Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  study
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule zostanie omówiony wpływ temperatur pożarowych na najważniejszy kompozyt cementowy, jakim jest beton. Badania własne wykazały, że uszkodzenia powstałe w stadium początkowego twardnienia kompozytów cementowych przed użytkowaniem, jak i w jego trakcie, propagują pod wpływem wysokich temperatur i wpływają na właściwości fizykochemiczne, strukturalne oraz mechaniczne tych kompozytów, a ich wielkość może być oceniana za pomocą krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC, który jest miarą odporności na pękanie.
EN
The aim of this article is to discuss the effect of fire temperatures on the most important cement composite, which is concrete. The author’s research has indicated that damage caused at the stage of initial hardening of cement composites before and during their use, propagates at high temperatures and affects the physicochemical, structural and mechanical properties of these composites, whereas their size can be assessed using the critical stress intensity factor KIC, which constitutes a measure of resistance to cracking.
PL
Po utworzeniu w 1919 roku Akademii Górniczej w Krakowie podjęte zostały badania geologiczne związane z działalnością górniczą w Zakładzie Geologii Stosowanej pod kierunkiem Karola Bohdanowicza. Zakład Geologii Stosowanej przekształcono w 1953 roku w Katedrę Geologii Kopalnianej, której długoletnim kierownikiem został Profesor Roman Krajewski, twórca nowoczesnej polskiej szkoły geologii górniczej. Początkowo wiodąca tematyka badań geologii złóż poszerzona została o zagadnienia metodyki ich rozpoznawania, opróbowania, szacowania zasobów, uwarunkowań geologiczno-górniczych eksploatacji, w szczególności warunków hydrogeologicznych i inżyniersko-geologicznych. Rosnąca rola problematyki hydrogeologicznej w związku z budową nowych kopalń spowodowała wyodrębnienie Katedry Hydrogeologii, a później utworzenie Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej z Zakładem Geologii Kopalnianej. W 1994 roku powrócono do „historycznej” nazwy Katedry Geologii Kopalnianej. Z początkiem 2006 roku wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne z zakresu nauki o złożach kopalin stałych i geologii górniczej połączono i w roku 2007 utworzono Katedrę Geologii Złożowej i Górniczej. Po wyodrębnieniu hydrogeologii i geologii inżynierskiej Geologia kopalniana (górnicza) jest rozumiana jako obszar badań dotyczących rozpoznawania złóż i ich badania na potrzeby górnicze. Przedmiotem badań są: zmienność złóż i wykorzystanie metod geostatystycznych w ich dokumentowaniu, metodyka rozpoznawania złóż, opróbowania, szacowanie zasobów.
EN
At the AGH (Mining University) in Kraków founded in 1919 the mining geological researches were initiated at the Applied Geology Department, headed by professor Karol Bohdanowicz. In 1953 the Applied Geology Department was reorganized and the new Mining Geology Department formed, headed by professor Roman Krajewski founder of modern school of mining geology in Poland. The geology of mineral deposits was the main preliminary field of research. The further research were focused on methodology of exploration, sampling, resources evaluation and geological factors affecting mining. The increasing importance of hydrogeology and geotechnical problems in new deep underground and opencast mines provokes formation of separate Department of Hydrogeology and afterwards Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, with Mining Geology Division. In 1994 the separate Mining Geology Department was restituted, and in 2007 after reorganization the joint Department of Mineral Deposits and Mining Geology was formed. The mining geological geology researches are focused on variability of mineral, coal and industrial rock deposits, methodology of exploration, sampling, resources evaluation and application of geostaistical methods.
EN
The article evaluates the ecological and economic indicators of selected types of locomotives used on railway lines in Poland. Rail vehicles are characterized by lower emissivity and energy consumption in comparison to the majority of currently used means of transport, which translates into higher ecological efficiency of the transport system in the scale of the whole country. The share of rail transport in overall transport in Poland and its development are limited by several aspects related to the costs of purchase and exploitation of vehicles, infrastructure and the availability of new technologies. The article presents the results of measurements carried out on 15 units of the ST44 locomotive with varying degrees of technical wear, and thus representing a wide range of technical states of this type of vehicles operated on Polish railroads. The tests have shown the impact of the degree of technical wear of a diesel locomotive both on the level of exhaust emissions as well as the fuel consumption value.
