Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  handel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
ASEAN (The Association of SouthEast Asian Nations) demand on energy is depending on economic growth of each country, resources, and political and regulations of each country. This study aims to investigate the role of international trade, financial development, foreign direct investment (FDI) on the consumption of renewable energy (RE) in ASEAN countries of the world. The findings explore that positive nexus among the international trade, real output, financial development, foreign direct investment and consumption of RE. Last but not least, this paper will propose several recommendations and policy suggestion for ASEAN countries to manage and encourage better renewable energy projects in the region. One of its original value is that, in the globalization and integration era, environment pollution will affect all ASEAN countries and in the region, so these nations need to link together to implement renewable projects for environment protection and for further generation.
PL
Czy integrację danych można porównać do transportu intermodalnego? Jakie korzyści może przynieść działający w chmurze obliczeniowej system wsparcia sił sprzedaży dla łańcucha dostaw? Rozmawiamy z Marcinem Pleszko, Chief Product Officer w Sagra Technology.
4
Content available Inwestycje na rynku Forex
PL
Przybliżenie działania rynku Forex, jako możliwości dywersyfikacji portfela inwestycyjnego lub jako całkowitego źródła dochodu z możliwością zarabiania 24h przez prawie 365 dni w roku. Zaprezentowana została tutaj historia rozwoju, a także obecna forma handlu walutami, która daje nieograniczone wręcz możliwości inwestorowi ze znikomymi kosztami. Ukazane zostały najważniejsze terminy związane z handlem walut, a także ryzyko z tym związane. Dodatkowo przedstawiono wstęp do analizy technicznej, która zostanie przedstawiona w kolejnym artykule, a która jest kluczowa do przeprowadzania zyskownych transakcji.
EN
Presenting the operation of the Forex market as an opportunity to diversify the investment portfolio or as a total source of income with the possibility of earning 24 hours for almost 365 days a year. The history of development is presented here and also the current form of currency trading, which gives the investor unlimited possibilities with minimal costs. The most important terms related to currency trading have been shown and the risk related to it. In addition, an introduction to technical analysis was presented, which will be presented in the next article, and which is crucial for conducting profitable transactions.
PL
Różnorodność form handlu jest odpowiedzią na rozmaitość potrzeb konsumentów. Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, nasileniem aktywności konkurentów oraz rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych zwiększa się aktywność tzw. sklepów "wygodnego zakupu" w zakresie budowania bliskości wobec klientów. Sklepy typu convenience store, tworzących wielowymiarową bliskość wobec klienta - zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym, jak i wirtualnym. Zaprezentowano kwestie specyfiki takich obiektów, przeanalizowano jakie są oczekiwania klientów i na czym polega idea convenience.
EN
Recently, the persistence-based decomposition (PBD) model has been introduced to the scientific community by Rende et al. (2019). It decomposes a spread time series between two securities into three components capturing infinite, finite, and no shock persistence. The authors provide empirical evidence that the model adopts well to noisy high-frequency data in terms of model fitting and prediction. We put the PBD model to test on a large-scale high-frequency pairs trading application, using S&P 500 minute-by-minute data from 1998 to 2016. After accounting for execution limitations (waiting rule, volume constraints, and short-selling fees) the PBD model yields statistically significant and economically meaningful annual returns after transaction costs of 9.16 percent. These returns can only partially be explained by the exposure to common risk. In addition, the model is superior in terms of risk-return metrics. The model performs very well in bear markets. We quantify the impact of execution limitations on risk and return measures by relaxing backtesting restrictions step-by-step. If no restrictions are imposed, we find annual returns after costs of 138.6 percent.
PL
Z dniem 1 marca bieżącego roku weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wprowadza ona nie tylko zakaz dotyczący handlu, ale – co istotne z punktu widzenia pracodawców – zmiany w obszarze czasu pracy. W efekcie prowadzi to do ograniczenia powierzenia pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy, a także w Wielką Sobotę poprzedzającą Niedzielę Wielkanocną i 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia).
PL
Wywiad z prezesem Hörmann Polska Sp. z o.o. Krzysztofem Horałą.
PL
W artykule omówiono zmiany jakie nastąpiły w przestrzeni bazarów w krajach islamskich w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, od momentu ich zainicjowania przez Proroka Mahometa po dzień dzisiejszy. Targowiska wprawdzie istniały także przed pojawieniem się islamu, ale począwszy od VII w. to islam, religia która wyraźnie określa każdy aspekt życia wyznawców, wpłynął na układ przestrzenny bazarów oraz sposób i zasady ich funkcjonowania. Widoczne w XX w. rozluźnienie związków z religią w społeczeństwach zamieszkujących kraje z dominacją islamu, przyniosło najpierw zmiany w funkcjonowaniu bazarów, a potem także zmiany przestrzenne.
