Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
EN
Analytical and experimental data on fire hazard of diesel bio fuel, its mixtures with oilbased diesel fuel, and parameters of processes of their burning and interaction with fire-extinguishing agents. Applicability of the types of fire-extinguishing agents having been used for putting-out of diesel bio fuel was revealed and a number of parameters to describe their efficiency when extinguishing diesel bio fuel were determined. It was revealed that in case of diesel bio fuel content in its mixtures with oil-based diesel fuel up to 30% fire-extinguishing efficiency of foam generated from foam solutions nearly does not differ from that when extinguishing diesel fuel containing no additives.
PL
W artykule przedstawiono dane analityczne i eksperymentalne dotyczące zagrożenia pożarowego biodiesla, jego mieszanek z olejem napędowym, jak również parametry procesu ich spalania i interakcje ze środkami gaśniczymi. Wykazano możliwość zastosowania określonych rodzajów środków gaśniczych przy pożarach biodiesla oraz określono szereg parametrów opisujących ich skuteczność.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
PL
W artykule przedstawiono podejście do rozpoznania stanu zagrożenia pożarowego w rejonach ścian zawałowych oparte o wskaźnik Grahama i wskaźnik WSS. Jako przykład podano tu trzy typowe przypadki – normalnego ruchu ściany, ściany prowadzonej w warunkach podwyższonego stanu zagrożenia pożarowego oraz otamowanego rejonu ściany, po wystąpieniu bardzo wysokiego stanu zagrożenia pożarowego. Dla tych przypadków zaprezentowano wyniki precyzyjnych analiz chromatograficznych próbek powietrza według czasu ich pobrania oraz wyliczone wartości wskaźnika Grahama (z uwzględnieniem, czy znajduje się w przedziale wiarygodności) i stopień wskaźnika WSS. Omówiono również sposób opracowania wskaźników WSS–1, WSS–2, WSS–3, WSS–4, WSS–5, WSS–6 i WSS–7 oraz przedstawiono jak interpretuje się stan zagrożenia pożarowego przy pomocy tych wskaźników.
EN
The article presents the approach to recognizing the state of fire hazard in the areas of hard coal longwalls based on the Graham’s ratio and WSS index. As an example, three typical cases are given - normal longwall working, a longwall under conditions of increased fire hazard and an enclosed longwall area with very high fire hazard. For these cases, the results of precise chromatographic analyzes of air samples according to the time of their collection were presented, as well as the calculated values of the Graham’s ratio (including its reliability range) and the degree of the WSS index. The method of developing WSS–1, WSS–2, WSS–3, WSS–4, WSS–5, WSS–6 i WSS–7 indices was also presented and how fire risk is interpreted using these indicators.
PL
Celem artykułu jest budowanie świadomości na temat zagrożeń spowodowanych przez wyładowania elektrostatyczne w środowisku pracy. Przedstawiono wytłumaczenie zjawiska, wskazując metody generowania ładunku elektrycznego na powierzchni obiektów fizycznych. Przybliżono podział wyładowań, a także omówiono wybrane typy: iskrowe, koronowe, snopiaste, snopiaste rozprzestrzeniające się. Przeprowadzono analizę rzeczywistych zdarzeń, w których doszło do powstania wyładowania elektrostatycznego w warunkach przemysłowych, wraz ze wskazaniem przyczyny zjawiska i środków ochronnych. Zagrożenia, które towarzyszą zjawisku elektryczności statycznej wymuszają stosowanie określonych środków bezpieczeństwa. Jak pokazuje praktyka, zaniedbania w tym zakresie mogą powodować ogromne straty, zarówno z punktu widzenia zdrowia i życia pracowników, utraconego i zniszczonego mienia, jak i wpływu na środowisko naturalne.
