Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system wartości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Values are a component of the human personality that affects a worldview, opinions, emotions and behaviors. This applies equally to managerial and executive behavior, while in the case of rescue organizations, both levels of behavior are also an important factor of organizational effectiveness. The aim of the article is to show the relationship between the ethical aspects of rescue operations and the value system represented by mountain rescuers. The applied idiographic research perspective can become an example for research on other types of organizations and employee teams, including the armed forces.
PL
Wartości stanowią element składowy osobowości człowieka, który wpływa na jego światopogląd, opinie, emocje oraz zachowania. Dotyczy to w równej mierze zachowań kierowniczych, jak też wykonawczych, przy czym w przypadku organizacji ratowniczych, oba poziomy zachowań stanowią równie istotny czynnik efektywności organizacyjnej. Celem artykułu uczyniono ukazanie związku między etycznymi aspektami działań ratowniczych, a systemem wartości reprezentowanym przez ratowników górskich. Zastosowana idiograficzna perspektywa badawcza może stać się przykładem dla badań innych typów organizacji i zespołów pracowniczych.
PL
Formowanie systemu wartości jest istotną kwestią w procesie wychowania młodego pokolenia. Pytanie o to co w życiu ważne jest szczególnie istotne u progu dorosłości, decyduje o kluczowych wyborach młodych dorosłych. W artykule chciałabym dokonać porównania wartości polskich i białoruskich studentów, tego co dla nich ważne a co ważne nie jest. Wnioski pochodzą z badań wykonanych metodą sondażową, techniką ankiety audytoryjnej. Wyłaniają się z nich podobieństwa, ale i znaczące różnice pomiędzy polskimi i białoruskimi studentami. Podobieństwa dotyczą postrzegania rodziny jako wartości najważniejszej. W innych kategoriach występują już różnice. Największe dotyczą roli pracy i polityki w życiu (ważniejsze dla białoruskich studentów) jak również przyjaciół i znajomych, wolnego czasu i religii (ważniejsze dla polskich studentów). Pomimo podobieństwa kulturowego, dziesiątków lat pozostawania w tej samej strefie wpływów politycznych, system wartości polskiego i białoruskiego młodego pokolenia jest inny.
EN
Forming a system of values is an important matter in the process of bringing up the young generation. The question, about what is essential in life, is particularly important at the threshold of adulthood; it determines the key choices of young adults. In my article, I would like to compare the values of Polish and Belarusian students, what is important to them and what is not. The conclusions come from surveys made using the survey method i.e. the auditorium questionnaire technique. They show similarities, but also significant differences between Polish and Belarusian students. The similarities mainly focus on the perception of the family as the most important value. In other categories, differences start to shine through. The biggest ones concern the role of work and politics in life (more important for Belarusian students) as well as friends and acquaintances, free time and religion (more important for Polish students). Despite the cultural similarity and decades of being in the same zone of political influence, the system of values of the Polish and Belarusian young generation is different.
PL
Ciągły wzrost złożoności środowiska zmusza współczesne organizacje, zarówno podmioty gospodarcze jak i uczelnie oraz instytucje nauki do poszukiwania nowych metod analitycznych, zwłaszcza w zakresie kreowania korzystnych relacji społecznych i biznesowych. W publikacji wskazano, że działalność gospodarczą postrzegać należy jako element kultury, jako obszar, w którym mogą być urzeczywistniane wartości etyczne. Podkreślono również znaczącą rolę pracowników nauki w budowaniu relacji społecznych. Przedstawiono także autorskie modele analityczne akcentujące elementy etyczne, które wraz z empatią przesądzać mogą, że system wartości i rdzeń filozoficzny firmy mają decydujący wpływ na sukces lub porażkę każdej organizacji.
EN
A constant increase in the environment complexity forces organizations, both business entities and universities as well as science institutions to seek new analytical methods, especially in terms of creating beneficial social and business relationships. The study aims to emphasize that economic activity should be perceived as an element of culture, an area in which ethical values can be applied. A significant role of science workers for building social relations is also indicated. The authors present original analytical models stressing ethical elements which, along with empathy, can determine that the value system and the company philosophical core are recognized as the cause of success or failure of any organization.
EN
The paper attempts to deliver theory-based and practice-based critical analysis of expert’s approach to assessment of heritage status. Using different cases author presents flaws of discretionary assessments when they are devoid of methodological and objectivization mechanisms. Author proposes to establish connection between values, assessment, system and status attribution in order to improve the quality of heritage protection.
PL
Artykuł podejmuje próbę dostarczenia opartej na teorii i praktyce krytycznej analizy podejścia eksperckiego do oceny statusu dziedzictwa. Wykorzystując różne przypadki autor przedstawia błędy ocen uznaniowych, gdy są one pozbawione mechanizmów metodologicznych i obiektywizujących. Autor proponuje powiązanie wartości, oceny, systemu i nadania statusu dziedzictwa w celu poprawy jakości jego ochrony.
