Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  execution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper presents a research in the field of maritime training and education for Search and Rescue (SAR) migrants at sea. This research is oriented to more effective method based on team training for SAR Operations utilizing ship simulation and process of Operational Planning. The training which conducts in cabinets and ship simulators at the Military Academy provides the best results in the optimal application of onboard and emergency/SAR procedures. The training method is in line with all conventions of the International Maritime Organization and models of maritime training courses. The proposed training method can be developed and applied in all schools and centers where seafarers and other Maritime Search and Rescue personnel are trained.
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
EN
The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, governments need to provide different managerial types, ways and control techniques of financial management. The research methodology of this paper is based on conducting the comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the financial management processes within state budget execution. It is also implemented SWOT, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment. In the research, it is carried out the current analysis of financial management issues in state budgets of Ukraine and Kazakhstan from 2013 to 2017. It is determined the main directions for the development and improvement of financial management over the budgets executions in terms of management, control and standardization processes. It is proposed the classification of financial management standards into organizational, functional and special ones, where the solutions and recommendations are designed taking into consideration the short, medium and long-term perspectives.
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to zapewnić, rządy muszą zapewnić różne rodzaje zarządzania, sposoby i techniki kontroli zarządzania finansowego. Metodologia badawcza tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, kwestii politycznych i społecznych w kontekście procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Zastosowana jest również analiza SWOT, systematyczna wizja, analiza przyczyn i konsekwencji oraz ocena ekspercka. W badaniach przeprowadzana została analiza bieżących zagadnień zarządzanych z finansami w budżetach państwowych Ukrainy i Kazachstanu w latach 2013-2017. Określa się główne kierunki rozwoju i poprawy zarządzania finansami w zakresie wykonywania budżetów w zakresie zarządzania, procesy kontroli i standaryzacji. Proponuje się klasyfikację standardów zarządzania finansowego na organizacyjne, funkcjonalne i specjalne, w których rozwiązania i zalecenia są projektowane z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.
5
Content available remote Prawidłowy montaż okien
6
Content available remote Pokrycia z blach trapezowych na dużych dachach
EN
Construction work on buildings covered by the revitalization program of historic urban development represents a special type of construction project in which, in the execution phase, difficult technical situations and other risk sources are being encountered. An important source of risk is the necessity to preserve a part of the historic substance, which results, among others, from the recommendations of the conservator, legal regulations or from the vision of the architect/investor. The risk is also associated with difficulties and complications in construction works resulting from the location of these objects in dense urban development. The aim of the article is to identify risk factors and reactions of contractors, i.e. applied risk management methods and techniques, based on the example of a complex of buildings constructed in the historic district of Krakow. The elimination of sources of risk, especially of a technical nature, requires the construction management to be highly skilled and experienced, to carefully prepare the construction work and to design additional solutions to ensure safety at work. The experience gained may serve as a basis for risk analysis and identification during the implementation of projects involving the use of an existing building and historic substance in areas subject to revitalization programs.
PL
Roboty budowlane na obiektach objętych programem rewitalizacji zabytkowej zabudowy miejskiej stanowią szczególny rodzaj przedsięwzięcia budowlanego, w którym w fazie wykonawstwa, występuje wiele trudnych sytuacji technicznych i innych uwarunkowań stanowiących źródła ryzyka. Istotnym źródłem ryzyka jest konieczność zachowania części substancji zabytkowej, która wynika m.in. z zaleceń konserwatora zabytków, z przepisów prawnych lub z wizji architekta/inwestora. Ryzyko niosą z sobą też utrudnienia i komplikacje w robotach budowlanych wynikające z lokalizacji tych obiektów w gęstej zabudowie miejskiej. Z tych względów, a także z powodu szczególnych uwarunkowań prawnych - zwłaszcza dotyczących obiektów zabytkowych i prac związanych z przygotowaniem robót remontowych (do momentu ich rozpoczęcia) wymagają one dużej staranności i znajomości przepisów oraz dobrego ich zaprojektowania i zaplanowania. Z uwagi na coraz szerszy zakres realizacji inwestycji budowlanych o różnym przeznaczeniu na terenach objętych programami rewitalizacji jest potrzebna wiedza oparta na doświadczeniach dotycząca identyfikacji źródeł i czynników ryzyka, która konieczna jest do realizacji przedsięwzięcia budowlanego z sukcesem. W artykule na przykładzie obserwacji realizacji kompleksu mieszkaniowego na terenie zabudowy byłej elektrowni w zabytkowej dzielnicy Krakowa - Kazimierzu przedstawiono wyniki z analizy i identyfikacji źródeł i czynników ryzyka tego przedsięwzięcia.