PL
W artykule dokonano oceny wskaźników ekologicznych oraz ekonomicznych wybranych typów lokomotyw użytkowanych na liniach kolejowych w Polsce. Pojazdy szynowe charakteryzują się niższą emisyjnością i energochłonnością w porównaniu do większości stosowanych obecnie środków transportu, co przekłada się na większą wydajność systemu transportu w skali całego kraju. Udział transportu szynowego w transporcie w Polsce i jego rozwój jest ograniczony kilkoma aspektami związanymi z kosztami zakupu i eksploatacji pojazdów, infrastruktury oraz dostępnością nowych technologii. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na 15 lokomotywach ST44 o różnym stopniu zużycia technicznego. Tym samym reprezentowały one duże zróżnicowanie stanów technicznych tego typu pojazdów eksploatowanych na polskich szlakach kolejowych. Badania wykazały wpływ stopnia zużycia technicznego lokomotywy spalinowej, zarówno na poziom emisji związków toksycznych, jak i wielkość zużycia paliwa.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania narzędzi programistycznych typu OpenSource do budowy stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badań elementów układów działających w standardzie IEC 61850. Przedstawione zostały elementy składowe takiego stanowiska umożliwiające zapoznanie się z możliwościami w zakresie zastosowania algorytmów pomiarowych i systemów komunikacji.
EN
Concept of using OpenSource software development tools to build a laboratory station designed for testing IEC 61850 standard circuit components is presented. The components of such a station allowing to familiarize with the possibilities of using measurement algorithms and communication systems are also presented.
PL
Badano koagulację objętościową zawiesiny bentonitowej. Prace obejmowały zbadanie zawiesiny pod kątem uziarnienia, składu chemicznego i fazowego oraz zależności pomiędzy stężeniem zawiesiny a mętnością. Wyznaczono zależność dawki koagulantu od stężenia zawiesiny, co może pomóc przy określeniu wartości dawki progowej koagulantu podczas badania procesu koagulacji lub projektowania wysokowydajnych urządzeń sedymentacyjnych dla zawiesin podobnego pochodzenia w procesie uzdatniania wody.
EN
Bentonite suspensions were sepd. by sedimentation after addn. of com. coagulants. Particle size distribution, chem. and phase compns. were detd. Relationships between concn. of the solids in suspension and its turbidity and between coagulant dose and the concn. were established to improve the coagulation process and to design the high–performance sedimentation equipment.
PL
Przeprowadzono serię badań na obiekcie rzeczywistym w zakresie zastosowania wodorowęglanu sodu w procesie suchego oczyszczania spalin powstających w wyniku spalania węgla kamiennego. Zbadano skuteczność sorbentu w reakcjach z substancjami kwasotwórczymi, którą wyrażono stopniem neutralizacji SO₂ i HCl w funkcji współczynnika stechiometrycznego reakcji oraz temperatury spalin, a także przeprowadzono analizę chemiczną składu produktów reakcji. Przeanalizowano parametry konstrukcyjne i procesowe instalacji oczyszczania spalin mające wpływ na przebieg sorpcji.
EN
NaHCO₃ was used as a solid sorbent for removing SO₂ and HCl from flue gas in a coal fired power plant under operation. The SO₂ and HCl neutralization degrees reached 81% und 98%, resp., under industrial conditions.
PL
Omówiono zagadnienia technicznego monitorowania konstrukcji budynków o szkielecie stalowych. Szczególną uwagę poświęcono metodom wykorzystującym pomiary przemieszczeń, stosowanym w monitorowaniu stalowych konstrukcji hal wielkopowierzchniowych. Przedstawiono prototypową instalację systemu monitoringu konstrukcji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
EN
The paper discuses issues related to technical monitoring of skeletal steel structures. In particular, the attention has been paid to the methods used for monitoring of steel large-roof hall structures using displacement measurements. The prototype installation of the monitoring system for the large-roof hall structure of a commercial building was presented.
EN
Works intended to launch Spatial Management courses in Poland were initiated in the late 1980s and early ‚90s by the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań and the Chair of Physical Planning of the Wrocław University of Technology. They ended successfully in 1995 when the Central Council of Higher Education put spatial management on the list of directions of study. This article seeks to present the genesis of and changes in Spatial Management courses conducted at Adam Mickiewicz University in Poznań since 1991, i.e. over the last 25 years. It consists of two basic parts. The first presents changes in the education syllabus and in the number of students and graduates. Part two describes novel spatial management specialities offered as part of consolidated master studies as well as 1st and 2nd-order studies at AMU in Poznań. They include: (1) Development and Renewal of Urban and Rural Areas at Collegium Polonicum in Słubice, (2) Regional Development, and (3) Protection of European Cultural Goods.
