Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chloride corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents most developed methods of prevention of chlorine corrosion of steam superheater tubes during biomass combustion which are based on alkali chlorides sulphation and formation less corrosive sulfates. A new concept of using pure gaseous SO3 for sulphation process of KCl (being one of the main promoters of chloride corrosion) has been described. In currently used methods of limiting chloride corrosion, the addition of sulfur (or its compounds) is used mainly. Sulfur is converted to SO2 and SO3, with SO3 playing the most important role in sulphation of KCI. By introducing the additive directly into the furnace in the SO3 form it is possible to obtain the effect of KCl sulphation with a limited sulfur consumption in the process. Moreover, lower sulfur-based additive dosage shall limit the risk of occurrence of low temperature corrosion. The possibilities of locating nozzles for SO3 dosing, taking into account the main limitations were also presented.
PL
W pracy przedstawiono zaawansowane metody zapobiegania korozji chlorkowej rur przegrzewaczy pary bazujące na usiarczeniu chlorków alkalicznych. Opisana została nowa koncepcja polegająca na wykorzystaniu czystego, gazowego SO3 podawanego do paleniska w celu usiarczania KCl obecnego w spalinach podczas spalania biomasy i będącego jednym z głównych promotorów korozji chlorkowej. W stosowanych obecnie metodach ograniczania korozji chlorkowej stosuje się dawkowanie siarki (lub jej związków) do komory paleniskowej. Siarka spalając się ulega konwersji do SO2 i SO3, przy czym najważniejszą rolę w usiarczaniu KCl pełni SO3. Wprowadzenie do paleniska dodatku bezpośrednio w postaci SO3 pozwolić może na uzyskanie efektu usiarczenia KCl przy ograniczonym zużyciu siarki w procesie. Dodatkowo ograniczenie dawki dodatku na bazie siarki powinno ograniczyć ryzyko wystąpienia tzw. zimnej korozji. W pracy przedyskutowano również możliwości lokalizacji dysz dozujących SO3 biorąc pod uwagę główne ograniczenia.
PL
W artykule przedstawiono wpływ porowatości zapraw cementowych z udziałem zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych, cegły ceramicznej porowatej oraz silikatów akustycznych na szybkość niszczenia pod wpływem działania chlorku sodu. Na podstawie uzyskanych wyników rozpatrzono możliwość wystąpienia zjawiska subflorescencji w badanych elementach. Próbki wybranych materiałów poddano ocenie starzenia pod działaniem mgły solnej. Badanie wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym przed i po badaniu oddziaływania środowiska agresywnego pozwoliło na określenie zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze tych materiałów. Oznaczono również kapilarne podciąganie wody oraz nasiąkliwość. Metodą mikroskopową przeanalizowano makro- i mikrostrukturę, co pozwoliło na wykazanie związku pomiędzy porowatością a występowaniem zjawiska subflorescencji.
EN
The article presents the influence of porosity of cement mortars containing different fine grained aggregates, porous ceramic bricks and acoustic silicates on the rate of destruction under the influence of sodium chloride. On the basis of obtained results, the occurence of subflorescence in the examined elements was considered. Selected test specimen were evaluated for aging under the influence of salt mist. The compressive strength tests performed before and after the evaluation of aggressive environment impact allowed to determine changes in the internal structure of the samples. The capillary action and water absorption was also evaluated. The macro- and microstructure was analyzed by microscopic method, which allowed to show relationship between porosity and occurrence of the subflorescence phenomenon.
PL
Omówiono sposoby napraw konstrukcji mostowych z betonu zbrojonego uszkodzonego wskutek korozji chlorkowej. Określono najczęstsze przyczyny niepowodzenia napraw oraz podano zalecenia mające na celu ich uniknięcie. Część 1 dotyczy wiaduktu 11T w ciągu ulic Marymonckiej i Słowackiego nad Trasą T w Warszawie. Część 2 dotyczy Estakady 26T w węźle Modlińska prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie.