EN
The aim of the study is to identify and descript the process of inmutation (bringing negative changes) in the systems of values and attitudes among volunteers on given examples (written reports from voluntary work in Spain, Georgia and Uganda). The author refers to his own theory of mutation and inmutation of society, which is placed in the thematic area of social cognition.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i opis procesu inmutacji (wnoszenia zmian negatywnych) w postawy i systemy wartości wolontariuszy (na przykładzie pisemnych relacji wolontariuszy pracujących w Hiszpanii, Gruzji i Ugandzie). Autor odwołuje się do swojego autorskiego konceptu mutacji i inmutacji społeczeństwa, mieszczącego się w obszarze poznania społecznego.
PL
W opisanym w artykule badaniu dokonano analizy przekonań studentów. Jego celem była diagnoza postaw wobec równości praw i równości podziału, odnotowanie ich zmian w czasie oraz ustalenie, czy te postawy są uzależnione od preferencji wartości. Równość praw jest sztandarowym hasłem demokracji, a kwestionowanie egalitaryzmu w podziale dóbr – hasłem gospodarki liberalnej. Sposób rozumienia wartości i postaw (jak również ich wzajemnych relacji) przejęty został z teorii Rokeacha. Uznawane są one za elementy systemu przekonań, pomiędzy którymi zachodzi formalny i funkcjonalny związek. Do badania systemu wartości wykorzystano Skalę Wartości Rokeacha. Postawy diagnozowano na podstawie dwóch par twierdzeń. Badanie przeprowadzono trzykrotnie: w 2003 roku (325 studentów), w 2008 roku (379 studentów) oraz w 2013 roku (368 studentów). Założono, że między trzema grupami ujawnią się różnice w akceptacji postaw oraz, że postawy w stosunku do tych zasad są uwarunkowane systemem wartości, jego zróżnicowaniem w wymiarze indywidualizm – kolektywizm. Okazało się, że z aprobatą spotkała się zasada równości szans (88,31%, 84,43% i 63,59% respondentów w kolejnych badaniach), a z dezaprobatą – zasada równości podziału (68,62%, 65,44% i 66,03% respondentów w kolejnych badaniach). Wskaźniki pierwszej postawy obniżyły się w ostatnim badaniu w stosunku do dwóch poprzednich, z kolei wskaźniki drugiej postawy nie uległy zmianie. Orientacja indywidualistyczna w systemie wartości (relatywnie wyższe preferencje wartości indywidualistycznych) cechowała studentów o postawach merytokratycznych, czyli odrzucających zasadę równości podziału, orientacja kolektywistyczna (relatywnie wyższe preferencje wartości kolektywistycznych) – studentów opowiadających się za zasadą równości praw.
EN
The analysis of students’ attitudes was a subject of the research described in this paper. The research goal was determining the attitudes towards equal rights and equal distribution, capturing their changes in time, and ascertaining whether the attitudes depend on preferred values. Equal rights rule is the principle of democracy, whereas questioning egalitarianism in goods distribution is typical for liberal economics. The way of understanding values and attitudes (as well as their mutual relations) was adopted from Rokeach’s theory. They are regarded as elements of a system of beliefs, among which formal and functional relations take place. To study the system of values, the Rokeach Value Survey was used. The attitudes were diagnosed on the basis of 2 pairs of statements. Examination was conducted in 2003 (sample of 325 students), in 2008 (sample of 379 students), and in 2013 (sample of 368 students). It was assumed that there are differences between this three groups in acceptance of attitudes and that attitudes towards investigated rules depend on value systems, especially on 'individualism – collectivism' dimension. It appeared that equal chance rule was approved (by approximately 85% of respondents in the two first samples, and by approximately 65% in the third sample), whereas equal distribution rule was disapproved (by approximately 65% of respondents in all three samples). The indicator of the first attitude declined in the latest sample, whereas the indicator of the second attitude remained unvaried. Indicators of attitudes did not changed significantly during five year between two surveys. Individualistic orientation in value system (relatively higher preferences of individualistic values) was characteristic for students with meritocratic attitudes i.e. rejected the rule of 'equal distribution', whereas collectivist orientation (relatively higher preferences of collectivistic values) was typical for students who approved equal rights rule.
