Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 389

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calibration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące doboru okresu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych. Pokazano zarówno wpływ samego przyrządu, jak i czynników zewnętrznych, przedstawiono metody pozwalające na adaptacyjny dobór okresów między wzorcowaniami. Przedstawione rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami dla przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia.
EN
This article presents practical guidelines for the selection of the calibration interval of measuring instruments. The influence of the device itself as well as external factors was shown, methods allowing for adaptive selection of calibration interval were presented. The presented theoretical remarks ware illustrated with examples for temperature, humidity and pressure measure instruments.
EN
This article presents a comprehensive analysis of changes in urban development (including certain types of public buildings) and changes in the routes of Lviv’s tram lines over the last 80 years, related to the territorial and demographic development of the city. For this purpose, maps comparing these elements of urban infrastructure between 1932 and 2016 were developed. The analysis was carried out based on a plan of Lviv from 1932, contemporary vector data taken from OpenStreetMap, ArcGIS basemaps, Google Street View panoramic images, information contained in interwar Lviv guides, and supplementary information from other sources.
PL
Przenośne spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) coraz częściej wykorzystywane są do określania składu chemicznego skał na potrzeby przemysłu naftowego. Wyniki badań pozwalają na wspomaganie interpretacji litologicznej lub jej wykonywanie na podstawie modeli mineralogicznych. W przypadku interpretacji ilościowej opartej na wynikach pomiarów przenośnym aparatem XRF wymagana jest wysoka dokładność analiz. W niniejszej pracy przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić uwagę podczas stosowania założonej metodyki pomiarowej, związane głównie z zaniżonymi wynikami dla pierwiastków lekkich (głównych). Testy przeprowadzono na próbkach sproszkowanych, pobranych z rdzeni wiertniczych uzyskanych podczas realizacji otworu wiertniczego ukierunkowanego na skały czerwonego spągowca. Pomiary wykonano przy użyciu spektrometru XRF S1 TITAN firmy Bruker. Przeprowadzone badania dotyczące kalibracji i wprowadzania poprawek pozwoliły na wyeliminowanie dwóch czynników wpływających na niedokładność analiz. Pierwszy z nich to postępujące zużycie lampy rentgenowskiej, które należy sprawdzać poprzez prowadzenie systematycznych pomiarów wzorca. Drugi dotyczy wpływu zmiany gęstości próbki po zmieleniu, co jest istotne w przypadku pierwiastków lekkich (głównie krzemu i glinu), gdyż powoduje obniżenie bezwzględnych wartości w wynikach pomiarów ręcznym aparatem XRF. Z uwagi na rodzaj analizowanego materiału skalnego skupiono się na kalibracji wyników głównych pierwiastków budujących matryce piaskowców czerwonego spągowca. Przedstawiono możliwość kalibracji wyników bezpośrednio w aparaturze, co skutkuje otrzymywaniem skalibrowanych wyników po każdym pomiarze, jak również kalibrację wyników w pliku zewnętrznym. Stosując kalibrację zewnętrzną, można uniknąć błędów spowodowanych zmianą matrycy skalnej, jednocześnie zapewniając możliwość ponownego przeliczenia wyników. Otrzymane współczynniki kalibracyjne znajdują zastosowanie w przypadku skał czerwonego spągowca i wykorzystanego spektrometru XRF z aktualnym oprogramowaniem i kalibracją GeoChem dostarczoną przez producenta. Zmiana któregoś z czynników wymaga przeprowadzenia ponownych badań i rekalibracji wyników. Modele mineralogiczne przygotowane na podstawie analiz XRF mogą być wykorzystane w przyszłości pod warunkiem stosowania odpowiednich współczynników kalibracyjnych.
