Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power distribution networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Currently, overhead lines dominate in the Polish medium and low voltage distribution networks. Maintaining their high reliability constitutes a very important challenge, especially under the severely changing climate conditions. An overhead power line exposed to high ice and rime loads has been considered. Using the finite element method (FEM), mechanical reliability of the distribution infrastructure was examined under various atmospheric conditions. Loads under the stressful conditions of rime, ice and wind were determined for the weakest section of the 30 kV overhead line, which consisted of concrete poles and ACSR conductors. SAIDI and SAIFI reliability indices and costs were determined for several variants of object reconstruction. The results allowed for determination of a solution relying on relocating the cables of all lateral branches and main line ice protection, through a system based on a weather-coordinated increase of the electrical load. To verify the solution proposed, a field experiment was conducted. The experiment confirmed the effectiveness of the solution proposed that appears to be universal. The paper is a result of synergic cooperation of two academic teams, i.e. a mechanical and electrical power engineering one, and the Distribution System Operator (DSO).
EN
The paper is a result of a synergic cooperation of two academic teams, i.e. power engineering and mechanical teams, and a distribution system operator. A real 15 kV overhead line exposed to a catastrophic load of ice and rime was analyzed and three solutions to improve the reliability of the tested object in such conditions were examined. Authors considered: shortening the length of the line spans, heating the main line with increased current and rebuilding the overhead line to a cable line. The researches worked out a FEM model taking into account the newest normatives, simulated the model, experimentally increased the load on the real line with measured wire temperature, and performed multi-variant calculations to determine indicators of reliability, i.e. SAIDI and SAIFI. The analyses were followed by conclusions thanks to which the reliability of power lines exposed to catastrophic icing could be increased. These inferences should be considered and applied by all distribution system operators in Poland.
PL
Praca jest efektem synergicznej współpracy dwóch zespołów akademickich: elektroenergetycznego i mechanicznego oraz operatora systemu dystrybucyjnego. Analizie poddano rzeczywistą, napowietrzną linię średniego napięcia 15 kV narażoną na katastrofalne obciążenia lodem i szadzią. Zbadano możliwość zastosowania trzech rozwiązań mogących poprawić niezawodność badanego obiektu w takich warunkach. Rozważono: skrócenie długości przęseł linii, podgrzewanie magistrali zwiększonym prądem roboczym oraz przebudowę linii do linii kablowej. W celu realizacji pracy wykonano badania modelowo-symulacyjne MES z uwzględnieniem najnowszych wytycznych normatywnych, zrealizowano eksperyment dociążenia linii wraz z pomiarem temperatury przewodów oraz przeprowadzono wielowariantowe obliczenia niezawodnościowe prowadzące do wyznaczenia wskaźników SAIDI i SAIFI. W wyniku szczegółowych analiz sprecyzowano wnioski końcowe pozwalające na zwiększenie niezawodności linii elektroenergetycznych narażonych na katastrofalne oblodzenie, które powinny być rozważone i stosowane przez wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce.
PL
Referat poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych średniego napięcia (SN). W referacie sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla szeregu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w referacie. Pracę kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
EN
The paper addresses the problem of optimal reactive power compensation in a distribution network. In general, the optimal solution to reactive power compensation problem relies upon finding the location, size of capacitors and their working time at which the adopted objective function reaches its extreme. The method proposed in this paper maximizes the profit resulting from the reduction of network losses. Additionally, the optimal solution should meet specified constraints. The constraints include: maintaining voltage levels within acceptable limits, not overloading network elements, and limiting the power of capacitors to prevent overcompensation. As a measure of the economic efficiency of solutions the net present value ratio (NPVR) was assumed. The NPVR cannot be used as an objective function because the addition of next capacitor decreases the value of NPVR in the iterative process. We developed two optimization algorithms for solving the task: heuristic and evolutionary. This paper presents selected results of numerical studies for 9 real polish distribution networks fed by a 110/15 kV transformer.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów w elektroenergetyce oraz wybrane metody oceny efektywności w elektroenergetyce. Przedstawiono wybrane wyniki oceny efektywności wymiany transformatorów dystrybucyjnych SN/nn oraz porównano jednostkowe koszty przesyłania energii przy wykorzystaniu różnych typów linii średniego napięcia. Otrzymane wyniki potwierdzają opłacalność wymiany transformatorów wyprodukowanych przed 1975 rokiem, oraz celowość bardziej powszechnego wykorzystywania linii typu PAS w terenowych sieciach rozdzielczych średniego napięcia.
