Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SMEs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In this paper the method of improving production control in engineer to order [ETO] small and medium sized enterprises is presented. Briefly, the strategy of Mass Customization [MC] and a concept of the hybrid MC-ETO production system are demonstrated. Thereafter, a method of choosing components for small batch manu-facturing in advance, under conditions of single unit ETO production system, with application of fuzzy logic is described. This approach can be used in ETO companies during their transition into the hybrid MC-ETO production systems. The research was done in a collaboration with experts from the real ETO pro-duction system, in Polish SME, which manufactures mechanical parts.
EN
Purpose: The purpose of this study was to define Critical Success Factors (CSFs) of implementation of CRM (Customer Relationship Management) and ERP (Enterprise Resource Planning) systems in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Poland. Design/methodology/approach: Data was obtained from 83 respondents with work experience in SMEs in Poland that had undergone the implementation of an ERP/CRM system or the systems vendors. It was collected in the form of Google Form surveys and was analysed with the use of Spearman’s rank order correlation. Findings: The key CSFs comprise a thorough pre-implementation analysis and ensure sufficient financial resources for the implementation. Good communication between the ICT (Information and Communication Technologies) vendor and the SME’s employees, skills and experience of the vendor, as well as thorough preparation and familiarisation with the contract before implementation by both parties are also relevant. Research limitations/implications: The study limitations include a lack of research on a larger sample. Further work should cover the main barriers and threats connected with the implementation of ICT in SMEs in Poland and the ways of overcoming them. Practical implications: The findings can help SMEs’ decision-makers to prioritise the factors they have to take into account during planning an ICT implementation. Originality/value: This paper has highlighted the relevance of key CSFs in ICT implementation. The findings substantially add to the growing literature on digitalisation of SMEs.
EN
The small-sized enterprises, i.e. micro, small and medium enterprises (SMEs), constitute the basis of the Polish economy. They are considered as a key element among all economic entities, primarily driving economic growth by strengthening GDP, but also employment growth and social integration. Most of the Polish workers are employed in enterprises of "small size". Therefore, effective management of work safety in micro, small and medium-sized enterprises is essential. It is very important to ensure appropriate and safe working conditions for employees of "small size" economic entities, but also for their long-term functioning on the market. Unfortunately, the results of publicly available reports indicate a relatively low level of occupational health and safety in "small size" enterprises. Occupational safety is considered primarily through the analysis of the basic triad of factors, which are - "technical safety at work" (T), "organizational safety at work" (O) and "human factor" (L). The paper presents the results of research conducted in "small-sized" enterprises (micro and small enterprises), including the analysis of technical, organizational and human factors. The tools that were used to implement the research assumptions include a questionnaire for the identification of threats in "small-sized" enterprises and the assessment of factors that affect work safety - with statistical analysis.
EN
Human capital is considered to be leading to the growth of innovation and it plays an important role in economic development and firms’ competitiveness. For this reason, the perception of different human resource (HR) risks and establishing a suitable and effective HR risk management system is an up-to-date issue. The aim of this paper is to evaluate the most important sources of HR risks in the V4 countries and to find out the statistically significant differences in the perception of HR risk sources between the V4 countries. To collect the data in the years 2017 and 2018, an online questionnaire was used. To evaluate the intensity of the HR risk sources and to find out the differences between the V4 countries, the methods of Chi-square test and Z-score of P-value were used. The results showed that a high employee turnover rate, insufficient employee qualification, low work morale and discipline are perceived relatively most intensely in Hungary compared to other V4 countries, when “low work morale and discipline” is perceived most intensely out of all four HR risk sources studied. „Employee mistakes” are perceived statistically significantly more intensely in Poland compared to the Czech Republic and Slovakia.