EN
Handheld X-ray fluorescence spectrometers with energy dispersion (EDXRF) are increasingly used to determine the chemical composition of rocks for the oil and gas industry. The results of our research allow to create or support the lithological interpretation based on mineralogical models. In the case of quantitative interpretation based on the results of measurements using a handheld XRF device, high accuracy of measurements is required. This paper presents the problems to which attention should be paid when applying the assumed methodology, mainly related to the underestimated percentages for light (main) elements. The tests were carried out on powdered samples of drill cores taken from borehole directed to Rotliegend rocks. The measurements were carried out using Bruker’s XRF S1 TITAN spectrometer. The calibration and correction tests led to the elimination of two factors affecting the inaccuracy of the analyses. The first is the progressive aging of the X-ray tube, which should be checked by conducting systematic measurements of the standard reference material. The second concerns the effect of a change in the density of the sample after grinding, which has a significant impact on light elements (mainly silicon and aluminium), causing a decrease in absolute values in the results of measurements using a handheld XRF device. Due to the type of rock material analysed, the focus was on the calibration of the results of the main elements building the Rotliegend sandstone rock matrix. The paper presents the possibility of calibrating the results directly in the device, which results in obtaining calibrated results after each measurement, as well as calibration of results in an external file. By using external calibration, errors caused by changing the rock matrix can be avoided while ensuring that possibility the results can be recalculated. The resulting calibration coefficients are applicable to the Rotliegend rocks and the XRF spectrometer with current software and GeoChem calibrations provided by Bruker. A change in any of the factors requires re-testing and recalibration of the results. Mineralogical models prepared based on XRF analyses can be used in the future, if those appropriate calibration coefficients are used.
EN
The Lithuanian national standard of electric resistance is maintained as the basis for calibration and measurement capabilities published in the key comparison database of the International Bureau of Weights and Measures (BIPM). The stability and uncertainty of the resistance value measurements, performed since 2004 using the calibrated values of the standard resistors to predict their future behaviour as well as influence of environmental conditions, are discussed. Also discussed is the recovery of a standard resistor which had undergone a mechanical disturbance. It is concluded that the standard resistors operated by the Lithuanian National Electrical Standards Laboratory feature stable drift of resistance, which is well predicted by means of linear regression.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wzorcowanych w Laboratorium Elektryczności Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych, zapewniających bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych. Opisano stosowane do wzorcowania tych przyrządów pomiarowych metody wzorcowania oraz wyposażenie pomiarowe. Przedstawiono również, zgodne z aktualnym zakresem akredytacji, możliwości pomiarowe laboratorium w tym obszarze.
EN
The article describes general information regarding types of measuring instruments, being calibrated in the Electricity Laboratory of the Regional Office of Measures in Bydgoszcz, used for verification, measuring or monitoring protective measures electrical safety in low voltage power grids. The article presents the calibration methods and measurement equipment used for calibration of these protective measures. Laboratory measuring capabilities, consistent with current scope of accreditation, are also presented.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wzorcowania przetworników ciśnienia w Laboratorium Interdyscyplinarnym Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie. Opisano metody stosowane do wzorcowania tych przyrządów pomiarowych oraz wyposażenie pomiarowe. Przedstawiono również możliwości pomiarowe laboratorium w tym obszarze, zgodne z aktualnym zakresem akredytacji.
EN
The article presents general information on calibration of pressure transducers in the Interdisciplinary Laboratory of the Regional Office of Measures in Szczecin. The calibration methods and measuring equipment used to calibrate these measuring instruments are described. The measurement possibilities of the laboratory in this area were also presented in line with the current scope of accreditation.
