Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote System nadzoru pojazdów na parkingach autostradowych za pomocą wideo monitoringu
PL
W artykule przedstawiono metodę klaryfikacji pojazdów za pomocą wirtualny detektorów. Metoda ta oparta jest na detekcji ruchu w zdefiniowanych strefach (wirtualnych detektorach). Klasyfikacja pojazdów została przeprowadzona na podstawie ich wysokości. Wykonano badania na jednym z parkingów MOP na autostradzie A2. Przedstawiono wyniki badań.
EN
This article presents a method of vehicles classification using virtual detectors. This method is based on motion detection in defined zones (virtual detectors). Classification of vehicles was carried out on the basis of their height. The study was performed on one of the parking lots of the highway A2. Shows the results of the research.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zapotrzebowania na wolne miejsca na parkingach MOP. Opisano sposób ustawienia kamer, oprogramowanie wykorzystane do wspomagania zliczania pojazdów oraz wyniki symulacji pomiarów. Metodę wykorzystano do pomiarów w ramach projektu RID.
EN
The article gives the method for determining free slots car parks. Describes how to set the cameras, software used to help count vehicles and simulation results. The method used for measurement in the framework of the RID projects.
3
Content available remote Badanie niezawodności pracy szerokopasmowych sieci dostępowych
PL
Instalacja, uruchomienie i utrzymanie szerokopasmowych optycznych sieci dostępowych wymaga zastosowania technik pomiarowych umożliwiających kontrolę jakości instalowanych jej elementów składowych, jakości transmisji danych oraz precyzyjną lokalizację zaistniałych w łączu światłowodowym uszkodzeń. Zakres czynności związanych z monitorowaniem, a który dotyczy problematyki utrzymania sieci dostępowej, jest tradycyjnie dzielony na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczamy szereg działań zapobiegawczych, prewencyjnych (preventive maintenance) mające miejsce przed wystąpieniem uszkodzenia sieci światłowodowej. Do drugiej grupy zaliczamy szereg działań mających miejsce już po wystąpieniu uszkodzenia sieci (post-fault maintenance).
EN
One of the critical issues for broadband access is how to test the access network infrastructure and quality of optical signal. The installation and powering up of an optical fiber access networks requires measurement techniques for verifying the link has been configured properly and that its constituent components are functioning correctly. Maintenance functions for a broadband optical access network are classified in two main categories: preventive maintenance and postfault maintenance. The first one consists of: surveillance (to detect degradation in optical fiber components, or any other anomalous condition not preventing the signal transmission,), testing (to measure and locate any detected degradation or anomalous condition) and control (fiber identification and fiber transfer to allow the testing of the link.). In turn second one consisits of: surveillance (to detect alarms or trouble reports and activate a procedure for restoration), testing (to locate the fault and/or verify the carrier performances after the restoration) and remedy (fiber identification, fiber repair or fiber transfer to restore the link).
PL
Zaprezentowano stan rozwoju metod monitorowania szerokopasmowych sieci dostępowych wykorzystujących technikę światłowodową. Przedstawiono rozwiązania umożliwiające badanie jakości transmitowanych sygnałów optycznych oraz warstwy fizycznej optycznych systemów dostępowych.
EN
Paper describes optical performance monitoring methods for modem broadband access Communications systems based on optical fiber technologies. Optical signal parameters measurement methods and optical access network physical layer testing techniques in detail are presented.
PL
Zaprezentowano stan rozwoju szerokopasmowych systemów dostępowych wykorzystujących techniki optyczne. Przedstawiono rozwiązania systemów następnej generacji NG-PON1 i NG-PON2 oparte na technice zwielokrotnienia czasowego i zwielokrotnienia długości fali.
EN
Paper describes modem broadband access communications systems based on optical fiber technologies Next generation passive optical networks NG-PON1 and NG-PON2 using time division multiplexing and wavelength devision multiplexing transmission techniques in detail are presented.
6
Content available remote Data center resources monitoring for resilient telecommunication services
EN
In this article authors present a specific tool for Data Center resources monitoring (both physical and virtual), utilizing model environment of a proprietary Cloud unit. Here-in discussed are multiple aspects of resource monitoring contributing to the overall rules of resiliency measurements in the deployed Data Center environment. Depicted results of the initial test-bed system monitoring reveal properties of a Cloudbased foundation for telecommunication services.
