Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł górniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article attempts to define issues related to sustainable development (SD) in the context of the mining industry. The purpose of this publication is to analyze the implementation of sustainable development goals by mining companies in Poland, including Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA and the Górażdże HeidelbergCement Group. The work is based on a review of previous research, formulating the activities of the mining industry in accordance with each of the seventeen goals presented in the Agenda 2030. Non-financial reports were used to analyze the scope of implementation of SD goals in Poland, an expert assessment was used, which allowed the strengths and weaknesses of the industry in this particular area of interest to be formulated. A change in awareness towards SD in environmental, social and economic domains has undeniably taken place. Reports published by the companies inform about activities consistent with the particular SD objectives. The scope of their implementation varies across the analyzed entities. Increasing the exposure of the discussed topic improves the image of companies, but also allows to notice their efforts whilst indicating real actions that are deemed as good practices. Mining entrepreneurs struggle with limitations and difficulties in implementing changes. The main challenge is the environmental aspect. Undoubtedly, the means of persuasion (also in this regard) are legal regulations that require finalization, especially when it comes to the mining industry and the state’s raw materials policy.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainable development, SD) w kontekście górnictwa. Celem niniejszej publikacji jest analiza realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez wybrane spółki górnicze prowadzące swoją działalność w Polsce, w tym Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Górażdże HeidelbergCement Group. Praca opiera się na przeglądzie dotychczasowych badań, formułując działania górnictwa zgodne z każdym z siedemnastu celów przedstawionych w Agendzie 2030. Do analizy zakresu realizacji celów SD w Polsce wykorzystano raporty niefinansowe, co pozwoliło na zaprezentowanie mocnych i słabych stron przemysłu w tym konkretnym obszarze zainteresowań. Niezaprzeczalnie nastąpiła zmiana świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Raporty upubliczniane przez spółki informują o działaniach zgodnych z poszczególnymi celami SD. Zakres ich realizacji jest zróżnicowany w analizowanych podmiotach. Zwiększenie eksponowania omawianego tematu poprawia wizerunek firm, ale też pozwala zauważyć ich starania, wskazując realne działania będące dobrymi praktykami. Przedsiębiorcy górniczy borykają się z ograniczeniami i trudnościami we wdrażaniu zmian. Wyzwaniem jest głównie aspekt środowiskowy. Niewątpliwie środkiem perswazji (również w tym zakresie) są regulacje prawne, które wymagają finalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o górnictwo i politykę surowcową państwa.
PL
W artykule przestawiono podstawowy asortyment, który jest produkowany w Zakładach Mechanicznych GLIMAG S.A. w Gliwicach. Przedstawiona została historia Zakładu, od momentu ich powstania, do dnia dzisiejszego. Pokrótce przedstawiono podstawowe produkty Zakładu, wraz z ich parametrami technicznymi. W podsumowaniu zwrócono uwagę na problem związany z koniunkturą w przemyśle górniczym i kierunkami działań podjętych przez Kierownictwo Zakładu, w celu zapewnienia wykorzystania istniejącej kadry oraz parku maszynowego.
EN
The article presents a basic assortment, which is produced in Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. in Gliwice. The history of the Department has been presented, from the moment of their creation to today. Briefly presents the basic products of the Department, together with their technical parameters. In the summary, attention was paid to the problem related to the economic situation in the mining industry and the directions of actions taken by the Plant's management in order to ensure the use of existing staff and machine park.
3
Content available remote Teoria Knothego – jej znaczenie dla nauki górniczej i przemysłu górniczego
PL
Rozszerzona wersja referatu prof. Sroki w ramach Sympozjum nt. „Teoria wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu – rola i miejsce w rozwoju nauk górniczych”, Kraków 2013.
