Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  product innovations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper discusses analysis of the innovative activities of mining companies in the years 2016–2018 against the background of innovation active industrial enterprises. In addition, reference is made in the article to the previous findings and research in the field of the level of innovation of mining companies. Despite the fact that the mining industry belongs to traditional industries and is considered to be not very innovative, it undertakes innovation activities necessitated by the need to bring the coal-fired power generation to market competitiveness, ensure industrial safety of miners and environmental protection. In recent years, mainly process innovations have been introduced, which is due to ongoing industry-restructuring processes. Despite the risks, the industry should recognise the opportunities in the current situation and try to use them for further innovations. The main objectives of the energy sector included in the Program for the hard coal mining sector in Poland should be pursued particularly through building new knowledge and innovation intensive competitive advantages. The implementation of clearly defined directions of innovation strategy in accordance with the provisions of the documents governing the Mining of Hard Coal section in Poland will enable its later functioning, country's energy independence and competitiveness of the national economy.
PL
Artykuł prezentuje analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2016–2018 na tle aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Ponad to w artykule odniesiono się do wcześniejszych analiz i badań z zakresu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw górniczych. Pomimo, że branża górnicza przynależy do tradycyjnych branż przemysłu i uważana jest za mało innowacyjną to podejmuje działania innowacyjne, których konieczność wynika z potrzeby zapewnienia konkurencyjności energetyki węglowej, bezpieczeństwa pracy górników oraz ochrony środowiska. W ostatnich latach wprowadzane są głównie innowacje procesowe, co wynika z trwających nadal procesów restrukturyzacji branżowej. Pomimo istniejących zagrożeń, branża powinna zauważać szanse w obecnej sytuacji i starać się ją wykorzystać do wprowadzenia kolejnych innowacji. Konieczne staje się realizowanie głównych celów sektora energetycznego zawartych w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce poprzez budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych w szczególności na wiedzy i innowacyjności. Realizacja jasno wyznaczonych kierunków strategii innowacyjnej, ujętych w dokumentach regulujących funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce pozwoli na dalsze jego funkcjonowanie, niezależność energetyczną kraju i konkurencyjność gospodarki narodowej.
PL
Celem niniejszych rozważań jest zbadanie zależność miedzy elementami mikrootoczenia a aktywnością innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mikrootoczenie opisano za pomocą pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera. Aktywność innowacyjną utożsamiono z wprowadzeniem innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 250 MŚP. Weryfikacji hipotez dokonano w oparciu o korelacje. Wyniki wskazują na istnienie pozytywnej, lecz słabej, zależność między konkurencją w sektorze oraz aktywnością innowacyjną dostawców a aktywnością innowacyjną MŚP.
EN
The aim of these considerations is to examine the relationship between the elements of micro environment and the innovation activities of Polish small and mediumsized enterprises (SMEs). Micro environment is described by the Porter’s Five Forces Framework. Innovation activity was identified as the introduction of product, process, organizational and marketing innovations. The research was carried out on a representative sample of 250 SMEs. Verification of the hypotheses was made by correlation analyzes. The results indicate the existence of a positive, but weak, dependence between competition in the sector and supplier’s innovative activity and innovative activity of SMEs.
EN
The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on the results of the study carried out by employees of the Department of Marketing and Regional Development of UTP in Bydgoszcz. The following publication constitutes also a result of surveys concerning innovation activities of industrial and service enterprises in the years 2012-2014 conducted in 2015 by the Central Statistical Office.
PL
Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania zrealizowanego przez pracowników Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego UTP w Bydgoszczy oraz dane GUS dotyczące aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw usługowych w latach 2014-2016.
PL
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających zmieniające się oczekiwania konsumentów żywności jest nieodzownym warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstw spożywczych. Pomocna może być zatem znajomość trendów w żywnościowych innowacjach produktowych, występujących współcześnie w różnych regionach świata, których charakterystykę w ujęciu porównawczym przedstawiono w niniejszym artykule. Głównym celem artykułu jest określenie, na ile nasilenie występowania tego typu trendów cechuje uniwersalność, a na ile odmienność wynikająca choćby z uwarunkowań ekonomicznych czy kulturowych. W analizie wykorzystano dane udostępnione przez XTC World Innovation Panorama [12]. Stwierdzono, że intensywność występowania analizowanych trendów cechuje znaczne podobieństwo, aczkolwiek można dostrzec pewne różnice, które wynikają z ich relatywnej ważności w zależności od regionu. Wskazano również, które z tych trendów mogą zyskiwać na znaczeniu pod wpływem ewolucji preferencji konsumentów.
