Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  right
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Polska jest obecnie w punkcie zwrotnym, jeżeli chodzi o kształtowanie nowego cyberładu wewnętrznego oraz zdefiniowanie swojego miejsca na europejskiej i międzynarodowej mapie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo to obszar podlegający obecnie bardzo dynamicznym zmianom, począwszy od nowych organów odpowiedzialnych za politykę cyberbezpieczeństwa, po nowe obowiązki, z którymi przyjdzie się zmierzyć administracji, ale również wielu przedsiębiorstwom działającym na rodzimym rynku. Niniejsza publikacja koncentruje się na zmianach istotnych z perspektywy firm działających na rynku polskim - obecnych i przyszłych uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
PL
Jednym z instrumentów mających oddziaływać na podmioty korzystające ze środowiska są opłaty ponoszone z tego tytułu. Ich rodzajem są opłaty za usuwanie drzew lub krzewów.
PL
Nasadzenia zastępcze są jedną z form kompensacji przyrodniczej w przypadku usuwania drzew na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 20202 r., poz. 55).
PL
Zapewnienie odpowiedniego stanu zieleni jest podstawowym celem, do realizacji którego zobowiązane są zarówno organy administracji, jak i posiadacze nieruchomości, na których zieleń się znajduje.
PL
Drzewa i krzewy nie znają granic administracyjnych - w praktyce mogą występować zarówno na terenach stanowiących własność jednej osoby, jak i będących przedmiotem współwłasności. Pojawia się pytanie, który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie roślin z terenu nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności?
PL
Nasadzenia zastępcze stanowią formę kompensacji przyrodniczej mającą minimalizować negatywny wpływ usuwania drzew lub krzewów poza lasami.
PL
Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614) są tym rodzajem decyzji, których wydanie może wymagać współdziałania z innymi organami administracji. Dlatego też zgodnie z postanowieniami art. 83a ust. 2a tego aktu prawnego: Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 i ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia. Katalog wyjątków od tej generalnej reguły został wprowadzony w art. 83f ust. 1 ustawy.
PL
Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).
PL
Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego.
PL
W pierwszej części opowieści o współczesnych farbach artystycznych omówione zostały te, które zawierają związki ołowiu. Podkreśliliśmy to, że ołów występuje w przyrodzie w licznych związkach chemicznych, charakteryzujących się zabarwieniem białym, zółtym, pomarańczowym oraz czerownym, co spowodowało, że artyści od wieków wykorzystywali te związki w tworzeniu róznych pigmentów. Były to między innymi biel ołowiana (kremska), zółcień ołowiowo-cynowa czy zółcień neapolitańska. W drugiej części opowieść dotyczy farb zawierających związki arsenu, rtęci i kadmu.
PL
Na początku lipca do konsultacji społecznych skierowano projekt zmian do ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Prawidłowość proponowanych rozwiązań może jednak budzić wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących standardów tworzenia prawa w zakresie uprawniającym do nakładania nowych praw i obowiązków w przepisach prawa miejscowego.
PL
W ostatnim okresie uaktywnił się polski prawodawca i rozpoczął przedstawianie propozycji kolejnych zmian w zakresie ochrony zieleni na terenach miast oraz wsi. Ledwie przycichły echa zmian przedstawionych w projekcie z 30 lipca 2016 r., a już zaproponowano zmiany w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czego odzwierciedleniem jest projekt z 30 sierpnia 2016 r.
PL
Nad zmianami prawa, ich skutkami oraz wyzwaniami, które stoją przed branżą zajmującą się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zastanawiali się uczestnicy XI edycji konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.
PL
Nie ustaje dyskusja na temat potrzeby ujednolicenia w skali kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zarzewiem sporu stał się wprowadzony 1 lutego 2015 r. art. 4a wielokrotnie nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
16
Content available remote Emisja rtęci w świetle wymagań prawnych
PL
Temat wprowadzenia w Polsce rynku mocy jest podejmowany w debacie publicznej od kilku lat. Sytuacja związana z niedostatkiem mocy, jaka miała miejsce w sierpniu 2015 r. i związane z powyższym wprowadzenie przez OSP 20-tego stopnia zasilania, nadał przedmiotowej debacie bardziej konkretny wymiar.
PL
Publikacja jest próbą odpowiedzi na nadmiarowe i nieznajdujące potwierdzenia w obowiązującym prawie wymagania stawiane wyrobom przeznaczonym do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem. Niejednokrotnie wymagania techniczne zawarte w specyfikacjach istotnych warunków zamówień są podawane w sposób nieprecyzyjny i mogący wprowadzić w błąd. Nie należy jednak doszukiwać się działania intencjonalnego – powodem jest raczej niewystarczający poziom wiedzy i posługiwanie się językiem branżowym. Pozostaje mieć nadzieję, że rozwiązaniem jest przeprowadzenie odpowiedniej edukacji.
EN
The paper try to find an answer for excessively and not found in valid law regulations requirements for products intended for use in explosion risk condition. Many a time precise technical requirements are stated in imprecise manner and also its may lead to misunderstanding. Intentional acting should not be found – the reason is unsuccessful level of knowledge and use a branch jargon rather. It should be hopeful, that the solution is to carry out a proper education.
PL
Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 5 pkt 8 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), przez ochronę krajobrazową rozumie się zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu. Z zestawienia wymienionych przepisów wynika więc, że szeroko rozumiana zieleń miejska jest częścią składową krajobrazu. Można wręcz zaryzykować tezę, że bez zieleni nie sposób mówić o kompletnym krajobrazie. W związku z tym warto poświęcić trochę uwagi temu, jakie są podstawy prawne ochrony krajobrazu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.