Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dla zasilania obiektów medycznych. Istotnym jest zapewnienie odpowiedniego stopnia dostępności tego typu systemów zasilania i odpowiedni dobór układów zasilania w zależności od pełnionej funkcji.
EN
The article discusses the basic requirements for power supply healthcare facilities. it is important to ensure the appropriate degree of availability of this type of power supply system for these functions.
EN
In the article an analysis of the quality of the output voltage for Uninterruptible Power Supply (UPS) was performed. The currently used and commonly known methods for calculating the different quality factors mainly focus on averaging the values of the waveform e.g. Total Harmonic Distortion (THD), Total Distortion Factor (TDF), Weighted Total Harmonic Distortion (WTHD). The main goal of the paper is to propose a complete and supplementary methodology for assessing the quality and parameters that are the complements of the algorithms that are currently used.
PL
W artykule przedstawiono analizę jakości napięcia wyjściowego falowników w systemach bezprzerwowego zasilania UPS. Obecnie znane i stosowane metody wyliczania różnych współczynników skupiają się głównie na wartościach uśrednionych przebiegu wyjściowego. Na przykład są to współczynnik zniekształceń harmonicznych THD, TDF oraz ważony WTHD. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompletnej i dodatkowej procedury pozwalającej na obiektywną ocenę sygnału wyjściowego będącą wsparciem dla stosowanych już metod.
PL
W procesie energetycznego spalania paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny) powstają znaczne ilości ubocznych produktów spalania (UPS). W Polsce stanowią one 17% wszystkich wytwarzanych odpadów. W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania UPS w celu osiągnięcia założeń międzynarodowych dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego oraz planu na rzecz zrównoważonej gospodarki (Europejskiego Zielonego Ładu). Rozpoznano możliwość funkcjonowania energetyki jako sektora bezodpadowego wytwarzającego surowce dla gospodarki, a nie odpady. Analizę przeprowadzono na podstawie badań i własnych doświadczeń potwierdzonych wieloletnią praktyką gospodarczą oraz danych literaturowych dotyczących opisanego zagadnienia.
EN
Whenever coal is burned, coal combustion products (CCPs) are produced. In Poland, they constitute 17% of all generated waste. The article present a proposal use of CCPs to achieve international goals on the circular economy and the plan for the sustainable economy (European Green Deal). Recognized the possibility of the energy sector functioning as a waste-free sector producing anthropogenic minerals for the economy, not waste. The analysis was based on research and own experience confirmed by many years of business practice and literature review.
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną stosowania dynamicznych zasilaczy bezprzerwowych UPS typu DRUPS w systemach zasilania gwarantowanego obiektów data center. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych analiz.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of the use of dynamic uninterruptible power supplies UPS type DRUPS in guaranteed power supply systems in data center objects. The final conclusions have been formulated from executed analysis.
EN
The paper presents the simplest methods for preventing the occurrence of low energy quality. The problem of the quality of electric current was also discussed, indicating its defects. A scheme for a power failure tree was developed using the FTA method. The obtained results were compared and discussed.
PL
W pracy przedstawiono najprostsze metody zapobiegania występowaniu niskiej jakości energii. Omówiono również problem jakości prądu elektrycznego, wskazując na jego wady. Opracowano schemat drzewa awarii zasilania korzystając z metody FTA. Uzyskane wyniki zostały porównane i omówione.
PL
27 marca 2019 roku UPS ogłosił wprowadzenie nowej usługi logistycznej, wykorzystującej drony do transportu próbek medycznych pomiędzy wybranymi budynkami na obszarze kampusu szpitala Wake- Med w obszarze metropolitalnym Raleigh, w stanie Karolina Północna (USA).
PL
Celem projektu realizowanego na Politechnice Śląskiej jest m.in. nadanie użyteczności ubocznym produktom spalania w ramach założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Z uwagi na potencjalnie szeroki zakres zastosowania UPS, badane są różne ścieżki ich zastosowania.
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Niniejszy artykuł jest prezentacją praktycznej realizacji teorii publikowanej w „elektro.info” w numerach 6/2018 oraz 7–8/218. Artykuł został ograniczony do zasilania transformatorów elektromedycznych, które stanowią główny element zasilania bloku operacyjnego. Rozwinięcie tematu w zakresie zasilania sali operacyjnej nastąpi w jednym z numerów „elektro.info” w 2019 roku.
