Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumik MR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Prototyping an MR damper system
EN
Magnetorheological (MR) shock absorbers are semi-active devices based on smart fluids. The fluid when exposed to magnetic field undergoes a transition from a liquid to a pseudo-solid. The change is reversible and fast and it has made the material attractive for use in semi-active real-time systems for vibration reduction. At the same time designing a shock absorber is a complex process due to the multi-physics involved. In this paper the author shows an approach that can be used for virtual prototyping studies of MR flow-mode devices. Magnetostatic calculations are followed by time-harmonics analyses of the circuit of the valve. The analysis is then complemented by a parametric study of the controller-damper system subjected to regulated (commanded) current step inputs using a lumped parameter model of the MR valve.
PL
Tłumiki magnetoreologiczne (MR) należą do grupy semi-aktywnych urządzeń wykorzystującyc tzw. ciecze inteligentne. Ciecz magnetoreologiczna jest zawiesiną cząstek ferromagnetycznych I nalezy do grupy materiałów o sterowalnych właściwościach reologicznych. Ciecz MR umieszczona w polu magnetycznym zmianie zmienia lepkość pozorną. Zmiana ta jest szybka i odwracalna, a końcowy stan materiału zależy od natężenia pola magnetycznego. Dzięki temu materiały te znalazły zastosowanie w semi-aktywnych układach redukcji drgań. Zaprojektowanie tłumika MR o odpowiednich osiągach jest jednak zadaniem złożonym. W niniejszym artykule autor przedstawia koncepcję budowy modelu systemu MR obejmującego tłumik i regulator PWM. Na wybranym przykładzie przedstawiono wyniki obliczeń polowych magnetostatycznych i harmonicznych obwodu tłumika. Wyniki obliczeń posłużyły m.in. do budowy modelu obwodu sterującego tłumika o parametrach skupionych z regulatorem.
PL
W pracy przeprowadzono analizę harvestera działającego w oparciu o zjawisko Faradaya, który będzie wykorzystany do zasilania liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę harvestera, podając jego parametry geometryczne i magnetyczne. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych harvestera dla dwóch wariantów połączeń uzwojenia cewki. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej i siłę zaczepową w harvesterze oraz przeanalizowano jego działanie w stanie jałowym i w stanie obciążenia cewką sterującą tłumika MR. Zwrócono uwagę na możliwość pracy harvestera jako czujnika prędkości.
EN
This study investigates the performance of an energy harvester, utilizing the Faraday's law, used to supply a linear magnetorheological (MR) damper. The structural design of the harvester is outlined and its geometrical and magnetic parameters are summarised. The numerical calculation data were obtained for two variants of coil winding connections. Distribution of magnetic flux density and the cogging force are obtained both under the idle run and under the load applied to the control coil of the MR damper. It is demonstrated that the harvester can be operated as a velocity sensor.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej elektromagnetycznego przetwornika energii przeznaczonego do zasilania obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę i działanie przetwornika. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w przetworniku i siłę elektromotoryczną indukowaną w jego uzwojeniu. Obliczono przebiegi czasowe napięcia, prądu i mocy chwilowej w obwodzie zakładając, że cewka sterująca tłumika MR jest reprezentowana przez dwójnik RL. Wyznaczono zależności prądu i mocy przetwornika od prędkości obrotowej. Wyniki analiz numerycznych potwierdzono przeprowadzając badania doświadczalne przetwornika.
EN
The article presents a numerical analysis of an electromagnetic energy converter designed to power a magnetorheological damper (MR). It describes the construction and the operation of the converter. The distribution of the magnetic field in the transducer and the electromotive force induced in its coil were determined. The time patterns of voltage, current and instantaneous power in the circuit were calculated assuming that the control coil of the MR damper was represented by a two-terminal circuit RL. Moreover, the current and the power of the transducer were determined versus the rotary speed. Numerical results were confirmed in the simulations the experimental tests.