EN
The article contains considerations on possible actions directed at increasing productivity of hard coal mining industry. It is necessary to improve the state of the industry, and ensure its survival. Basic definitions and measures concerning productivity and management were presented to illustrate examples referring to a mining enterprise. Then, basing on organizing, one of the management functions, the issue of productivity in a mining enterprise and its influence on improving effectiveness of operational management, was analysed. An assumption was presented that solutions concerning identification of sources and volume of costs, hitherto existing in mining enterprises, ought to be complemented with the planning function following process approach. It can be the starting point for decisions of economic feasibility of given deposits, seams or parts of them, before mining operations start, and to control incurred costs in process approach. The article is summed up with a process algorithm of cost management.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwych działań ukierunkowanych na zwiększenie wydajności górnictwa węgla kamiennego. Aktualnie konieczne jest bowiem poprawienie stanu przemysłu górniczego i zapewnienie jego przetrwania. W artykule zaprezentowano zatem podstawowe metody i narzędzia umożliwiające zwiększenie wydajności i poprawę efektywności zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym. Następnie, skoncentrowano się na organizacji jako jednej z kluczowych funkcji zarządzania i w tym kontekście rozpatrywano możliwości poprawy wydajności i efektywności. Przyjęto przy tym założenie, że istniejące rozwiązania dotyczące identyfikacji źródeł i wysokości kosztów produkcji górniczej, należy uzupełnić o narzędzia umożliwiające planowanie i rozliczanie kosztów w ujęciu procesowym. To z kolei powinno umożliwić podejmowanie decyzji o uruchomieniu kolejnych pokładów i wyrobisk przed rozpoczęciem wydobycia na podstawie racjonalnie prowadzonego rachunku ekonomicznego. W podsumowaniu artykułu zawarto algorytm postępowania dotyczący planowania kosztów produkcji górniczej.
EN
There is in the paper a description of Spanish system of CSR and CSR reporting. On this basis there is the analysis of CSR practices used in Spanish companies and the comparison between mentioned practices and practices used in Polish mining companies. According to conducted analysis the paper describes similarities and differences between Polish and Spanish practices.
PL
W publikacji przedstawiono opis hiszpańskiego systemu wykorzystywania koncepcji CSR w raportowaniu CSR. Na tej podstawie przeanalizowano praktyki dotyczące CSR wykorzystywanych w hiszpańskim górnictwie i porównano je z praktykami stosowanymi w polskich kopalniach. Wykonane analizy pozwoliły na przedstawienie podobieństw i różnic występujących pod tym względem w Polsce i Hiszpanii.
6
Content available remote Oferta silników ABB dla przemysłu górniczego
PL
Przemysł górniczy stawia silnikom elektrycznym szczególne wymagania co do wytrzymałości konstrukcji, niezawodności, sprawności, dostępności, prostoty konstrukcji i serwisowania, jak i odporności na ekstremalne warunki środowiskowe.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych o nazwie GÓRNICTWO OK oraz zaproszenie do udziału w jej pracach wszystkich przedsiębiorców z branży wydobywczej i ich interesariuszy. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich, którym leży na sercu, po pierwsze, budowanie branży górniczej, jako odpowiedzialnej w aspekcie ekonomicznym za rynek (otoczenie zewnętrzne) i miejsca pracy (otoczenie wewnętrzne) oraz w aspekcie środowiskowym (za środowisko naturalne i za społeczeństwo). W zakres Grupy wejdą również zagadnienia związane z efektywnym (dającym efekt biznesowy) komunikowaniem działań związanych z realizacją tej odpowiedzialności wszystkim najważniejszym interesariuszom. Poniżej przedstawiono przesłanki i przyczyny leżące u podstaw powstania tej Grupy, jej zakładane cele, program na najbliższy rok (do końca 2016 r. i początku 2017 r.) oraz dzisiejszy poziom zainteresowania projektem.
EN
Purpose: Analysis of impact of extension degree of a telescopic trough installed on a drive end of a chain conveyor as well as time of conveyor start up on load unevenness of electric motors of conveyor’s drives. Design/methodology/approach: Analysis of load unevenness of electric motors of a chain conveyor was made basing on the current mean values of electric motors and mean driving torques of driving drums. Time curves were obtained from numerical simulation of operation of the 100 meters long chain conveyor of E260 trough profile and equipped with two 34x126 chains. Findings: The analysis has shown purposefulness of development of the algorithm to control the conveyor operation improving its drives cooperation. Research limitations/implications: Due to impossibility of carrying out tests in real conditions, a model of the conveyor was used for numerical simulations of the selected criteria operational states. The model was verified by comparison of the numerical simulation results with the results obtained on the testing facility located in Kopex Machinery in Tarnowskie Góry, Poland. The developed model will be used to verify the conveyor’s control algorithm. Originality/value: Numerical simulations of the conveyor operation were made in co-simulation technique integrating the software environment used in analysis of multi-body systems with MatLab Simulink software. Development of such integration will enable testing the functionality of the conveyor’s control algorithm at changeable initial conditions and different states of conveyor operation.