EN
Ways to repair reinforced concrete bridge structures damaged as a result of chloride corrosion of reinforcement are discussed. The most common causes of failure of repair are specified. Recommendations to avoid failures of repair are given. Part 1 concerns overpass 11T on Marymoncka – Słowackiego Streets over Line T in Warsaw. Part 2 concerns Estakada 26T in Modlińska junction, leading to Jagiellońska Street to the Stefan Grot-Rowecki Bridge in Warsaw.
PL
Omówiono sposoby napraw konstrukcji mostowych z betonu zbrojonego uszkodzonego wskutek korozji chlorkowej. Określono najczęstsze przyczyny niepowodzenia napraw oraz podano zalecenia mające na celu ich uniknięcie. Część 1 dotyczy wiaduktu 11 T w ciągu ulic Marymonckiej i Słowackiego nad Trasą T w Warszawie. Część 2 dotyczy Estakady 26T w węźle Modlińska prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie.
EN
Ways to repair reinforced concrete bridge structures damaged as a result of chloride corrosion of reinforcement are discussed. The most common causes of failure of repair are specified. Recommendations to avoid failures of repair are given. Part 1 concerns overpass 11T on Marymoncka – Słowackiego Streets over Line T in Warsaw. Part 2 concerns Estakada 26T in Modlińska junction, leading to Jagiellońska Street to the Stefan Grot-Rowecki Bridge in Warsaw.
PL
Realizacja garaży podziemnych wymaga rozwiązywania problemów z zakresu geotechniki, technologii czy też konstrukcji. Różnorakie problemy mogą pojawiać się również w czasie eksploatacji. Przedstawiono wpływ działania chlorków oraz odkształceń wymuszonych na stan techniczny żelbetowych konstrukcji garaży podziemnych.
EN
The implementation of underground garages requires overcoming difficulties in the field of geotechnics, technology and construction. Various problems may also appear during their operation. The article presents the effect of chlorides and forced deformations on the technical condition of reinforced concrete underground garage structures.
PL
W pracy badano wpływ karbonatyzacji oraz oddziaływania jonów chlorkowych na proces korozji zbrojenia w betonie poddawanym cyklom zamrażania – rozmrażania. Próbki betonowe wykonane z cementu CEM I oraz CEM III/A z prętami zbrojeniowymi poddano działaniu 120 cykli zamrażania – rozmrażania w 3% roztworze chlorku sodu. Badania wielkości potencjału galwanostatycznego, głębokości karbonatyzacji oraz składu fazowego [XRD] wykazały, że beton z CEM I wykazywał mniejszą głębokość karbonatyzacji niż beton z CEM III, przy podobnym zaawansowaniu procesu korozji zbrojenia w obu betonach. Wskazuje to na istotny udział chlorków w procesie korozyjnym. Większa odporność zaczynów z cementu CEM III/A na działanie chlorków w normalnych warunkach nie przekłada się na warunki oddziaływania cykli zamrażania – rozmrażania. W warunkach zamrażania – rozmrażania betonów nienapowietrzonych odporność na działanie chlorków betonów z CEM I oraz CEM III/A była podobna.
EN
In present work the influence of carbonization and chloride presence on durability of steel reinforcement was investigated for concrete subjected to freeze and thaw cycles. Concrete samples made of CEM I and CEM III/A cements, with embedded steel bars were subjected to 120 freeze and thaw cycles in 3% sodium chloride solution. Galvanostatic impulse, carbonation depth measurements as well as phase analysis [XRD] showed, that concrete made of CEM I exhibit smaller carbonation depth comparing to CEM III/A concrete, while the progress of steel reinforcement corrosion process was similar for both concrete. It reveals, that there is an important influence of chlorides on corrosion process. Better chloride resistance of pastes made of CEM III/A cement in normal condition does not correspond to resistance of pastes subjected to freeze and thaw cycles. Durability towards chloride ingress for unaerated concrete made of CEM I and CEM III/A subjected to freeze and thaw cycles was similar.
PL
W artykule omówiono problemy występujące podczas realizacji konstrukcji wykonywanych z betonów architektonicznych. Porównano wyniki badań próbek betonowych zbrojonych stalą z próbkami zbrojonymi kompozytem poddanych działaniu korozji chlorkowej.
