Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system kształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Bariery edukacyjne w budownictwie
PL
W artykule omówiono systemy szkoleń monterów rusztowań w wybranych krajach europejskich. Zestawiono rozbudowane systemy kształcenia funkcjonujące w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji z mniej skomplikowanymi rozwiązaniami Polski i Finlandii. Omówiono również systemy obowiązujące w Szwecji i Norwegii oraz przedstawiono możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zdobytych w innych krajach europejskich.
EN
The article discusses education systems for scaffolding fitters in selected European countries. Comprehensive education systems functioning in Germany, Great Britain and France have been compared with less complex solutions present in Poland and Finland. The paper discusses systems implemented in Sweden and Norway and outlines the possibility of recognition in Poland of qualifications acquired in other European countries.
PL
Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwoju specjalizacji gwarantujących wysoki poziom naukowy i zawodowy przyszłych specjalistów. W artykule przedstawiono krótko historię Wydziału. Scharakteryzowano działania zmierzające do wykreowania zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa. Przedstawiono stan aktualny oraz perspektywy rozwoju mając na uwadze działalność naukową i potrzeby przemysłu surowcowego.
EN
Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that guarantee a high level of scientific and professional future specialists. The article briefly presents the history of the Faculty. Actions to create a range of specialization in mining economics and organization have been characterized. The current state and development prospects were presented, taking into account the scientific activity and the needs of the raw materials industry.
EN
The article discusses the issue of education in the area of shaping innovative attitudes and skills. Presentation of the universities model approach to shaping innovative attitudes and behavior of students is the main goal of this work. The article also presents factors influencing innovative behaviors and the example of the university that introduces such a system of education.
PL
Artykuł porusza problematykę edukacji w zakresie kształtowania postaw i umiejętności innowacyjnych. Celem artykułu jest prezentacja modelowego podejścia uczelni wyższych do kształtowania postaw i zachowań innowacyjnych studentów. W artykule przedstawiono również czynniki wpływa-jące na zachowania innowacyjne oraz przykład uczelni wyższej wprowadzającej taki system kształcenia.
PL
W artykule opracowano etapy modelowania i symulacji systemu zarządzania procesem kształcenia na uczelni, na które kolejno składają się: określenie celów, kryteriów i ograniczeń funkcjonowania systemu; budowa ogólnego modelu systemu; modelowanie czynników i relacji przyczynowo-skutkowych elementów systemu; iteracyjne eksperymentowanie symulacyjne na modelach, uwzględniające sprzężenia zwrotne w celu ulepszenia przedstawienia systemu, modeli relacyjnych i parametrów wejściowych systemu. Ostatecznym wynikiem tego procesu jest stan systemu i poziom osiągania jego celów na koniec badanego okresu. Po zakończeniu każdej iteracji zarządzający (decydent) podejmuje decyzję, czy ostateczny wynik kształcenia jest zadowalający i czy należy zmieniać parametry na wejściu systemu tak, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom kształcenia absolwentów na koniec prognozowanego okresu.
EN
In article have been developed the steps modelling and simulation of process management system of education at the university, they are: defining objectives, criteria and limitations of the system; construction of a general model of the system; modelling factors and the causal relationships of system components; iterative simulation at models. The feedback in this process allows to improve the model of system, allows to improve mathematical models and allows to improve the input parameters of the system. The final result of this process is the state of the system and the level of achievement of its goals for the end of the period. Manager (decision-maker) at the end of each iteration decides whether the final result of education is satisfactory and whether to change the input parameters of the system so as to achieve a satisfactory level of education graduates at the end of the forecast period.
PL
W artykule zaprezentowano proces i warunki kształcenia podchorążych AMW z wykorzystaniem symulatorów i trenażerów uzbrojenia. Przedstawiony system obejmuje, takie elementy jak: budowa i eksploatacja uzbrojenia, a w tym: przygotowanie zestawu do walki, teorię walki oraz walka z przeciwnikiem. Symulowane warunki walki są kształtowane poprzez dobór czynników odzwierciedlających zróżnicowane warunki funkcjonowania uzbrojenia na okrętach, min.: współdziałanie sił własnych, stan morza, widzialność, rodzaj i charakter działania przeciwnika. Postrzeganie uwarunkowań walki na morzu to determinant projektowania nowych środków dydaktycznych oraz ich implementacji do systemu szkolenia.
EN
The article presents the process and conditions of training cadets with using of weapons simulators. The presented system includes such elements as: construction and operation of weapons, including: set-up, fight, fight theory and the fight with the enemy. Simulated combat conditions are created by the choice of the factors reflecting the varied operation conditions of the weapons on ships, e.g.: interaction forces and sea state, visibility, type and nature of enemy action. Perceptions of conditions in the sea fight are determinants of designing new educational devices and their implementation to the training system.
