Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper presents a production scheduling problem in a foundry equipped with two furnaces and one casting line, where the line is a bottleneck and furnaces, of the same capacity, work in parallel. The amount of produced castings may not exceed the capacity of the line and the furnaces, and their loads determine metal type from which the products are manufactured on the casting line. The purpose of planning is to create the processing order of metal production to prevent delays in the delivery of the ordered products to the customers. The problem is a mix of a lot-sizing and scheduling problems on two machines (the furnaces) run in parallel. The article gives a mathematical model that defines the optimization problem, and its relaxed version based on the concept of a rolling-horizon planning. The proposed approaches, i.e. commercial solver and Iterated Local Search (ILS) heuristic, were tested on a sample data and different problem sizes. The tests have shown that rolling horizon approach gives the best results for most problems, however, developed ILS algorithm gives better results for the largest problem instances with tight furnace capacity.
EN
Forecasting and lot-sizing problems are key for a variety of products manufactured in a plant of finite capacity. The plant manager needs to put special emphasis on the way of selecting the right forecasting methods with a higher level of accuracy and to conduct procurement planning based on specific lot-sizing methods and associated rolling horizon. The study is con-ducted using real case data form the Fibertex Personal Care, and has evalu-ated the joint influence of forecasting procedures such as ARIMA, exponen-tial smoothing methods; and deterministic lot-sizing methods such as the Wagner-Whitin method, modified Silver-Meal heuristic to draw insights on the effect of the appropriate method selection on minimization of operational cost. The objective is to explore their joint effect on the cost minimization goal. It is found that a proficient selection process has a considerable impact on performance. The proposed method can help a manager to save substantial operational costs.
3
Content available remote Rozproszone systemy baz danych w planowaniu produkcji
PL
We współczesnym globalnym świecie wiele przedsiębiorstw zmienia swoją strategię zarządzania przedsiębiorstwem opartym na scentralizowanej bazie danych na strategię opartą na rozproszonych systemach baz danych. W artykule scharakteryzowano rozproszone systemy baz danych w planowaniu produkcji. W szczególności omówiono cechy planowania produkcji oraz zdefiniowano rodzaje rozproszonych systemów baz danych. Jako przypadek szczególny omówiono możliwość zastosowania rozproszonych systemów baz danych w planowaniu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
In the modern global world, many enterprises are changing their enterprise management strategy based on a centralized database to a strategy based on distributed database systems. The article characterizes distributed database systems in production planning. In particular, the features of production planning were discussed and the types of distributed database systems were defined. As a special case, the possibility of using distributed database systems in production planning in a selected enterprise was discussed.
4
Content available remote Hurtownia danych w planowaniu produkcji
PL
W artykule scharakteryzowano hurtownie danych w planowaniu produkcji. W szczególności omówiono cechy charakterystyczne planowania produkcji oraz przepływ informacji i decyzji w tym planowaniu. Zdefiniowano hurtownie danych oraz przedstawiono architektury systemów hurtowni danych. Jako przypadek szczególny omówiono możliwość zastosowania hurtowni danych w planowaniu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Artykuł ten jest pierwszym z cyklu, wprowadzającym do wybranej tematyki.
EN
The article describes data warehouses in production planning. In particular, the characteristics of production planning and the flow of information and decisions in this planning were discussed. Data warehouses were defined and the architecture of data warehouse systems was presented. As a special case, the possibility of using a data warehouse in production planning in a selected production company was discussed. This article is the first in the introductory cycle to the chosen topic.
EN
The effectiveness and efficiency of production system is a guarantee of the company’s success, especially in times of dynamic growth of trade (including online trade), as well as increasing customers’ requirements, who want to have goods always available and delivered, preferably on the day of order. A modern customer of services raises the bar high not only for production systems, but also for transport systems. Therefore, IT tools supporting the management process of all areas of its activity are implemented in enterprises. This article describes selected of them, focusing primarily on the support of production planning process. As the use of IT systems should be preceded by deepening the knowledge of algorithms applied in them, first of all a calculation example of the use of material requirements planning procedure for complex products with a modular structure was presented, and then the characteristics of selected IT tools supporting the processes of material requirements planning and enterprise resource planning have been made.