8
Content available Safe construction buildings in urban construction
EN
Building objects are objects generated by man. They are then the houses, buildings and the objects of small architecture the making up elements of technical infrastructure of cities. They should guarantee comprehended occupants' safety in projecting, execution and use. In article was introduced placed with regard building objects on safety.
PL
Obiekty budowlane to obiekty wygenerowane przez człowieka. Są to budynki, budowle i obiekty małej architektury stanowiące zabudowę miejską wraz z infrastrukturą techniczną. Powinny one gwarantować ogólnie pojęte bezpieczeństwo mieszkańców na etapie ich projektowania, wykonywania i eksploatacji. W artykule przedstawiono wymagania sta-wiane obiektom budowlanym ze względu na bezpieczeństwo.
PL
W artykule omówiono system metalowych elewacji wentylowanych. Omówiono jego elementy składowe oraz podano potencjalne miejsca błędów wykonawczych. Odniesiono się również do poszczególnych etapów inwestycji tj. projektowania i wykonawstwa, podając zalecenia poprawności ich przeprowadzenia.
EN
The article discusses the system of metal ventilated facades. Its constituent elements were discussed and potential execution errors were given. Reference was also made to the individual stages of the project, i.e. design and construction, giving recommendations on the correctness of their implementation.
PL
Business Garden to kompleks biurowy stworzony na podstawie nowoczesnych koncepcji parków biznesowych, wdrożonych w kilku europejskich krajach. Składa się z 9 budynków biurowych oraz parkingu, zapewniając wyczekiwane połączenie wygodnych i ergonomicznych stanowisk pracy, wysokiej wydajności technicznej oraz nowoczesnej architektury. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami propagowanymi przez system certyfikacji LEED, które koncentrują się głównie na ekologii, oszczędności energii oraz dobrze zagospodarowanych przestrzeniach. Celem inwestora było ponadto stworzenie wysoce wytrzymałych budynków, wzniesionych przy użyciu struktury z betonu prefabrykowanego, dobrze zaizolowanych elewacji oraz wysoce efektywnych systemów instalacji. Wszystkie prace konstrukcyjne zostały wykonane w oparciu o wysoki standard inwestycji zgodnie z zasadami przyjaznego dla środowiska procesu konstrukcyjnego.
EN
Business Garden is an office complex made based on modern concept of business parks developed in few European countries. It consists of 9 office buildings and parking house which will finally delivered comfortable and ergonomic working places with high technical performance and modern architecture. Buildings were designed in accordance with the rules promoted by LEED certification, which mostly are concentrated on ecology, energy savings and well-developed spaces. Investor aim was also to create highly durable buildings which has been built with precast concrete structure, well insulated facades and highly effective installation systems. All construction works were performed based on high investor standard in accordance to the rules of environmentally friendly construction process.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania i wykonywania strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych w aspekcie ich trwałości. Omówiono zróżnicowane wymagania normowe dotyczące minimalnej i maksymalnej otuliny zbrojenia. Przeanalizowano wpływ błędów wykonawczych na trwałość, wytrzymałość i zarysowanie strunobetonowych elementów z betonu wirowanego.
EN
The article presents selected problems of the design and execution of pre-stressed concrete poles and towers considering their durability. Various standard requirements for minimum and maximum concrete cover of reinforcement have been discussed. The influence of manufacturing errors on durability, strength and scratching of prestressed concrete elements from spun concrete is analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań 9 zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z tworzywa sztucznego. Analizowano wpływ otulenia zbrojenia na parametry ścian. W sześciu modelach zastosowano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych trzech spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ściskanie wg normy PN-EN 1052-1:2000. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych.
EN
The paper presents the results of tests of 9 reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The models were reinforced with truss type steel reinforcement or with plastic grids. The influence of reinforcement cover on the wall parameters was analysed. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 3 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under compression in accordance with PN-EN 1052-1:2000. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls.
14
Content available remote Cases of failure of bridge structures during the process of pre-stressing
EN
The paper describes two typical cases of failure of pre-stressing cables during the construction of concrete bridges in Poland. In both cases failure occurred during the tensioning of cables and consisted of the sudden loosening of the cables as well as a destruction of the concrete in the zone under the curvilinear section of a cable. Based on a review of documentation, especially the drawings of zones of failures, and also finite element analysis, it can be concluded that the structure did not have enough reinforcement bars to transfer the tensile forces occurring on the inner curvature of the cables. Therefore, the tensile stresses occurring in these places were only transferred by the concrete. This is contrary to the basic principle of reinforced concrete, which states that tensile forces should be transferred by the reinforcement and compressive forces should be withstood by concrete.