PL
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów stanów nieustalonych w zasilaczu bezprzerwowym (UPS) typu online. Do rejestracji zdarzeń po stronie zasilania i na wyjściu UPS wykorzystano dwa przyrządy do pomiaru jakości energii elektrycznej zsynchronizowane czasowo. Rejestratory kompresują uzyskane dane pomiarowe, co może wprowadzać dodatkowe błędy pomiaru wielkości mierzonych – napięć i prądów. Dodatkowe rejestracje oscyloskopem wielokanałowym potwierdziły poprawność danych uzyskiwanych w celu określenia reakcji zasilacza na zaburzenia występujące na wejściu i wyjściu urządzenia. W pracy analizowano wyniki pomiarów impedancji pętli zwarciowej zmierzone przyrządem wymuszającym poziomy prądu zwarciowego na linii zasilającej odbiorniki energii elektrycznej we wszystkich stanach pracy zasilacza, a następnie porównywano je z wynikami obliczeń przeprowadzonych na uzyskanych przebiegach prądu i napięcia.
EN
The paper presents the methodology and the results of transient measurement in on-line Uninterruptable Power Supply (UPS). There were two power quality measurement instruments (synchronised with time) used for registering the events in UPS input and output. The recorders compress the obtained measurement data, which may introduce additional measurement errors of measured values, i.e. voltage and current. Additional registrations with a multi-channel oscilloscope confirmed the correctness of the obtained data in order to determine the reaction of the UPS to the disturbances occurring in UPS input and output. The work analysed the results of loop impedance, measured by a meter that forces short-circuit current in the line supplying electric load, in all states of the UPS, and then they were compared with the results of calculations carried out on the obtained current and voltage waveforms. The measurement of fault loop impedance in UPS output line should be performed in active static switch (bypass mode), because UPS will operate in this mode after switching from inverter operation due to high current forcing during a short circuit in the UPS output. Measurement of fault loop impedance in UPS output circuits, when it is in AC-DC-AC double conversion mode, may result with loop impedance overstating by meters, which in turn limits recognition of the tested installation as safe from the protection against electric shock by automatic power off point of view. The values of calculated loop impedance at forced high current, i.e. 160 A in the UPS output, when it is respectively in the manual bypass and static switch mode, are 4% and 2.5% lower than the ones presented by meter after measure by forcing high current. Differences in impedance of the static switch and manual bypass UPS mode can be the basis for the estimation of the thyristor impedance. Estimation of direct measurement results with 14.6 m, and according to the calculation of recorded transients it is about 16.1 mΩ.
12
EN
The article presents an analysis of performance of an energy storage element used in uninterruptible power supply systems built with the use of supercapacitors. It describes the operation of the voltage balancing system during charging and discharging of the capacitors. Attention has been drawn to the energy conditions of the system's operation and solutions that provide enhanced energy efficiency have been described.
PL
W artykule przedstawiono analizę własności elementów gromadzących energię przeznaczonych do zastosowań w systemach zasilania bezprzerwowego opartych na superkondensatorach. Pokazano efekty działań układów balanserów użytych podczas cykli ładowania i rozładowywania kondensatorów. Zwrócono uwagę na zmiany energii podczas takich procesów, tak aby osiągnąć maksymalną sprawność energetyczną.
13
Content available remote Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie jednofazowego zasilacza UPS, który oprócz funkcjonalności typowej dla tego typu urządzeń odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji przesunięcia fazowego i wyższych harmonicznych generowanych przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano model opracowanej przez autorów części sterującej oraz silnoprądowej zasilacza UPS o strukturze typu VFI. W celu weryfikacji skuteczności działania proponowanego rozwiązania przedstawiono wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu dla różnych warunków pracy.
EN
The article presents the solution of the single phase Uninterruptible Power Supply (UPS), which except for a typical functionality for this kind of equipment, is distinguished by active compensation of a shift phase and higher harmonics, which are generated by other receivers, being connected to the same power network. The elaborated power circuit and also the control system of the presented UPS with VFI structure were described. In order to verify the effectiveness of the proposed solution, the chosen results of the simulation research is also shown.
14
Content available remote Selected methods for improving power reliability
EN
The article discusses the problem of the widespread use of devices that require increased quality electric power supply. An example of a practical division of electricity receipts into several categories is shown. Methods of increasing the reliability of power supply are described and the most commonly used technical solutions for this purpose are discussed.
PL
W artykule omówiono problem powszechnego występowania urządzeń, które wymagają zasilania o podwyższonej jakości dostaw energii elektrycznej. Pokazano przykład praktycznego podziału odbiorów energii elektrycznej na kilka kategorii. Opisano metody zwiększenia niezawodności zasilania oraz omówiono najczęściej stosowane w tym celu rozwiązania techniczne.