PL
W niniejszym badaniu określono postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych oraz dokonano diagnozy systemu wartości (Skala Wartości Rokeacha). Założono, że postawy uzależnione są od preferencji wartości poznawczych, czyli „logiczny”, intelektualista”, „o szerokich horyzontach”, „obdarzony wyobraźnią” i „uzdolniony”. W badaniu wzięło udział 704 studentów pedagogiki i zarządzania. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że od wyższej preferencji wartości poznawczych (a zwłaszcza trzech pierwszych z wymienionych powyżej) uzależnione są postawy proliberalne. „Intelektualiści” opowiadali się za niezależnością ekonomiczną przedsiębiorstw, wolnym rynkiem w sferze zatrudnienia i merytokratycznym zróżnicowaniem wynagrodzeń. Aprobowali ograniczenie świadczeń socjalnych ze strony państwa.
EN
The presented research focuses on the attitudes towards the economic system and social issues. It also concerns the value systems in general (Rokeach Value Survey). It was assumed that the attitudes depend on the preference of cognitive values i.e. ‘logical’, ‘intellectual’, ‘broad-minded’, ‘capable’ and ‘imaginative’. The sample of 704 students from university departments of pedagogy and management was examined. Analysis of the collected data revealed that the proliberal attitude is dependent on the preference of cognitive values (especially the first three mentioned above). „Intellectuals” opted for the economic independence of enterprises, free market in the sphere of employment and meritocratic differentiation of payments. They approved of the limitation of social security benefits from the state.
PL
W niniejszym badaniu dokonano diagnozy postaw w stosunku do kultury i tradycji narodowej oraz systemów wartości. Badanie przeprowadzono dwukrotnie: w 2003 roku (325 studentów) i w 2008 roku (379 studentów). Założono, że między obiema grupami ujawnią się różnice w akceptacji postaw oraz, że stosunek do kultury i tradycji narodowej uzależniony jest od systemu wartości. Rozważania teoretyczne przeprowadzono na gruncie koncepcji Rokeacha. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że większość studentów eksponowało znaczenie dziedzictwa kulturowego, niemniej jednak w drugim badaniu (2008) postawy te stały się mniej pozytywne. Były one ponadto uzależnione od systemu wartości: pozytywny stosunek do kultury i tradycji własnego narodu wiązał się z wyższą preferencją wartości kolektywistycznych, a akceptacja integracji w warstwie kulturowej z Zachodem – z wyższą preferencją wartości indywidualistycznych.
EN
In this research diagnosis of attitudes to national culture, traditions and value system was made. Examinations were conducted in 2003 (sample of 325 students) and in 2008 (sample of 379 students). It was assumed that there are differences between this two groups in acceptance of attitudes and that attitudes to national culture and tradition depend on the value system. The theoretical ground was based upon Rokeach’s concept. The results of research allow to state that most students stress significance of national heritage. However in the second sample (2008) attitudes become less positive. Additionally attitudes appeared to depend on the value system: positive attitude to culture and traditions of own nation is connected with higher preference of collective values, whereas the acceptance of cultural integration with Western countries is linked with individual values.
EN
This research involves diagnosis of attitudes towards religious institutions and a value system. Subjects taking part in the research were Polish (325) and Russian (319) students. Differences in acceptance of attitudes, which depend on a value system, were expected to appear. The theoretical background was based on M. Rokeach's concepts and The Value Survey of this author was used. A special tool was constructed in order to measure attitudes. Collected data shows that students of both nationalities differently evaluate the role of religious institutions in social life. Attitudes were connected with a specific pattern of value system which indicates differences in individualism - collectivism dimension.
10
Content available remote Need for incorporating reliability and availability in payback calculations
EN
Purpose: The paper presents a method of payback calculation based on the process valuation model by incorporating reliability and availability. The paper also presents a comparison of calculation of payback periods using the conventional method with the method that uses the valuation model. Design/methodology/approach: The value of the system is arrived by considering the present worth of expected future cash flows. The model takes into consideration the system availability, in addition to the other cost elements like investment cost, and maintenance as well as operating cost. Findings: Calculation of pay back using valuation model was compared with the conventional method. The valuation model method proves to be a better tool in making safe decisions. Practical implications: In order to arrive at the economic feasibility of the new proposal the benefits that can be derived over the lifetime as well as the operating and maintenance costs are compared with the investment to be made. However, quite often the change in reliability of the proposed new design as a result of the change in system configuration or change in system components or both of these factors are not taken into consideration. Originality/value: Any new proposal for modification of the existing process or equipments should prove itself to be economically feasible for gaining acceptance for implementation.
11
Content available remote Świat wartości żołnierzy zawodowych
EN
The Polish Armed Forces, of the third Republic, put particularly strong influences on changing social conditions quickly. So far hermetic armed forces have become more open to the world in which they are functioning. Values, thinking and behaviour, penetrate the soldiers' society without great difficulty. This leads to transformation in their systems of values and changes the ethos of the whole group of professional soldiers. This situation causes a state of tension between vigorously ensued processes of social change, concerning the army, and the formal goals and tasks given to them by the country. The contemporary discussions on transformations in the armed forces frequently concentrate on structural, economical and political aspects of its functioning. These important fields cannot be devoid of reflection on social aspects. The Army as an institution has many possibilities of moulding values in a professional soldiers - both by promoting individual values and creating behaviour as a result of the organisation of the educational environment for the functional sake, world of Soldiers' values, which are expected and desired, cannot be constructed by imposing them from central structures. They should rather be a product of the consciousness of soldiers.