EN
Searching for innovative solutions meeting changing expectations of food consumers is an indispensable condition of food companies’ market success. Knowledge of the food product innovation trends occurring in various world regions and countries, which are characterized in this article in a comparative manner, can be useful in this regard. The main goal of the article is examine to what extent intensity of occurrence of such trends in different world regions is universal, and to what extent specific, at least because of economic and cultural determinants. The analysis was based on data provided by the XTC World Innovation Panorama [12]. It was found that intensity of occurrence of the analyzed trends is quite similar; however, certain differences can be noticed regarding their relative importance depending on the region. It was also pointed out which of those trends may gain importance due to an evolution of consumer preferences.
EN
Background: Entities participating in the product innovation process and assortment management create an organization that processes information, so spending invested in the information processing determines the final form of the new product and assortment management. An important condition for effective communication processes, integration and cooperation between these entities is the right combination of company centers. Cooperation in this system is the basis of combining knowledge, information, experience and the skills of individual team members within the scope of the individual's role and responsibilities. The combined intellectual values determine the efficiency of new product development and assortment management. The level of cooperation in the team results in a particular level of assertiveness and cooperative spirit. Moreover, this cooperation provides the base for the concept of concurrent engineering, which is an integrated process for the development and introduction of a new product onto the market. Methods and results: Studies carried out so far reveal a positive relationship between the use of information derived from market research (marketing information obtained from MDSS / MES) and the success of a product. On the basis of this study, it was found that inappropriate, irrelevant and outdated data and technical documentation, and inadequate distribution of such information causes communication problems between the members of the project team, which is a major barrier to integration and cooperation teams, and has a negative impact on the level of success of new product designs. The information technologies discussed above should generate eight key types of information required in supporting decision-making processes in new product development: the strategic, financial and program management, new product design (internal sources), technical, the customer and their needs (internal and external sources), and competition and regulations (external source) . This arrangement presents sets of information corresponding to information necessary for the formulation of a strategic marketing plan proposed by Ph. Kotler and G. Armstrong. Conclusions: The use of the above types of information differs in the different phases of the integrated product life cycle. In the pre-project phase (FFE - fuzzy front - end activities), the company may need all kinds of information. However, in the commercialization and marketing phases what is primarily required is information about the recipient (the formulation of marketing programs) and program-project management (introduction of a new product onto the market). Technical information is required in the design and development phases of prototypes. Legal and regulatory information regarding the competition, and financial and strategic considerations are especially important in the testing and the economic evaluation phases of new product development.
PL
Wstęp: Podmioty uczestniczące w procesie innowacji produktu i zarządzania nowym asortymentem tworzą sieć organizacji (ta sieć powinna być zintegrowana) przetwarzających informacje, zatem nakłady poniesione na realizację procesów informacyjnych determinują ostateczną formę nowego produktu oraz jego sukces rynkowy [Crow 2002]. Istotnym warunkiem sprawnego przebiegu procesów komunikacji, integracji, współpracy tych podmiotów jest właściwa kolokacja centrów wartości w przedsiębiorstwach. Współpraca w tym układzie jest podstawą łączenia wiedzy, informacji, doświadczenia oraz umiejętności poszczególnych członków zespołów projektowych w ramach indywidualnego zakresu roli oraz odpowiedzialności. Poziom współpracy w zespole jest natomiast wypadkową poziomu asertywności oraz poziomu kooperatywności. Poza tym współpraca jest fundamentalną bazą koncepcji inżynierii współbieżnej, czyli zintegrowanego procesu rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek. Metody i rezultaty: Dotychczasowe badania ujawniają pozytywny związek pomiędzy stopniem wykorzystania informacji pochodzącej z badań marketingowych, a różnymi miernikami powodzenia produktu. Poza jednak informacjami rynkowymi zespoły projektowe potrzebują także innych rodzajów danych i informacji, które istotnie determinują powodzenie nowego produktu. Przedstawione technologie informacyjne powinny generować osiem kluczowych rodzajów informacji niezbędnych we wspomaganiu decyzyjnym procesu rozwoju nowego produktu: strategiczne, finansowe, zarządzania projektem, techniczne, dotyczące odbiorcy i jego potrzeb oraz konkurencji i regulacji prawnych. Taki zbiór informacji odpowiada grupom informacji, niezbędnych w procesie formułowania strategicznego planu marketingowego. Wnioski: Zakres wykorzystania wymienionych wyżej rodzajów informacji jest różny w poszczególnych fazach zintegrowanego cyklu życia produktu. W fazach przedprojektowych (FFE - fuzzy front - end activities) firma może potrzebować wszystkie rodzaje informacji. Natomiast w fazie komercjalizacji i wprowadzania na rynek wymagane będą przede wszystkim informacje dotyczące odbiorcy (formułowanie programów marketingowych) oraz zarządzania programem-projektem (wprowadzanie nowego produktu na rynek). Informacja techniczna wymagana jest w fazach projektowania i rozwoju prototypu nowego produktu. Informacje prawno-regulacyjne, dotyczące konkurencji oraz uwarunkowań finansowych i strategicznych ważne są przede wszystkim w fazie testowania i oceny ekonomicznej nowego produktu.