PL
W artykule przedstawiony został problem dokładności pomiarów przemieszczenia w laboratoryjnych badaniach dynamicznych z użyciem różnych typów czujników. Przeanalizowano trzy typy czujników mierzących ugięcie szyny, czujnik laserowy, magneto-indukcyjny oraz wiroprądowy. Wyniki uzyskane za pomocą poszczególnych czujników porównywano miedzy sobą oraz z wzorcowym wymuszeniem kinematycznym zrealizowanym za pomocą serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej. Ponadto przedstawiono wynik całkowania rzeczywistego sygnału przyspieszeń szyny w celu uzyskania wykresów ugięć. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów i tabel. Stwierdzono, że najlepszą zgodność z sygnałem generowanym przez maszynę wytrzymałościową uzyskał czujnik magneto indukcyjny. W zakresie całowania sygnału przyspieszeń pionowych szyny w celu uzyskania ugięć szyny stwierdzono możliwość stworzenia odpowiedniej metody pomiarowej. Jednakże na obecnym etapie nie może być ona jeszcze zastosowana jako rutynowa metoda pomiarowa, gdyż jej skuteczność wynosi ok. 20%. Autorzy pracują nad jej udoskonaleniem.
EN
In the paper the problem of accuracy of rail displacement sensors is discussed. The sensors were tested in laboratory conditions using a hydraulic press as the template for cinematically enforced displacement. The measured displacements (up to 30Hz) were compared with one another and the most promising sensor was chosen. In the next step of the investigations, a field research was carried out in order to verify the practicality of the selected sensor (that was magnetic induction sensor). Moreover, an attempt was made to obtain a reliable rail displacement signal by double integration of the vertical rail acceleration. At the moment, however, the efficiency of the proposed method is at a level of 20%, which is not sufficient for practical routine procedures. The authors continue to work in order to refine the method and implement it into railway practice.
PL
Artykuł podejmuje problematykę roli internetu w życiu współczesnych młodych ludzi na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po przeglądzie badań na temat sposobów i motywów korzystania z internetu, przeprowadzonych dotychczas na polskich studentach przez środowiska naukowe i ośrodki badawcze, następuje omówienie badań własnych autora oraz analiza wynikających z nich wniosków.
EN
The article presents the problem of the role of Internet in the life of present-day young people taking as the example students of University of Rzeszow. After looking through the research considering the ways and motivation of using Internet carried out on Polish students by scientific and research environments, we go to the description of own research of the author and the analysis of the results coming out from the research.
11
Content available remote Wpływ modernizacji importowanych lokomotyw spalinowych na emisję zanieczyszczeń
PL
W artykule w głównej mierze przedstawiono efekty prowadzonych prac, w postaci wyników badań emisyjnych pojazdów, nad przystosowaniem sprowadzanych z zagranicy lokomotyw spalinowych starego typu do warunków ruchu na polskich liniach kolejowych (dopuszczenie do eksploatacji). W celu dokonania analizy właściwości ekologicznych pojazdów, przeprowadzono pomiary emisji spalin w warunkach stacjonarnego testu badawczego ISO 8178-F.
EN
The article mainly presents the effects of works, in the form of vehicle emission test results, in the field of adaptation imported from abroad old type diesel locomotives to the driving conditions on the Polish railway lines (entry into exploitation). In order to analyze the ecological characteristics of this type of vehicle emission measurements were carried out under steady research ISO 8178-F test.
PL
Energetyczne wykorzystanie odpadów może przynieść wiele korzyści środowiskowych przy dodatnim efekcie finansowym. Głównymi wyzwaniami technologicznymi, związanymi z przeróbką odpadów na paliwo, są: odseparowanie frakcji niepalnych oraz wysoko chlorowanych, rozdrobnienie oraz homogenizacja. Wytworzone paliwo powinno charakteryzować się parametrami spełniającymi kryteria ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Technologia energetycznego wykorzystania paliwa typu SRF (Solid Recovered Fuel) determinuje wymogi dotyczące właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych paliwa, a tym samym decyduje o wyborze technologii jego przygotowania.
EN
The paper presents the results of the test of wet grinding of coal with use of electromagnetic mill. The tests were carried out in a batch system at different initial grain sizes of raw material, various coal concentrations in the feed and the various milling times. Based on the multiple regression analysis of the obtained data, it can be concluded that the efficiency of coal grinding wit use of electromagnetic mill depends on the residence time of the particles in the mill working chamber and a solid phase concentration in the feed directed to the process.