PL
W artykule opisano zagadnienie stosowania materiałów ze spalania węgla w drogownictwie wraz z konkretnymi przykładami. Nakreślono również, czym są popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe oraz jaką funkcję pełnią one w budownictwie drogowym.
EN
The article describes the issue of the use of materials from coal combustion in road engineering with their specific examples. It also outlines what fly ash and ash-slag mixtures are and what role they play in the in road construction.
EN
This work introduces the functionality of a three-phase uninterruptible power supply (UPS) with an additional active parallel compensation at its input. In this way both a phase shift and amplitude of higher harmonics of resultant power grid current can be reduced. The power circuit of the presented UPS conception is based on the VFI structure, which allows control parameters of UPS output voltage independently of UPS input current. In the work basics of UPS operation as well as results of the UPS simulation model research are presented.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie trójfazowego zasilacza UPS z dodatkową funkcją aktywnej kompensacji równoległej. Proponowane rozwiązanie umożliwia kompensację przesunięcia fazowego oraz wyższych harmonicznych wypadkowego prądu w danym węźle sieci elektroenergetycznej. Zasilacz UPS bazuje na strukturze typu VFI, która odznacza się separacją energetyczną wejścia od wyjścia zasilacza. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla podstawowych punktów pracy zasilacza UPS.
PL
Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja innowacyjnych technologii odzysku odpadów energetycznych – odpadów pochodzących z procesów spalania paliw i technologii stosowanych do odsiarczania spalin w elektrowniach i/lub elektrociepłowniach. Duża ilość tych odpadów w dalszym ciągu deponowana jest na składowiskach lub magazynowana (rocznie nawet ok. 40%), co naraża je na straty swoich właściwości i co za tym idzie – ogranicza możliwości ich późniejszego zagospodarowania w przemyśle. Branże takie jak górnictwo, budownictwo czy drogownictwo, od lat wykorzystują potencjał surowcowy odpadów energetycznych. Jednak wraz ze wzrostem postępu technologicznego pojawiają się bardziej innowacyjne formy i możliwości wykorzystania odpadów energetycznych, a poszukiwanie coraz to nowszych kierunków ich zagospodarowania staje się wręcz konieczne. Dzięki nowym technologiom wykorzystywanym w procesie spalania paliw (wymuszonym również przez regulacje prawne i zaostrzenia środowiskowe), wytworzone odpady zyskają nowe właściwości. Pozwoli to na ich lepsze zagospodarowanie w takich branżach jak choćby rolnictwo, nanomateriały czy ochrona środowiska, w których udział całości wytworzonych odpadów energetycznych do tej pory wynosił zaledwie ok. 10%, a także na ich wykorzystanie w innych gałęziach przemysłu.
EN
The purpose of this article is an inventory of innovative technologies for the recovery of energy waste – waste from the processes of combustion of fuels and technologies used for flue gas desulphurisation in power plants and/or electrical power and heating plants. A large amount of waste is still deposited in landfills or stored (annually even 40% approx.), which exposes them to loss their properties and thus – limits their possible future development in the industry. Industries such as mining, construction and road construction have used the raw material potential of energy waste for many years. However, with the advancement of technology, more innovative forms and possibilities of using energy waste arise, and finding new and newer directions of their development becomes necessary. Thanks to new technologies used in the fuel combustion process (enforced by legal regulations and environmental exacerbations), the generated waste will gain new properties. This will allow them to be better developed in such industries as agriculture, nanomaterials or environmental protection, where the share of all generated energy waste has so far been only about 10%, and used in other industries.
PL
W artykule: • Prawda o skutkach awarii zasilania w energię elektryczną • Ważność niezawodności zasilania • Współpraca zespołu prądotwórczego z UPS-em • Sposoby magazynowania energii
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne wpływu zestawu komputerowego oraz UPS-a, pracujących w stanie ustalonym obciążenia, na generowanie wyższych harmonicznych prądu oraz poboru mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej. Obliczenia mocy czynnej i biernej (wynikającej z przesunięcia fazowego napięcia i prądu) oraz zawartości wyższych harmonicznych w prądach pobieranych z sieci zasilania dokonano na podstawie zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów jednostki stacjonarnej PC, monitora i drukarki laserowej oraz UPS-a, pracujących bez układu korekcji współczynnika mocy.
EN
The article presents experimental investigations of the influence of an computer equipment and UPS operating in the steady state on generating harmonic current and the inductive or capacitive power consumption. On the basis of the recorded voltage and current waveforms, active and reactive power (resulting from the phase shift between voltage and current) and the content of higher harmonics are calculated for PC unit, monitor, laser printer and UPS, without Power Factor Correction system.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.