EN
The article discusses the changes that have occurred in the space of bazaars in Islamic countries in North Africa and the Middle East, from the moment they were initiated by the Prophet Muhammad to this day. Marketplaces, of course, also existed before the appearance of Islam, but from the 7th century it was Islam, a religion which clearly directs every aspect of the life of believers, influenced the spatial arrangement of bazaars and the way and principles of their functioning. In the 20th century the loosening of ties with religion by societies inhabiting countries with Islamic domination brought first changes in the functioning of bazaars, and later also spatial changes.
PL
W artykule przedstawiłem wyniki sześciu badań wizerunku oraz społecznego funkcjonowania ulicy Świdnickiej. W przekrojowych, jakościowych i ilościowych badaniach, włącznie z metodą kartowania poznawczego, wzięło udział 292 respondentów. Byli to mieszkańcy Wrocławia, obcokrajowcy mieszkający czasowo we Wrocławiu oraz przedsiębiorcy prowadzący sklepy i lokale usługowe w ramach tej ulicy. Eksplorując źródła i prawdopodobne fizyczne fundamenty wizerunku ulicy inspirowałem się koncepcją obrazu miasta Kevina Lyncha oraz językiem wzorców Christophera Alexandra i jego współpracowników. Okazało się, między innymi, że ulicy Świdnickiej brakuje niektórych struktur urbanistyczno-architektonicznych kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania społecznego ulicy handlowej, a także że jej niezły wizerunek raczej nie jest silnie związany z funkcją handlowo-usługową. Tylko jeden z najbardziej atrakcyjnych i najczęściej przywoływanych przez badanych punktów orientacyjnych, DH Renoma, stanowi w wizerunku ulicy element o jednoznacznie wielkomiejsko-handlowym charakterze.
EN
This article presents the results of six image and social function studies of Świdnicka Street. Cross-sectional, qualitative and quantitative studies, including the method of cognitive mapping, were attended by 292 respondents. The group included the inhabitants of Wrocław, temporary residents of the city and entrepreneurs associated with the street, running shops and providing services. My exploration of the sources and probable physical foundations of the image of the street was inspired by the concept of the image of the city developed by Kevin Lynch, and pattern language of Christopher Alexander and his team. It turned out, among other things, that Świdnicka Street is lacking particular urban and architectural structures that are prerequisite for the proper functioning of a high street, and that the good image of the street is not strongly associated with trade and services. Renoma, the leading and most attractive shopping mall and ex-department store of Świdnicka Street, was also most frequently cited by respondents as the only element of the street unambiguously metropolitan and commercial in character.
PL
Wzrost znaczenia krajów azjatyckich na arenie międzynarodowej w ostatnich latach jest powodem coraz częstszych kontaktów między nimi a Europą, w tym Polską. Znaczne różnice kulturowe często utrudniają procesy negocjacyjne, gdyż bywa, że niezwykle łatwo jest popełnić faux pas i obrazić przyszłych partnerów biznesowych. W artykule zostały porównane główne aspekty podejścia do języka rozmów, ubioru, powitań, przebiegu pierwszych spotkań oraz ogólnego charakteru negocjacji. W niektórych przypadkach różnice te są znaczne i warto o nich pamiętać, aby nie urazić nikogo i nie przekreślić szans na współpracę lub wynegocjowanie korzystniejszych warunków kontraktu. Dotyczy to szczególnie powitań, podarunków oraz modeli negocjowania.
EN
The increasing international importance of Asian countries in recent years causes more frequent connections with Europe and in this Poland. Significant cultural differences causes often a problems during business negotiations, because it is easy to make a mistake which can insult our future partners. This article compares the main aspects of the language of negotiations, outfit, greetings, first meetings and the general nature of negotiations. In some cases the differences are considerable and it is worth to remember about them, to not to offend anyone and miss the chance for cooperation or more favourable contract terms. This is particularly for greetings, gifts and types of negotiating process.
13
Content available remote International Financial Reporting Standards (IFRS) in trading companies
EN
The features of financial and economic activities of commercial enterprises and problems of implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) are considered. The modern vision of the problems and prospects of commercial enterprises activity make it possible to efficiently organize their activity. Timely implementation of IFRS ensures the right choice of their development direction.