PL
Przedmiotem analizy w niniejszej pracy są drgania belki Bernoulliego-Eulera spoczywającej na podłożu inercyjnym Własowa-Leontiewa wymuszone impulsem siły. W pierwszej kolejności w referacie podano w skrócie teoretyczne podstawy dotyczące trójparametrowego, inercyjnego podłoża Własowa. Następnie przedstawiono rozwiązanie analityczne drgań sprężystej belki Bernoulliego-Eulera na takim podłożu poddanej działaniu impulsu siły. Otrzymane rozwiązanie zaprogramowano korzystając z pakietu Mathematica. Badano wpływ parametrów podłoża na ugięcia belki wywołane impulsem siły przyłożonym w środku rozpiętości belki lub w pobliżu podpory. Wyniki analizy zilustrowano graficznie przedstawiając szereg wykresów.
EN
The paper deals with vibrations of the beam resting on the inertial Vlasov-Leontiev foundation. Inertial model of foundation is defined by three parameters: k0, c0, and m0. The beam is subjected to the impulse of force. Analytical solution of the problem is presented in the paper. Forced and natural vibrations of the beam are analysed. Results presented in the figures are obtained by analytical method. Influence of several parameters to the dynamic response of the beam is analysed. Numerical examples are presented in the paper. The MATHEMATICA code was used for numerical calculations. Conclusions and several items of literature are presented in the paper also.
PL
Projekty to unikalne działania powodujące konieczność wypracowania nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. Bardzo częstą sytuacją jest brak działań zmierzających do wykorzystania tak zdobytej wiedzy do udoskonalania własnej organizacji. W artykule zaprezentowane zostały zasady wykorzystania nowej wiedzy, proponowane przez cztery najpopularniejsze systemy zarządzania projektami lub zespołami projektowymi, poparte przypadkami ilustrującymi stosowanie (lub nie) tych zasad i ich efekty dla organizacji.
EN
Projects are unique actions that will need to develop new technical or organizational. A very common situation is the lack of efforts to use such knowledge to improve their own organization. The paper presented the principle of the proposed use of the new knowledge provided for the four most popular project management systems and project teams supported by the cases illustrating the use (or not) of these rules and their effects on the organization.
PL
Badanie sprawności technicznej pojazdów jednośladowych na stacjach diagnostycznych ma ograniczony zakres. Praktycznie nie przeprowadza się badania zawieszenia tych pojazdów. Jego sprawność wpływa na wiele czynników zarówno związanych z bezpieczeństwem jak i komfortem jazdy motocyklem. Niektóre z tych czynników przedstawiono w pierwszej części artykułu. W związku z powyższym zaproponowano idee stanowiska do badania elementów zawieszenia motocykla, takich jak amortyzatory, sprężyny, resory oraz ich zespoły. Stanowisko składa się z dwóch zasadniczych części: elektromechanicznej, symulującej ruch pojazdu oraz części pomiarowej. Pierwsza z nich to rama, w której zamocowano 3-fazowy silnik z przekładnią-reduktorem oraz układem mimośrodowym wy-muszającym ruch posuwisto-zwrotny. Częstość ruchu zmieniana jest za pomocą falownika. Druga część pomiarowa stanowiska, to czujniki do rejestracji sygnałów siły działającej na badany element oraz prędkości ruchu odpowied-nich jego części. Pomiary po odpowiednim kondycjonowaniu, dokonanym za pomocą modułu wejściowego mostka tensometrycznego oraz modułu wejściowego sygnałów przyspieszenia firmy National Instruments, rejestruje i analizuje odpowiednio skonfigurowane środowisko LabWiev. Dzięki pomiarom na stanowisku, można regulować, diagnozować i wnioskować o stanie zawieszenia pojazdu jednośladowego.