12
Content available remote System wartości a kreowanie sukcesu firmy
PL
Sukcesy odnoszone w przeszłości nie gwarantują już przedsiębiorstwu przetrwania w przyszłości, a przeszłość nie może już stanowić podstawy do jej prognozowania. By zachować zdolność adaptacyjną i utrzymać konkurencyjność na rynku musi ono generować nowe rozwiązania, nowe czynniki sukcesu tworzące wyróżniające zdolności (distinctive competencies). Tworząc nowe potencjały, struktury i formy współpracy z otoczeniem, przedsiębiorstwa muszą jednak opierać je na wielu nadrzędnych zasadach i celach, nienaruszalnych nawet w obliczu bieżących zmian w strategiach działania. Muszą być one wierne w stosunku do stałych wartości przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju. Muszą mieć wizję końcową wymagającą znaczących zmian i przeobrażeń na drodze do spełnienia swych aspiracji i celów. W wizji tej wartości nadrzędne jako trwały fundament powinny być niezmiennym wzorcem kierunkującym ich działania.
EN
Among different factors of success generated by a company, especially important role is played by accepted and solidified system of value. It is the base of creating corporate culture and corporate identity, as well as the exemplar stipulating current and future activities. Famous companies continuously create new constellation (matches) of progress factors, new strategies in order to avoid the trap of active inertia. However, despite implementing radical changes, they remain faithful to their mission that is based on supervising values. Consequently sticking of system of values makes it easier to create strategy in logical incremental way (growing), fluent, without decisive changes, what is less expensive and easier to realise, because this way of creating the future weakens resistance to change and enlarges engagement of employees in activities stipulating success of a company on the market.
13
Content available remote Praktyczne zastosowania metody analizy łańcucha wartości dodanej
PL
Właściwym zakończeniem opracowania danej metody jest jej zastosowanie i weryfikacja w praktyce. Niniejszy artykuł przedstawi praktyczne zastosowanie zaprezentowanej w poprzedniej pracy metody opartej na analizie łańcucha wartości dodanej M. E. Portera, stanowiącej kompleksowe rozwiązanie pozwalające na dokładne zbadanie i ocenę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Przykładowemu badaniu potencjału strategicznego posłuży przedsiębiorstwo "Zakład Wytwarzania Narzędzi" firmy NOMA Spółka z o. o.
EN
A proper completion of working out of a method is its application and verifying in practice. The article presents practical application of a the method presented in the previous paper, based on the analysis of the added value chain by M.E. Porter. The method is a complex solution enabling detailed examining and evaluation of the strategic potential of an enterprise. The example research of the strategic potential has been carried out in 'The Tool Production Plant" NOMA.
14
Content available remote Analiza łańcucha wartości dodanej
PL
Istnieje wiele różnorodnych narzędzi analizy potencjału startegicznego. Dokładne i szczegółowe badania wymagają zastosowania kilku znanych metod. W odpowiedniej kombinacji metody te pozwalają na uzyskanie lepszej lub gorszej oceny potencjału, nie oceniając jednocześnie łańcucha wartości dodanej od strony ponoszonych kosztów i miejsc ich generowania. W pracy przedstawiono metodę opartą na analizie łańcucha wartości dodanej M. E. Portera stanowiącą kompleksowe rozwiązanie pozwalające na dokładne zbadanie i ocenę potencjału stategicznego przedsiębiorstwa.
EN
There are many various instruments of the analysis of the strategic potential. Accurate and detailed studies of this potential require applications of some well-known methods. Adequate combination of these methods allows to obtain better or worse estimation of the strategic potential, but does not allow to estimate the added value chain from the perspectiwe of born costs and places where these costs are generated. The paper presents the method based on the analysis of the added value chain by M. E. Porter. This new method is a complex solution for detailed investigation and allows to evaluate the strategic potential of the company.
15
Content available remote Wartości w pedagogice
EN
Taking into consideration the problems of teaching and educating, one should refer to elementary issues such as reaching aims, selection of education contents and making programmes. In the light of contemporary publications, pedagogical discussions from the beginning of the nineties, matters of values system, attitude and human relations shaping gain primary importance. It is reflected in new attempts to present discussion aims where values and attitudes are dominant, effectiveness and knowledge follow them. The „aims pedagogic versus values pedagogic” antinomy includes a number of important issues concerning the basis of the whole study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.