskomplikowane. Dotyczy to również wykonawstwa oraz modernizacji już zrealizowanych obiektów budowlanych. Pomimo szczegółowych wytycznych producentów i projektantów tego rodzaju płyt problemem wciąż jest zbyt duża dowolność w ich wycinaniu i wykonywaniu otworów, zwłaszcza na etapie realizacji lub zmian sposobu użytkowania w trakcie istnienia obiektów budowlanych. W pracy przedstawiono ogólne zasady bezpiecznego wycinania i otworowania prefabrykowanych płyt strunobetonowych oraz przypadki błędów popełnionych przy projektowaniu i realizacji stropów płytowych, prowadzące do stanów awaryjnych.
EN
The usage of prefabricated prestressed hollow-core slabs has become so widespread that everyone is already considering these elements as simple. This also concerns the execution and modernization of already realized buildings. Despite the detailed guidelines for designers of this type of slabs, still is a problem with incorrectly make cut-offs and holes, especially at the stage of implementation or changes in the way of use during the existence of buildings. The paper presents general principles for safe cutting and opening of prefabricated prestressed hollow-core slabs and cases of errors made in the design and implementation of slab floors, leading to emergency conditions.
PL
W referacie przedstawiono wymagania prawne dotyczące projektowania i wykonywania obiektów energetycznych, a także wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych.
EN
The paper presents legal requirements for the design and construction of power facilities, as well as the results of analyzes of long-term data sets on construction accidents and disasters.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
18
Content available remote Nonsynchronous Connection of High-Power Unit to 400 kV Power Grid
EN
One cause of failures in power plants may be traced back to faulty, nonsynchronous synchronisation of a power unit with power grid [1]. This usually results in damage to a generator or a unit transformer. The case of misguided connection of non-excited generator to network has been described in publications [2], [3], [4], this produced very serious damage to the generator.
PL
Jedną z przyczyn awarii w elektrowniach jest niesynchroniczne włączenie bloku do sieci [1]. Skutkiem takiego wydarzenia jest na ogół uszkodzenie generatora lub transformatora blokowego. W literaturze [2], [3], [4] opisano przypadek omyłkowego włączenia do sieci niewzbudzonego generatora, którego skutkiem było bardzo poważne uszkodzenie generatora.
19
Content available remote Niesynchroniczne włączenie do sieci 400 kV bloku wielkiej mocy
PL
Jedną z przyczyn awarii w elektrowniach jest niesynchroniczne włączenie bloku do sieci [1]. Skutkiem takiego wydarzenia jest na ogół uszkodzenie generatora lub transformatora blokowego. W literaturze [2], [3], [4] opisano przypadek omyłkowego włączenia do sieci niewzbudzonego generatora, którego skutkiem było bardzo poważne uszkodzenie generatora.
EN
One cause of failures in power plants may be traced back to faulty, nonsynchronous synchronisation of a power unit with power grid [1]. This usually results in damage to a generator or a unit transformer. The case of misguided connection of non-excited generator to network has been described in publications [2], [3], [4], this produced very serious damage to the generator.
EN
Significant differences in the physical and mechanical properties exist between the rock masses on two sides of an ore-rock contact zone, which the production tunnels of an underground mine must pass through. Compared with a single rock mass, the mechanical behavior of the contact zone composite rock comprising two types of rock is more complex. In order to predict the overall strength of the composite rock with different contact angles, iron ore-marble composite rock sample uniaxial compression tests were conducted. The results showed that composite rock samples with different contact angles failed in two different modes under compression. The strengths of the composite rock samples were lower than those of both the pure iron ore samples and pure marble samples, and were also related to the contact angle. According to the stress-strain relationship of the contact surface in the composite rock sample, there were constraint stresses on the contact surface between the two types of rock medium in the composite rock samples. This stress state could reveal the effect of the constraint stress in the composite rock samples with different contact angles on their strengths. Based on the Mohr-Coulomb criterion, a strength model of the composite rock considering the constraint stress on the contact surface was constructed, which could provide a theoretical basis for stability researches and designs of contact zone tunnels.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.