PL
Uważa się, że kapitał ludzki prowadzi do wzrostu innowacyjności i odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym i konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tego powodu postrzeganie różnych ryzyk związanych z zasobami ludzkimi (HR) oraz ustanowienie odpowiedniego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem HR jest aktualną kwestią. Celem tego artykułu jest ocena najważniejszych źródeł ryzyka HR w krajach V4 i znalezienie statystycznie istotnych różnic w postrzeganiu źródeł ryzyka HR między krajami V4. Do zbierania danych w latach 2017 i 2018 wykorzystano kwestionariusz online. Aby ocenić intensywność źródeł ryzyka HR i znaleźć różnice między krajami V4, zastosowano metody testu Chi-kwadrat i Z-score wartości P. Wyniki pokazały, że wysoki wskaźnik rotacji pracowników, niewystarczające kwalifikacje pracowników, niskie morale i dyscyplina pracy są postrzegane relatywnie najczęściej na Węgrzech w porównaniu z innymi krajami V4, kiedy „niskie morale i dyscyplina pracy” są postrzegane najczęściej spośród wszystkich czterech ryzyk HR badane źródła. „Błędy pracowników” są postrzegane statystycznie znacznie bardziej intensywnie w Polsce niż w Czechach i na Słowacji.
EN
The main objective of the current study is to examine the impact of the innovation types such as product, process and market innovation on the performance of the Indonesian SMEs. Additionally, the study has also examined the mediating role of organizational innovativeness. The study has adopted the quantitative method of data collection and gathered the primary data from the respondents by using questionnaires. The employees of research and development department of SMEs in Indonesia are the respondents that have been selected by using simple random sampling. The researcher has employed the statistical tools and procedures to analyze the data which was obtained from the self-administered questionnaires. For data analysation in the current study we have used the mixture of inferential and statistical tools. For getting the complete questionnaires all efforts had provided positive result. The results show that the performance of the firm is positively influenced by these four dimensions. The structural linkage among innovative skills (Organizational innovation, Product innovation, Marketing innovation, Process innovation) significantly and positively influenced the performance of SMEs which is determined in a single model. Practically, the innovative procedures for the production of high-quality goods and services, with new or advanced technology obviously enhances the performance of SMEs firm. For a long period of a time company aims for innovation and innovative technology that plays a vital role in high and competitive profit.
PL
Głównym celem obecnego badania jest zbadanie wpływu rodzajów innowacji, takich jak innowacje produktowe, procesowe i rynkowe, na wyniki indonezyjskich MŚP. W badaniu zbadano także pośredniczącą rolę innowacyjności organizacyjnej. W badaniu przyjęto ilościową metodę zbierania danych i zebrano podstawowe dane od respondentów za pomocą ankiet. Pracownicy działu badań i rozwoju MŚP w Indonezji to respondenci, którzy zostali wybrani metodą prostego losowania. Badacz posłużył się narzędziami i procedurami statystycznymi do analizy danych uzyskanych z samodzielnie wypełnianych kwestionariuszy. Do analizy danych w obecnym badaniu wykorzystaliśmy połączenie narzędzi wnioskowania i statystyki. Wszystkie starania, aby otrzymać kompletne kwestionariusze, przyniosły pozytywne rezultaty. Wyniki pokazują, że te cztery wymiary pozytywnie wpływają na wyniki firmy. Strukturalne powiązanie między innowacyjnymi umiejętnościami (innowacje organizacyjne, innowacje produktowe, innowacje marketingowe, innowacje procesowe) znacząco i pozytywnie wpłynęło na wyniki MŚP, które są określone w jednym modelu. Praktycznie, innowacyjne procedury produkcji wysokiej jakości towarów i usług, z wykorzystaniem nowej lub zaawansowanej technologii, w oczywisty sposób poprawiają wyniki MŚP. Od dawna firma dąży do innowacji i innowacyjnych technologii, które odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu wysokiego i konkurencyjnego zysku.
EN
The objective of the present paper is to study the effects of gender on financial performance and examine the variables that may influence the presence of women leading the firm or being its main shareholder. The relation between gender and profitability in the context of Small and Medium Enterprises (SMEs) is a less studied topic in the broader context of performance determinants. Contributing to fill this research gap, it is used an unbalanced panel data of 141 Portuguese firms for the period from 2010 to 2018, obtained with primary and secondary data sources. The relation between gender and financial performance is addressed with two methodologies, a Tobit regression and a Random Effects Model. Our results evidence fewer possibilities for women to be firm leaders in larger and older organizational structures, which do not seem pressured towards equality. Additionally, firm age moderates the positive relation between female leadership and profitability. Given the SMEs importance in the majority of countries, the results and implications of this paper can be generalized to other economies.