PL
W świecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, niezbędne jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, nacechowane rozwijaniem innowacyjności i charakteryzujące się innowacyjnością, która jest jednym z podstawowych elementów wymienianych w dokumentach programowych Unii Europejskiej. Postuluje się kształcenie autonomiczne, interdyscyplinarne z uwzględnieniem działań praktycznych i eksperymentalnych. Przykładami inicjatyw wspierających rozwój innowacyjności na uczelniach wyższych mogą być uniwersytety korporacyjne, program „Wykorzystaj talent w pełni”, pogłębiona współpraca z biznesem, modyfikacja programów studiów pod kątem zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców – pracodawców i klientów itd. Badania prowadzone na uczelniach wyższych o charakterze aplikacyjnym, wzmacniają potencjał intelektualno-organizacyjny pracowników naukowo-badawczych, a także ułatwiają przepływ wiedzy i propagowanie idei open innovation.
PL
W artykule podjęto próbę charakterystyki i oceny elementów tworzących system kształcenia nauczycieli w Polsce. Ukazano w nim między innymi: instytucje kształcące kandydatów do zawodu nauczyciela, realia funkcjonowania tych placówek, zasady rekrutacji adeptów sztuki nauczania, założenia i pragmatykę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać kilka dość istotnych mankamentów w strukturze i funkcjonowaniu opisywanego systemu.
EN
The paper deals with some aspects of teacher training system in Poland. It shows, among others, organizations providing training for future teachers, conditions of work of these organizations, rules of recruitment to the teaching profession, assumptions and realities of teacher improvement training. The analysis done indicates a few significant shortcomings in the structure and functioning of the system described.
PL
Konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne wynika w dużej mierze z wymagań formalnych, a kształcenie jest niezbędne z uwagi na szybki postęp wiedzy i techniki. "Kształcenie podyplomowe", którym określa się kształcenie osób, które ukończyły wyższe studia jest warunkiem utrzymania pozycji zawodowej, a szczególnie awansu naukowego czy zawodowego. Chciałoby się zacytować starą rzymską maksymę "disce aut discede" - "ucz się albo odejdż".
EN
The need for technical graduates to undergo constant professional development is largely a result of formal requirements, but education is necessary in view of the rapid progress of knowiedge and technology. "Post-graduate training", meaning education for persons who have completed degrees, is a necessary condition for the maintenance of one's professional position, and particularly for professional or academic advancement. It is relevant to cite the old Roman maxim disce aut discede - "learn or leave".
PL
Scharakteryzowano stan szkolnictwa zawodowego w Polsce w dobie przemian. Podano struktury systemu oświatowego obowiązujące przed reformą edukacji i po jej wprowadzeniu w 1999 r.oku. Wymieniono niedostatki tej reformy i proponowane zmiany. Stwierdzono, że obecnie sytuacja polskich uczelni technicznych jest bardzo korzystna. Rośnie liczba studentów i absolwentów tych uczelni; negatywnie jest oceniany poziom przygotowania kandydatów. Podkreślono rolę wiedzy we współczesnym społeczeństwie i jej znaczenie wynikające z: dominacji, niewyczerpalności, symultaniczności i nieliniowości. Na kompetencje konieczne do uprawiania zawodu składają się wiedza i umiejętności decydujące o kwalifikacjach zawodowych oraz postawy etyczne.
EN
Characterized is condition of technical education in Poland during the nowaday time of transformations. Given are structures of educational system being compulsory before the education reform and after its implementation in 1999. Specified are its shortcomings and proposed changes. Ascertained is that the present situation of Polish technical colleges is very good. The amount of students and graduates is still increasing but the opinion on quality of candidates' preparation standards is negative. Emphasized is role which knowledge plays in contemporary society and its importance resulting from domination, unfailingness, simultaneousness and nonlinearity. Competence necessary to practise aprofession consists of knowledge and skills deciding of professional qualifications as well as ethical attitudes.
EN
The paper presents the dynamic development of nanotechnologies in the world and the educational demand for scientists, engineers and didactic staff. Proposed and created forms of education and development related to nanotechnology are shown as well. Special attention is paid to characteristic educational systems in the world leading economies in the field of nanotechnology, mainly in the United States, Japan and EU countries. Compared to these countries, the situation in Poland within education and training in this domain is described.
PL
W artykule przedstawiono dynamikę rozwoju nanotechnologii na świecie, związane z tym potrzeby kształcenia naukowców, inżynierów oraz kadry dydaktycznej, a także proponowane i rozwijane formy kształcenia i doskonalenia w tej dziedzinie. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystyczne systemy edukacyjne w wiodących na świecie gospodarkach w rozwoju nanotechnologii - Stanach Zjednoczonych, Japonii i wybranych krajach Unii Europejskiej. Na tym tle scharakteryzowano sytuację w zakresie kształcenia i szkolenia w dziedzinie nanotechnologii w Polsce.
