Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagram Pareto
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania diagramu Pareto w zarządzaniu jakością wybranego procesu produkcyjnego. Pierwsza część opracowania zawiera podsumowanie badań literaturowych z zakresu jakości oraz charakterystykę diagramu Pareto: historię powstania zasady Pareto, celowość wykorzystania, obszary zastosowania, etapy tworzenia diagramu Pareto-Lorenza, związek diagramu z metodą ABC oraz zalety korzystania z tego narzędzia w zarządzaniu jakością. Następnie, przedstawione zostało praktyczne zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza wraz z metodą ABC w analizie wybranego problemu: przyczyn niskiej jakości produktu – czekolady mlecznej.
EN
The objective of the article is to present the practical application of the Pareto diagram in quality management for chosen production process. The first part of the analysis contains the theoretical framework of quality and characteristic of the Pareto diagram: the history of Pareto principle, purposefulness of use, areas of application, the stages of creating Pareto-Lorenz diagram, relationship of the diagram with the ABC method and its advantages. Afterwards, the Pareto-Lorenz diagram with ABC method’s practical application in analysis of the chosen problem: causes of low quality of milk chocolate has been presented.
EN
The article presents an example of the use of quality engineering methods to improve the assembly process in the production company car accessories – varnished elements of the cockpit. The main part of the article is a description of the improvement project that was carried out in the selected company. This section describes problems with defect of the assembly process and its improvement. The end of the article is an assessment of the effectiveness of the improvement actions undertaken.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania metod inżynierii jakości do doskonalenia procesu montażu w przedsiębiorstwie produkcyjnym elementy wyposażenia samochodów – lakierowane elementy kokpitu. Głowna część artykułu stanowi opis projektu doskonalenia jaki został przeprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie. W tej części zawarto opis problemów z wadliwością procesu montażu oraz działania podjęte w celu jego udoskonalenia. Artykuł zawiera także ocenę skuteczności wdrożonych rozwiązań.
EN
In the article elements of quality engineering have been presented, such as: Pareto chart and FMEA method for evaluating the scraper conveyor’s failure frequency. A percentage share of particular failures in the scraper conveyor has been estimated by means of the Pareto chart. FMEA was used to identify the causes of failures and their effects. Quality engineering elements can be widely applied in an initial analysis of technical facilities’ failure frequency in various industry branches.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie elementów inżynierii jakości takich jak: diagram Pareto-Lorenza oraz metoda FMEA do oceny awaryjności przenośnika zgrzebłowego. Za pomocą diagramu Pareto-Lorenza oszacowano procentowy udział poszczególnych awarii w przenośniku zgrzebłowym. Metoda FMEA posłużyła do wskazania przyczyn wystąpienia awarii oraz określenia ich skutków. Wykorzystane elementów inżynierii jakości do wstępnej analizy awaryjności obiektów technicznych może znaleźć szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
4
EN
A computer program written by author in Delphi for statistical control of production processes is presented. The JM-SPC program can be used for both the variable valued and the attribute valued data type. The data are introduced manually into table (up to 20 columns; up to 10000 rows). The option of data introducing is with some function equipped, which make this process very easy. The data analysis option offer many of analytical techniques. For variable valued data sets following control tools are available: individual values chart, average values chart, moving average values chart, exponentially moving average values chart, median values chart, range chart, standard deviation chart. Also two-signal control charts are available, for example: X-R, X-S, Me-R, Me-S. For variable valued data the performance of processes can be evaluated by using of two commonly used indices: potential process capability index (Cp) and process capability index (Cpk). For the attribute valued data type the user can select: p- and np-chart, c- and u-chart, Pareto diagram. Application of JM-SPC program for statistical analysis of real processes has been presented on the example of Al-Si high-pressure die casting production. For example of production of two different frame castings following analyses have been conducted: 1) the analysis of defect fraction in sample (by using the p-chart), 2) the analysis of relative differences in importance of each defects categories (by using of the Pareto diagram).
5
PL
Wpływ składników spoiwa polimerowo-cementowego to jest cementu portlandzkiego i polimeru na właściwości kompozytu pozostaje od lat zagadnieniem dyskusyjnym. Do rozstrzygnięcia tego problemu wykorzystano model materiałowy kompozytu polimerowo-cementowego, opracowany na podstawie badań przeprowadzonych z zastosowaniem statystycznego planowania eksperymentu. Posługując się metodami statystycznymi oceniono znaczenie poszczególnych elementów modelu materiałowego w kształtowaniu właściwości kompozytu. Wnioski dotyczą zarówno znaczenia wpływu poszczególnych składników spoiwa, jak i ich synergicznego współdziałania na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych, i to w ujęciu ilościowym.
EN
Influence of two components of polymer-cement binder i.e. Portland cement and polymer, on composite properties is the important problem under discussion from a long time. Material model of polymer-cement composite has been applied to resolve this problem. Model has been developed on the basis of tests performed using statistical design of experiment. The statistical significance of particular elements of this material model has been evaluated with calculation of t-Student parameters, and presented using Pareto diagrams. Conclusions embraces the influence of binder's components as well as their synergic effect on composite properties. These effects, often considered as essential for PCC properties have been evaluated quantitatively.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie ważonych diagramów Ishikawy i diagramów Pareto do analizy przyczyn awarii maszyn i urządzeń oraz autorską bazę danych TPM_f v02 opracowaną w MS Access służącą do analizy efektywności prac związanych z wdrażaniem programu TPM, jak i kontroli jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Baza ta może być wykorzystywana samodzielnie lub np. jako moduł poszerzający możliwości systemów informatycznych typu MRP lub ERP (dla małych i średnich przedsiębiorstw) umożliwiających obsługę sfery produkcyjnej z wymianą danych z systemem Microsoft Access, Microsoft Excel i Microsoft Project przez pliki tekstowe, różnego typu wydruki i zestawienia. Pozwala ona na usprawnianie zarządzania działalnością przedsiębiorstwa nie tylko w zakresie całościowego produktywnego utrzymania ciągłości ruchu maszyn, urządzeń i oprzyrządowania, ale również planowania produkcji.
EN
It present use of Ishikawa diagrams and Pareto diagrams for analysis of causes of failures of machines and TPM_f v02 database with copyright elaborated with use Microsoft Access. This database is as for analysis of efficiency of work related with accustoming TPM program and in enterprise control of function. It can be taken ad-vantage independently or as unit widen capability computerized information systems type MRP or in enterprise ERP enabled service of productive sphere for small and medium enterprises with data exchange with Microsoft Access, Microsoft Excel and Microsoft Project system by text files, printouts and listings. TPM_f v02 database allows improvement of management in range activity of enterprise not only TPM, but planning of production also.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.