PL
Celem tego artykułu jest empiryczne zbadanie wpływu płci na wyniki finansowe. Ponadto w artykule przeanalizowano zmienne, które mogą wpływać na obecność kobiet kierujących firmą lub będących jej głównym akcjonariuszem. Literatura dotycząca determinantów wyników jest bogata, jednak związek między płcią a dochodowością w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest znacznie mniej zbadany. Przyczyniając się do wypełnienia tej luki badawczej, wykorzystano niezrównoważone dane panelowe 141 portugalskich MŚP za okres od 2010 do 2018, uzyskane z pierwotnych i wtórnych źródeł danych. Zależność między płcią a wynikami finansowymi jest określana za pomocą dwóch metod, regresji Tobita i modelu efektów losowych. Nasze wyniki pokazują, że kobiety mają mniejsze możliwości bycia zdecydowanymi liderkami w większych i starszych strukturach organizacyjnych, które nie wydają się być naciskane na równość. Dodatkowo, zdecydowany wiek łagodzi pozytywny związek między przywództwem kobiet a rentownością. Ze względu na znaczenie MŚP w większości gospodarek nasze wyniki i ich konsekwencje można uogólnić na inne kraje.
EN
The innovation performance in contact with leadership and employee performance is an emerging research area nowadays because only employee and leaders are ensure the innovation performance especially in SMEs where the innovation is the necessary part to achieve high performance goals of the firm. Thus, the objective of this study is to examine the effects of leadership on innovation performance among Indonesian small and medium-sized enterprises with the mediating role of employee performance. Leadership is one of the most influential elements among organizations. The data were collected from the managerial employee of these SMEs. After using Smart-PLS, this study concluded that transformational leadership and transactional leadership have significant effects on innovation performance through employee performance. Both transformational leadership and transactional leadership promote employee performance which finally increases the innovation performance among Indonesian SMEs. This study proved employee performance as a mediating variable between leadership and innovation performance. Thus, this study has significant implications for literature as well as for the managers of SMEs.
PL
Skuteczność innowacji w kontakcie z przywództwem i efektywnością pracowników jest obecnie rozwijającym się obszarem badań, ponieważ tylko pracownicy i liderzy zapewniają skuteczność innowacji, szczególnie w MŚP, w których innowacja jest niezbędna do osiągnięcia celów firmy w zakresie wysokiej wydajności. Tak więc celem tego badania jest zbadanie wpływu przywództwa na wyniki innowacyjne wśród indonezyjskich małych i średnich przedsiębiorstw z pośredniczącą rolą wydajności pracowników. Przywództwo jest jednym z najbardziej wpływowych elementów wśród organizacji. Dane zostały zebrane od kierownika tych MŚP. Po zastosowaniu Smart-PLS badanie wykazało, że przywództwo transformacyjne i transakcyjne ma znaczący wpływ na wydajność innowacji dzięki wydajności pracowników. Zarówno przywództwo transformacyjne, jak i transakcyjne promuje wydajność pracowników, co ostatecznie zwiększa wydajność innowacyjną wśród indonezyjskich MŚP. Badanie to potwierdziło wydajność pracowników jako pośredniczącą zmienną między przywództwem a wydajnością w zakresie innowacji. Zatem niniejsze badanie ma znaczące implikacje dla literatury, a także dla menedżerów MŚP.
EN
Nowadays sustainability is a contemporary and current issue that recognized by scholars and practitioners. While the concept of perceived corporate sustainability allows various sustainability views, still a lack of understanding arguably inhibits its practical realization and a proper understanding of sustainability is urgently needed. Therefore, the objectives of this paper are to identify the factors affecting perceived corporate sustainability practices (PCSP) and investigate the relationship between PCSP and organizational performance. A quantitative approach was deployed using Structural Equation Modelling (SEM) to analyse the responses from 203 managers for SMEs in Qatar. The study revealed that CSR practices, green practices, and corporate environmental strategy were found to significantly affect PCSP while top management support does not play an important role in it. Moreover, the study showed that PCSP significantly affects financial performance while the relationship between PCSP and none financial performance was not supported by the results. Furthermore, this research is expected to provide SMEs and sustainability literature with valuable suggestions for management practices.