PL
Skuteczność i sprawność systemu produkcyjnego są gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dynamicznego rozwoju handlu (w tym internetowego) i coraz wyższych wymagań klientów, którzy chcą mieć towar zawsze dostępny i dostarczony najlepiej w dniu zamówienia. Nowoczesny odbiorca usług podnosi wysoko poprzeczkę nie tylko systemom produkcyjnym,ale takżetransportowym. Dlatego w firmach wdrażane są narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania wszystkimi obszarami ich działalności. Wartykule scharakteryzowano wybrane sfery, skupiając się przede wszystkim na wsparciu procesu planowania produkcji.Korzystanie z systemów informatycznych warto poprzedzić zgłębieniem wiedzy dotyczącej zastosowanych w nich algorytmów. Wartykule przedstawiono więc przykład obliczeniowy wykorzystania procedury planowania zapotrzebowania materiałowego MRP dla złożonych wyrobów o strukturze modułowej, której celem jest wsparcie procesów planowania zapotrzebowania materiałowego i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
PL
W przedmiotowym artykule omówiono aspekty logistyczne procesu planowania w logistyce produkcji, fazy procesu, zadania, oraz metody i techniki stosowane w planowaniu koncepcji logistycznej. Wykazano, że rożne fazy planowania mają specyficzne potrzeby informacyjne wyrażone celowo dobranymi wskaźnikami logistycznymi. Podkreślono, że zbiór wskaźników powinien spełniać wymagania dotyczące informacji użytecznej. Zastosowanie wybranych wskaźników logistycznych wspomagających planowanie produkcji pozwala na zidentyfikowanie słabych miejsc oraz na przeprowadzenie analizy szans w procesie produkcji . Artykuł zakończono podsumowaniem.
EN
The article discusses logistic aspects of the planning process in production logistics, process phase, tasks, and methods and techniques used in planning the logistic concept. It has been shown that the various planning phases have specific information needs expressed through deliberately selected logistics indicators. The set of indicators should meet the requirements for useful information. Analysis of logistic indicators supporting production planning allows identification of weak spots and analysis of opportunities. The article is concluded with a summary.
7
PL
Skuteczność i sprawność systemu produkcyjnego są gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dynamicznego rozwoju handlu (w tym internetowego) i coraz wyższych wymagań klientów, którzy chcą mieć towar zawsze dostępny i dostarczony najlepiej w dniu zamówienia. Nowoczesny odbiorca usług podnosi zatem wysoko poprzeczkę nie tylko systemom produkcyjnym, ale również transportowym. Dlatego w firmach wdrażane są narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania wszystkimi obszarami ich działalności. W artykule scharakteryzowano wybrane z nich, skupiając się przede wszystkim na wsparciu procesu planowania produkcji. Ponieważ korzystanie z systemów informatycznych warto poprzedzić zgłębieniem wiedzy dotyczącej zastosowanych w nich algorytmów w artykule przedstawiono przykład obliczeniowy wykorzystania procedury planowania zapotrzebowania materiałowego MRP dla złożonych wyrobów o strukturze modułowej, której celem jest wsparcie procesów planowania zapotrzebowania materiałowego i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
EN
The effectiveness and efficiency of production system is a guarantee of the company’s success, especially in times of dynamic growth of trade (including online trade), as well as increasing customers’ requirements, who want to have goods always available and delivered, preferably on the day of order. A modern customer of services raises the bar high not only for production systems, but also for transport systems. Therefore, IT tools supporting the management process of all areas of its activity are implemented in enterprises. This article describes selected of them, focusing primarily on the support of production planning process. As the use of IT systems should be preceded by deepening the knowledge of algorithms applied in them, first of all a calculation example of the use of material requirements planning procedure for complex products with a modular structure was presented, and then the characteristics of selected IT tools supporting the processes of material requirements planning and enterprise resource planning have been made.