EN
The article discusses the components of the costs and selected methods used to evaluate the efficiency of electricity distribution. Shows the results of evaluation of the effectiveness of MV/LV distribution transformers exchange. Were also compared the unit costs of energy transfer using various types of medium-voltage lines. The calculation results confirm the profitability of replacing transformers manufactured before 1975, and the desirability of a more widespread use of PAS type lines in terrain medium voltage distribution networks.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalizacji strategii rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Przedstawiono w nim metodę optymalizacji sieci dystrybucyjnych wykorzystującą algorytm symulowanej ewolucji. Proponowana metoda umożliwia określanie najlepszych względem przyjętych kryteriów wariantów modernizacji dystrybucyjnych układów sieciowych. Zawarto opis zaproponowanego algorytmu oraz przedstawiono przykładowe obliczenia dla wybranego układu sieci dystrybucyjnej. Zaletą zastosowanego algorytmu jest równoległe przetwarzanie wielu strategii rozwoju sieci opisanych w postaci ścieżek w grafie odzwierciedlającym powiązania pomiędzy etapami rozwoju sieci. Analizując wyniki z wielu procesów obliczeniowych, przeprowadzanych dla różnych generowanych losowo populacji początkowych, zaobserwowano uzyskiwanie jako rozwiązania końcowego tej samej ścieżki przejścia grafu, odzwierciedlającej najlepszą strategię rozwoju sieci elektroenergetycznej w założonym horyzoncie czasowym.
EN
The article concerns problems connected with strategy optimization of distribution networks development and modernization. Presented is a distribution network optimization method using the simulated evolution algorithm. The proposed method enables determination of the best, regarding the adopted criteria, options of distribution networks modernization. Comprised is description of the proposed algorithm and presented are exemplary computations for a selected distribution network system. The advantage of the applied algorithm is its possibility of parallel processing of many network strategies development described in the form of a graph paths reflecting connections between a network development stages. Observed was, when analysing results of many computation processes carried out for various random generated initial populations, obtaining as the final solution the same graph traversal path that reflects the best power network development strategy in an assumed time horizon.
EN
This paper concerns issues of optimal location of reactive power sources in radial MV distribution networks. At first, the optimisation problem is formulated along with constraints, and solution methods are indicated. Data necessary to  perform calculations and used assumptions is discussed. Optimisation calculations have been performed for many real MV networks; their essential parameters are presented in the paper along with the characteristics of the obtained results. The paper ends with a summary which presents conclusions of the performed analyses.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych SN. Na początku sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla wielu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w pracy. Artykuł kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing calculating the costs and effects of reactive power compensation. Additionally, selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
PL
W artykule autorzy omówili skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, nie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
PL
W artykule zwrócono uwagę na skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, niekoniecznie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing to calculate the costs and effects of reactive power compensation. Additionally selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano możliwości praktycznego wykorzystania zadania estymacji stanu pracy rozdzielczych sieci elektroenergetycznych SN i nn. Zaproponowano kilka metod szacowania obciążeń w węzłach odbior-czych sieci dystrybucyjnej SN i nn oraz metodę estymacji wektora stanu sieci i dostosowaniu ich do aktualnych warunków w OSD, które w dalszym ciągu borykają się z deficytem danych pomiarowych w sieciach rozdzielczych. W celu przetesto-wania zaproponowanej metodyki szacowania obciążeń i estymacji stanu pracy sieci został wybrany fragment krajowej sieci dystrybucyjnej SN i nn objęty pomiarami interesujących z punktu widzenia badań wielkości. Na podstawie dostępnych danych pomiarowych oraz bilingowych zostały oszacowane parametry modeli probabilistycznych obciążeń szczytowych w węzłach odbiorczych w zależności od przyjętej metody szacowania tych obciążeń. Następnie, został wyestymowany wektor stanu pracy sieci w oparciu o otrzymany wektor obserwacji oraz ich błędów.
EN
This paper deals with a practical application of static state estimation of power distribution MV and LV networks. Both several methods of load calculation for energy consumer level and a method of vector state estimation has been proposed. The load calculation as well as state estimation methods have been adjusted to Polish conditions where domestic distribution system operators do not have enough measurement appliances located in distribution systems. As a test object of proposed methods, a part of domestic MV and LV distribution system including specific measurements has been selected. For different load calculation methods parameters of probabilistic models of customers peak load have been estimated, based on the accessible billing and measurement data. Then a distribution system state vector have been estimated on the basis of the obtained observation vector and corresponding deviation results.