7
Content available remote Precyzyjny układ pomiarowy do wzorcowania termometrów radiacyjnych
PL
W artykule opisane zostały podstawy teoretyczne, konstrukcja i weryfikacja laboratoryjna prototypowego stanowiska umożliwiającego wzorcowanie termometrów radiacyjnych z dokładnością lepszą niż 0,5°C. Stanowisko zostało zaprojektowane i zbudowane w oparciu o ideę przyrządu wirtualnego. W zaprojektowanym przyrządzie cyfrowe przetwarzanie danych pomiarowych realizowane jest z wykorzystaniem platformy sprzętowej Arduino. Pozwoliło to na wzorcowanie termometrów radiacyjnych o dowolnym współczynniku emisyjności. Po zweryfikowaniu właściwości metrologicznych stanowiska określono składowe budżetu niepewności, opracowano również metodykę w zakresie wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych w zakresie pomiarowym od -20°C do +80°C, czyli pozwalającą na wiarygodne przeniesienie spójności pomiarowej w zakresie najczęściej wykorzystywanym przez instalatorów.
EN
This article presents the theoretical foundations, construction and laboratory verification of a prototype test stand for calibration of radiation thermometers with an accuracy better than 0.5°C. The stand was designed and built based on the idea of a virtual instrument. In the designed prototype, the digital processing of measurement data is carried out using a platform with an Arduino hardwear. This enabled calibration of radiation thermometers with any emissivity factor. After verifying the metrological properties of the test stand, the components of the uncertainty budget were determined, and a methodology for calibrating of radiation thermometers and thermal imaging cameras with the measurement range from -20°C to +80°C (in the range most often used by installers) was developed.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych. Uwagi poprzedzone zostały krótkim wstępem teoretycznym dotyczącym podstaw działania termometrów radiacyjnych oraz podstawowymi informacjami o przyrządach pomiarowych do zdalnego pomiaru temperatury.
EN
This article presents practical guidelines for calibrating of pyrometers and infrared cameras. Remarks were preceded by short theoretical introduction regarding the basics of radiation thermometers and basic information about measuring instruments for remote temperature measurement.
PL
Celem opisanych rozważań jest pokazanie, jak ważne jest właściwe dopasowanie wzorców służących do wyznaczania zależności kalibracyjnej względem zawartości analitów w badanych próbkach. To, na co chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, to wybór liczby punktów, zakresu oraz kryterium oceny parametrów zależności kalibracyjnej.
PL
W artykule opisano problematykę pomiarów przedziałów czasu równych czasowi ekspozycji promieniowania X. Pokazano zależność niepewności pomiaru od metody pomiarowej oraz od sposobu działania źródła promieniowania rentgenowskiego. Przedstawiono wpływ zakresu przedziału czasu mierzonego przez miernik na wielkość błędu.
EN
Main idea of the article is a description of problems of X-ray exposure time measurement. Content describes two types of X-ray machines. Among the two X-ray machine types, continuous type with shutter is more suitable for long time measurement, and pulse type is better for short time measurements. The article discuss differences between mode of operation of different X-ray sources and it’s impact on uncertainty of measurement of exposure time. It also discuss impact of different resolution settings of device under calibration on uncertainty measurement.
EN
In this paper, a procedure for MEMS accelerometer static calibration using a genetic algorithm, considering non-orthogonality was presented. The results of simulations and real accelerometer calibration are obtained showing high accuracy of parameters estimation.
EN
This paper presents the course of work related to the modification of an industrial robot. The functionality of the industrial robot has been extended by including an adapted tool in its kinematic chain instead of the original tool. The article shows the way of modernizing the robot, the method used to test and calibrate the robot. The diagram of the robot's operation during tests is shown and the test results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z modyfikacją robota przemysłowego. Funkcjonalność robota przemysłowego została rozszerzona przez zastosowanie zaadaptowanego narzędzia w jego łańcuchu kinematycznym zamiast oryginalnego narzędzia. W pracy przedstawiono sposób modernizacji robota, zastosowaną metodę testowania i kalibracji robota. Pokazano schemat działania robota podczas testów i omówiono wyniki testów.