EN
A physical model of a vehicle engine mount incorporating a magnetorheological (MR) damper in squeeze mode is investigated and the structural design and operating characteristics of the MR damper are provided. The mathematical model of an engine mount is formulated. Kinematic excitations are assumed to be those emulating road profile-chassis (car body) interactions. Simulations of engine vibration are performed to determine the efficiency of the proposed engine mount. Conclusions are drawn concerning the potential applications of the MR damper in vehicle engine mounts.
PL
W pracy opisano budowę modelu fizycznego zawieszenia silnika samochodowego, w którym zastosowano tłumik z cieczą magnetoreologiczną (MR) działającą w trybie ściskania. Sformułowano model matematyczny zawieszenia. Zakładając wymuszenie kinematyczne modelujące oddziaływanie nierówności drogi na karoserią, przeprowadzono symulacje komputerowe drgań silnika. Oceniono efektywność działania zawieszenia oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości zastosowania tłumika MR w zawieszeniu silnika samochodowego.
EN
The study investigates the behaviour of an electrical interface incorporated in a MR damper-based vibration reduction system powered with energy recovered from vibration. The interface, comprising the R, L and C elements, is connected in between the coil in an electromagnetic electric generator and the control coil in the MR damper and its function is to convert the output voltage from the generator. The interface model was formulated and computer simulations were performed to find out how the parameters of the interface should influence the frequency responses of the vibration reduction system.
6
PL
W pracy opisano wyniki symulacji numerycznych obwodu sterującego tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Określono wpływ wysokości szczeliny roboczej i prądu na strumień magnetyczny skojarzony z obwodem sterujacym. Zakładając harmoniczny ruch tłoka, obliczono prąd w obwodzie sterującym przy zasilaniu napięciem stałym i danych wysokościach szczeliny roboczej. Wyznaczono przykładowe charaterystyki tłumika, przedstawiające zależność wytwarzanej siły od wysokości szczeliny roboczej dla przyjetych wartości prądu.
EN
The paper summarises the results of numerical simulations of a control circuit for an MR damper operated in squeeze mode. The influence of the control gap height and current level on magnetic flux linkage was established. Assuming the piston motion to be harmonic, the current in the control circuit was computed under the constant-voltage supply conditions and for the specified gap heights. Damper force vs gap height plots obtained for the specified current levels are provided as an example of damper characteristics.
PL
W pracy przeprowadzono obliczenia polowe nowej konstrukcji tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej w tłumiku, zależność składowej osiowej indukcji od promienia szczeliny roboczej oraz zależność średniej wartości modułu indukcji i siły oddziaływania magnetycznego w komorze kompensacyjnej od wysokości szczeliny roboczej.
EN
Calculations were performed to find the field parameters of a new-design MR damper operated in the squeeze mode: distribution of magnetic field density in the damper, the relationship between the axial component of induction and the gap radius and the relationship between the average value of induction modulus, and the magnetic interaction force inside the compensation unit and the gap height.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w tłumiku z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Wyznaczono rozkład pola magnetycznego w tłumiku, zależność składowej osiowej indukcji magnetycznej i indukcyjności cewki sterującej od wysokości szczeliny roboczej, rozkład gęstości mocy strat wiroprądowych oraz siłę zaczepową.
EN
The paper summarises the results of numerical simulations of electromagnetic phenomena in an MR damper operated in squeeze mode. Cognisance is taken of the magnetic field distribution and the relationship is found between the axial component of magnetic induction and inductance of the control coil and the gap height. The power spectral density of losses due to eddy currents and the cogging force are determined, too.
9
PL
W pracy zawarto opis stanowiska do badań semiaktywnego zawieszenia silnika samochodowego, w którym zastosowano tłumik MR. Przedstawiono założenia projektowe oraz wyszczególniono elementy mechaniczne konstrukcji stanowiska, budowę układu redukcji drgań oraz tor pomiarowy. Zamieszczono wyniki symulacji drgań silnika spalinowego umieszczonego na stanowisku z przewidzianym przez producenta pasywnym układem redukcji drgań oraz z zaproponowanym semiaktywnym układem redukcji drgań z tłumikiem MR. Porównując wyniki obliczeń w obu przypadkach, przeprowadzono weryfikację założeń dotyczących konstrukcji układu redukcji drgań.