PL
W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie w postaci narzędzia do monitorowania zasobów w obiektach typu Centrum Danych. W obliczu rosnącej popularności środowisk z tego rodzaju w zastosowaniach telekomunikacyjnych istotnym aspektem określania jakości usług jest monitorowanie zasobów sprzętowych. Dotyczy to zarówno warstwy fizycznej środowiska, jak również wirtualnej, która w znaczącym stopniu definiuje wydajność całego systemu. W niniejszym artykule ukazano rezultaty projektowania, wykonania i testowania narzędzia w środowisku Data Center.
7
Content available Fiber optics transmission for vehicle applications
EN
In this article, the optical fiber transmission system for vehicle application – MOST is presented. The advantages and disadvantages of utilizing the fiber optics transmission within motor vehicles are described. Methods for capacity improvement in a vehicle optical data transmission system are depicted.
EN
Concept of fibre spontaneous Raman scattering utilizing for distributed temperature sensing is presented. Chosen approach uses both backscattered Stokes as reference and anti-Stokes as detection signals. The analysis is carried out towards Stokes and anti-Stokes bands temperature dependence. In order to achieve best measurement accuracy influence of maximum modulation frequency on spatial resolution is verified. Analysed technique allows to calculate temperature along the fibre with 5 m space precision and 1°C temperature precision. Simulations involve 200 m standard single mode fibre in temperatures in range < -5°C , 60°C> with 2x1100 m reference fibre maintained in 22°C.
PL
Koncepcja wykorzystania rozpraszania Ramana we włóknie światłowodowym do rozproszonego pomiaru temperatury została przedstawiona. W wykorzystanym podejściu użyto zarówno światła rozpraszania Stokes’a i anty-Stokes’a odpowiednio jako sygnałów odniesienia i czujnikowego. Analiza opiera się na fakcie zależności rozpraszania w pasmach Stokes’a i anty-Stokes’a od temperatury. W celu optymalizacji jakości pomiaru oceniono wpływ maksymalnej częstotliwości modulacji lasera na przestrzenną rozdzielczość pomiaru. W analizowanym przypadku oraz przy przyjętych wartościach parametrów możliwa jest realizacji pomiaru z dokładnością przestrzenną na poziomie 5 m i temperaturową 1 °C. W symulacjach badany jest odcinek 200 m światłowodu czujnikowego G.652 w temperaturach z zakresu < -5°C , 60°C> oraz dwóch odcinków światłowodu odniesienia od długości 1100 m w temperaturze pokojowej 22°C.
PL
W artykule przedstawiono metodę asynchronicznego próbkowania z liną opóźniającą ang. Asynchronous Delay Tap Sampling (ADTS) służącą do monitorowania jakości pracy systemów telekomunikacji światłowodowej. Przedstawiono analizę jednoczesnego wpływu zjawisk dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej oraz optycznego stosunku sygnału do szumu na wyniki metody ADTS. Do wyznaczania wartości liczbowych monitorowanych parametrów użyto metryki Hausdorff’a. Przy jednoczesnym wpływie wyżej wymienionych można monitorować dyspersję chromatyczną z błędem ±15 ps/nm, dyspersję polaryzacyjną z błędem ±1 ps oraz OSNR z błędem ±0,5 dB, co wykazały symulacje.
EN
Nowadays the development of optical fiber networks makes the requirements for them even higher. Not only public networks but also the specific corporate networks are being developed. Therefore there is a great need for complex Optical Performance Monitoring (OPM) methods. In the first three sections we discuss the needs of corporate optical networks and the limitations of OPM techniques. Then we present an application of the Asynchronous Delay Tap Sampling (ADTS) method for Optical Performance Monitoring. The way of sampling (Fig. 1), representation of samples on a scatter plot (Fig. 2) and representation of the sampled bit sequences (Fig. 3) are explained. We discuss and present the simultaneous influence of chromatic dispersion (CD), polarization mode dispersion (PMD) and optical signal to noise ratio (OSNR) on ADTS method results (Fig. 4). The simulations of 10 Gbit/s, Non-Return-to-Zero and On-Off Keying signal were made using OptSim 4.0 software. Hausdorff metric was used to evaluate the numerical value of simulated impairments (CD, PDM, OSNR). The relationship between those impairments and the Hausdorff metric was also defined (Figs. 5, 6 and 7). The evaluation of one impairment can be done when other impairments are limited. It was also determined. It was proved that chromatic dispersion could be evaluated with an error ±15 ps/nm, polarization mode dispersion ±1 ps and optical signal to noise ratio ±0,5 dB.