PL
W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój jest współczesnym i aktualnym zagadnieniem, uznanym przez naukowców i praktyków. Chociaż koncepcja postrzeganego zrównoważonego rozwoju korporacyjnego pozwala na różne spojrzenia na zrównoważony rozwój, nadal brak zrozumienia prawdopodobnie utrudnia jego praktyczną realizację, a właściwe zrozumienie zrównoważonego rozwoju jest pilnie potrzebne. Dlatego celem tego artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na postrzegane praktyki korporacyjnego zrównoważonego rozwoju (PCSP) i zbadanie związku między PCSP a wydajnością organizacji. Zastosowano podejście ilościowe, wykorzystując modelowanie równań strukturalnych (SEM), aby przeanalizować odpowiedzi 203 menedżerów MŚP w Katarze. Badanie wykazało, że praktyki CSR, zielone praktyki i korporacyjna strategia środowiskowa znacząco wpływają na PCSP, podczas gdy wsparcie najwyższego kierownictwa nie odgrywa w tym ważnej roli. Ponadto badanie wykazało, że PCSP istotnie wpływa na wyniki finansowe, podczas gdy związek między PCSP a żadnymi wynikami finansowymi nie został poparty wynikami. Ponadto oczekuje się, że badanie to dostarczy MŚP i literaturze dotyczącej zrównoważonego rozwoju cennych sugestii dotyczących praktyk zarządzania.
EN
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are commonly perceived as an essential part in boosting and stabilising global economic growth. Accordingly, they are expected to contribute a notable 50% to Malaysia’s Gross Domestic Product (GDP) by 2030, which is projected relative to their present contribution (38%). In the context of Malaysian businesses, however, SMEs especially have yet to embrace the latest technology revolution sufficiently. The country is currently in the midst of the third industrial revolution (i.e. automation), while some are still deep within the second industrial revolution. This is a particularly worrying observation as only a few industries in the country are capable of adopting the pillars of Industry 4.0, which is further characterised by a percentage of business owners that remain hesitant to embrace technologies such as cloud technology. To bridge this significant gap, the analysis carried out in this research adopted the technology acceptance model (TAM) developed by Davis (1989) and Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), incorporating the contexts of technology and innovation among SMEs in Malaysia. To this end, survey questionnaires were employed to collect data among domestic manufacturing and services SMEs, following which the structural equation model (SEM) was employed. By using Smart-PLS, an assessment was carried out to ascertain the important factors of innovation towards adopting cloud computing among SMEs in Malaysia.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są powszechnie postrzegane jako istotny element stymulowania i stabilizacji globalnego wzrostu gospodarczego. W związku z tym oczekuje się, że do 2030 r. Będą one wnosić znaczące 50% do produktu krajowego brutto (PKB) Malezji, co jest prognozowane w stosunku do ich obecnego wkładu (38%). Jednak w kontekście malezyjskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, nie przyjęły jeszcze dostatecznie najnowszej rewolucji technologicznej. Kraj jest obecnie w trakcie trzeciej rewolucji przemysłowej (czyli automatyzacji), podczas gdy niektórzy są nadal głęboko w drugiej rewolucji przemysłowej. Jest to szczególnie niepokojąca obserwacja, ponieważ tylko kilka branż w kraju jest w stanie przyjąć filary Przemysłu 4.0, który dodatkowo charakteryzuje się odsetkiem właścicieli firm, którzy niechętnie korzystają z technologii, takich jak technologia chmurowa. Aby wypełnić tę znaczącą lukę, w analizie przeprowadzonej w tym badaniu przyjęto model akceptacji technologii (TAM) opracowany przez Davisa (1989) i Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), obejmujący kontekst technologii i innowacji wśród MŚP w Malezji. W tym celu wykorzystano kwestionariusze ankietowe do zebrania danych wśród krajowych MŚP z sektora przetwórstwa i usług, zgodnie z którymi zastosowano model równań strukturalnych (SEM). Korzystając ze Smart-PLS, przeprowadzono ocenę w celu ustalenia ważnych czynników innowacji w zakresie wdrażania chmury obliczeniowej wśród MŚP w Malezji.
EN
The article aims to identify and quantify significant economic factors that determine the quality of the business environment in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the transport and services segment. The case study was carried out on a sample of 258 companies in the Czech Republic and Slovakia. Statistical methods, such as regression analysis and correlation analysis, were used to evaluate empirical data. These statistical methods test and verify several statistical hypotheses formulated. The results of the case study brought interesting findings. Findings showed the impact of the macroeconomic environment on the quality of the business environment. Conversely, monetary policy and interest rates, corporate finance, and population’s consumption do not affect the quality of the business environment in the transport and services segment. The results also represent an essential basis for organizations supporting the business environment or for state institutions in the creation of materials for improving services or transport in the selected countries.