12
Content available remote Teoreticni zasadi modeluvanna pedagogicnih procesiv
EN
Methodology of the modeling of the pedagogical processes, which plays a principal role in the context of managing changes, which defermine the character of the university's development.
PL
W artykule zamieszczono rys charakterystyczny grupy przedmiotów "Organizacji i Zarządzania", ich dotychczasowy sposób przekazu dydaktycznego w warunkach kształcenia jednostopniowego na studiach dziennych oraz dwustopniowego na studiach wieczorowych i zaocznych z krótką opinią autora artykułu w tym zakresie. Przedstawiono koncepcję podziału całego zbioru przedmiotów tego bloku na podstawowe i zaawansowane oraz podjęto dyskusję dotyczącą ich merytorycznego zakresu. Zaproponowano także koncepcję ewentualnego odmiennego różnicowania szczegółowych programów studiów na studiach 1. i 2. poziomu. Różnicowanie specjalności 1. poziomu byłoby ograniczone do podziału zasadniczego przy założeniu minimalnej liczby specjalności. Poziom 2. natomiast przeznaczony byłby do kształcenia maksymalnie specjalizowanego. Ewentualny poziom 3. przeznaczony byłby do kształcenia przygotowującego do prowadzenia badań naukowych.
EN
Current and intended programme of construction education in Poland is the focus of this paper. The discussion comprises two subject groups: current system of building education and multiple gradual system being an intended system. Within all subject groups, an overview of the subject and analysis of educational process state, as well as priority educational trends and main problems have been presented.
PL
Omówiono problematykę ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej w Cedzynie koło Kielc, dotyczącej kształcenia na kierunku budownictwo. Stwierdzono potrzebę zorganizowania kolejnych konferencji edukacyjnych oraz zaproponowano wykaz problemów do przedstawienia na konferencji w roku 2005.
EN
The report is concerned with the Polish scientific-educational conference titled: "The Education of Civil Engineers" which took place in Kielce-Cedzyna on 22-24 October 2003. The main topics presented onto the conference were mentioned. The demands on organization of the next succesive educational conferences were formulated and a set of problems to be presented on the conference planed in 2005, is proposed.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie w zarysie system kształcenia na Uniwersytecie w Aalborg (AAU) w Danii, ze szczególnym uwzględnieniem programu obowiązującego na kierunku Budownictwo.
PL
W referacie przedstawiono trzystopniowy system studiów: stopień I - studia inżynierskie, stopień II - studia magisterskie uzupełniające, stopień III - studia doktoranckie. W części pierwszej podano ogólne założenia systemu na tle deklaracji sorbońskiej i bolońskiej oraz inne stosowane systemy nauczania. W części drugiej opisano doświadczenia zdobyte w trakcie czterech lat wdrożenia systemu na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej.
EN
Three-level system of studies is described: Level I - bachelor studies, Level II - master studies, Level III - doctoral studies. In the first part of the paper general assumptions of the system is described within the Sorbone and Bologna declarations. In the second part, four years of experiences in introduction of the system at the Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology are presented.
PL
W opracowaniu przedstawiono kilka subiektywnie wybranych problemów dotyczących kształcenia na wydziałach politechnicznych, w szczególności na wydziałach inżynierii lądowej. Między innymi: ukształtowanie u absolwenta nawyku permanentnego kształcenia się, rezygnacja z kształcenia wąskospecjalistycznego, rola mechaniki w procesie kształcenia inżyniera, ilościowe relacje mechaniki w stosunku do innych bloków przedmiotowych: postulaty kształcących w przedmiotach zawodowych pod adresem mechaniki.
EN
The paper presents several selected problems concerning education at the technological universities, particulary at civil engineering faculties: among others: developing in each student motivation for learning and intellectual discipline which is the best foundation for continuing proffesional achievement: abandoning narrow - specialized education (one job career); the role of mechanics in civil engineer's education process: postulates of practical skill teachers with reference to the mechanics.
PL
Mijają już cztery lata od podpisania w czerwcu 1999 r., w Bolonii Deklaracji związanej z modyfikacją kształcenia uniwersyteckiego w Europie. Artykuł nawiązuje do ustaleń podjętych w ramach tej Deklaracji oraz konsekwencji związanych z próbą ujednolicenia rozwiązań i systemów kształcenia w Europie w odniesieniu do studiów technicznych na kierunku Budownictwo.
EN
After four years from signing of the Bologna Declaration concerning the changes in European high education policy the deep discussion on the European Universities are continuing. The paper concerns this discussion regarding the problems on Polish Technical Universities and especially on civil Engineering Faculties.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.