EN
The purpose of the article is to build awareness about the hazards caused by electrostatic discharge in the work environment. An explanation of the phenomenon was presented, indicating methods of generating electric charge on the surface of physical objects. The division of discharges is presented, and selected types are discussed: spark, corona, brush and propagating brush discharges. Further in the article, an analysis of real events in which electrostatic discharge occurred in industrial conditions was carried out, together with an indication of the cause of the phenomenon and protective measures. The threats that accompany the phenomenon of static electricity force the use of specific safety measures. As practice shows, negligence in this regard can cause huge losses. both from the point of view of the health and life of employees, lost and damaged property, and impact on the environment.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości udarowej wyłączników nadmiarowo-prądowych stosowanych ostatnio jako dobezpieczanie ograniczników przepięć. Wyniki badań zostały zestawione w tabeli, w której rozróżniono trzy możliwe stany pracy wyłącznika nadmiarowo-prądowego tj. brak działania, wyłączenie i uszkodzenie. Wytrzymałość wyłączników nadmiarowo-prądowych badano prądem udarowym o stromości 10/350 μs.
EN
The results of tests focused on surge immunity of miniature circuit breakers (MCB) used as back-ups of surge protection devices have been presented in this paper. The results are set out in a tabular form. Three different modes of operation for miniature circuit breaker are shown: no operation, tripping and defect. The immunity was tested with surge current characterized by 10/350 μs waveform.
7
Content available remote Surge Immunity of LV Miniature Circuit Breakers During Lightning Ground Discharges
EN
The results of tests focused on surge immunity of miniature circuit breakers (MCB) used as back-ups of surge protection devices have been presented in this paper. The results are set out in a tabular form. Three different modes of operation for miniature circuit breaker are shown: no operation, tripping and defect. The immunity was tested with surge current characterized by 10/350 μs waveform.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości udarowej wyłączników nadmiarowo-prądowych stosowanych ostatnio jako dobezpieczanie ograniczników przepięć. Wyniki badań zostały zestawione w tabeli, w której rozróżniono trzy możliwe stany pracy wyłącznika nadmiarowo-prądowego tj. brak działania, wyłączenie i uszkodzenie. Wytrzymałość wyłączników nadmiarowo-prądowych badano prądem udarowym o stromości 10/350 μs.
EN
The introduction of the article presents the problem of interpreting the level of fire hazard basing on Graham’s ratio, which, in certain ranges of the value of its denominator, may be wrong. The range of credibility for the index is also discussed. The issue of nitrogen inertisation and its influence on the value of the discussed index is also addressed. To determine the influence, two statistical samples were set. They consisted of the results of precise chromatographic analyses of the air samples collected in the longwall areas which were not subjected to inertisation and in the areas where nitrogen was applied as the inert gas. Then, with Student’s t-test, there was conducted a comparative analysis of both groups with regard to the equality of the average concentrations of gases emitted in the coal self-heating process. At the end, there were developed criteria for the application of Graham’s ratio for the air samples of the increased content of nitrogen, which, according to the discussed index, did not indicate the occurrence of an endogenous fire hazard.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zagrożeń aerologicznych wpływających ze wzrostem głębokości prowadzonej eksploatacji na bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie klimatyczne i metanowe i ich wzajemne powiązania. Współwystępowanie zagrożeń naturalnych przyczynia się do obniżenia bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych. Wzrost występujących zagrożeń naturalnych wiąże się ze wzrostem kosztów prowadzonej eksploatacji wynikających głównie z konieczności ich zwalczania.
EN
The article presents the characteristics of natural hazards occurring with the increase in the depth of exploitation and their impact on the safety of mining operations. Particular attention was paid to climate and methane hazards and their interrelationships. Co-occurrence of natural hazards contributes to a decrease in the safety of mining operations. The increase in natural hazards is associated with an increase in operating costs resulting mainly from the need to combat them.
10
Content available remote Nowe wytyczne SITP dotyczące ocieplenia elewacji budynków
EN
There are a huge number of objects constituting a storage place of coal mining waste in the coal basins in Poland and around the world. The article is a continuation of the study on the possibilities of using raw materials deposited on the coal mining waste dumping grounds on the example of the Przezchlebie dumping ground. The possibility of coal recovery from mining waste located on the dumping ground was analyzed. Tests on the quality parameters of waste were carried out, i.e. moisture and ash content, as well as the calorific value of raw waste. The relatively high calorific value and low ash content in the waste served as the basis for further tests related to the separation of coal. Tests on the mining waste enrichment using the complex based on the K-102 Komag pulse separator were carried out. As a result of coal separation, 7.66% of concentrate was obtained (in relation to feed) with the calorific value of 26.16 MJ/kg and ash content of 19.96%. Apart from mining waste, power plant waste (fly ash) can also be found on the dumping ground. They were subjected to tests for the possibility of using them in the production of construction materials, especially concrete and cement. Fly ash from the Przezchlebie dumping ground was classified as silica ash and it was found that it meets the requirements of Polish standard, except for the fineness of 42%. The separation of coal will eliminate the fire hazard on the dumping ground. A possible scenario of managing waste material on a dumping ground, which can be implemented in similar facilities, has been presented.