PL
W artykule omówiono cechy działalności finansowej i gospodarczej przedsiębiorstw handlowych i problemy wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Nowoczesna wizja problemów i perspektyw działalności przedsiębiorstw handlowych pozwala efektywnie zarządzać nimi. Terminowe wdrożenie MSSF zapewnia właściwy wybór kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.
PL
W Europie w ostatnich latach wzrosło znaczenie odzysku surowców mineralnych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Masowa produkcja nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych spowodowała zwiększenie popytu na surowce mineralne, w tym na metale nieżelazne i szlachetne oraz pierwiastki ziem rzadkich. Ich odzysk i ponowne wykorzystanie z odpadów jest cennym źródłem surowców wtórnych, tzw. surowców miejskich. Odzysk surowców z ZSEE, tj. telefony komórkowe, komputery, ekrany, monitory, artykuły gospodarstwa domowego, jest jednym z największych potencjalnych źródeł surowców, wciąż słabo wykorzystanym w Polsce. Szacuje się, że dynamika przyrostu ilości ZSEE jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów (3-5% w skali roku). Według danych GUS każdy Polak generuje rocznie ok. 17 kg odpadów elektronicznych. Podobnie kształtuje się to w UE (ok. 17 kg/rok odpadów elektrycznych i elektronicznych na obywatela). Prognozuje się, że do roku 2020 wielkość ta wzrośnie w UE do 24 kg odpadów ZSEE/rok/osobę. W Polsce w ostatnich latach, według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), odnotowano znaczący wzrost ilości zebranego ZSEE, tj. około 4 kg/mieszkańca, jednak wielkość ta znacząco odbiega od średniej w UE – 15 kg, jak również od zakładanego poziomu wymaganego w najnowszej dyrektywie (ok. 11 kg/mieszkańca w 2021 r.). Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii recyklingu ZSEE zarówno w Polsce, jak i w innych krajach ZSEE stał się cennym towarem. Brakuje jednak wciąż właściwej oceny wielkości i skali legalności przepływów, szczególnie w obrotach zagranicznych. W artykule podjęto próbę oceny, na podstawie dostępnej literatury i danych, wskazywanych problemów i zagrożeń występujących w handlu na rynkach krajowych i zagranicznych ZSEE w krajach UE. Zasygnalizowane są również działania na terenie kraju i UE, które mogą mieć wpływ na przyszły kształt polityki surowcowej w obszarze recyklingu ZSEE [7].
EN
In Europe in recent years the importance of the recovery of mineral raw materials from waste electrical and electronic equipment (WEEE) has increased. Mass production of modern electrical and electronic equipment caused the increase of demand for mineral resources, including non-ferrous metals and precious and rare earth elements. Their recovery and reuse from waste is a valuable source of secondary raw materials, so-called raw urban materials. Recovery of raw materials from WEEE, ie. mobile phones, computers, screens, monitors, household goods is one of the largest potential sources of raw materials, still untapped in Poland. It is estimated that the rate of growth of the quantity of WEEE is three times higher than other types of waste (3-5% per annum). According to CSO data, every Pole generates annually approx. 17 kg of electronic waste (just like an average EU citizen). It is predicted that by 2020 the amount of WEEE will increase in the EU to 24 kg/person/year. In Poland in recent years, according to the data from the Chief Inspectorate for Environmental Protection (CIEP), there has been a significant increase in the amount of collected WEEE .ie approx. 4 kg /capita. This value is considerably lower than the average in the EU-15 and is also below the level required by the latest Directive (approx. 11 kg / capita in 2021). With the development of modern technologies of WEEE recycling, WEEE has become a valuable commodity in Poland as well as in other countries. However, the size and scale of legality flows are yet to be properly assessed, especially in foreign trade. The article attempts to evaluate, on the basis of the available literature and data, the problems and hazards to trade in domestic and foreign markets of WEEE in the EU. It also points to the actions which may affect the future form of raw material policy in the field of recycling of WEEE [7] in Poland, as well as in the EU.