13
Content available remote High speed imaging method for rotational speed calibration
EN
The paper introduces a method of rotational speed measurement calibration based on the image acquired by a high speed camera. Presented method proves to be superior to the commonly used strobe light method in both the accuracy and immunity to aliasing. Detailed calculations of the uncertainty of the method are going to be presented followed by the description and results of the experiment conducted in order to prove the high speed imaging calibration method accuracy. The method could be used for applications where very high precision of rotational speed measurement is critical. The development of the presented method has been performed in the Institute of Aviation in Warsaw in order to fulfill the very stringent requirements of the turbo-fan engines certification tests.
PL
Artykuł ten opisuje metodę kalibracji prędkości obrotowej bazującą na obrazie z kamery szybkoklatkowej. Zaprezentowana metoda udowadnia swoją wyższość nad powszechnie stosowaną metodą stroboskopową, zarówno pod względem dokładności, jak i odporności na zjawisko aliasingu. W artykule opisano dokładne wyliczenia niepewności pomiaru oraz pokazano wyniki testu przeprowadzonego w celu wykazania dokładności kalibracji prędkości obrotowej. Opisana metoda znajduje zastosowanie w systemach, w których precyzja pomiaru prędkości obrotowej jest krytyczna. Rozwój prezentowanej metody został przeprowadzony w Instytucie Lotnictwa na potrzeby testów certyfikacyjnych silników turbowentylatorowych.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę termometrów szklanych cieczowych. Przyrządy te pomimo swojej wielowiekowej historii i stosunkowo prostej konstrukcji pod względem dokładności i stabilności pomiarów nie odbiegają od platynowych czujników termorezystancyjnych. Natomiast zalety, takie jak na przykład brak konieczności zasilania elektrycznego sprawiają, że niejednokrotnie są one najlepszym lub jedynym możliwym rozwiązaniem (na przykład pomiar temperatury otoczenia w atmosferze wybuchowej lub pomiar temperatury cieczy łatwopalnych). Warunkiem otrzymywania prawidłowych wyników pomiarów jest posiadanie wiedzy na temat zasady działania termometrów szklanych cieczowych oraz właściwego sposobu korzystania z tych przyrządów. W artykule opisano budowę i zasadę działania tych przyrządów. Wskazano różnice konstrukcyjne w poszczególnych typach termometrów. Określono czym należy się kierować przy doborze odpowiedniego termometru do danego zastosowania. W szczególności zwrócono uwagę na aspekty mające istotny wpływ na precyzję pomiarów, takie jak: typ termometru, głębokość zanurzenia nominalnego, rodzaj zastosowanej cieczy oraz klasę dokładności i wielkość działki elementarnej. Omówiono również metodykę prawidłowego wykonywania pomiarów. Zwrócono uwagę na takie aspekty i problemy, jak: poprawna pozycja pracy i głębokość zanurzenia termometru, błąd paralaksy, zjawisko ospałości i histerezy, występowanie menisków i prawidłowy odczyt wskazania. Zaakcentowano konieczność wykonywania dokładnych oględzin termometru przed każdym użyciem. Czynność ta ma zapobiec ryzyku uzyskania nieprawidłowych odczytów, gdyż często pozornie niewielki defekt czy uszkodzenie przyrządu może mieć bardzo istotny wpływ na wynik pomiaru wykonany za pomocą tych przyrządów. Omówiono sposób wykonywania oględzin, oraz przedstawiono fotografie obrazujące typowe dla tych przyrządów uszkodzenia. W treści artykułu omówiony został również prawidłowy sposób magazynowania, transportu oraz nadzoru nad tymi przyrządami. Podano zalecany dla tych przyrządów czasookres wzorcowań i sprawdzeń okresowych.