EN
The article discusses issues occurring during development of structures made with architectural concretes. Study compares results of concrete samples reinforced with steel rebar and composite rebar, which were exposed to chloride corrosion.
EN
The micro-fibers increase the consistency and uniformity of concrete, which can improve the protective properties of concrete cover and thus should reduce the corrosion of the reinforcement bars in the reinforced concrete elements. The article presents a study which main objective was to specify the effect on concrete mix the addition of steel or polypropylene micro-reinforcement fibers on the reinforcing bars corrosion process. The research included measuring the reinforcement corrosion progress caused by the chloride impact as well as cyclical freezing and thawing specimens test. To measure the electrochemical corrosion progress the non-destructive i.e. galvanostatic pulse method was used. The results were used to conduct a comparative analysis.
PL
Wieloletni okres eksploatacji cegły ceramicznej w różnych warunkach zwłaszcza w obecności wilgoci sprzyja postępującym zmianom, które wraz z upływem czasu mogą powodować stopniową utratę właściwości użytkowych. Proces ten jest związany między innymi z gromadzeniem się w teksturze cegły ceramicznej soli pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Mogą one powodować znaczne ciśnienia związane z krystalizacją w porach materiału. Ponadto w reakcji ze składnikami czerepu mogą tworzyć się produkty korozji. Obecność jednych i drugich sprzyja utracie właściwości użytkowych materiału. W związku z tym podjęto badania, których celem było określenie zdolności akumulacji różnych soli w czerepie cegły ceramicznej zwykłej. Proces akumulacji oceniano na podstawie pomiarów grawimetrycznych oraz pomiarów prędkości przepływu fal ultradźwiękowych.
EN
The long-term utilisation of the ceramic bricks in different conditions, particularly in the presence of moisture, induces the progressive changes, which over time can initiate a gradual loss of performance. This process is related to, inter alia, the collection in the texture of ceramic bricks the salts, derived from the external environment, which may crystallize in the pores of the material. Furthermore, they can form corrosion products in the reaction with the components of the shard. The presence of both enables the loss of performance of the material. Therefore, the studies were undertaken aimed at determining the ability of the various salts to accumulate in the shard of an ordinary ceramic bricks. The accumulation was evaluated on the basis of the gravimetric measurements and measurements of the velocity of ultrasonic waves.
PL
Artykuł zawiera krótkie przypomnienie zasad wykonywania realkalizacji skarbonatyzowanego betonu i ekstrakcji chlorków. Wyszczególnia obowiązujace oraz będace w przygotowaniu normy europejskie dotyczące tych metod. Podaje przykłady zastosowań, gdzie udokumentowano badaniami trwałość napraw żelbetu przy ich wykorzystaniu, a także określa nakłady pracy, specyfikację materiałów i sprzętu potrzebnych do ich przeprowadzenia. Przybliża zaledwie kilka przykładów zastosowania wymienionych metod, jednak prawie wszystkie możliwe ich aspekty były badane przez wielu czołowych naukowców oraz instytuty w Polsce i na świecie. Dostępna jest także obszerna literatura i materiały omawiające te metody.
EN
The paper presents a brief summary of the electrochemical methods of chloride extraction from salt contaminated concrete, and realkalisation of carbonated concrete. A few references to literature and European standards relevant to the implementation of the methods are given. Examples of applications, including durability data and repair techniques, are touched upon, as well as the resources needed in terms of labor, material and equipment. Though only a few references are given, almost all imaginable aspects of these methods have been investigated by many of the world’s foremost researchers and institutes, some of them Polish, and there is a large body of literature dealing with a great many aspects of these two methods.
11
Content available Ocena betonu jako otuliny stali zbrojeniowej
PL
W artykule opisano wyniki badań mające na celu porównanie przebiegu korozji w żelbetowych próbkach z betonu napowietrzanego wykonanego na bazie dwóch rodzajów cementów: CEM I i CEM IIIA. Ocenę zagrożenia korozją stali zbrojeniowej w betonie oparto na badaniach materiałowych i badaniach elektrochemicznych. Badania materiałowe dotyczyły pomiaru pH i tym samym określenia stopnia karbonatyzacji betonu i składu mineralnego. Badania elektrochemiczne pozwoliły w sposób nieniszczący określić obszary objęte korozją oraz ocenić intensywność procesów korozyjnych.