PL
Artykuł stanowi kontynuację badań nad możliwościami wykorzystania surowców zgromadzonych na zwałowiskach odpadów powęglowych na przykładzie zwałowiska Przezchlebie. W artykule poddano analizie możliwość odzysku węgla z odpadów wydobywczych ulokowanych na zwałowisku. Wykonano badania parametrów jakościowych odpadów tj. zawartość wilgoci i popiołu, wartość opałowa surowych odpadów. Stosunkowo wysoka wartość opałowa i niska zawartość popiołu w odpadach były podstawą do dalszych badań związanych z separacją węgla. Przeprowadzono testy wzbogacania odpadów powęglowych z wykorzystaniem kompleksu opartego na separatorze pulsacyjnym K-102 Komag. W wyniku separacji węgla uzyskano 7,66% koncentratu (w odniesieniu do nadawy) o wartości opałowej 26,16 MJ/kg i zawartości popiołu 19,96%. Oprócz odpadów wydobywczych na zwałowisku zalegają również odpady energetyczne (popioły lotne). Poddano je badaniom pod kątem możliwości wykorzystania ich w produkcji materiałów budowlanych, zawłaszcza betonu i cementu. Popiół lotny ze zwałowiska w Przezchlebiu zakwalifikowano jako krzemionkowy i stwierdzono, że poza miałkością wynoszącą 42%, spełnia on wymagania normy PN-EN 450-1. Separacja węgla wyeliminuje zagrożenie pożarowe na zwałowisku. Reeksploatacja z równoległą odbudową obiektu ukierunkowaną na docelowe zagospodarowanie terenu zwałowiska korzystnie wpłynie na środowisko, przy jednoczesnych korzyściach ekonomicznych wynikających z wykorzystania surowców znajdujących się w odpadach. Przedstawiono możliwy scenariusz zagospodarowania materiału odpadowego na zwałowisku, który może zostać zaimplementowany na innych tego typu obiektach.
EN
There are approx. 250 coal waste dumping grounds in Poland, yet there are countries in which this number is even higher. One of the largest sites for depositing mining and power plant waste in the Upper Silesian Coal Basin is the Przezchlebie dumping ground. In the article, it is considered as a secondary deposit of raw materials. An assessment of mining waste collected on the Przezchlebie dumping ground was carried out in terms of its impact on the environment and the possibility of its use. Mining waste samples were tested to determine their chemical composition. Physicochemical properties and chemical compositions of water extracts obtained from the investigated waste and groundwater in the vicinity of the dumping ground were analyzed. Due to the fire hazard resulting from the natural oxidation process of chiefly carbonaceous matter and pyrite, the thermal condition of the dumping ground was assessed. The results of the obtained tests confirmed the slight impact of mining waste deposited on the Przezchlebie dumping ground on the environment. The chemical composition, low radioactive activity of waste itself and the results of water extract tests referred to the permissible values according to the Polish Journal of Laws allow for multi-directional waste management. Due to the significant carbon content, the risk of self-ignition poses a significant threat on the dumping ground. Re-mining of the dumping ground and the recovery of raw materials, including coal contained in waste, will eliminate the risk of fire, allowing for a wider use of waste and, at the same time, will allow for other benefits, e.g. in the form of financial resources and the possibility of managing the dumping ground area.