EN
The facility is purpose-built for testing semi-active engine mounts complete with an MR damper. The design objectives for the adopted mechanical structure are summarized and components of vibration reduction system as well as measurement equipment are described. Simulation experiments were performed to test the engine vibrations when placed in the facility and provided with the typical standard passive vibration reduction system and with the proposed new semi-active vibration reduction system incorporating an MR damper. Calculation data are compared and the design objectives are verified.
10
Content available remote Proposal of a new group of magnetorheological dampers
EN
The article presents a construction and testing of a new family of magnetorheological dampers. The work began with testing currently used solutions, which exist inter alia in vibratory machines for example in washing machines. Basis on this job required damping parameters were obtained and then these parameters were used as input data in new devices designing process. A distinguishing feature of newly designed dampers is considerably reduction of volume of smart liquid in comparison to existing solutions described in the literature.
PL
W artykule przedstawiono budowę i badania nowej rodziny tłumików magnetoreologicznych. Prace rozpoczęto od przeprowadzenia badań obecnie wykorzystywanych konstrukcji tłumików wiskotycznych, które stosowane są między innymi w maszynach wibracyjnych na przykład w pralkach automatycznych. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono wymagane parametry tłumienia i użyto ich, jako danych wejściowych w procesie projektowania nowego urządzenia. Charakterystyczną cechą nowo zaprojektowanych tłumików jest znacznie zmniejszenie objętości stosowanych cieczy inteligentnych w stosunku do istniejących rozwiązań, opisanych w literaturze.
11
Content available remote Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań
PL
W pracy przedstawiono nowy rodzaj zawieszenia autoparametrycznego wahadłowego eliminatora drgań, składający się z tłumika magnetoreologicznego (MR) oraz sprężyny wykonanej ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). Analizowano wpływ tłumienia MR oraz temperatury sprężyny SMA na efekt dynamicznej eliminacji drgań. Do badań zastosowano metodę kontynuacji, która wykazała, że zastosowanie inteligentnych elementów w zawieszeniu może prowadzić do interesujących rezultatów. Część badań numerycznych zweryfikowano na specjalnym stanowisku badawczym.
EN
This paper presents a new type of suspension of an autoparametic pendulum vibration absorber, consisting of the magnetorheological damper (MR) and the spring made of shape memory alloy. The influence of MR damping and SMA spring temperature on absorption effect is investigated by continuation method. The obtained results show, that a smart elements in suspension can lead to interesting results. Some results were verified on special laboratory rig.
EN
This paper summarises the results of laboratory testing of a vibration reduction system with energy harvesting capability, implemented in an 2-dof mechanical application. The vibration reduction system comprises of a commercially available RD-1005-3 type magnetorheological (MR) damper and an electromagnetic energy transducer (EPE) executing the reciprocating motion. The aim of the experiment was to compare the performance of the vibration reduction with two types of power conditioning systems and that in which the MR damper coil is fed directly with energy generated by EPE. Frequency characteristics are provided showing the plots of transmissibility coefficients, MR damper force, voltage generated by EPE, current intensity in the MR damper control coil, supplied electric power and mechanical power dissipated by the damper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu redukcji drgań z odzyskiem energii, zastosowanego w aplikacji mechanicznej o dwóch stopniach swobody (2-DOF). Rozważany układ redukcji drgań składał się z komercyjnego tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3 oraz elektromagnetycznego przetwornika energii drgań (EPE) o ruchu posuwisto-zwrotnym. Celem eksperymentów było porównanie skuteczności działania układu redukcji drgań przy zastosowaniu dwóch typów układów kondycjonowania energii do układu, w którym energia wytworzona przez EPE zasila bezpośrednio cewkę tłumika MR. Przedstawione zostały charakterystyki częstotliwościowe pokazujące współczynniki przenoszenia drgań, siły wytwarzane przez tłumiki MR, napięcie wytwarzane przez EPE, natężenie prądu w cewce sterującej tłumika MR, dostarczaną moc elektryczną oraz moc mechaniczną rozpraszaną przez tłumiki.