PL
Artykuł ma na celu identyfikację i kwantyfikację istotnych czynników ekonomicznych, które determinują jakość otoczenia biznesowego w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w segmencie transportu i usług. Studium przypadku zostało przeprowadzone na próbie 258 firm w Czechach i na Słowacji. Do oceny danych empirycznych zastosowano metody statystyczne, takie jak analiza regresji i analiza korelacji. Te metody statystyczne testują i weryfikują kilka sformułowanych hipotez statystycznych. Wyniki studium przypadku przyniosły interesujące ustalenia. Wyniki pokazały wpływ otoczenia makroekonomicznego na jakość otoczenia biznesowego. I odwrotnie, polityka pieniężna i stopy procentowe, finanse przedsiębiorstw i konsumpcja ludności nie wpływają na jakość otoczenia biznesowego w segmencie transportu i usług. Wyniki stanowią również istotną podstawę dla organizacji wspierających otoczenie biznesu lub dla instytucji państwowych w tworzeniu materiałów do doskonalenia usług lub transportu w wybranych krajach.
11
EN
Microfinance Institutions (MFIs) are a mainstay in developing countries to overcome poverty problems through Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) funding. The various studies that have been done are still very limited on sustainable SMEs funding due to SMEs various obstacles. Microfinance Institutions are the most compatible institutions to fund SMEs because they have complementary characteristics. This study aims to build a sustainable SMEs financing model to develop SMEs and MFIs. The dynamic system is used as a data analysis tool, involving three main actors in the behavior model, namely Third Parties as Funders (TPF), MFIs and SMEs with the data year 2018 scenario. Sensitivity and optimization of SMEs funding policies show that several prerequisites must be met for SMEs financing to be optimal: a) A stable level of Financing to Deposit Ratio (FDR) and sufficient investment capital to make a sustainable circulation of funds. The FDR must be kept above the 60% minimum range. b). The Non-Performing Financing (NPF) level must be maintained at a maximum of 5 percent; FDR must be above 60% to convert savings into financing to be eight months; The share of financing for SMEs is increased by 80 percent.
PL
Instytucje mikrofinansowe (MIF) są w krajach rozwijających się podstawą przezwyciężania problemów ubóstwa dzięki finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Różne przeprowadzone badania są nadal bardzo ograniczone w zakresie zrównoważonego finansowania MŚP ze względu na różne przeszkody w MŚP. Instytucje mikrofinansowe są instytucjami najbardziej kompatybilnymi z finansowaniem MŚP, ponieważ mają uzupełniające się cechy. Niniejsze badanie ma na celu zbudowanie trwałego modelu finansowania MŚP w celu rozwoju MŚP i MIF. System dynamiczny jest używany jako narzędzie do analizy danych, z udziałem trzech głównych aktorów modelu zachowania, a mianowicie stron trzecich jako podmiotów finansujących (TPF), MIF i MŚP w scenariuszu z 2018 r. Wrażliwość i optymalizacja polityki finansowania MŚP pokazują, że aby finansowanie MŚP było optymalne, musi być spełnionych kilka warunków wstępnych: a) Stabilny poziom wskaźnika finansowania do depozytu (FDR) i wystarczający kapitał inwestycyjny, aby zapewnić zrównoważony obieg środków. FDR należy utrzymywać powyżej 60% zakresu minimalnego. b). Poziom finansowania zagrożonego (NPF) musi być utrzymany na maksymalnie 5 procentach; FDR musi przekraczać 60%, aby przekształcić oszczędności w finansowanie na osiem miesięcy; Udział finansowania MŚP wzrasta o 80 procent.
EN
There are various models for the Corporate Governance presented in the UK and USA. However, utilization of the same model in Middle East countries like Lebanon is very unique one. An attempt will be made in the present paper for exhibiting the identified uniqueness in the countries like Lebanon and comprehend the socio-economic conditions. As a result, one may question the relevance of the model also with special reference to the SMEs in Lebanon. The research methodology is based purely on the quantitative study focusing on the descriptive statistics and logistic regression. The study will be based on the testing of the new model of corporate governance for SMEs in Lebanon with the attention on the legal, socio-cultural, political and economic conditions and to identify 'good' governance model which improves or disturbs the performance and sustainability of the SMEs in Lebanon. In the end, it is concluded that there are positive impacts on the performance and sustainability and the findings are consistent with the previous literature for selected and identified corporate governance models for the SMEs of Lebanon.