PL
W artykule przedstawiony został nowoczesny system obliczeń rozproszonych, umożliwiający łatwe wykorzystanie dostępnych zasobów obliczeniowych przedsiębiorstwa. Opracowany system pozwala na przygotowanie planów produkcji w oparciu o różne modele matematyczne. Do rozwiązania problemów został wykorzystany rozproszony algorytm genetyczny z różnymi reprezentacjami chromosomu oraz operatorami genetycznymi, dostosowanymi do specyfiki danego problemu. W ten sposób wykazana została uniwersalność zaproponowanego systemu i jego zdolność do rozwiązywania rzeczywistych problemów zarządzania produkcją.
EN
The article presents a modern system of distributed computing, allowing easy use of available computational resources of the company. The developed system allows for the generation of production plans based on various mathematical models. A distributed genetic algorithm with different solution representations and different genetic operators tailored to the specific problem is used to solve the problems. In this way, the universality of the proposed system and its ability to solve real problems of production management were demonstrated.
EN
The aim of this publication is to determine the OEE (Overall Equipment Efficiency) indicator for 5 axes milling machine found at Diehl Aircabin Hungary Ltd. for the present and future state. Based on this value, the utilization of the machine for the given production amount can be calculated. With the optimal choice of the right production parameters (the number of cuts, feeding, depth of cut, etc.) greater productivity can be achieved i.e. the machine main time (time of cutting) will be less. The possibilities of the reduction of the machine time will be analysed and calculated. Setting of the appropriate technological parameters the machine main time could be decreased. The calculation of the machine main time will be determined for the most frequent manufacturing technologies.
EN
Planning in a mining enterprise is a complex and multifaceted action. For this reason, it is necessary to provide its proper organisation and adjust it to the specific conditions of conducting underground mining extraction. The prepared plans must make up a cohesive internal system, unambiguously determining the manner, range and safety requirements of the conducted extraction. In the most general manner, the various types of plans developed by organisational units of mining enterprises can be divided based on the timeframe, type, scope and object of planning. These are strategic plans, tactical plans and subject-based plans. The aim of the article is to present the issue of production planning in a mining enterprise and for the preparation of such a plan, first and foremost, information about, among other things, applicable legal regulations, market conditions and the specificity of a mining enterprise are necessary. Underground extraction of black coal deposits must be conducted while respecting the rules of sustainable development which satisfies current needs, without compromising the ability to satisfy the needs of future generations. Due to the specific nature of mining production, manifested, among other things, by such features as the diversity of conditions for conducting the activity, resulting from the changing geological-mining conditions of the deposit, low flexibility of the production process, associated with the impossibility to conduct alternative production and a very long-lasting investment process, planning the course and magnitude of production in a mining enterprise must proceed with the highest possible diligence. One should take into account a wide range of presented environmental, organisational and technical conditions, deciding about the safety and correctness of the course of the assumed production activities. However, in order to make them economically feasible and produce satisfying results in that regard, it is also necessary to analyse them carefully with respect to financial outcomes.
PL
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest działaniem złożonym i wieloaspektowym. Z tego powodu konieczne jest jego właściwe zorganizowanie i dostosowanie do specyficznych warunków prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej. Sporządzone plany muszą tworzyć spójny układ wewnętrzny, jednoznacznie określający sposób, zakres i wymogi bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji. Różnego rodzaju plany, opracowywane przez komórki organizacyjne przedsiębiorstw górniczych, najogólniej można podzielić ze względu na okres, rodzaj, zakres i przedmiot planowania. Zalicza się do nich plany strategiczne, plany taktyczne oraz plany podmiotowe. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia planowania produkcji w przedsiębiorstwie górniczym i dla opracowania takiego planu niezbędne są przede wszystkim informacje dotyczące między innymi obowiązujących przepisów prawnych, uwarunkowań rynkowych oraz specyfiki przedsiębiorstwa górniczego. Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego musi być prowadzona z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, który zaspokaja obecne potrzeby, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Ze względu na specyfikę produkcji górniczej, przejawiającej się w wielu aspektach, począwszy od zróżnicowanych warunków prowadzenia działalności, poprzez małą elastyczność produkcji, kończąc na długotrwałym procesie inwestycyjnym planowanie przebiegu i wielkości produkcji w przedsiębiorstwie górniczym, musi być prowadzone z jak najwyższą starannością. Pod uwagę powinien być brany cały szereg przedstawionych uwarunkowań środowiskowych, organizacyjnych oraz technicznych, decydujących o bezpieczeństwie i prawidłowości przebiegu założonych działań produkcyjnych. Jednak, aby były one sensowne ekonomicznie i przynosiły zadawalające efekty w tym względzie, konieczne jest także ich staranne przeanalizowanie pod względem skutków finansowych.