PL
W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statutowych. W tym zakresie skoncentrowano się na czterech głównych zadaniach, które w opinii autorów stanowią podstawę i przedmiot metodologii i metodyki badań procesów TA. Następnie podjęto próbę nakreślenia tych zadań w świetle aspektów ekonomicznych, środowiskowych, medycznych i technicznych. Podsumowanie zawiera kierunkowe propozycje dotyczące dalszych prac w omawianym obszarze.
EN
In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In this problematic regard reported the reported research project has focused on four main tasks which in the opinion of the authors are key elements of the methodology and methodic of TA processes. The summary of the paper contains some proposals for further research in this area.
EN
The publication focuses on the presentation of analysis about lean selected lean management tools and innovations. We selected seven main tools of lean management and compare it’s effects from various innovations point of view.
PL
Publikacja koncentruje się na prezentacji analiz w zakresie relacji pomiędzy wybranymi narzędziami lean management a innowacyjnością. Przedstawiono w niej siedem najistotniejszych narzędzi innowacyjności i dokonano analizy wpływu ich zastosowania na poszczególne rodzaje innowacji.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem definiowania innowacji ekologicznych. Następnie przedstawiono istotę innowacji w ujęciu szerokim i wąskim, cechy innowacji ekologicznych oraz obowiązujący ich podział na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Opisano wybrane przedsięwzięcia przedsiębiorstw górniczych, których efektem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Większość przedstawionych, planowanych i realizowanych przedsięwzięć może być pod pewnymi warunkami kwalifikowana jako innowacje ekologiczne o charakterze procesowym lub produktowym.
EN
The article reviews the literature for defining of an ecological innovation. Then the essence of innovation in terms of broad and narrow perspective was presented and their currently effective division into: a product, process, organizational and marketing ones. Selected projects of mining companies were described, the effect of which consists in reduction of the negative impact on the environment. Most of the presented, planned and ongoing projects can be classified, under certain conditions, as ecologically innovative ones of a process or a product character.
9
Content available Przedsiębiorczość w sektorze usług finansowych
EN
The intensity of introducing product innovations in a services area allows one to isolate a financial services sector as regards enterprise, which is understood as institutions’ and their clients’ activity. The article expresses this issue by using the dynamics of arising of Polish economic entities as well as the attitude of these business ventures, set under service provisions of PKD (Polish system of industry classification), towards their environment. The aim of this article is to prove economic activity state of financial entities in a service sector.
10
Content available remote Możliwości stosowania innowacji w przedsiębiorstwie
PL
Wychodząc z założenia, że innowacyjność i procesy innowacyjne mają znaczenie priorytetowe dla każdego przedsiębiorstwa (niezależnie od jego wielkości i rodzaju realizowanych procesów), w artykule wskazano i poddano analizie główne czynniki innowacyjności w procesie przygotowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem fazy projektowania produktu i procesu jego wytwarzania w przedsiębiorstwie przemysłowym.
EN
Making the assumption that innovation is of prime importance to each enterprises (regardless of their size and type of processes) the article presents an analysis and main innovative factors of the production process, particularly product design and manufacturing into enterprises.
11
Content available Innowacyjność polskiego sektora MSP
PL
Innowacyjność polskiego sektora MSP nabrała szczególnego znaczenia po przystąpienia Polski do UE. Polscy przedsiębiorcy podejmują działania innowacyjne głównie z myślą o utrzymaniu swojej pozycji konkurencyjnej na wspólnym rynku unijnym. Innowacyjność można rozpatrywać w różnych aspektach, jednak zaprezentowane w poniższym artykule badania przedstawiają innowacje w ujęciu procesowym i produktowym.
EN
Innovation became especially important for Polish SME sector after Poland's accession to the EU. Polish entrepreneurs make innovation decisions thinking mainly about how to keep their competitive position in the common EU market. Innovation can be viewed from many aspects, however the research presented in the following paper depict the innovation from a processing and a product view.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.