PL
W artykule przedstawiono aktualnie stosowane rozwiązania techniczne wykorzystujące przetwarzanie obrazu w Inteligentnych Systemach Transportowych. Ukazano aspekty związane z monitorowaniem ruchu drogowego oraz identyfikacją pojazdów w nim uczestniczących, wraz z analizą przykładowego systemu detekcji i ostrzegania przed zmianą pasa ruchu (ang. Lane Departure Warning System - LDWS). Nakreślono kierunki rozwoju systemów wizyjnych, wspomagających proces kierowania, poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz identyfikację zagrożeń.
EN
The following article presents recent technical and technological solutions based on a digital image processing, widely utilized in contemporary implementations of Intelligent Transportation Systems. Herein depicted are selected features of ITS systems concerning vehicular traffic monitoring and automobiles identification, recognition and classification. Moreover, an additional analysis of an exemplary Lane Departure Warning System - LDWS is performed. Furthermore, positioning of plausible directions of development of the contemporary digital systems of visual data processing is presented. The focus is put on solutions supporting driving processes, increasing overall safety and identification of emergency situations within the utilized infrastructure.
EN
This paper describes design of the Wavelength Division Multiplexing (WDM) transmission system using Alien Wavelength channels for medical data exchange. Main purpose of such system is to develop variety of services for medical cases diagnostics in order to comply with modern standards in telemedicine. Those standards refer to photo or video data transmission produced by diagnostic devices used in radiological centers together with text data concerning medical case analysis and patient data. These features are delivered by Picture Archiving and Communication System (PACS). PACS describes intra-hospital network organization, which applies to constructing system data from raw graphical data and text information according to Digital Imaging and Communica tions in Medicine (DICOM) version 3.0 standard. This standard is used by authors to evaluate necessary bit rate con- cerning all types of services delivered by PACS and cumulative throughput of link connections between hospitals and databases. Organization of this connections in metropolitan WDM system using advantages of Alien Wavelength technique is this article the main goal. Difference between configurable and non-configurable 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable (XFP) end devices for AlienWavelength channels are analyzed and compared with the standard approach using transponder cards.
EN
In this paper we present analysis of the influence of filter characteristics of Wavelength Division Multiplexing network components and transmission parameters over inter-channel crosstalk for symmetric and asymmetric transmission. The simulation was carried out for bit rate 10 Gb/s, 40 Gb/sand 100 Gb/s considering the following modulations: DPSK, DQPSK and OOK. The obtained results show that OOK and DQPSK modulation are better than DPSK modulation in terms of crosstalk occurring during the transmission of signals in Wavelength Division Multiplexing systems.
PL
W artykule przedstawiono metody monitorowania podstawowych parametrów warstwy fizycznej systemów telekomunikacyjnych wykorzystujących technikę teletransmisyjnej hierarchii synchronicznej i zwielokrotnienia falowego. Prezentowane badania odnoszą się do rozwiązań transmisyjnych wykorzystywanych w sieci Telekomunikacji Kolejowej.
EN
Optical monitoring methods for fundamental optical layer parameters are presented. This paper shows measurement procedures for railway telecommunications network based on Synchronius Digital Hierarchy and Wavelength Division Multiplexing transmission techniques.
14
Content available remote Transmisja światłowodowa w samochodowych sieciach komunikacyjnych
PL
W artykule przedstawiono transmisje światłowodowa stosowaną w samochodowych systemach komunikacyjnych MOST. Pokazano wady i zalety stosowania łączności światłowodowej w komunikacji samochodowej. Omówiono sposoby zwiększenia przepustowości systemu optycznej komunikacji samochodowej.
EN
Fiber optics transmission system for vehicle applications MOST is presented. Its adventages and disadventages are presented. The methods for capacity improving of vehicle optical data transmissions' are described.
