Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku zakłada stworzenie systemu transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, zaspokajającego gospodarcze, społeczne i ekologiczne potrzeby społeczeństwa oraz sprzyjającego budowaniu zintegrowanego społeczeństwa i konkurencyjnej Europy. Istotnym instrumentem tej polityki jest zastosowanie alternatywnych paliw i napędów w środkach transportu publicznego. W artykule przedstawiono stosowane w transporcie publicznym paliwa i napędy alternatywne. Omówiono założenia metodyczne oceny efektywności finansowej inwestycji związanych z pozyskiwaniem środków transportu publicznego z napędem alternatywnym oraz wyniki oceny dla wybranych napędów alternatywnych.
EN
European transport policy for the first half the 21st century assumes creating the transport system organised with the respect of the principle of sustainable development, providing economic, social and ecological needs of the society and supporting construction of the integrated society and entirely integrated and competitive Europe. Applying alternative fuels and drives in public transport vehicles is an essential instrument of this policy. In the paper fuels applied in the urban transport and alternative drives were described. Methodological establishments of evaluation of the investment's financial and economical effectiveness associated with acquiring public means of transport with the alternative drive were discussed as well as results of the effectiveness evaluation of selected applications of alternative drives.
2
Content available remote Solaris : lider na rynku autobusów miejskich w Polsce
PL
Co roku lider polskiego rynku autobusowego organizuje w Warszawie konferencję prasową podsumowującą miniony rok działalności. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 15 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów miejskich w Polsce.
EN
Every year the leader of polish bus market organizes a press conference in Warsaw to sum up the previous year of operation. This article presents market results and novelties introduced by Solaris, the leader of city buses sales in Poland for 15 years.
3
Content available remote Koszty kongestii w Unii Europejskiej
PL
Kongestia staje się w ostatnich latach coraz istotniejszym problemem ekonomicznym. Straty czasu podróży i dostawy towarów ograniczają możliwości rozwojowe miast i regionów. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów kongestii w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
EN
In March 2017, the European Commission has published a study report on urban mobility in terms of urban accessibility. Within these studies, the costs of congestion in each Member States of the European Union have been estimated. In this article, against the background of theoretical considerations, the most important results and conclusions of the study are presented.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z podstawowych zdań ustawowych postawionych przed Policją. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego dowożonych do placówek oświatowych, policjanci garnizonu mazowieckiego od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. przeprowadzili działania pod nazwa "GIMBUS". Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. Są one istotnym instrumentem działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce, zmniejszenia kosztów wypadków drogowych oraz urzeczywistnienia celów europejskiej polityki transportowej. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Ensuring road safety is one of the basic saturatory tasks set against the Police. Out of concern for the safety of the youngest road users, brought to educational institutions, the policemenn of the Masovian Police from October 2017 to the end of June 2018 carried out activities under the name „GIMBUS”. These activities consisted nainly of checking the technical condition of vehicles and the sobriety and working time of drives. They are an important instrument of actions aimed at improving the state of road safety in Poland, reducing the costs of road accidents and achieving the objectives of European transport policy. This article presents the results of the control activities carried out.
EN
Intelligent transport systems are essntial factor of dealing with cities' communication issues. Their implementation enables sustainble mobility planning. In consequence it reduces congestions and transport's negative impact on the environment. In this article, with theoretical considerations in the background, has been presented pice of one the most intelligent transport system - OnTime application by Pixel.
6
Content available Koszty kongestii w Unii Europejskiej
PL
W marcu br. Komisja Europejska opublikowała raport z badań dotyczących mobilności w miastach w aspekcie dostępności obszarów miejskich. W ramach tych badań oszacowano koszty kongestii w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono najważniejsze wyniki i wnioski z badań.
EN
In March this year, the European Commission has published a study report on urban mobility in terms of urban accessibility. Within these studies, the costs of congestion in each Member States of the European Union have been estimated. In this article, against the background of theoretical considerations, the most important results and conclusions of the study are presented.