10
EN
The paper presents the idea of improving the economic efficiency of reactive power compensation in distribution networks. This idea is based on the installation low voltage capacitors with higher rated power in selected MV/LV substations, instead of installing new medium voltage capacitors in HV/MV stations and capacitors for compensation of magnetizing power of MV/LV transformers. Presented idea is illustrated by calculation example for real distribution network.
PL
Referat przedstawia ideę poprawy ekonomicznej efektywności kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych. Idea ta polega na instalowaniu, w wybranych stacjach SN/nn, kondensatorów niskiego napięcia o większej mocy znamionowej zamiast instalowania nowych kondensatorów średniego napięcia w stacjach WN/SN oraz kondensatorów niskiego napięcia do kompensacji mocy magnesującej transformatorów SN/nn. Prezentowana idea jest zilustrowana przykładem obliczeń dla rzeczywistej sieci.
PL
W artykule przedstawiono system akwizycji danych w sieci teleinformatycznej do e-diagnostyki energetycznych sieci rozdzielczych. Celem nadrzędnym sieci jest prowadzenie diagnostyki on-line stanów technicznych wyłączników zainstalowanych w rozdzielnicach SN. Jednym z głównych elementów systemu są sterowniki polowe pełniące również funkcje urządzeń akwizycji danych UAD. Oprócz torów pomiarowych napięć i prądów fazowych urządzenia UAD zostały wyposażone w dodatkowe tory służące do akwizycji sygnałów fizycznych związanych z wyłącznikiem, takich jak np. prądy cewek otwierających i zamykających wyłącznik. W artykule opisano algorytmy akwizycji danych oraz system transmisji danych do urządzeń nadrzędnych.
EN
The article presents a data acquisition system in an ICT network for e-diagnostics of power distribution networks. The major objective of a network is to perform on-line diagnostics of technical conditions of switches installed in medium voltage distribution boards. One of the chief elements of the system are bay controllers which also function as data acquisition devices. Apart from measurement lines of voltages and phase currents, the data acquisition devices were equipped with extra lines for the acquisition of physical signals related to the switches, such as the currents of coils that open and close a switch. The article describes data acquisition algorithms and a system for data transmission to master devices.
PL
W artykule przedstawiono metody estymacji widma przebiegów prądowych i napięciowych w energetycznych sieciach rozdzielczych. W stanie stacjonarnym zastosowanie okna prostokątnego dla analizowanego przebiegu w połączeniu z repróbkowaniem w dziedzinie cyfrowej jest metodą optymalną gdy w przebiegu występują wyłącznie składowe harmoniczne. Dla przebiegów ze składowymi interharmonicznymi metody analizy Fourierowskiej pozwalają otrzymać jedynie przybliżony skład widma, gdyż a priori nie jest znana częstotliwość składowych nieharmonicznych. W artykule obok analizy widma za pomocą transformaty Fouriera przedstawiono metodę opartą na rozkładzie na wektory własne macierzy autokorelacji sygnału oraz metodę minimalizacji sumy różnicy kwadratów między modelem sygnału a jego próbkami cyfrowymi.
EN
The article describes the methods for spectrum estimation of current and voltage characteristics in power distribution networks. In the stationary state, the use of a square window for the analyzed characteristics, along with re-sampling in the digital domain, is an optimum method when there are only harmonic components in the characteristics. For the characteristics with inter-harmonic components, the Fourier analysis methods allow to obtain only an approximate composition of the spectrum since the frequency of non-harmonic components is not known a priori. Together with the spectrum analysis performed by the Fourier transform, the article presents a method based on the distribution into latent vectors of the signal autocorrelation matrix as well as a method of minimizing the sum of the difference of two squares between the signal model and its digital samples.
PL
Projektowanie struktur elektroenergetycznych sieci rozdzielczych wiąże się z przyjęciem ustalonego okresu optymalizacji oraz prognozy zmian obciążeń w tym okresie. Właściwe jest w takim przypadku rozłożenie wszelkich przewidywanych działań na różne momenty optymalizowanego okresu. W artykule przedstawia się metodę optymalizacji wieloetapowej zadania doboru transformatorów w sieci rozdzielczej średniego napięcia. Przestawiono algorytm obliczeniowy, jego implementację komputerową oraz przykład obliczeniowy dla fragmentu sieci rozdzielczej.
EN
The analysed task concerns the problem of exchange of MV/LV transformers for selected power distribution networks. The article concerns the problem of multistage optimization. Computational algorithm, computer implementation as well as computational example was introduced.