EN
The article presents the characteristics of liquid glass thermometers. These instruments, despite their centuries-old history and relatively simple design in terms of accuracy and stability of measurements, do not differ from platinum resistance thermometers. On the other hand, advantages such as the lack of the need for electric power supply often make them the best or only possible solution (for example, the measurement of the ambient temperature in an explosive atmosphere or temperature measurement of flammable liquids). The condition, however, to obtain the correct measurement results is to have knowledge about the principle of operation of liquid glass thermometers, and the correct way of using these instruments. The article describes the construction and operation of these devices. Design differences in particular types of thermometers are indicated. It indicates what should be followed when choosing the right thermometer for a given application. In particular, attention was paid to aspects having a significant impact on the precision of measurements, such as the type of thermometer, the depth of nominal draft, the type of liquid used, and the class of accuracy and size of the elementary plot. Of course, the methodology of correct measurements was also discussed. Attention was paid to aspects and problems such as the correct position of work and immersion depth of the thermometer, parallax error, phenomenon of lethargy and hysteresis, occurrence of meniscus, and correct reading of the indication. The need to perform an accurate visual inspection of the thermometer before each use was indicated. This step is to prevent the risk of incorrect readings, because often a seemingly small defect or damage to the device can have a very significant effect on the measurement result made using these instruments. The method of inspection are discussed, and photographs showing typical damage to these devices are presented. The article also discusses the correct method of storage, transport and supervision of these devices. The time of calibration and periodic checking recommended for these instruments is provided.
EN
The objective of the paper is to analyse traceability issues in real-life gas flow measurements in complex distribution systems. The initial aim is to provide complete and traceable measurement results and calibration certificates of gas-flow meters, which correspond to specific installation conditions. Extensive work has been done to enable a more credible decision on how to deal in particular situations with the measurement uncertainty which is always subject of a flow meter’s calibration as a quantitative parameter value obtained in laboratory, and with the qualitative statement about the error of an outdoor meter. The laboratory simulation of a complex, real-life distributed system has been designed to achieve the initial aim. As an extension of standardized procedures that refer to the laboratory conditions, the proposed methods introduce additional “installation-specific” error sources. These sources could be either corrected (if identified) or considered as an additional “installation-specific” uncertainty contribution otherwise. The analysis and the results of the experimental work will contribute to more precise and accurate measurement results, thus assuring proper measurements with a known/estimated uncertainty for a specific gas flow installation. Also, the analysis will improve the existing normative documents by here presented findings, as well as fair trade in one of the most important and growing energy consumption areas regarding the legal metrology aspects. These facts will enable comparing the entire quantity of gas at the input of a complex distributed system with the cumulative sum of all individual gas meters in a specific installation.
EN
A metrological verification of a high precision digital multimeter was made by the laboratory of calibration of programmable electrical multifunction instruments of the National Institute of Metrological Research (INRIM) in order to verify its accuracy and stability. The instrument had been tested for a period of six months for five low-frequency electrical quantities (DC and AC Voltage and Current and DC Resistance). Its stability and precision were compared with the accuracy specifications of the manufacturer. As a new approach, a performance index of the DMM was introduced and evaluated for each examined measurement point. The DMM showed a satisfactory agreement with its specifications to be considered at the level of other top-class DMMs and even better in some measurements points.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wzorcowanych w Laboratorium Elektryczności Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy rodzajów przyrządów pomiarowych stosowanych do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych, zapewniających bezpieczeństwo elektryczne w nisko-napięciowych sieciach elektroenergetycznych. Opisano stosowane do wzorcowania tych przyrządów pomiarowych metody wzorcowania oraz wyposażenie pomiarowe. Przedstawiono również, zgodne z aktualnym zakresem akredytacji, możliwości pomiarowe laboratorium w tym obszarze.
EN
The article describes general information regarding types of measuring instruments, being calibrated in the Electricity Laboratory of the Regional Office of Measures in Bydgoszcz, used for verification, measuring or monitoring protective measures electrical safety in low voltage power grids. The article presents the calibration methods and measurement equipment used for calibration of these protective measures. Laboratory measuring capabilities, consistent with current scope of accreditation, are also presented.
PL
W referacie przedstawiono metodę weryfikacji wpływu wyników porównań wewnątrzlaboratoryjnych na CMC laboratorium wzorcującego, opartą na analizie wariancji wyników eksperymentu, zrealizowanego jako doświadczenie dwuczynnikowe przy założeniu, że czynnikiem zmiennym jest operator wykonujący wzorcowanie oraz czas upływający między kolejnymi cyklami porównań.