PL
W Wielkiej Brytanii i USA istnieją różne modele ładu korporacyjnego. Jednak wykorzystanie tego samego modelu w krajach Bliskiego Wschodu, takich jak Liban, jest bardzo wyjątkowe. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba ukazania zidentyfikowanej wyjątkowości w krajach takich jak Liban oraz zrozumienia warunków społeczno-ekonomicznych. W rezultacie można kwestionować przydatność modelu, również ze szczególnym uwzględnieniem MŚP w Libanie. Metodologia badań opiera się wyłącznie na badaniu ilościowym, skupiającym się na statystyce opisowej i regresji logistycznej. Badanie będzie oparte na testowaniu nowego modelu ładu korporacyjnego dla MŚP w Libanie, ze zwróceniem uwagi na warunki prawne, społeczno-kulturowe, polityczne i gospodarcze oraz w celu zidentyfikowania „dobrego” modelu zarządzania, który poprawia lub zakłóca wyniki i zrównoważony rozwój MŚP w Libanie. Ostatecznie stwierdza się, że istnieją pozytywne skutki dla wyników i trwałości, a ustalenia są zgodne z poprzednią literaturą dotyczącą wybranych i zidentyfikowanych modeli ładu korporacyjnego dla MŚP w Libanie.
EN
Poland’s accession to the European Union has given many opportunities both in terms of access to the EU economy and European funds. Owing to the set sustainable development goals, the business sphere faces the challenge of their implementation through, among others, activities in the area of social and human capital, and environmental protection. It is important to model solutions that enable sustainable production and consumption. The introduction of innovative product and process technologies may contribute to increasing the competitiveness of SMEs in the Textile and Clothing sector, which in consequence should also contribute to the implementation of objectives of the Regional Smart Specializations for Lodz Province. An example of such solutions is the system for personalized production of clothes presented in the article. The aim of the article is to determine the current situation of the Polish clothing industry in trade with the European Union by analyzing comparative advantages for CN 61 and 62 (related to the clothing industry) and presenting the level of innovation of Lodz Province against the background of Poland as a region specializing in the production of clothing under the adopted Regional Smart Specializations for Lodz Province. It is assumed that the presented system for the personalized production of clothing may affect the competitiveness of this industry and the region.
EN
Nowadays, the role of employees, especially those who have contact with clients of an enterprise, is becoming crucial for determining the opportunities for putting into effect, innovative business solutions. The challenge behind the described issue is also for the enterprise to react efficiently to unusual situations. This paper answers the question whether there are significant differences in the way employees are used as experts in unusual situations depending on how long the enterprise has been conducted its business activity. A survey in the Mix Mode Survey Design formula was conducted for this purpose. Altogether there were 260 respondents representing small and medium-sized service enterprises from the territory of Poland who participated in the research. The obtained scientific results indicate that among the surveyed respondents, there are opinions that answer the posed research question in a positive manner.
EN
Lean practices are implemented in manufacturing enterprises to find hidden waste and attain continuous improvement. Various enterprises have experienced benefits owing to the Lean implementation. Following the use of appropriate lean instruments and techniques, there are many factors that affect successful lean implementation process. Researchers have identified a large number of these success factors to implementation of Lean. Understanding these enablers and the interactions between them can be crucial to the success of lean implementation. Interpretive Structural Modeling (ISM) is one of the established methodologies to bring forward the interrelationships among parameters of an issue or a problem. The purpose of this paper is to create the hierarchy of the various success factors to Lean Implementation according to their importance using the approach of ISM to facilitate Small and Medium enterprises (SMEs) across India.