PL
Kopalniom w zagłębiach węglowych i na świecie towarzyszy duża liczba zwałowisk odpadów powęglowych. W Polsce znajduje się około 250 tego typu obiektów, ale są kraje, w których ta liczba jest jeszcze większa. W artykule jedno z największych miejsc zdeponowania odpadów wydobywczych i energetycznych w GZW, jakim jest zwałowisko Przezchlebie, rozpatruje się jako wtórne złoże surowców. Dokonano oceny odpadów wydobywczych zgromadzonych na zwałowisku Przezchlebie pod kątem oddziaływania na środowisko i możliwości ich wykorzystania. Próbki odpadów górniczych poddano badaniom w celu określenia ich składu chemicznego. Wykonano badania własności fizykochemicznych i składu chemicznego wyciągów wodnych uzyskanych z badanych odpadów oraz wód podziemnych znajdujących się w sąsiedztwie zwałowiska. Ze względu na zagrożenie pożarowe wynikające z naturalnego procesu utleniania głównie substancji węglowej i pirytu dokonano oceny stanu termicznego zwałowiska. Wyniki uzyskanych badań potwierdziły nieznaczny wpływ odpadów górniczych zdeponowanych na zwałowisku Przezchlebie na środowisko. Skład chemiczny, niska aktywność promieniotwórcza samych odpadów oraz wyniki badań wyciągów wodnych pozwalają na wielokierunkowe zagospodarowanie odpadów. Ze względu na znaczącą zawartość substancji węglowej (do 13%) istotnym zagrożeniem występującym na zwałowisku jest ryzyko samozapłonu. Reeksploatacja zwałowiska i odzysk surowców, w tym węgla zawartego w odpadach, zredukuje zagrożenie pożarowe, pozwoli na szersze wykorzystanie odpadów, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie innych korzyści np. w postaci środków finansowych i możliwości zagospodarowania terenu zwałowiska.
PL
Na podstawie wstępnych prób przeprowadzonych na dobezpieczonych ogranicznikach przepięć stwierdzono, że aparaty elektryczne użyte do tego celu nie zawsze spełniają swoją rolę. Dotyczy to zarówno wyłączników nadprądowch oraz bezpieczników topikowych. Szersze rozważania teoretyczne oraz badania laboratoryjne muszą być przeprowadzone w celu wyjaśnienia tego problemu. Niniejszy komunikat z wybranych prób ma na celu zasygnalizowanie wagi problemu.
EN
On the basis of preliminary tests conducted on well protected surge protection devices (SPD) it was established that the circuit breakers used for this purpose do not always fulfll their task. This applies to both circuit breakers and fuses. More thorough theoretical considerations and laboratory tests must be carried out to explain this problem. This conclusion drownfrom from selected attempts is intended to indicate the grvity of the problem.
14
Content available remote Risk of Fire Due to Improper Protection of Low Voltage SPD
EN
On the basis of preliminary tests conducted on well protected surge protection devices (SPD) it was established that the circuit breakers used for this purpose do not always fulfll their task. This applies to both circuit breakers and fuses. More thorough theoretical considerations and laboratory tests must be carried out to explain this problem. This conclusion drownfrom from selected attempts is intended to indicate the grvity of the problem.
PL
Na podstawie wstępnych prób przeprowadzonych na dobezpieczonych ogranicznikach przepięć stwierdzono, że aparaty elektryczne użyte do tego celu nie zawsze spełniają swoją rolę. Dotyczy to zarówno wyłączników nadprądowch oraz bezpieczników topikowych. Szersze rozważania teoretyczne oraz badania laboratoryjne muszą być przeprowadzone w celu wyjaśnienia tego problemu. Niniejszy komunikat z wybranych prób ma na celu zasygnalizowanie wagi problemu.
PL
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę występowania pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na terenie Warszawy na podstawie danych z lat 2012–2016. W pracy wskazano również prawdopodobne przyczyny powstawania pożarów, które zakwalifikowano do trzech grup oraz przedstawiono sposób pozyskiwania danych z programu SWD-ST. Celem artykułu jest wskazanie pożarów budynków mieszkalnych jako największe zagrożenie pożarowe dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy, przy jednocześnie najmniejszych wymaganiach im stawianych w zakresie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.
EN
The paper presents the description of the internal fires occurrence in single and multi-family residential buildings in Warsaw based on the data from 2012–2016. In addition the paper identifies the possible causes of fires, which were classified into three groups, in addition the method of obtaining the data from the SWD- -ST program was presented. The purpose of the article is to indicate, on one hand, the fires of residential buildings as the biggest fire hazard for the life and health of Warsaw residents, and on the other, to show the smallest requirements for the equipment concerning the fire safety systems.