PL
Australia jest szóstym pod względem wielkości krajem na świecie. Obszar pustynny zajmuje największą jego część w porównaniu do wszystkich innych kontynentów, a aż 2/3 całej Australii [1] leży w klimacie skrajnie suchym lub półsuchym. Ponad 70 % kopalni tego kontynentu to „odkrywki”. Czy zatem polscy inżynierowie rzeczywiście mają tam czego szukać?
10
Content available remote Koncepcja silnika z magnesami trwałymi dla napędów górniczych
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcji oraz możliwości wprowadzenia silników wzbudzanych magnesami trwałymi do systemów transportu górniczego. Autor opisuje zalety silników górniczych z magnesami trwałymi oraz koncepcję rozwiązań konstrukcyjnych, umożliwiających zastosowanie tego typu silników w przemyśle górniczym, na przykładzie zrealizowanych napędów trakcyjnych.
EN
This paper presents the design solutions and the possibility of permanent magnet excited motors for mining transport systems. The author describes the benefits of mining motors with permanent magnets and the concept of design solutions that enable the use of these types of motors in the mining industry, on examples of realized traction drives.
PL
Niniejszy artykuł jest aktualizacją pracy, która ukazała się na łamach „Górnictwa i geologii” w roku 2009. Omówione zostały w niej dostępne na światowym rynku rodzaje oprogramowania komputerowego wraz z przykładami jego zastosowania, m.in. w modelowaniu struktur geologicznych, obliczaniu zasobów, projektowaniu kopalń. Zaprezentowane przykłady stanowią reprezentatywny fragment zbioru narzędzi, które z coraz większym powodzeniem wykorzystywane są w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień geologiczno-górniczych.
EN
The article describes software which is used e.g. in geological modelling, reserve calculation, mine design. The examples are part of tools which are used more and more frequently to solve geological-mining problems.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przykładowej metody oceny stabilności procesów w przemyśle górniczym. Wykorzystanie kart kontrolnych Shewharta w monitorowaniu oraz kontroli procesów wydobywczych w kopalni pozwala na stwierdzenie czy dane działania wpływają na zapewnienie stabilności systemu. Analiza postępowania została przeprowadzona dla jednego, wybranego procesu, jakim jest ładowania i odstawy urobku rudy miedzi.
EN
The purpose of this paper is to present an exemplary method of assessing the stability of processes in the mining industry. The use of Shewhart control cards to monitor and control of mining processes in a mine permits the statement whether the given actions influence on the stability of the system. The analysis procedure was carried out for a single selected mining process, namely loading and haulage of ore.
PL
Analizowane stale węglowe z borem zaliczane są przez producentów do grupy stali odpornych na ścieranie i przeznaczonych do konstrukcji w wielu dziedzinach, również na konstrukcje w przemyśle górniczym. Stale te jednak dostarczane są w różnych stanach, z odmiennymi strukturami. Własności tych stali są zatem różne, zależnie od struktury. Dużym niebezpieczeństwem w konstrukcjach jest wystąpienie przełomu kruchego, które to niebezpieczeństwo wzrasta wraz z maksymalizacją parametrów wytrzymałościowych stali i jest inne dla różnych struktur. W prezentowanej pracy wykonano badania udarności oraz przeprowadzono analizę fraktograficzną dwóch gatunków stali dwóch uznanych producentów europejskich. Badaniom poddano stal gatunku B27 produkcji RautaruukkiCorporation oraz gatunek 28MCB5 produkcji ZerneriAcciai Company. Stale badano w trzech stanach: w stanie dostarczenia, po normalizowaniu oraz po hartowaniu i niskim odpuszczaniu. Przedstawiono zasadniczą różnicę w odporności na kruchy przełom między analizowanymi stanami. Wskazano na różnice w ocenie temperatury przejścia z plastyczności w kruchość przy stosowaniu odmiennych kryteriów.