PL
Uwzględniając prace studialne prowadzone od kilkunastu lat w Polsce, przedstawiono wyniki oceny finansowej i ekonomicznej budowy pierwszej linii kolejowej dużych prędkości, tj. Warszawa– Łódź–Poznań/Wrocław. Przedstawione wyniki oceny finansowej potwierdzają, że realizacja tej inwestycji wymaga wsparcia z funduszy publicznych. Ocena efektywności ekonomicznej wskazuje, że wsparcie budowy tej linii ze środków publicznych pozwoli na uzyskanie efektów społecznych i ekonomicznych adekwatnych do zaangażowanych środków. Głównymi korzyściami z budowy takiej linii będą oszczędności czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji samochodów osobowych i wypadków drogowych oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym zmniejszenie emisji toksycznych substancji, gazów cieplarnianych i hałasu.
EN
An evaluation of the project’s effectiveness and selection of appropriate sources of financing are essential stages of investment decisionmaking process. These issues are particularly substantial in infrastructure projects, including the structure of high speed railways. In such projects it is necessary to adapt the methodologies to specific features of infrastructure investments, mainly concerning their capital intensiveness and a long time of structure and use. In the present chapter, considering achievements of economic studies and requirements of entities co-financing the investments from public means, methodological guidelines of the financial and economic assessment were presented. This evaluation should answer to 2 key questions, i.e. whether the project is worth co-financing and whether the project needs co-financing. Considering studies that have beed taken in Poland for years, results of financial and economic evaluation of the structure of the first high speed railway i.e. Warszawa-Łódź-Poznań/ Wrocław were presented. Presented conclusions of the financial evaluation confirm that the implementation of this investment requires support from public funds. The evaluation of the economic effectiveness shows that supporting the structure of this line from public means will give social and economic effects appropriate involved resources. Travel time savings, reducing cost of private cars and road traffic accidents and limiting the negative impact on the environment, including reduction of toxic substances emission, greenhouse gases and noise will be the main benefits of building such a line.
PL
Wzrost elektromobilności jest istotnym czynnikiem realizacji celów europejskiej polityki transportowej w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Przyjęty w czerwcu br. projekt eBus przyczynić się ma do rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce. W niniejszym artykule przedstawiono założenia tego projektu i jego potencjalne efekty.
EN
The increase in the electro mobility is a crucial factor for achieving the goals of European transport policy related to the development of the low-emission and resource-efficient transport system. eBus project taken on in June of this year should contribute to development of electric buses market in Poland. In the article assumptions of this project and its potential effects were described.
PL
W artykule przedstawiono metodę prognozowania kosztów utrzymania taboru autobusowego w sprawności technicznej z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego. Przeprowadzone analizy i testy potwierdziły poprawność skonstruowanego modelu. Wyznaczona zależność stanowić może podstawę kreowania strategii odtwarzania taboru autobusowego w przedsiębiorstwach transportowych.
EN
The paper presents a method of forecasting of maintenance costs of a bus fleet in terms of technical efficiency, using econometric modeling.The performed tests and analysis confirmed the correctness of the constructed model.The determined correlation can be basis for creating strategies of retracing bus fleets in transport companies.
PL
Wzrost elektromobilności jest istotnym czynnikiem realizacji celów europejskiej polityki transportowej w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Przyjęty w czerwcu br. projekt eBus przyczynić się ma do rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce. W niniejszym artykule przedstawiono założenia tego projektu i jego potencjalne efekty.
EN
The increase in the electro mobility is a crucial factor for achieving the goals of European transport policy related to the development of the low-emission and resource-efficient transport system. eBus project taken on in June of this year should contribute to development of electric buses market in Poland. In the article assumptions of this project and its potential effects were described.
11
Content available SOLARIS – działania na rzecz elektromobilności
PL
W 2013 r. firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord w zakresie sprzedanych pojazdów i jednocześnie dwunasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 12 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 600 miast w 29 krajach. Osiągnięcia firmy Solaris w 2014 r. zostały przedstawione na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami. Istotną jego część poświęcono prezentacji działań na rzecz elektromobilności.
12
Content available Plan inwestycji strategicznych dla Europy
PL
Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy – zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude’a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2014 r. – jest priorytetem Komisji Europejskiej. W myśl tej idei Komisja Europejska przygotowała trójelementową inicjatywę przyśpieszenia procesu wychodzenia z kryzysu i wzrostu inwestycji w latach 2015–2017. Założenia tej koncepcji przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
Increasing Europe's competitiveness and stimulating investment for job creation is a priority for the European Commission. According to this idea, the European Commission has prepared a threefold initiative to accelerate the recovery from the crisis and investment growth in the years 2015-2017. The paper presents the assumptions of this concept.