PL
W artykule omówiono ogólne sposoby opóźniania spalania. Scharakteryzowano mechanizm oddziaływania antypirenów. Dokonano przeglądu głównych grup dodatków inhibitujących palność, ich wady, zalety oraz perspektywy stosowania. Podano ogólne kierunki badań nad uniepalniaczami.
EN
The article discusses the general principles of delaying combustion, depicts flame retardants with a physical influence on the combustion of polymers and anti-pyrolines with a chemical effect on the course of combustion of polymers. An overview of the main groups of fire-retarding additives, their advantages, disadvantages and application perspectives is provided. General directions and the review of research on flame retardants have been presented.
PL
Od czasu wejścia w życie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. tj. od roku 2011, wprowadzane są do obrotu prawnego przepisy wykonawcze do tej ustawy. Jedno z najważniejszych rozporządzeń wynikających z zapisów ustawy, rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r. Ta sama data dotyczy również wejścia w życie innego rozporządzenia, również ścisłe związanego z ruchem zakładów górniczych - rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Zagadnienia i uregulowania objęte nowymi rozporządzeniami były dotychczas zawarte w obowiązujących wiele lat rozporządzeniach Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Choć wiele zapisów poprzednich uregulowań nie zmieniło swojego brzmienia, pojawiły się w obecnych uregulowaniach zapisy nowe lub takie, które w zasadniczy sposób zmieniają wymagania wobec przedsiębiorców. W artykule podjęto próbę przeanalizowania najistotniejszych zmian zawartych w nowych przepisach, w odniesieniu do profilaktyki zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych. Analizą objęto zagrożenia tąpaniami, metanowe i pożarowe - występujące powszechnie w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz - w przypadku zagrożenia tąpaniami - wydobywających rudy miedzi. Generalną cechą charakteryzującą wprowadzone zmiany jest zwiększenie kompetencji – a w ślad za tym również odpowiedzialności - kierownika ruchu zakładu górniczego. Przykładem może być tryb sporządzania i zatwierdzania kompleksowych projektów eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami. Projekty te musiały uprzednio uzyskać pozytywna opinię specjalnej komisji powołanej przez Prezesa WUG, obecnie dokument ten staje się obowiązujący po zatwierdzeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Dostosowanie się przedsiębiorców do nowego brzmienia przepisów górniczych nie następuje natychmiastowo. Ważne jest by proces ten byt możliwie krótki, a pojawiające się wątpliwości w zakresie interpretacji poszczególnych przepisów były możliwie szybko wyjaśniane. Ważna jest w tym procesie rola organów nadzoru górniczego oraz ich współpraca i dialog z przedsiębiorcami.
EN
Since the introduction of the new Geological and Mining Law, i.e. since 2011, secondary legislation to this law has been gradually implemented. One of the most important ordinances pertaining to this act, i.e. the ordinance of the Minister of Energy on the detailed requirements for the operation of underground mining facilities, put into force on July 1.2017. Another ordinance referring to the operation of mining facilities - the ordinance of the Minister of the Environment on natural risks in mining facilities, also put into force on that day. The issues governed by these new ordinances have so far been included in other effective ordinances of the Minister of the Economy and the Minister of the Interior and Administration. Although many of the previous regulations have not changed, new provisions or provisions which fundamentally changed the requ¬irements applicable to the business sector have emerged. This paper analyses the most significant changes brought by the new regulations, with reference to the prevention of natural hazards attributable to the operation of underground mining facilities. The analysis covers rock burst, methane and fire threats - commonly occurring in hard coal mines and - in the case of the rock burst threat - in copper ore mines. The main feature that characterizes the changes implemented is broadening the competences, and thus increasing the responsibilities of a mining facility maintenance officer. To exemplify this let us consider the procedure for drawing up and approving comprehensive projects concerning the mining of deposits prone to rock bursts. Prior to the implementation of the new laws, such projects were approved by the special board appointed by the President of the State Mining Authority. Now. a project like this becomes effective after it is approved by the maintenance officer of a mining facility. Companies will need some time to adapt to these new mining regulations. It is therefore important to accelerate this process and to have any possible doubts regarding the interpretation of specific regulations resolved as soon as possible. Hence the important role of mining supervision authorities and their cooperation and dialogue with the business sector in streamlining this process.