PL
Tematem artykułu jest analiza zakłóceń procesu produkcyjnego na wybranym przykładzie w kontekście poprawy wskaźnika realizacji planu produkcji. Praca opiera się na analizie zakłóceń występujących w przykładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym na przestrzeni roku. W artykule zaprezentowano metodykę pracy wraz z omówieniem uzyskanych wyników. Kluczowym elementem pracy było poprawne zdiagnozowanie i przeanalizowanie zakłóceń występujących w poszczególnych działach, tygodniach i na liniach oraz wsunięcie właściwych wniosków pozwalających na zaproponowanie realnych i skutecznych usprawnień eliminujących zakłócenia procesu produkcji.
EN
The theme of this article is analysis of disruption in production process at the chosen example in the context of improving the implementation of the production plan. The work contain analysis in the chosen production company over the year. The article presents the methodology of work with the discussion of the obtained results. The most important element in this work was to exactly analyse and correctly diagnose disruptions in the departments, weeks and production lines to get right conclusions which allow to propose practical and effective improvements which eliminate disruptions in production process.
PL
Otoczenie przedsiębiorstwa produkcyjnego to klienci oczekujący efektywnej i terminowej realizacji ich potrzeb. Czyni to systemy informatyczne ERP kluczowymi narzędziami w doskonaleniu i wspomaganiu zarządzania. W publikacji przedstawiono modele procesów jako metodę doskonalenia zarządzania poprzez rozszerzenie wspomagania systemem informatycznym ERP. W pierwszej części przedstawiono opis organizacji wydziału produkcji oraz przepływów i procesów przetwarzania informacji. W drugiej części przedstawiono modele konceptualne, oparte na założeniach analizy strukturalnej. Interpretowanie modeli konceptualnych procesów, w publikacji są to modele planowania i kontroli produkcji, jest metodą powiązania funkcji systemu ERP z organizacją i procesami przetwarzania informacji. Daje to możliwość doskonalenia zarządzaniu stosując system ERP w oparciu o umiejętności kadry przedsiębiorstwa.
EN
The production enterprise environment is the customer's expectation of effective and timely fulfillment of their needs. It makes ERP IT systems a key tool in improving and enhancing management. The paper presents process models as a method of improving management by extending the support of an ERP system. The first part describes the organization of the production department and the flows and processing of information. The second part presents conceptual models, based on the assumptions of structural analysis. Interpretation of conceptual models of processes, in publications are planning and production control models, is a method of linking the functions of the ERP system with the organization and processes of information processing. This gives you the opportunity to improve your management using an ERP system based on the skills of your company.
PL
Przy kontroli jakości urobku nasuwa się kilka pytań: dla kogo i dlaczego musimy kontrolować jakość? Jak nią zarządzać? Czy jedyna korzyścią płynąca z kontroli jakości jest zadowolenie klientów lub uniknięcie niezadowolenia?
EN
This paper contains the results of preliminary research on the use of the Transportation Requirements Planning method to develop a timetable for radial and circular transport organization. It begins with a discussion on the method of Transportation Requirements Planning. Then the problem of developing a timetable in radial and circular transport is formulated. Successively results obtained by applying of the Transportation Requirements Planning method to develop the timetable under assumed conditions are presented. The summary and discussion of the perspectives for further research are the final part of the paper.