EN
The paper briefly summarises the design structure of a prototype linear and rotary magnetorheological (MR) damper with energy recovery capability, engineered by the authors, and provides selected characteristics of those devices based on laboratory testing.
PL
W artykule opisano budowę zaprojektowanych i wykonanych przez autorów prototypowych konstrukcji liniowego i obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR) z odzyskiem energii. Przedstawiono również wybrane charakterystyki tych urządzeń wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych.
14
Content available remote Układ kondycjonująco-przetwarzający elektromechanicznego przetwornika drgań
PL
W pracy opisano zaprojektowany i wykonany układ kondycjonująco-przetwarzający napięcie wyjściowe elektromechanicznego przetwornika drgań, którego działanie opiera się na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Układ ten oraz przetwornik są podzespołami budowanego w ramach realizowanego przez autorów projektu liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR) z odzyskiem energii. Przedstawiono także wyniki badań laboratoryjnych opracowanego układu w stanie jałowym i obciążenia.
EN
The paper presents the newly designed and fabricated conditioning and processing system converts the output voltage from an electromechanical vibration converter based on the Faraday's laws of electromagnetic induction. This system and the converter are both sub-assemblies of a linear mangnetorheological (MR) damper with the energy recovery capability, being developed by the authors. The results of laboratory testing of the conditioning system during the idle run and under load are summarised.
PL
Praca przedstawia rezultaty zastosowania algorytmu genetycznego (AG) w problemie identyfikacji parametrów matematycznego modelu tłumika magneto-reologicznego (MR). Identyfikację parametrów prowadzono na podstawie badań eksperymentalnych. Przyjęty matematyczny model tłumika magneto-reologicznego opisywał zachodzące w nim zjawiska, na jego podstawie opracowano model numeryczny tłumika MR. Koncentrowano się na określeniu wpływu zastosowanej selekcji AG na dokładność i czas procesu identyfikacji. Rozważano następujące metody selekcji, tj.: równomierną, turniejową, ruletkę oraz stochastyczną równomierną.
EN
This paper presents the results of genetic algorithm (GA) application in the identification of mathematical model of a magneto-rheological damper parameters. Moreover, identification of model parameters is described and compared with results of direct experiment. Device model was developed as a rheological structure. Set of mathematical equations was used to describe the phenomena occurring in the MR damper. The results of research the influence of selection on process of searching the solution with the use of genetic algorithm were analyzed. One considered following methods of the selection: uniform, tournament, roulette and stochastic uniform. The analysis of selection methods with regard to convergence and accuracy for the process of searching solution and time of numerical calculations was carried out. The genetic algorithm has a stochastic character and so it doesn’t guarantee obtaining optimum solution, but it’s expected, that the best individual (with the least value of function, which was analyzed) will represent solution nearing the optimum one. Because of this character of GA every starting of identification process (runs) gives a bit different results and therefore in investigations usually the best result obtained from ten independent experiments or the average result is given.
PL
W artykule opisano implementację tłumika MR w układzie zawieszenia wtórnego mini ciągnika Stiga Park Comfort, do którego zaadaptowano seryjnie produkowany fotel firmy Star. Zbudowano model układu wibroizolacji i przeprowadzono badania symulacyjne w środowisku MATLAB/Simulink. Na podstawie wyznaczonych charakterystyk częstotliwościowych przyjętych współczynników przenoszenia drgań, wykazano skuteczniejsze działanie układu semiaktywnego z regulatorem typu sky-hook w porównaniu z układami pasywnymi.
EN
The paper deals with MR damper implementation in secondary suspension system of the Stiga Park Comfort tractor, with adopted serial operator’s seat by Star. Model of the vibroisolation system and simulation studies in MATLAB/Simulink environment were executed. Based on the frequency characteristics of the introduced transmissibilities coefficients, more effective action of the semiactive system with sky-hook-type controller than passive systems was proved.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modelu zawieszenia semiaktywnego z odzyskiem energii. Głównymi elementami układu są tłumiki MR oraz generator elektromagnetyczny. Wyznaczono charakterystyki przenoszenia drgań i przebiegi czasowe najważniejszych wielkości charakteryzujących działanie układu.
