Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parameter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia przegląd informacji w zakresie rodzajów paneli fotowoltaicznych, z których może zostać zbudowany generator fotowoltaiczny. W artykule zawarto przegląd informacji na temat instalacji fotowoltaicznych, z uwzględnieniem doboru elementów systemu generatora fotowoltaicznego w tym bezpieczeństwa pożarowego.
EN
The article presents an overview of information on the types of photovoltaic panels from which a photovoltaic generator can be built. The article provides an overview of information on photovoltaic installations, with an emphasis on the selection of elements of the photovoltaic generator system with regard to fire safety.
EN
The article discusses the problem of choosing the optimal frequency of functional tests, taking into account the reliability and law requirements, but also the impact of business aspects in the company. The subject of functional test interval is well described for purposes of the process industry. Unfortunately, this is not the case for the machinery safety functions with low demand mode. This is followed by a presentation of the current business approach, which, in order to achieve industrial excellence, monitor their performance through the appropriate selection of key performance indicators. In addition, companies are increasingly exploring potential risks in the following areas: new challenges in advanced risk management, including the perception of the company’s facilities as a safe workplace insight of customers and business partners. Eliminating potential hazards is increasingly taking into account, especially the impact of human activity and its interaction with machines. The case study has been presented based on the machines used for the production of tire semi-finished products. In this article, the authors propose a solution for selecting the interval of functional tests of safety functions and additional machine protection measures as a compromise to achieve satisfactory results in terms of safety requirements, performance and legal requirements.
3
EN
For seed production of sugar and fodder beet, the creation of machines and working bodies for planting root crops on testes and pollinators is of current importance. It was found out that the seed-and-water production was spreading with the use of ”schteklings” [sugar beet roots]. In the countries with minus temperatures between the vegetation seasons it is necessary to dig out beets and plant them again at the beginning of the vegetation season. Advantages and disadvantages of machines and apparatus for disembarking the schteklings were determined. Under the conditions of applicability, we chose a design scheme and a type of landing gear. With the use of mathematical expressions and standards for the labor intensity of the operator of the above machine, the optimal parameters of its planting apparatus were determined. It was determined that the work of the operator of the schteklings planting machine's stem will meet the safety standards for the intensity of labor if the planting unit of this machine is a rotor-type. It should be equipped with planting cones and a charging device, a conveyor type. The number of holders of landing cones should be 6-8 pieces, and the radius of the rotor is within the range of 0.344 ... 0.382 m. Such a scheme, type and parameters of the landing gear will allow operators to work at the speed of the planter of up to 1.2 m·s -1.
PL
Dla produkcji nasion buraków cukrowych i pastewnych aktualnie znaczenie ma stworzenie maszyny do wysadzania wysadek. W krajach, w których między sezonami wegetacyjnymi panują ujemne temperatury konieczne jest wykopanie buraków i ponowne ich posadzenie na początku kolejnego sezony wegetacyjnego. Zaobserwowano rozprzestrzenianie się technologii upraw nasiennych buraków wykorzystujących wysadki. Analizując warunki sadzenia wysadek wybrano konstrukcję i rodzaj aparatu wysadzającego. Z wykorzystaniem matematycznych wzorów i norm intensywności pracy operatora danej maszyny dokonano charakterystyki optymalnych parametrów aparatu wysadzającego. Aparat wysadzający powinien być wyposażony w stożki (uchwyty) do sadzenia i ładowarkę. Ilość stoż- ków (uchwytów) do sadzenia powinna wynosić 6-8 sztuk, a promień wirnika w granicach 0,344…0,382 m. Parametry te pozwolą pracować operatorowi sadzarki z prędkością do 1,2 m·s-1.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące parametrów przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.
EN
The article discusses selected issues concerning the basic parameters of the busbar in emergency power systems.
PL
Przedstawiono przegląd zapisów normatywnych i aktów prawnych, dotyczących konstrukcji transformatorów, wraz z przykładami i zaleceniami praktycznego wdrożenia ich w życie.
EN
Survey of standard regulations and acts of law along with examples and recommendations of their practical implementation of transformers construction is presented.
6
Content available remote Wpływ parametrów w metodzie TIG na odkształcenia kątowe stali X5CrNi18-10
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu nastaw natężenia prądu spawania oraz odległości elektrody od materiału rodzimego na wielkość kątowych odkształceń próbek przetapianych metodą TIG. Do tego celu wykorzystywano metody planowania eksperymentu. Prace doświadczalne przeprowadzono dla materiału gatunku X5CrNi18-10. Dokonano analizy zmian odkształcenia próbki w zależności od nastaw natężenia prądu spawania w zakresie od 100 do 200 A oraz zmiany odległości elektrody od przedmiotu spawanego w zakresie od 2 do 4 mm. Do prób technologicznych wykorzystano automatyczny przesuw uchwytu poprzez zastosowanie głowicy do mechanizacji spawania. Przygotowane próbki zostały poddane precyzyjnym pomiarom współrzędnościowym, celem określenia odkształceń kątowych.