EN
The paper presents a novel Iterated Local Search (ILS) algorithm to solve multi-item multi-family capacitated lot-sizing problem with setup costs independent of the family sequence. The model has a direct application to real production planning in foundry industry, where the goal is to create the batches of manufactured castings and the sequence of the melted metal loads to prevent delays in delivery of goods to clients. We extended existing models by introducing minimal utilization of furnace capacity during preparing melted alloy. We developed simple and fast ILS algorithm with problem-specific operators that are responsible for the local search procedure. The computational experiments on ten instances of the problem showed that the presence of minimum furnace utilization constraint has great impact on economic and technological conditions of castings production. For all test instances the proposed heuristic is able to provide the results that are comparable to state-of-the art commercial solver.
EN
In the paper, we present a coordinated production planning and scheduling problem for three major shops in a typical alloy casting foundry, i.e. a melting shop, molding shop with automatic line and a core shop. The castings, prepared from different metal, have different weight and different number of cores. Although core preparation does not required as strict coordination with molding plan as metal preparation in furnaces, some cores may have limited shelf life, depending on the material used, or at least it is usually not the best organizational practice to prepare them long in advance. Core shop have limited capacity, so the cores for castings that require multiple cores should be prepared earlier. We present a mixed integer programming model for the coordinated production planning and scheduling problem of the shops. Then we propose a simple Lagrangian relaxation heuristic and evolutionary based heuristic to solve the coordinated problem. The applicability of the proposed solution in industrial practice is verified on large instances of the problem with the data simulating actual production parameters in one of the medium size foundry.
EN
A novel approach for treating the uncertainty about the real levels of finished products during production planning and scheduling process is presented in the paper. Interval arithmetic is used to describe uncertainty concerning the production that was planned to cover potential defective products, but meets customer’s quality requirement and can be delivered as fully valuable products. Interval lot sizing and scheduling model to solve this problem is proposed, then a dedicated version of genetic algorithm that is able to deal with interval arithmetic is used to solve the test problems taken from a real world example described in the literature. The achieved results are compared with a standard approach in which no uncertainty about real production of valuable castings is considered. It has been shown that interval arithmetic can be a valuable method for modeling uncertainty, and proposed approach can provide more accurate information to the planners allowing them to take more tailored decisions.
18
Content available Closed Loop Supply Chain with Production Planning
EN
We present a Closed Loop Supply Chain (CLSC) model that supports a production planning (PP) process. CLSC model is based on CLSC framework model which consists of four main centers: collection, recovery center, distribution and disposal centers. These logistics parts support main production lines. Some quantity of the products is recovered and the factories don’t need to spend money for production. This is a simple cost reduction process. In CLSC literature one can hardly meet the models of production planning processes supported by CLSC. Important problem with that models is the computational complexity when one wants to prepare production plans for more than one time period. This is connected with a number of the numerical variables of the CLSC and PP models which are usually Integer Programming models solved with Branch & Bound algorithms. We present some modifications of the widely known and used constraints in the CLSC models to optimize solving process. All the experiments were conducted with the CPLEX solver.
PL
Przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają konieczność nadążania za zmieniającymi się przepisami w zakresie efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów produkcji. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu procesu planowania przepływu zleceń produkcyjnych na wykorzystanie maszyn oraz oszczędność energii elektrycznej.
EN
Enterprises are increasingly recognizing the need to keep up with the changing rules in the field of energy efficiency, while reducing the production costs. The aim of this article is to present the impact of the planning process flow of production orders on the use of machines and electricity savings.
20
Content available remote Analiza metod planowania produkcji w elastycznych systemach produkcyjnych
PL
W poniższym artykule autor dokonał przeglądu i analizy metod wykorzystywanych do planowania produkcji w różnych obszarach funkcjonalnych elastycznych systemów produkcyjnych, polskich przedsiębiorstw. Wyniki analizy mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu lub nie systemu elastycznego w przedsiębiorstwie.
EN
In the following article the author have made a review and analysis of method used in production planning in different functional areas of flexible manufacturing systems polish enterprises. The results of the analysis can be helpful in making decisions at divination or not of flexible system in the enterprise.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.