EN
The article describes a study to compare the course of corrosion in reinforced aerated concrete samples made from two types of cement CEM I and CEM III. The assessment of the corrosion risk of reinforcing steel in concrete is based on research materials and electrochemical studies. The research materials relate to the measurement of pH and thereby determine the degree of carbonation of concrete and mineral composition. The electrochemical studies have allowed in non-destructively way to determine the areas covered by corrosion and to assess the intensity of corrosion processes.
12
Content available remote Badanie uszkodzeń betonu konstrukcji hali przemysłowej
PL
W normach europejskich dużą wagę przywiązuje się do oddziaływania środowiska na konstrukcje betonowe. Szczególnie niepożądanymi zjawiskami w tych konstrukcjach jest karbonatyzacja i korozja chlorkowa betonu, które prowadzą w konsekwencji do obniżenia alkaliczności betonu. Występują jednak pewne różnice dotyczące negatywnego oddziaływania tych dwóch procesów. W artykule przedstawiono wpływ korozji betonu na stan techniczny istniejącego obiektu budowlanego.
EN
The environmental impact on concrete structures is of great importance within Eurocodes. Concrete carbonation and chloride corrosion in such structures are particularly undesirable as they reduce concrete alkalinity levels. However, there are some differences in the negative impact of these two processes. The paper presents impact of concrete corrosion on the technical condition of the existing building.
13
Content available remote Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji
PL
Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań pod mikroskopem elektronowym stwierdzono, że przyczyną sukcesywnego zmniejszania się szybkości korozji zbrojenia w betonie było malejące stężenie wolnych jonów chlorkowych, w roztworze w porach betonu. Było ono spowodowane głównie przez krystalizację uwodnionego chlorku żelaza(II), która zachodziła w czasie suszenia próbek.
EN
In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decreasing corrosion current density over time. However, under microscopic examination, it was found, that the cause of the gradual decrease in the rate of corrosion of rebar in concrete was not sealing action of corrosion products, but decreasing concentration of chloride ions at the surface of the steel, mainly due to their bonding in corrosion product, mainly as hydrated iron(II) chloride, during samples drying.
14
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
15
Content available remote Sześcioskładnikowy model degradacji żelbetu w warunkach korozji chlorkowej
EN
In the paper the six component model of corrosion concrete cover degradation has been presented. The model is based on the multicomponent media theory with the dominant constituent. In particular the paper shows the method of obtaining the constitutive equation and the evolution equation of the rate and flux type.
PL
W artykule zaprezentowano między innymi badania nad dyfuzją jonów chlorkowych przez przegrodę wykonaną z zaprawy cementowej zawierającej cement portlandzki oraz różną zawartość popiołu. Pozorne współczynniki dyfuzji jonów chlorkowych zostały określone przy użyciu metody komór dyfuzyjnych dla próbek po 28, 56, 91, 180, 360 dniach dyfuzji. Dla scharakteryzowania materiałów użyto analizy chemicznej analizy XRD oraz SEM. Główne wnioski z tych badań są takie, że zastąpienie cementu portlandzkiego popiołem fluidalnym powoduje spadek pozornych współczynników dyfuzji jonów chlorkowych. Dodatek popiołu w ilości 15-30% powoduje korzystne zmniejszenie dyfuzji jonów chlorkowych.
EN
This paper presents the results of study on chloride diffusion through barriers made with mortars containing composite cement and ordinary Portland cement. The apparent diffusion coefficient for each mortars with different contents of ashes was determined using cell diffusion method test after 28, 56, 91, 180, 270, 360 days of diffusion. For characterization of materials SEM and XRD analyses were used. The main findings were that substitution of cement by ashes decrease chloride ions diffusion coefficients through the mortars. Increase in the ash amount in the range from 15-30% increase beneficial effect of decreasing chloride ions diffusion.