EN
The paper presents the problem of the influence of the current setting and the distance between the electrode and the object welded by TIG method on the corresponding changes the angular deformation of the element. Design of the experiment method was used. Experimental test were performed for material grade X5CrNi18-10. The analysis of the changes in specimen deformation based on the current setting in the range from 100 to 200 A and the change of the distance between the electrode and the welded object in the range from 2 to 4 mm was made. Automatic travelling of the gun by using the head for welding mechanization was used to perform technological tests. Prepared specimen were subjected to precise coordinate measurement to determine the angular deformation.
7
Content available remote Resource-saving protection of powerful electric motors
EN
The article presents the disadvantages of traditional and some new electric protections of powerful electric motors. It is proposed to eliminate these drawbacks by constructing phase-sensitive protection that does not use current transformers, with a majority circuit and functional diagnostics. The methods of choosing protection settings are given. The algorithm of its functioning, implementation and operation in various modes is considered.The construction for mounting to protect the blocks near the conductors of the motor phases is presented.
PL
W artykule zaprezentowano mankamenty obecnie stosowanych metod zabezpieczania mocnych silników elektrycznych. Na tej podstawie zaproponowano nową fazoczułą metodę nie korzystająca z przekładników prądowych.
PL
Opisano metodę wyznaczania modułu ściśliwości konsolidowanych gruntów organicznych nasypem przeciążającym na podstawie modelu Meyera. Na podstawie przedstawionej metody obliczono moduł ściśliwości konsolidowanych gruntów organicznych nasypem przeciążającym na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie.
EN
The article describes the method of determining compressibility of consolidated organic soil of the overloading embankment based on the Meyer’s model. Based on this method a modulus of compressibility of consolidated organic soil on Ostrów Grabowski in Szczecin was calculated.
PL
Przedstawiono krajowe unormowania prawne dotyczące jakości napięcia zasilającego oraz zaprezentowano wyniki badań jakości energii elektrycznej w wybranej elektrowni wiatrowej.
EN
The paper presents national legislative regulations concerning quality of supply voltage. Results of supply voltage quality tests in selected wind power station are also presented.
PL
W artykule opisano podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych zdefiniowane w PN-EN 12668-2 oraz ASTM E 1065-08. Opisano typowe uszkodzenia głowic ultradźwiękowych, występujące podczas eksploatacji oraz przeanalizowano ich wpływ na podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych. W dalszej kolejności pokazano w jaki sposób parametry głowic mogą wpływać na istotne aspekty badań ultradźwiękowych, w szczególności na wykrywalność, interpretację oraz ocenę wskazań. Omawiane zagadnienia zilustrowano praktycznymi przykładami pokazującymi wpływ parametrów głowic na wyniki badań. Podkreślono znaczenie właściwego nadzoru nad stanem technicznym głowic ultradźwiękowych w całościowym systemie zapewnienia jakości badań ultradźwiękowych. Wskazano na konieczność prowadzenia okresowych kontroli głowic ultradźwiękowych podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do defektoskopów.
EN
The article describes the basic characteristics of ultrasonic probes as defined in the international standards PN-EN 12668-2 and ASTM E 1065-08. It further describes the typical damages to ultrasonic probes in use and their effect on basic probe parameters. Then it shows how the probe parameters affect important aspects of ultrasonic testing, especially detection, interpretation and evaluation of indications. The discussed topics are illustrated with practical examples showing correlation between the probe parameters and examination results. The paper emphasizes the importance of proper supervision of technical condition of ultrasonic probes in the overall quality assurance system of ultrasonic testing. It points out the necessity to conduct periodic checks of ultrasonic probes in the same way as it is done with ultrasonic flaw detectors.
EN
This paper presents selected results of an analysis of damage causes to pellet mill matrix. The tested pellet mill matrix was used for the traditional technological process of pellet production. The tests were carried out since matrix failure times were found out to be too short. In order to assess the causes of matrix damage, tests of chemical composition and hardness of the matrix material were performed as well as observation of microscopic points of wear, analysis in the area of parameters of the process of operation and general conditions of use of the pellet mill. Discrepancies between the chemical composition of the material of the pellet mill and the information contained in the DTR were observed. Attention was paid to a possible influence of heat treatment and operating parameters on its premature damage.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki oceny przyczyn zniszczenia matrycy granulatora. Granulator, w którym pracowała oceniana matryca, wykorzystywany był do tradycyjnego procesu technologicznego produkcji peletów. Badania wykonano z uwagi na zbyt krótki okres bezawaryjnej pracy matrycy. W celu oceny przyczyn zniszczenia matrycy wykonano badania składu chemicznego oraz twardości materiału matrycy, dokonano obserwacji mikroskopowych miejsc zużycia oraz analizy w zakresie parametrów procesu eksploatacji oraz ogólnych warunków użytkowania granulatora. Stwierdzono rozbieżność składu chemicznego materiału granulatora od informacji zawartych w DTR. Zwrócono uwagę na ewentualny wpływ obróbki cieplnej oraz parametrów pracy na jego przedwczesne zniszczenie.