PL
W artykule przedstawiono dwa typowe przypadki awarii kabli sprężających podczas budowy mostów betonowych w Polsce. W obu przypadkach wystąpiła awaria w czasie naciągu kabli. W jej wyniku następował nagły spadek siły naciągu kabli i uszkodzenie betonu w strefie krzywoliniowego przebiegu kabli. Na podstawie przeglądu dokumentacji, a zwłaszcza rysunków stref awarii, a także wykonanej analizy MES, można stwierdzić, że w konstrukcji nie została zastosowana wystarczająca ilość prętów zbrojeniowych do przejmowania sił rozciągających powstających na wewnętrznej krzywiźnie kabla. Dlatego powstałe naprężenia rozciągające przejmowane są wyłącznie przez beton. Przyjęte rozwiązanie jest sprzeczne z pod- stawową zasadą zbrojonego betonu, w którym siły rozciągające powinny być przejmowane przez zbrojenie, a siły ściskające przez beton.
PL
Długoletnie marginalizowanie tematyki posadzek przemysłowych spowodowało, że niemal wyłącznymi posiadaczami wiedzy związanej z prawidłowym wykonawstwem posadzek stali się ich wykonawcy. Pomimo znacznej popularyzacji zagadnień związanych z podłogami przemysłowymi nadal nie opracowano krajowych norm i przepisów, które opisywałyby procedury projektowe, wykonawcze, a także wymagania jakościowe dotyczące podłóg betonowych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zarówno podczas opracowywania specyfikacji, jak i w czasie realizacji betonowej posadzki przemysłowej powinna znaleźć zastosowanie norma PN-EN 13670:2011.
EN
As a result of long-standing marginalization of the subject of industrial floors, constructors of such floors have become almost the only people with the knowledge regarding their appropriate construction. Despite significant popularization of the issues connected with industrial floors, we still lack national norms and regulations which would describe the designing and construction procedures as well as quality requirements regarding concrete floors. The aim of this article is to draw attention to the fact that both during preparation of specifications as well as during construction of an industrial concrete floor, the norm PN-EN 13670:2011 should be applied.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wielokrotnie naprawianym, funkcjonującym w hali sportowej dachem łupinowym niewentylowanym. Podjęto też próbę znalezienia przyczyn wykraplania się pary wodnej w warstwach wiązara drewnianego. Przeanalizowano: proces wykonania dachu na postawie dokumentacji budowy, zbadano sposób realizacji detali budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warstw przekroju dachu, wykonano analizę porównawczą badanej przegrody dachu. Na tej podstawie sformułowano klauzury dla dachów drewnianych realizowanych w obiektach sportowych.
PL
Jedną z przyczyn występowania wad w przegrodach budowlanych, poddawanych termomodernizacji jest dosyć częsty brak szczegółowych rozwiązań projektowych, opartych na analizach stanu przedprojektowego i końcowego. Spowodowane to jest m.in. niską świadomością zarządców obiektów o skutkach nieuzasadnionych działań (lub ich braku) oraz pozornym oszczędzaniem zarówno na opracowaniach projektowych, jak również na samym wykonawstwie. Brak instrukcji eksploatacyjnych obiektów często przyczynia się do ich szybszego zużywania się, a nawet uszkodzeń. W artykule, w dużym skrócie, przypomniane zostały metody dociepleń od lat 70. ub. wieku do najpopularniejszych, stosowanych obecnie. Proces termomodernizacji obiektów budowlanych zbyt często traktowany jest przez projektantów i wykonawców rutynowo, w odniesieniu jedynie do wybranych, pojedynczych przegród, co też w okresie późniejszym skutkuje efektami innymi, niż zakładano. Wymienione wyżej problemy krótko omówiono na przykładzie kilku obiektów, dla których przegrody pionowe zostały prawidłowo docieplone.
19
Content available remote Technologie wykonywania tuneli drogowych
PL
Przedstawiono przepisy dotyczące projektowania i wykonywania elementów i konstrukcji budowlanych w Polsce. Wprowadzanie wyrobów konstrukcyjnych na rynek odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011. Konstrukcje budowlane z elementów produkowanych jednostkowo w nieseryjnym procesie produkcyjnym powinny być projektowane i wykonywane na podstawie norm europejskich.
EN
The paper specify Polish rules for design and manufacturing of structural products and design and execution of building structures. Marketing of structural products is according to Regulation No. 305/2011 of the European Parliament. Building structures made from individually manufactured or custom made in a non-series process structural products shall be design and executed according to the European Standard.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.