EN
In the paper we present selected results of laboratory tests of semi-active suspension model with energy regeneration. Main components of the system are the MR dampers and an electromagnetic generator. Transmissibility coefficients and time patterns of most important quantities characterizing operation of the system were determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań semiaktywnego układu redukcji drgań z odzyskiem energii, w którym elementem wykonawczym jest tłumik magnetoreologiczny (MR). Obiektem chronionym był model pierwszej kondygnacji budowli pełniącej rolę kondygnacji izolującej od drgań pozostałą część budowli. Badania przeprowadzono dla trzech przypadków zasilania cewki sterującej tłumika: napięciem bezpośrednio z generatora, napięciem wyprostowanym przez mostek Graetz'a oraz prądem o natężeniu sterowanym przez klucz analogowy znajdujący się na wyjściu mostka Graetz'a. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki układu. Charakterystyki te porównano z charakterystykami konwencjonalnego semiaktywnego układu redukcji z zewnętrznym źródłem zasilania.
EN
The paper summarizes the results of testing done on a semiactive vibration reduction system with energy recovery. The system uses a magnetorheological (MR) damper as an actuating element. The operating principle of the system involves the recovery of energy of the vibrating plant and converting it into electric energy (the velocity of the vibrating plant is converted into the electromotive force of induction, which generates the current flow in the control coil of the MR damper). Hence, the force generated by the MR damper is changed. Tests were done in the laboratory facility constructed for the purpose of the experimental program, incorporating a plant to be vibro-isolated, i.e. a mobile platform. The platform represents a model of the first floor in a building, which vibro-isolates the remaining part of the building. The vibration reduction system with energy recovery was tested in several configurations: when the control coil of the damper was voltage-supplied directly from the generator or voltage-supplied via the Graetz bridge, or supplied with current controlled by an analogue switch, at the output from the Graetz bridge. The current-control system uses two feedback loops. A sky-hook control algorithm is used in the external loop, whilst the internal loop uses the algorithm switching the analogue switch. The determined characteristics are compared with those obtained for a conventional semi-active vibration reduction system based on MR damper using an external power source.
EN
The paper presents the experimental set-up for laboratory testing of MR damper-based suspension systems. The model and structure of a suspension system with energy recovering, measurement-control system of the set-up and results of functional tests are described. Transmissibility plots and time patterns of the suspension characteristic quantities are determined.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do badań laboratoryjnych modeli zawieszeń magnetoreologicznych (MR). Opisano model i budowę zawieszenia z odzyskiem energii, układ pomiarowo-sterujący stanowiska oraz wyniki jego testów funkcjonalnych. Wyznaczono charakterystyki przenoszenia drgań i przebiegi czasowe wielkości charakteryzujących działanie zawieszenia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji pasywnych układów kondycjonowania (mostek Graetza, dwu- i czterokrotny powielacz napięcia) sygnału generatora elektromagnetycznego do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3. Zbadano dwie realizacje układów z diodami Schottky'ego i z kluczami analogowymi. Symulacje wykonano dla układów w stanie jałowym i stanie obciążenia generatora cewką sterującą tłumika przy sinusoidalnych przemieszczeniach tłoka tłumika. Do symulacji użyto przybornika Simscape pakietu MATLAB/Simulink. Wyniki symulacji wykorzystano do zaprojektowania układów kondycjonowania w postaci obwodu elektronicznego.
EN
The study summarises the simulation results of passive conditioning systems (Graetz bridge, 2 fold and 4 fold voltage amplifier) in the electromagnetic generator used to power-supply the MR damper of the RD-1005-3 type. Two implementations of the system were investigated, that comprising Schotky's diodes and that with analogue keys. Simulations were performed under the idle run and for the loads applied to the generator by the damper's control coil under the sine displacements of the piston. Simulations were supported by the toolbox Simscape in available in MATLAB/Simulink package. Simulation data were utilised to design signal conditioning system in the form of electronic circuits.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.