PL
Artykuł przedstawia właściwości niskotemperaturowe betonów asfaltowych o wysokim module sztywności. Przedstawione wyniki zostały uzyskane w dwóch badaniach zginania trzypunktowego próbek belkowych: ze stałą prędkością przemieszczenia oraz pod stałym obciążeniem. Obie te metody są od dawna stosowane na Politechnice Gdańskiej do oceny właściwości niskotemperaturowych betonów asfaltowych. Badaniu poddano pięć betonów asfaltowych – trzy betony asfaltowe o wysokim module sztywności (z asfaltami 20/30, PMB 25/55-60 oraz 20/30 MG) oraz dwa konwencjonalne betony asfaltowe (z asfaltami 35/50 oraz 50/70). W trakcie badań oceniano zarówno cechy mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, odkształcenie graniczne) jak i cechy reologiczne (parametry modelu Burgersa) wszystkich betonów asfaltowych. Wyniki obu badań laboratoryjnych wykazały, że stosowanie w betonach asfaltowych o wysokim module sztywności asfaltów modyfikowanych polimerem SBS lub asfaltów multigrade znacząco poprawia właściwości niskotemperaturowe w stosunku do betonów asfaltowych o wysokim module sztywności z twardym asfaltem drogowym. Zauważalna jest także poprawa właściwości niskotemperaturowych w stosunku do konwencjonalnych betonów asfaltowych, ale wymaga ona potwierdzenia z badaniami w pełnej skali. W przypadku betonów asfaltowych o wysokim module sztywności z asfaltem drogowym uzyskano wyniki gorsze w stosunku do konwencjonalnych betonów asfaltowych. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule są częścią programu badawczego realizowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
EN
Article presents low-temperature properties of high modulus asphalt concretes. Presented results were obtained from two bending tests conducted in three point bending scheme: with constant deformation and under constant load. Both methods have been used for assessment of low-temperature properties in Gdansk University of Technology for a long time. Five different asphalt concretes – three high modulus asphalt concretes (with 20/30 plain, PmB 25/55-60 and 20/30 MG bitumens) and two conventional (with 35/50 and 50/70 plain bitumens) were tested. Both mechanical (flexural strength, critical strain) and rheological (Burgers model parameters) were determined. Results of both tests showed, that using SBS polymer modified or multigrade bitumens significantly improves low-temperature properties of high modulus asphalt concrete in comparison to typical hard grade bitumen. Improvement of low-temperature properties is also visible in comparison to conventional asphalt concretes, but it requires further tests in the field conditions. Asphalt concrete with plain hard grade bitumen showed worse properties in both tests in comparison to conventional asphalt concretes. Presented results are part of the larger research conducted by Department of Highway Engineering of Gdansk University of Technology for General Directorate for National Roads and Motorways.
13
Content available remote Predictive geometrical model of the upper extremity of human fibula
EN
Computer assisted preoperative planning in orthopedic surgery, as well as designing and manufacturing of personalized fixators, implants and scaffolds requires a good three-dimensional model of bone(s) of the treated patients. Existing methods that convert the Computer Tomography (CT) images into the polygonal three-dimensional models are time-consuming and inefficient. Therefore, we propose a predictive model that allows quick creation of three-dimensional (3D) surface model of a particular bone by measuring the relevant parameters from an X-ray or CT image. In this paper, we present the process of creating a predictive geometrical model using the case of proximal end of fibula as an example. The predictive model is built by defining the referential geometric entities that correspond to anatomical features, based on which appropriate points, axes, planes and curves are created. Using the method of linear and nonlinear regression with four different parameters, which can be measured from X-ray images or anterior-posterior projection of fibula at CT scans, the equations for X, Y and Z coordinates of the selected 168 points are obtained and their predictive values are calculated. These values are used for creating 3D surface model with the aim of two different methods: using loft function and converting these coordinates into point cloud. These models were compared and verified through analysis of deviations and distances between initial model and predictive models. The resulting 3D model has satisfactory accuracy, and the process of its building is much shorter.