17
Content available remote Numerical analysis of chloride corrosion of reinforced concrete
EN
The phenomenon of corrosion can be divided in two stages: the initiation and propagation phases. The initiation phase analysis considers a chloride ions flux described by Nernst-Planck equation. Following the results of initiation phase, a numerical analysis of corrosion propagation phase has been performed. The propagation phase is the time, when corrosion cell is formed. As a result of current flowing through reinforcement, the corrosion products are accumulated at the steel-concrete interface, what generates the tensile stresses in concrete, causing cracking. On the surface longitudinal cracks and concrete splitting are observed. This leads to the loss of strength of the element.
PL
Zjawisko korozji może być podzielone na dwa etapy: inicjacji i propagacji. Analiza fazy inicjacji obejmuje dotyczy przepływu jonów chlorkowych, który został opisany równaniem Nernsta-Plancka. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano analizy fazy propagacji korozji. Podczas fazy propagacji korozji utworzone zostaje ogniwo korozyjne, w wyniku czego przez zbrojenie przepływa prąd. Pręt zbrojeniowy ulega korozji, a jej produkty są gromadzone na styku stal-beton. W betonie generowane są naprężenia rozciągające, powodujące zarysowanie widoczne na powierzchni betonu. Korozja chlorkowa prowadzi do zarysowanie, odprysków betonu, utraty przyczepności między stalą i betonem oraz utratą nośności elementu.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości chlorków w otulinie zbrojenia żelbetowych i sprężonych elementów prefabrykowanej konstrukcji hali odlewni aluminium. Opisano sposób doboru funkcji dyfuzji chlorków w betonie (wynikających z prawa Ficka) aproksymujących wyniki badań doświadczalnych. Na podstawie dobranych funkcji określono okresy trwałości głównych elementów konstrukcyjnych hali eksploatowanej w środowisku chlorkowym.
EN
The results of investigations of the chloride content of a concrete covering of reinforced and prestressed concrete elements of the aluminum-casting factory structure are presented. The method of the selection of chloride diffusion function in concrete (on the basis of Fick law) was described. The theoretical curves approximate the experimental curves. On the basis of the selected functions the durability of the main structural elements of industrial hall in chloride background was estimated.
19
Content available remote Zmiany mikrostruktury zaczynu poddanego dekalcyfikacji
PL
W pracy zamieszczono wyniki makroskopowych, mikroskopowych i fazowych badań próbki zaczynu z CEM I poddanej 25 dobowej agresji w nasyconym wodnym roztworze chlorku amonu. Przedstawiono półilościowe metody wyznaczania porowatości oraz zawartości faz zaczynu. Uzyskany rozkład porowatości skonfrontowano ze zmianami składu fazowego zniszczonej strefy próbki zaczynu cementowego.
EN
Cement paste produced from CEM I, exposed for 25 days to the attack of saturated ammonium chloride solution, was examined using the macroscopic and microscopic methods, as well as subjected to the phase composition determination. The semi-quantitative estimation of porosity and phase contents was presented. The distribution of porosity was discussed in terms of altered phase composition in the destructed area of sample.
EN
The chloride corrosion is one of the seriously harmful processes leading to the destruction of con crete structure. Aparat from the chemical attack on the concrete cover, the chloride ions show their aggres sive action on the steel reinforcing elements. The high resis tance of slag cementitious materials has been proved in many earlier works. In the presented study the au thors give a confrontation of results on the durability of Portland cement, slag cement with 60% granulated blast furnace slag and alkali acti vated slag cement. The mortars were stored in NaCl, MgCl2 and CaCl2 solutions respectively. Aparat from the strength tests, the phase composition studies using XRD and SEM were carried out. The effective diffusion coefficients of Cl– ions, originating from NaCl, MgCl2 or CaCl2, were measured for the Portland cement and slag mortars. The significantly higher corrosion resistance of slag cementitious mortars has been thus proved. It has been also shown that the rate of corrosion process was closely correlated with the type of accompanying cation in chloride solution. The progress of corrosion was the most evident in the presence of Mg2+ ion, the slow est corrosion was observed in the presence of sodium.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.