PL
Artykuł dotyczy problemu projektowania wieloetapowego układów zasilania rezerwowego średniego napięcia (SN) stacji transformatorowych 110 kV/SN. Opisywane rozwiązanie polega na budowie linii zasilania rezerwowego średniego napięcia. Linie zasilania rezerwowego łączą szyny zbiorcze rozdzielni SN różnych stacji transformatorowych 110 kV/SN. Funkcja celu obejmuje koszty inwestycyjne transformatorów 110 kV/SN, linii kablowych SN oraz rozdzielnic SN. W analizie uwzględniono wariant budowy nowej stacji transformatorowej 110 kV/SN.
EN
The paper concerns the problem of multistage designing of medium voltage (MV) redundant power supply systems of 110 kV/MV stations. Described solution depends on building of MV redundant feeding lines. Redundant feeding lines are introduced between medium voltage bus-bars of 110 kV/MV transformer stations. The objective function accounts for the investment costs of MV connections, HV/MV transformers and MV switchgears. The variant of building of new station was also considered.
PL
Przeprowadzono ocenę jakości wiejskich sieci dystrybucyjnych na tle jakości sieci miejskich oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w Polsce w latach 2001-2007. Praca zawiera także ocenę ilościową i wartościową tych sieci. Cel pracy zrealizowano na przykładzie sieci średniego i niskiego napięcia, znajdujących się w rejonie obsługi energetycznej trzech wybranych spółek dystrybucyjnych.
EN
The study was carried out to assess the quality of rural power distribution networks, against a background of urban networks quality and the changes having been occurred in this field in Poland within 2001-2007. Investigations included also a quantitative and valuable evaluation of these networks. The aim of work has been realized on an example of the medium and low voltage networks localized on the area of energy supply by 3 selected distribution companies.
PL
W referacie zaproponowano rozwiązanie problemu optymalnej gospodarki majątkiem sieciowym na przykładzie wymiany transformatorów dla wybranego fragmentu sieci rozdzielczej jednej ze Spółek Dystrybucyjnych. Przedstawia się algorytm obliczeniowy, jego implementację komputerową oraz przykład obliczeniowy.
EN
The article concerns the problem of optimal management the property of Electrical Power Distribution Companies. The analysed task concerns the problem of exchange of MV/LV transformers for selected power distribution networks. Computational algorithm, computer implementation as well as computational example was introduced.
PL
W artykule przedstawiono algorytm ewolucyjny j jako metodę rozwiązania zadania optymalnej regulacji napięcia w rozległej sieci rozdzielczej. Dokonano szczegółowej analizy wpływu najważniejszych parametrów algorytmu na jakość uzyskiwanych rozwiązań. Przedstawione wyniki mogą być wykorzystane do optymalizacji regulacji napięcia w sieciach trudnych do wyregulowania.
EN
The paper presents an evolutionary algorithm using to optimization of voltage control in large distribution network. The influences of algorithm basic parameters on the results were submitted to detailed discussion. The optimal values can be used for optimization difficult-to-control electrical networks.
18
Content available remote Wybrane problemy rozwoju sieci rozdzielczych
PL
Zasady projektowania rozwoju sieci rozdzielczych wydane w 1986 roku są nieaktualne, ponieważ zmieniły się wymagania prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne stawiane tym sieciom. W artykule podano listę tych zmian oraz przedstawiono wybrane problemy do rozwiązania.
EN
The rules of electrical power distribution networks development programming released in 1986 are far out of date because of numerous changes in law, organization, economy and technology. A draft of these changes has been shown in the paper. Selected problems of development of power distribution network to be solved are presented too.
PL
Treścią artykułu jest problem doboru parametrów algorytmu ewolucyjnego, stosowanego do optymalizacji regulacji napięcia w rozległych sieciach rozdzielczych. W artykule przedstawiono metodę poszukiwań optymalnych wartości parametrów, mających decydujący wpływ na efektywność algorytmu, oraz zamieszczono wybrane wyniki badań.
EN
As a contents of the paper is selection of parameters of the evolutionary algorithm using to optimization of voltage control in large distribution electrical networks. The method of search of the optimal values of parameters which have decisive influence for algorithm efficiency and selected results of investigations were presented in the paper.
PL
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze stanowią ważne ogniwo systemu elektroenergetycznego. Optymalne projektowanie i efektywna eksploatacja tych sieci jest przedmiotem badań prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych. W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania i eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych będące przedmiotem badań naukowych realizowanych w Laboratorium Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Katedry Elektroenergetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
EN
Power distribution networks are an important element of the Electric Power System. The problems of optimal development and effective utilization of these networks is subject of works realized in many research institutes. In the paper there are presented selected results of scientific research realized in the Networks and Power Systems Laboratory of Department of Electrical Power AGH University of Science and Technology.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.