EN
The analyzed carbon steels with boron are classified by producers as abrasion resistant steels and designed for constructions in many areas, including constructions in mining industry. However, these steels are delivered in different states, with different structures. The properties of these steels are therefore different, depending on the structure. There is danger in the construction occurring of a brittle fracture. The danger increases with maximization of the strength parameters of steel and is different for different structures. In the present paper impact test and the fractographic analysis of two grades of steel two recognized European producers was performed. Steel grade B27 manufactured by Rautaruukki Corporation and steel 28MCB5 manufactured by ZerneriAcciai Company were examined. Steels were tested in three states: the state of delivery, after normalize non, and after hardening and low tempering. An essential difference in the resistance to brittle fracture between the analyzed states is presented. It was indicated, that there is a difference in the evaluations of a ductile to brittle transition temperature using different criteria.
EN
Mining activities from exploration to final material handling up to shipment pass through various stages where environmental pollution results. Mining method can and should be selected in such a way that their impact on individuals and environmental to be minimized. Until now, different mining specialists have carried out many studies on mining method selection. Unfortunately neither of previous approaches takes into account of the environmental consideration and methodology for assessment of environmental impacts criterion. This paper discusses environmental impacts of mining operations associated with different mining methods. For this purpose, the Folchi approach was modified for environmental impact assessment which associates the mining methods inherently and developed of a procedure to assist a selecting of mining method. Firstly, the general and explanatory information about effects of mining on the environmental pollution are given in the paper. Moreover field and purposes of the study are introduced. The paper presents an environmental assessment for different mining methods. And, secondly, the impacts of each mining methods on environment are focused and discussed. Finally, some concluding remarks are made and the related applications for the mining method selection are discussed by using in a case study. As the main advantage, this new algorithm takes several environmental issues and their interaction takes into consideration for environmental assessment of a mining method selection.
PL
Działania górnicze, począwszy od rozpoznania złóż aż po transport finalnego produktu, to szereg etapów prowadzących do zanieczyszczenia środowiska. Metody eksploatacji mogą i powinny być dobierane w taki sposób, by ich wpływ na środowisko i człowieka był jak najmniejszy. Różni specjaliści zajmujący się górnictwem przeprowadzili do tej pory szereg badań dotyczących zagadnienia wyboru metod eksploatacji. Niestety, dotychczas stosowane podejścia nie brały pod uwagę środowiska i metodologii, w których wpływ na środowisko stanowiłby kryterium oceny. Ta praca przedstawia wpływ operacji górniczych na środowisko w zależności od zastosowanych systemów eksploatacji. W tym celu wykorzystano metodę Folchi'ego, odpowiednio zmodyfikowaną dla potrzeb oceny wpływu na środowisko, do której włączono metody eksploatacji i opracowano procedury pomagające dokonać wyboru tych właściwych. Na wstępie przedstawione zostały ogólne i objaśniające informacje na temat wpływu górnictwa na zanieczyszczenie środowiska. Następnie zaprezentowano przedmiot i cele badania. Praca przedstawia ocenę środowiskową dla różnych systemów eksploatacji. Omawia również szczegółowo wpływ poszczególnych metod eksploatacji na środowisko wraz z oceną. W podsumowaniu zawarto uwagi końcowe oraz przedyskutowano ich zastosowania dla wyboru metod eksploatacji na przykładzie studium przypadku. Główną zaletą nowego algorytmu jest fakt, iż bierze pod uwagę interakcję wielu czynników środowiskowych przy ocenie wpływu na środowisko wybranych metod eksploatacji.
PL
W artykule wskazano na możliwe kierunki rozwoju systemów w zakresie planowania produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono krótką charakterystykę systemów opisanych w literaturze, a także wskazano na najnowsze osiągnięcia w tym zakresie. Podano wraz z uzasadnieniem elementy, które powinny być uwzględniane w aplikacjach obsługujących proces przygotowania produkcji w warunkach kopalni węgla kamiennego.
EN
The paper presents possible development directions for the software supporting planning process of mining production. Short characteristic of systems functioning in this field is given as well as modern achievements are mentioned. The elements which have to be take into consideration in new applications for planning production in hard coal mining are described.
16
Content available remote Układy hydrauliczne maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego
PL
W przemyśle górniczym wykorzystywane są systemy, składające się z maszyn i urządzeń, przeznaczone do udostępniania wyrobisk, wybierania, odstawy oraz transportu urobku i materiałów. Z racji specyficznych warunków panujących w zakładach górniczych, maszyny i urządzenia wyposażane są w hydrauliczne układy zasilania i sterowania. Układy hydrauliczne, oprócz swojego podstawowego zadania, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie maszyny, pełnią często funkcję pomocniczą, jaką jest zasilanie urządzeń małej mechanizacji, niezbędnych w procesie produkcyjnym. W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania układów hydraulicznych zaimplementowanych w maszynach i urządzeniach projektowanych w KOMAG-u.