16
Content available The survival of Small and Medium Business
EN
Small and Medium Businesses (SMEs) in developing countries are always associated with economic and social problems (for example: poverty, unemployment, economic inequality). Therefore, the development of this business is expected to contribute positively to these issues. In order to realize this, SMEs must be sustainable, at least they must be able to avoid financial distress. Financial distress occurs when a company is unable to fulfill its obligations. This study aims at analyzing the survival time and determinants of financial distress from SMEs in Indonesia. Purposive sampling used in the data of companies listed on the Indonesia Stock Exchange produced 34 samples of SMEs. The survival analysis used because it is more consistent and accurate. The Cox Hazard Model was used and found the fact that for SMEs in Indonesia, the probability of experiencing financial distress after eight years was small. Age and Net working capital to total assets negatively affected financial distress, while inflation and economic growth had a positive effect on SMEs financial distress in Indonesia. Therefore, it is important for companies to survive for up to eight years by having optimum working capital, since macro factors are difficult to control by the companies. The policy makers are recommended to keep monitoring inflation and economic growth so that Indonesian SMEs can survive.
PL
Artykuł omawia problemy związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w krajach rozwijających się które zawsze kojarzą się z problemami gospodarczymi i społecznymi (na przykład: ubóstwo, bezrobocie, nierówności ekonomiczne). Dlatego oczekuje się, że rozwój tego biznesu pozytywnie wpłynie na te kwestie. Aby to zrozumieć, MŚP muszą być zrównoważone, a przynajmniej muszą być w stanie uniknąć kłopotów finansowych. Trudności finansowe występują, gdy firma nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Niniejsze badanie ma na celu analizę czasu przeżycia i czynników warunkujących trudności finansowe MŚP w Indonezji. Próbki celowe zastosowane w danych spółek notowanych na giełdzie w Indonezji dały 34 próbki MŚP. Zastosowana analiza przeżycia, ponieważ jest bardziej spójna i dokładna. Zastosowano model zagrożenia Coxa i stwierdzono, że w przypadku MŚP w Indonezji prawdopodobieństwo wystąpienia trudności finansowych po ośmiu latach było niewielkie. Wiek i kapitał obrotowy netto do sumy bilansowej negatywnie wpłynęły na trudną sytuację finansową, podczas gdy inflacja i wzrost gospodarczy miały pozytywny wpływ na trudną sytuację finansową MŚP w Indonezji. Dlatego ważne jest, aby firmy mogły przetrwać do ośmiu lat dzięki optymalnemu kapitałowi obrotowemu, ponieważ firmy są trudne do kontrolowania w skali makro makro. Zaleca się decydentom, aby monitorowali inflację i wzrost gospodarczy, aby indonezyjskie MŚP mogły przetrwać.
EN
There is an ongoing issue in entrepreneurial finance that due to gender discrimination in the loan market, the female borrowers are facing more financing difficulties compared to the male borrowers. Considering the fact, the aim of this paper was to analyses the credit constraints experienced by female borrowers in the context of Visegrad countries. Specifically, we wanted to shed light whether gender discrimination phenomenon in SME loan market is also relevant in these countries or not. To understand financing difficulties for female-based firms, this paper utilizes the data provided by the BEEPS (Business Environment and Enterprise Performance Survey) survey conducted by the EBRD (European Bank for Reconstructions and Development) during the period 2012-2014. By using a sample of 1296 SMEs in these four countries, we found that the SMEs owned by the female borrowers are not being discriminated by banks or external lenders. We found that both male and female borrowers have a similar perception of financing difficulties and getting a similar level of priority while asking for bank loans. Hence, it shows that gender discrimination is not a case in the Visegrad countries. However, we found that borrowers experience can have a positive effect on getting bank loans, that means borrowers with higher experience can facilitate in getting external loans. We also show that firms with an audit report have better access to external loans than firms without an audit report. We did not find any significant evidence that innovative firms are financially constraints than the non-innovative ones.