PL
Zaprezentowano wstępne dane dotyczące głównie wyników gospodarczych kraju, w tym bardziej szczegółowe przemysłu chemicznego, osiągnięte w okresie pierwszych 9. miesięcy 2016 r. Zaprezentowano dane dotyczące zatrudnienia i płac w przemyśle (stan na 30.09.2016), produkcję sprzedaną przemysłu w trzech kwartałach 2015/2016 oraz produkcję ważniejszych chemikaliów i pokrewnych w miesiącach styczeń – wrzesień 2016 r. Obszernie pokazano eksport i import chemików Polski w 2015 r. w rozbiciu na wybrane asortymenty i kraje.
EN
This article describes and identifies legal aspects of business activity in Poland by foreign entrepreneurs. In the following material we might find legal aspects and business practices for foreign entrepreneurs. Writer describes the acceptable forms of economic activity, enabling the development of the business strategy of foreign entrepreneurs in Poland. The analysis shows also the practical aspects of the registration of a new companies in Poland, pointing that thanks to procedural facilitation now we can be an entrepreneur in one day, even at a distance by submitting the required documents through online forms required for entry in the register of both: one-man company, as well as the company.
PL
Celem artykułu jest ocena pozycji Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej w latach 2003-2013. W okresie członkostwa w UE wyraźnie zwiększył się udział produktów rolno-spożywczych w polskim handlu zagranicznym, zwłaszcza w eksporcie, do 13% w 2013 r. Systematycznie rosła też nadwyżka obrotów handlowych produktami żywnościowymi. Przeprowadzona analiza wykazała, iż po akcesji pozycja Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi UE wyraźnie się umocniła. W 2013 r. Polska była wśród państw UE ósmym pod względem wielkości eksporterem produktów przemysłu spożywczego oraz czwartym pod względem wielkości nadwyżki w handlu tymi produktami. O poprawie pozycji Polski świadczy także wzrost wskaźnika RCA w polskim eksporcie produktów spożywczych. Najsilniejsze przewagi komparatywne na rynkach zagranicznych Polska miała w eksporcie produktów przemysłu tytoniowego, cukierniczego, mięsnego, napojów bezalkoholowych i owocowo-warzywnego.
EN
The aim of the article is to evaluate the position of Poland in agri-food trade of the European Union in the period of 2003-2013. After Poland’s accession to the EU, the share of agri-food products in its foreign trade increased (especially in exports; to 13% in 2013), and the surplus in agri-food trade was also systematically growing. The research results show that after Poland’s accession to the EU, its position in the EU agri-food trade has been distinctly strengthened. In 2013, Poland was the eighth food exporter and had the fourth largest trade surplus in the food products among the EU countries. The improvement of Poland’s position in the EU food trade is also apparent from the indices of revealed comparative advantage (RCA). Poland had the strongest position on the foreign markets in exports of tobacco and tobacco products, sugar confectionery, meat products, beverages as well as fruit and vegetable products.
EN
The Rio Earth Summit of 1992 had emphasized on the development of suitable indicators for the measurement of sustainable development, as aids for decision-making at all levels. In this paper, the authors demonstrate how a Holistic National Sustainability Index can be constructed, by taking into consideration four dimensions of sustainability – Social, Economic, Environmental and Infrastructural. The methodology is applied to 12 developing Asian countries, where sustainable development is vital in the years to come. Comparison among countries using their respective Indices would be meaningless; it is not the states the countries are at a given point in time, but the paths which they follow over time, on the sustainability curve, which are comparable. Limitations and subjectivity notwithstanding, such an Index when used on its merit (with complete understanding of its deficiencies), can be a good planning tool for decision-makers at all levels of government.
PL
Podczas Szczytu Ziemi w Rio w 1992 podkreślono konieczność sformułowania wskaźników rozwoju zrównoważonego, które stanowiłyby istotną pomoc dla decydentów na wszystkich szczeblach. W niniejszym artykule, autorzy pokazują, jak skonstruować Holistyczny Krajowy Indeks Zrównoważoności, uwzględniając cztery filary zrównoważonego rozwoju – społeczny, ekonomiczny, ochronę środowiska i infrastrukturę. Badania odnoszą się do 12 azjatyckich krajów rozwijających, gdzie możliwość wprowadzenia rozwoju zrównoważonego będzie w nadchodzących latach kluczowym zagadnieniem. Porównanie krajów stosujących swoje własne indeksy nie miałoby sensu, nie chodzi tu o stany, w których kraje się znajdują w danym momencie, ale o ścieżki, którymi podążają w kierunku zrównoważoności. Mimo ograniczeń i pewnej subiektywności, taki Indeks (z uwzględnieniem jego braków), może być dobrym narzędziem planowania dla decydentów na wszystkich poziomach zarządzania.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.