EN
Systems consisting of machines and equipment designed for development of workings, for mining and for transportation of run-of-mine and materials are used in the mining industry. Due to specific conditions in mining plants, machines and equipment are equipped with hydraulic systems for supp/y and control. Hydraulic systems, besides their basic task, which is proper operation of machine, often play auxiliary function, which is supplying of small-mechanization equipment indispensable in a production process. Exemplary solutions of hydraulic systems implemented in machines and equipment designed at the KOMAG Institute of Mining Technology were presented in the paper.
PL
W związku z eksploatacją złóż zgromadzono na składowiskach znaczne ilości odpadów górniczych i przeróbczych. Część z nich może być wykorzystana jako surowce wtórne. Wykazanie możliwości przemysłowego wykorzystania składowanego materiału pozwala uznać go za złoże antropogeniczne. Uznanie zwału łub osadnika za złoże antropogeniczne wymaga najczęściej jego rozpoznania i udokumentowania. W artykule na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczego omówiono metodykę dokumentowania złóż antropogenicznych. Zwrócono w nim uwagę na takie zagadnienia jak: rozpoznawanie zwałów i osadników, ocena surowcowa składowanego materiału, modelowanie zmienności cech jakościowych surowca, obliczanie zasobów i analiza dokładności rozpoznania.
EN
Huge amounts of waste products of mining, enrichment or beneficiation of minerals and rocks have been accurmdated as a result of mineral deposits mining. Significient part of them can be used as second hand by-products. Proving of the possibilities of industrial utilization of accurmdated mineral material allows to assume it as an antrhropogenic deposit. Such proving most often requires recognition and documentation of dumps and pounds of mineral materials. The methodology of documentation of anthropogenic deposits has been described on the basis of selected dumps and pounds of mining industry. Attention has been paid to the following issues: recognition of dumps and pounds, utilization of accumulated materials, modelling of variability of quality parameters of accumulated material, reserves estimation, analysis of recognition accuracy.
18
Content available remote Recovering and reuse of selected group of industrial waste
EN
The paper presents the level of recovering and reusing of industrial waste generated by the mining industry, power industry and metallurgy from 2000 to 2005. The data presented here shows that, the level of waste recovering and reuse in these years achieved about 80%. Within the period 2000-2005, the highest degree of recovering and reuse is noted for mining industry. This paper also shortly describes the methods of waste treatment within the period 2000-2005. Unfortunately the data shows that, the landfilling is the main disposal method of waste unutilized in Poland. Other methods are also used, but on a negligible scale.
PL
Praca przedstawia poziomy odzysku i recyklingu odpadów przemysłowych z przemysłu górniczego, energetycznego oraz hutniczego w latach 2000 do 2005. Z danych wynika, iż poziomy odzysku i recyklingu w minionych latach wynosiły około 80%. W okresie 2000 - 2005, największy poziom recyklingu i odzysku był notowany dla przemysłu górniczego. Praca również pokrótce opisuje sposoby postępowanie z tymi odpadami w tym okresie. Niestety z przedstawionych danych wynika, że składowanie jest głównym sposobem unieszkodliwianie niewykorzystanych odpadów. Inne metody również są wykorzystywane w niedużym stopniu.
PL
W artykule omówiono zagrożenia związane z emisją pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem: - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 94/9/WE, (ATEX), - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne, 2004/40/WE, - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217 z 2002 r. poz.1833), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 z 2003 r. poz. 1883).
EN
Hazards associated with emission of magnetic fields were discussed in the paper on the basis of the following documents: - Directive of European Parliament and Council as regards harmonization of legal regulation in member countries concerning protective machines and systems designed to be used in rooms threaten by explosive hazard 94/9/EC ATEX Directive, - Directive of European Parliament and Council as regards exposure of workers to magnetic fields, 2004/40/EC, - Decree of Ministry of Labour and Social Policy dated 29th November 2002 for highest permissible concentrations and intensities of harmful substances (Journal of Laws No. 217 from 2002, pos. 1833) - Decree of Ministry of Environment dated 30 October for permissible levels of magnetic fields as well as for the method of checking these levels (Journal of Laws No. 192 from 2003, pos. 1883).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.