EN
Paper presents the method of verifying the impact of the within laboratory comparisons results on the CMC of calibration laboratory, based on the variance analysis of as a two factor experiment results, assuming that the influencing factors are the operator performing the calibration and the time between consecutive comparisons.
EN
Solar radiation (Rs) is an essential input for estimating reference crop evapotranspiration, ETo. An accurate estimate of ETo is the first step involved in determining water demand of field crops. The objective of this study was to assess the accuracy of fifteen empirical solar radiations (Rs) models and determine its effects on ETo estimates for three sites in humid tropical environment (Abakaliki, Nsukka, and Awka). Meteorological data from the archives of NASA (from 1983 to 2005) was used to derive empirical constants (calibration) for the different models at each location while data from 2006 to 2015 was used for validation. The results showed an overall improvement when comparing measured Rs with Rs determined using original constants and Rs using the new constants. After calibration, the Swartman–Ogunlade (R2 = 0.97) and Chen 2 models (RMSE = 0.665 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Chen 1 (R2 = 0.66) and Bristow–Campbell models (RMSE = 1.58 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs in Abakaliki. At the Nsukka station, Swartman–Ogunlade (R2 = 0.96) and Adeala models (RMSE = 0.785 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Hargreaves–Samani (R2 = 0.64) and Chen 1 models (RMSE = 1.96 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs. Chen 2 (R2 = 0.98) and Swartman–Ogunlade models (RMSE = 0.43 MJ∙m–2∙day–1) performed best while Hargreaves–Samani (R2 = 0.68) and Chen 1 models (RMSE = 1.64 MJ∙m–2∙day–1) performed least in estimating Rs in Awka. For estimating ETo, Adeala (R2 =0.98) and Swartman–Ogunlade models (RMSE = 0.064 MJ∙m–2∙day–12 = 0.98) and Chen 2 models (RMSE = 0.43 MJ∙m–2∙day–1) performed best at Abakaliki while Angstrom–Prescott–Page (R2 = 0.96) and El-Sebaii models (RMSE = 0.0908 mm∙day–1) performed best at the Nsukka station.
PL
Promieniowanie słoneczne (Rs) stanowi istotny czynnik w trakcie określania ewapotranspiracji potencjalnej (ETo) terenów uprawnych. Dokładne oszacowanie ETo jest pierwszym etapem ustalania zapotrzebowania na wodę pól uprawnych. Celem tego badania była ocena dokładności piętnastu empirycznych modeli Rs i oznaczenie wpływu tego parametru na szacunki ewapotranspiracji w trzech stanowiskach wilgotnego środowiska tropikalnego (Abakaliki, Nsukka i Awka). Wykorzystano archiwalne dane meteorologiczne NASA z lat 1983 do 2003 do wyprowadzenia empirycznych stałych (kalibracja) dla różnych modeli w każdej z trzech lokalizacji, a dane z lat 2006 do 2015 posłużyło do oceny. Wyniki wskazują na większą zgodność mierzonego Rs i oszacowanych wartości promieniowania wyznaczonego z zastosowaniem nowych stałych. Po kalibracji modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,97) i Chena 2 (RMSE = 0,665 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepsze wyniki, podczas gdy modele Chena 1 (R2 = 0,66) i Bristowa–Campbella (RMSE = 1,58 MJ∙m–2∙d–1) były najmniej dokładne w wyznaczaniu Rs w Akabaliki. W stacji Nsukka modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,96) i Adeali (RMSE = 0,785 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepiej dostosowane wyniki oszacowania Rs, natomiast modele Hargreavesa–Samaniego (R2 = 0,64) i Chena 1 (RMSE = 1,96 MJ∙m–2∙d–1) najmniej. Modele Chena 2 (R2 = 0,98) i Swartmana–Ogunladego (RMSE = 0,43 MJ∙m–2∙d–1) okazały się najlepsze, a modele Hargreavesa–Samaniego (R2 = 0,68) i Chena 1 (RMSE = 1,64 MJ∙m–2∙d–1) – najgorsze w ustalaniu promieniowania w stanowisku Awka. W oszacowaniach ETo modele Adeali (R2 = 0,98) i Swartmana– Ogunladego (RMSE = 0.064 MJ∙m–2∙d–1) dawały najlepsze wyniki w przypadku danych ze stanowiska Awka, a modele Swartmana–Ogunladego (R2 = 0,98) i Chena 2 (RMSE = 0,43 MJ∙m–2∙d–1) okazały się najlepsze w przypadku danych ze stanowiska Abakaliki. W odniesieniu do stanowiska Nsukka najlepsze wyniki uzyskano, stosując modele Angstroma– Prescotta–Page’a (R2 = 0,96) i El-Sebaii (RMSE = 0,0908 mm∙d–1).