14
Content available remote Metoda poprawy wiarygodności kontroli pomiarowej
PL
Przedstawiono prostą metodę zwiększenia wiarygodności wyniku kontroli stanu obiektu prowadzonej poprzez kanał pomiarowy. Uzyskano to dzięki użyciu wielkości pomocniczej jednorodnej z wielkością mierzoną. Wynik przetwarzania tej wielkości w kanale pomiarowym wykorzystuje się do addytywnej i multiplikatywnej korekcji ustawień progów kontroli służących podejmowaniu decyzji. Pozwala to zmniejszyć wpływ nieidealnej charakterystyki przetwarzania toru pomiarowego. Przedstawiono skuteczność takiej korekcji przy różnym stosunku składników błędu przetwarzania oraz oceniono wpływ błędu tworzenia wielkości pomocniczej.
EN
An auxiliary quantity, homogeneous with the measured one, was proposed to use in testing of the object throw the measurement channel. The result of processing this quantity in the measurement channel was used for the additive and multiplicative adjustments of settings limits of the positive decision range to reduce the impact of imperfect processing characteristics on the measurement control. The valuable effectiveness of the correction for various relations of the processing error components and the effect of relations of the auxiliary quantity components were shown. The effect of errors of forming auxiliary quantity was also estd.
EN
The results of the research to substantiate the possibility and feasibility of raising the pneumatic spring suspension system for realization of efficient damping of vibrations of vehicle bodies, which are equipped with such a suspension, are presented. The influence of parameters of system components of the pneumatic spring suspension and gas-thermal and dynamic phenomena in it on the damping factor of vibrations and the development of the amplitudes of the vibrations in laminar and turbulent mode of the air flow through the orifice that connects the air spring and the additional reservoir was revealed. The dependence of the damping coefficient on the cross-section of the throttle orifice and the capacity of the additional reservoir in both modes of the air flow through the throttle was investigated. It was offered to take into account the "active" capacity of the air spring. It was also grounded the influence of natural frequency and density of the air on the damping ratio, which significantly improved the mathematical model that describes vibrations of boogie parts of vehicles on air springs. An example of calculations of the coefficient of damping of the pneumatic spring suspension for the vehicle was given. It is proved that the pneumatic spring suspension allows you to abandon hydraulic or other vibrations dampers completely by proper choosing of its parameters.
EN
The objective of this paper is to present and discuss the implementation of the substitute variable Z and the analysis of its relations to other parameters.
EN
The neural network tuning procedure applied to reliability analyses of anthrop technical systems, based on judgements of experts - experienced operating practicians. Numerical and linguistic elicitation of the judgements, analyses of the network input and output data correlation and of the AHP method processing deviation are presented. Example of data elicitation and correlation analysis of a reliability arrangement of the seagoing ship propulsion system are included to the article.
PL
W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania cewki Rogowskiego. Omówiono podstawowe właściwości statyczne cewek Rogowskiego. Przedstawiono sposób transformacji przebiegów odkształconych. Zamieszczono wyniki badań odnośnie do wpływu parametrów cewki i rezystancji obciążenia na charakterystyki amplitudowo-fazowe przetwornika z cewką Rogowskiego. Zbadano możliwość wykorzystania indukcyjności własnej cewki jako członu całkującego sygnału wyjściowego.
EN
The ConstructionThe and operation principle of Rogowski coil have been presented in the paper. The basic static characteristics of Rogowski coils have been discussed. The results of investigation of influence of coil’s parameters and load resistance on frequency characteristicsof the transducer with Rogowski coil have been included.The possibility of utilizing the coil as an integrating element has been also investigated.
EN
In the paper is presented the review of control functions of linear filters of symmetric components, in the systems for measuring of symmetric components of voltages and currents in electric networks, composed of impedances with passive R, L, C parameters. The characteristics of process and procedure for determination of parameters of filters elements based on mathematical model of three-phase filter equivalent circuit have been emphasized. The results on behaviour of measuring system with linear filter behaviour obtained in the analysis with application of MATLAB simulation have also been presented.
PL
W artykule przedstawiono przegląd filtrów liniowych składowych symetrycznych, w zastosowaniu do systemów pomiarowych tych składowych prądu i napięcia sieci elektroenergetycznej, zbudowanych z elementów RLC. Opisano wynik działania pomiarów, wykonanych przez podany system, modelu symulacyjnym w programie Matlab.
20
Content available Measuring of the Basic Parameters of LCD Displays
EN
This article is about realization of the laboratory stand used for measuring parameters of LCD displays. The stand together with additional accessories (spectrophotometer and measuring probes) as well as software allow to measure a wide range of parameters (colour gamut, response time, contrast coefficient and its irregularity, luminance of black colour and its irregularity, luminance of white colour and its irregularity, changes of luminance depending on the viewing angle). This paper also show method and results of measurements of differences in contrast ratio and luminance uniformity between particular pieces of the same model of a display screen (research has been carried out on 5 pieces of the same model of a display). The presented results show that the measured value of the viewing angle may significantly differ from the value provided by producers of displays.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.