PL
W lutym 2015 r. Komisja Europejska opublikowała dokumenty oceniające sytuację ekonomiczną poszczególnych państw członkowskich w aspekcie realizacji celów strategii „Europa 2020” [8]. Stanowią one podstawę do sformułowania rekomendacji odnoszących się do działań niezbędnych dla przywrócenia trwałego ożywienia gospodarczego. Wśród ocenianych obszarów znalazły się inwestycje w sektorze transportu. W niniejszym artykule omówiono ustalenia odnoszące się do rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce.
14
Content available Koszty i korzyści systemu kolei dużych prędkości
PL
W ocenie efektywności inwestycji związanych z rozwojem systemu kolei dużych prędkości istotne znacznie ma identyfikacja strumieni kosztów i korzyści związanych z utrzymaniem infrastruktury oraz świadczeniem usług przewozowych. W artykule, na podstawie dostępnych raportów, przedstawiono koszty jednostkowe w funkcji prędkości pociągów. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące celowości rozwoju systemu kolei dużych prędkości w Polsce.
EN
In the evaluation of the investment effectiveness associated with the development of high-speed railways system, identification of costs and benefits streams associated with the infrastructure maintenance and providing the transport serwce is essential. According to accessible reports, the article presents unit costs as the trains speed function. On th/s base the conclusions concerning the appropriateness of the high-speed railways system development in Poland were formulated.
15
PL
W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach [7]. Przedstawiono w nim instrumenty mające sprzyjać zmianie zachowań komunikacyjnych i wzorców mobilności w obszarach zurbanizowanych. Uwzględniać one powinny potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych i skoordynowanych działań. Najważniejsze postanowienia tego dokumentu przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
Communication Together towards competitive and resource-efficient urban mobility was published in December 2013. This Communication aims to re¬inforce the support to European cities for tackling urban mobility challenges. A step-change in the approach to urban mobility is needed to ensure that Europe's urban areas develop along a more sustainable path and that EU goals for a competitive and resource-efficient European transport system are met. The paper includes a presentation of the communication.
PL
Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jest istotnym czynnikiem zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz lepszej dostępności w całej UE. W jej rozwoju kluczowe znaczenie ma zapewnienie środków finansowych na realizację nowych projektów oraz prac studialnych i przygotowawczych. Wsparcie inwestycji w tym zakresie przewidziano z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 [8]. Jego założenia przedstawiono w niniejszym artykule.
PL
W 2013 r. firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord w zakresie sprzedanych pojazdów i jednocześnie dwunasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 12 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 600 miast w 29 krajach.
18
Content available Plan inwestycji strategicznych dla Europy
PL
Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy - zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude'a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2014 r. - jest priorytetem Komisji Europejskiej. W myśl tej idei Komisja Europejska przygotowała trójelementową inicjatywę przyśpieszenia procesu wychodzenia z kryzysu i wzrostu inwestycji w latach 2015-2017. Założenia tej koncepcji przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
Increasing Europe’s competitiveness and stimulating investment for job creation is a priority for the European Commission. According to this idea, the European Commission has prepared a threefold initiative to accelerate the recovery from the crisis and investment growth in the years 2015-2017. The paper presents the assumptions of this concept.
19
PL
W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach [7]. Przedstawiono w nim instrumenty mające sprzyjać zmianie zachowań komunikacyjnych i wzorców mobilności w obszarach zurbanizowanych. Uwzględniać one powinny potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych i skoordynowanych działań. Najważniejsze postanowienia tego dokumentu przedstawiono w niniejszym artykule.
PL
Doskonalenie jakości usług w transporcie pasażerskim wymaga wdrażania przez organizatorów i przewoźników nowoczesnych systemów obsługi pasażerów. Poprawa jakości, dostępności i bezpieczeństwa transportu publicznego możliwa jest m.in. dzięki zastosowaniu systemów informacji pasażerskiej. W artykule przedstawiono innowacyjny system informacji przystankowej - PIXEL.ECO.SIP.
EN
Improving the quality of passenger transport services requires implementation of modern passenger services systems. Improving the quality, availability and safety of public transport is possible, among others, through the use of passenger information systems. The paper presents an innovative dynamic passenger information system – PIXEL.ECO.SIP.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.