EN
The dam of Beni Haroun is the largest in Algeria, and its transfer structures feed seven provinces (wilayas) in the eastern part of Algeria. Due to its importance in the region, it has now become urgent to study its watershed as well as all the parameters that can influence the water and solid intakes that come into the dam. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model is used to quantify the water yields and identify the vulnerable spots using two scenarios. The first one uses worldwide data (GlobCover and HWSD), and the second one employs remote sensing and digital soil mapping in order to determine the most suitable data to obtain the best results. The SWAT model can be used to reproduce the hydrological cycle within the watershed. Concerning the first scenario, during the calibration period, R2 was found between 0.45 and 0.69, and the Nash–Sutcliffe efficiency (NSE) coefficient was within the interval from 0.63 to 0.80; in the validation period, R2 lied between 0.47 and 0.59, and the NSE coefficient ranged from 0.58 to 0.64. As for the second scenario, during the calibration period, R2 was between 0.60 and 0.66, and the NSE coefficient was between 0.55 and 0.75; however, during the validation period, R2 was in the interval from 0.56 to 0.70, and the NSE coefficient within the range 0.64–0.70. These findings indicate that the data obtained using remote sensing and digital soil mapping provide a better representation of the watershed and give a better hydrological modelling.
PL
Beni Haroun jest największym zbiornikiem zaporowym Algierii zasilającym w wodę siedem prowincji we wschodniej części kraju. Podjęcie badań jego zlewni oraz wszystkich czynników, które wpływają na dostawę wody i zawiesiny do zbiornika, okazało się pilne ze względu na regionalne znaczenie zbiornika. Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) wykorzystano do ilościowego ujęcia natężenia przepływu wody i identyfikacji wrażliwych elementów systemu z użyciem dwóch scenariuszy. W pierwszym wykorzystano dane światowe, w drugim dane z teledetekcji i cyfrowych map glebowych celem ustalenia najbardziej odpowiednich danych do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Model SWAT można użyć do odtworzenia cyklu hydrologicznego na obszarze zlewni. Według pierwszego scenariusza podczas kalibracji R2 wynosił od 0,45 do 0,69, a współczynnik efektywności Nasha–Sutcliffa (NSE) mieścił się w przedziale od 0,63 do 0,80. Podczas walidacji R2 zmieniał się od 0,47 do 0,59, a współczynnik NSE od 0,58 do 0,64. Według drugiego scenariusza podczas kalibracji R2 wynosił od 0,60 do 0,66, a współczynnik NSE od 0,55 do 0,75. Podczas walidacji współczynniki mieściły się odpowiednio w granicach od 0,56 do 0,70 i od 0,64 do 0,70. Wyniki wskazują, że dane pozyskane z teledetekcji i cyfrowych map glebowych stanowią lepszą reprezentację zlewni i umożliwiają usprawnienie modelowania hydrologicznego.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.