EN
The presented paper describes an instrument called Aurometer which was designed for both atmospheric visibility and rainfall rate measurement. The principle of operation of Aurometer is based on determining the amount of light scatteredby particles in the air that passes through the sample volume. The achieved results show that simultaneous estimation of the atmospheric visibility.
16
EN
The modern dense wavelength division multiplexing (DWDM) management system has no a priori knowledge of alien wavelength parameters. The result of this is unforeseeable impact of alien wavelength parameters on friendly wavelengths quality. The numerical results of the impact of alien wavelength on optical transmission quality are presented, and experimental demonstration based on Alcatel–Lucent 1830 Photonic Service Switch PSS 32 transmission system is shown. The obtained results indicate that alien wavelength bandwidth must be restricted.
PL
Zużycie energii elektrycznej w telekomunikacyjnych sieciach rdzeniowych wzrasta w sposób wykładniczy. Zużycie energii w sprzęcie telekomunikacyjnym staje się coraz bardziej istotnym problemem, który znajduje się w centrum zainteresowania naukowców, operatorów telekomunikacyjnych i użytkowników końcowych. Artykuł przedstawia rozwiązania techniczne umożliwiające redukcję zużycia energii w rdzeniowych sieciach telekomunikacyjnych.
EN
The energy consumption of the core networks is growing exponentially. Energy consumption of communications technologies is becoming more and more a sensible problem, which is of interest for the research community, service providers and for general public. This paper presents several technical directions for reducing energy consumption.
EN
The numerical modelling of the Raman polarization attraction and amplification process in the telecommunication band around 1550 nm is presented. The possibility of achieving both polarization pulling and amplification in Polarization Division Multiplexing transmission system by exploiting the polarization dependence of stimulated Raman scattering is investigated. The acceptable crosstalk for the Polarization Division Multiplexing transmission systems was achieved for some attraction/amplification block parameters.
PL
Omówiono systemy transmisji światłowodowej wykorzystujące technikę zwielokrotnienia polaryzacyjnego. Przedstawiono wyniki badań wpływu zjawisk polaryzacyjnych na jakość pracy systemu ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym. Zjawiska polaryzacyjne zostały zasymulowane za pomocą zaprojektowanego statystycznego symulatora dyspersji polaryzacyjnej i tłumienia zależnego od polaryzacji.
EN
Polarization Division Multiplexing transmission systems are described. Impact of the polarization effects on Polarization Division Multiplexing and single channel transmission system is presented. The designed statistical polarization mode dispersion and polarization dependent loss emulators is applied to mimic the polarization effects of the real optical fiber links.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono badanie wpływu liniowych zjawisk polaryzacyjnych na jakość pracy wybranych systemów telekomunikacji światłowodowej, wykorzystujących transmisję sygnałów optycznych w wielu stanach polaryzacji światła. W ramach pracy zreferowano, jak zaprojektowano, wykonano i przebadano statystyczny symulator dyspersji polaryzacyjnej i tłumienia zależnego od polaryzacji oraz deterministyczny symulator tłumienia zależnego od polaryzacji. Opisano przebadany wpływ zjawisk polaryzacyjnych na jakość pracy dwukanałowego systemu ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym. Przedstawiono zasadę działania i właściwości opracowanego systemu ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym, w którym wykorzystuje się trzy kanały polaryzacyjne. W ramach pracy opisano opracowany i przebadany nowy sposób odbioru sygnałów optycznych w systemie z kluczowaniem polaryzacji. Wykorzystano w nim skrętność i krzywiznę krzywej przestrzennej, na której są zlokalizowane stany polaryzacji odbieranych sygnałów optycznych. Zreferowano przebadanie wpływu zjawisk polaryzacyjnych na działanie opracowanej metody.
EN
Low cost polarization mode dispersion and polarization dependent loss emulators were designed and validated. The designed emulators were applied to mimic the polarization effects of real optical fiber links. Impact of the polarization effects on Polarization Division Multiplexing and single channel transmission system was evaluated. A method of multiplexing and demultiplexing three polarization optical channels in order to triple the capacity in the optical fiber links was proposed and experimentally implemented. There followed a proposed solution to the problem of recovering and tracking the signal configuration at the receiver side for digital optical transmission systems employing the polarization shift keying technique. The tracking algorithm for optical signal configuration was based on analysis of torsion and curvature of three dimensional curve segments. Impact of polarization effects on the presented method was investigated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.