PL
Pożary lasów przyczyniają się do powstawania szkodliwych, a także długotrwałych zmian w ekosystemach roślinnych. Prowadzą również do zmian w atmosferze na skutek emisji GHG (greenhause gas - gaz cieplarniany), powstających podczas procesu spalania, będących jedną z przyczyn efektu cieplarnianego. W Polsce w dalszym ciągu odnotowuje się wzrost liczby pożarów lasu, jak również powierzchni spalonej. Czynniki meteorologiczne, które sprzyjają powstawaniu zagrożenia pożarowego, rzutują na poziom wilgotności palnych materiałów leśnych, co może prowadzić do zapoczątkowania procesu spalania oraz możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęto problematykę wpływu wybranych właściwości dwóch gatunków drzewostanu, tj. sosny i brzozy na zagrożenie pożarowe.
EN
Forest fires contribute to the formation of harmful as well as long-term changes in the plant ecosystems. They also lead to changes in atmosphere, due to emission of GHG, generated during the combustion process, which are one of the cause of greenhouse effect. In Poland the number of forest fires still increases, as well as burned surface area. Meteorological factors that favor uprising of fire hazard, affect the humidity level of combustible forest materials, which may lead to the initiation of the combustion process and the possibility of fire spreading. Taking the above into consideration, the problems of the influence of selected properties of two species of a forest stand, i.e. pine and birch, on the fire hazard were addressed.
19
Content available remote Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych
PL
W artykule opisano możliwe zagrożenia pożarowe występujące w silosach o przeznaczeniu rolniczym, a także podstawowe sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Ponadto omówiono polskie wymagania, jakie muszą spełnić tego typu budowle oraz przedstawiono możliwe sposoby obliczeniowe i badawcze ich weryfikacji, w tym pierwsze w świecie badanie odporności ogniowej silosu przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego przeprowadzone przez ITB. W artykule skupiono się na silosach wykonywanych z blachy stalowej.
EN
The article describes possible fire hazards present in silos for agricultural purposes and basic preventive methods. Moreover, Polish requirements for such structures and possible calculation and experimental methods for their verification are discussed, including first external fire test of a silo carried over by ITB. The focus in the paper is on the silos made of steel sheet.
PL
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. O poziomie bezpieczeństwa pożarowego decyduje m.in. jakość materiałów budowlanych, a także jakość i poziom zabezpieczenia instalacji elektroenergetycznej. Ograniczniki przepięć odgrywają istotną rolę w instalacjach elektroenergetycznych. Ich zadaniem jest ochrona przed przepięciami w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Mogą one stwarzać zagrożenie pożarowe lub wybuchowe wskutek przepływu prądu następczego pojawiającego się bezpośrednio po wystąpieniu przepięcia. Tak sytuacja będzie miała miejsce, gdy nieprawidłowo zostanie dobrane zabezpieczenie poprzedzające lub/i ogranicznik zostanie przyłączony do głównego toru zasilającego przewodem o zbyt małym przekroju. W artykule autorzy prezentują charakterystykę dwóch stosowanych ograniczników: iskiernikowych i warystorowych, a także wytyczne do ich prawidłowego doboru.
EN
Appropriate level of fire safety is one of the most important requirements for present-day buildings. There are plenty of technical conditions to be fulfilled during the design stage. Among factors influencing fire safety, the following should be mentioned: the quality of construction materials, but also the quality and level of electric installation protection. Lightning arresters play a significant role in the electric installation protection concept. Their role is to protect both electrical and electronic devices from too high voltage. On the other had, they might pose fire and explosion danger, as high current will flow through the arrester immediately after the overvoltage. This situation will take place, if the arrester circuit has been inappropriately designed by using not proper devices, or using wires of too low cross section, especially if the arrester was connected to main power supply. The article presents the characteristics of two commonly used lightning arresters: varistor-based and spark gap, as well as the guidelines of their appropriate design.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.