PL
W finansach przedsiębiorczości wciąż występuje problem polegający na tym, że z powodu dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pożyczek, pożyczkobiorczyni mają większe trudności finansowe niż pożyczkobiorcy płci męskiej. Biorąc pod uwagę fakt, celem tego artykułu była analiza ograniczeń kredytowych doświadczanych przez pożyczkobiorczyni w kontekście krajów wyszehradzkich. W szczególności chcieliśmy wyjaśnić, czy zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pożyczek dla MŚP ma również znaczenie w tych krajach, czy nie. Aby zrozumieć trudności w finansowaniu dla firm z siedzibą w kobietach, w niniejszym dokumencie wykorzystano dane dostarczone w badaniu BEEPS (badanie otoczenia biznesowego i wydajności przedsiębiorstw) przeprowadzonym przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) w latach 2012-2014. Korzystając z próby 1296 MŚP w tych czterech krajach, stwierdziliśmy, że MŚP będące własnością pożyczkobiorców nie są dyskryminowane przez banki ani zewnętrznych pożyczkodawców. Trybunał stwierdził, że zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkobiorca, mają podobne zdanie na temat trudności w finansowaniu i mają podobny poziom pierwszeństwa podczas ubiegania się o kredyty bankowe. Dlatego pokazuje, że dyskryminacja ze względu na płeć nie występuje w krajach wyszehradzkich. Stwierdziliśmy jednak, że doświadczenie kredytobiorców może mieć pozytywny wpływ na uzyskanie kredytów bankowych, co oznacza, że kredytobiorcy z większym doświadczeniem mogą ułatwić uzyskanie pożyczek zewnętrznych. Pokazujemy również, że firmy z raportem z audytu mają lepszy dostęp do pożyczek zewnętrznych niż firmy bez raportu z audytu. Nie znaleźliśmy żadnych istotnych dowodów na to, że innowacyjne firmy stanowią ograniczenia finansowe niż te nieinnowacyjne.
EN
SMEs in emerging economies face intense competition when they try to attain and maintain proper returns on their efforts and resources, especially in the highly competitive Information Communications Technology (ICT) sector. At the same time, it is increasingly important for them to build long-term, trustworthy partnerships and profitable business networks. Two-block Partial Least Squares analysis based on financial statements and an online survey of 149 ICT service providers revealed negative relationships between trust in public and business stakeholders and profitability ratios. Only trust in large firms shows a positive association with profitability. By better understanding the role of trust in the public and business environment, entrepreneurial ventures are more likely to achieve and sustain competitive advantage.
PL
MŚP w gospodarkach wschodzących stoją w obliczu silnej konkurencji, gdy starają się osiągnąć i utrzymać odpowiedni zwrot z wysiłków i zasobów, zwłaszcza w wysoce konkurencyjnym sektorze technologii komunikacyjnych (ICT). Jednocześnie coraz ważniejsze jest dla nich budowanie długoterminowych, godnych zaufania partnerstw i rentownych sieci biznesowych. Analiza dwóch bloków częściowych najmniejszych kwadratów oparta na sprawozdaniach finansowych oraz ankiecie internetowej 149 dostawców usług ICT ujawniła negatywne relacje między zaufaniem do interesariuszy publicznych i biznesowych a wskaźnikami rentowności. Tylko zaufanie do dużych firm wykazuje pozytywny związek z rentownością. Dzięki lepszemu zrozumieniu roli zaufania w środowisku publicznym i biznesowym przedsiębiorcy mają większe szanse na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
EN
Nowadays, SMEs operate in an increasingly competitive environment, full of threats from competing companies. One of the big challenges facing small and medium enterprises is human resource management. People spend most of their hours at work, and job satisfaction plays a vital role in an efficient work environment. Employee job satisfaction is a very complex construct, and is considered a critical factor in the organization's success. The purpose of this article is to examine how various, selected factors, such as: identification with the strategy, leadership style, job security and awards, simultaneously affect employee job satisfaction in Polish small and medium-sized enterprises. The sample of the study includes employees of Polish small and medium enterprises. Based on data from 274 surveys with Polish small and medium sized enterprises’ employees, fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis was used to investigate several combination of conditions affecting job satisfaction. The results presented in the article confirm that a high level of job satisfaction can be achieved through many constellations of conditions. Small and medium-sized enterprises can adopt in practice these specific factors in several constellations to obtain a higher level of employee job satisfaction.
EN
In this paper the author tries to present and analyze some results of his researches focused on surveying the expectations and needs as well as troubles and difficulties concerned with confronting small and medium size enterprises (SME’s) with various challenges generated by the fourth industrial revolution (Industry 4.0). After presenting in the first part of the paper a listing and some subjective discussion of general as well as particular problems of implementing the Industry 4.0 approach in practice of the contemporary industry, in next chapters the adopted assumptions as well as obtained results of the SME’s oriented survey are introduced together with a short presentation and discussion of used methods and tools of research. The cases of Polish SME’s are illustrated by results of investigating a limited group of firms, which fulfil SME criteria and are located and operating in Metropolis GZM (Silesian Voivodeship, Poland). In the last part of the papers the author summarizes obtained results and proposes some next steps of further research.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.