EN
Examination of motorcycles conducted by a motor vehicle inspection station in order to check they meet a minimum technical standard is limited. The bike’s suspension is not inspected practically. The suspension’s technical functionality influences many factors related to safety standards and driving comfort. Some of the factors are presented in the first part of article. Consider that mentioned above, the test stand for motorcycle suspension parts examination, such as dampers, mainsprings, springs and these parts ensembles, is suggested. The stand is built of two main constitu-ents: the electrometrical, which simulates motorcycle movement and the measuring one. First of them consists of the steel frame, where three-phase electric motor together with torque converter and the eccentric delivering back-and-forth motion, is mounted. The frequency of this motion is controlled by a variable frequency drive. Second constituent, the measuring one is con-sisted of sensors, which the first of them detects a force acting on suspension element and the second detects a velocity of proper parts. The measurements, after signals conditioning using the National Instruments strain gage input module and accelerometer input module, are recorded and analysed in LabWiev software. Basing on the results of measurements, it is possible to tune, diagnose and predict a technical condition of the motorcycle suspension.
EN
VMS signs (variable message sign) as compared to conventional signs (horizontal and vertical) are a relatively new solution. The practice of using this type of solutions of traffic is shorter than 60 years [8,9,11]. A small number of VMS on the road network is primarily due attention to the cost of their installation and maintenance. These signs also characterized by a relatively narrow catalog of solutions. In the coming two decades, these signs may, however, gain in importance because of the two basic properties: the ability to display variable message and high dynamics of change that message. This paper presents a research method of VMS signs perception. It is based on tests in laboratory conditions using the large video screen, Eye-tracking glasses (ET) and recording response to the content of the VMS sign. Action recorder is based on a touch tablet. The aim of the study is to determine possible changes in law regulations for the provision of VMS. At the moment, according to the authors, these regulations are not sufficient [11]. In view of globalization, should aim to eliminate signs and local content in favor of content widely recognized and accepted. They are not developed strict standards in terms of strategy of display VMS signs and their location depending of the characteristics of the local traffic. Many issues require solutions for VMS signs, because as the proposed methodology seems right.
PL
Znaki VMS (ang. variable message sign), w stosunku do znaków klasycznych (poziomych i pionowych) są rozwiązaniem stosunkowo nowym. Praktyka stosowania tego typu rozwiązań organizacji ruchu nie jest dłuższa niż 60 lat. Słabe jest nasycenie sieci drogowej tego typu znakami, przede wszystkim z uwagi na koszt ich instalacji oraz utrzymania. Znaki te również cechują się stosunkowo skąpym katalogiem wariantów rozwiązań. W nadchodzących dwóch dekadach znaki te mogą jednak zyskać na znaczeniu z uwagi na dwie podstawowe ich cechy: możliwość wyświetlania zmiennej treści oraz dużą dynamikę zmian tych treści. Zwłaszcza zaś rozwój wyświetlaczy energooszczędnych może sprzyjać zwiększeniu ich popularności. Ekspansję tych znaków w sieci drogowej widać już w chwili obecnej, głównie na sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym oraz drogach głównych w aglomeracjach. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje metodyki analizy percepcji treści znaków VMS. Oparta ona została o testy w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem układu telebimu, okularów eyetrackingowych (ET) oraz rejestratora reakcji (percepcji) na treść znaku VMS. Działanie rejestratora oparto o tablet dotykowy. Celem badań jest określenie możliwych zmian w regulacjach prawnych dotyczących znaków VMS. W tej chwili te regulacje zdaniem autorów nie są dostateczne. Z uwagi na globalizacje, dążyć należy do eliminacji znaków i treści miejscowych na korzyść treści szeroko rozpoznawanych i akceptowanych. Nie są opracowane ścisłe standardy w zakresie strategii wyświetlania znaków oraz miejsca ich posadowienia z uwagi na parametry miejscowego ruchu drogowego. Wiele zagadnień wymaga rozwiązania w zakresie znaków VMS, z uwagi, na co proponowana metodyka wydaje się zasadna.
PL
Przedstawiono wyniki badań zespolonych belek żelbetowych ze stykiem usytuowanym między środnikiem a półką. Zbadano 3 serie belek różniących się sposobem ukształtowania styku. Przeanalizowano uzyskane siły niszczące, rodzaj zniszczenia, obrazy zarysowania, ugięcia i przemieszczenia na czole elementów. Ponadto obliczono teoretyczne siły, przy których następuje zarysowanie styku, oraz nośność styku według metody fib Model Code 2010 i porównano je z wynikami badań.
EN
In this paper the investigation of concrete composite beams with the interface between the flange and the web are presented. There were 3 series of beams with the variously prepared interface. The ultimate load, failure type, cracks pattern, deflection and displacement on beams front are shown and analysed. Moreover, the theoretical values of the force causing the interface cracking and the interface capacity are calculated according to the fib Model Code 2010 method. These values and test results are compared.
18
Content available remote Drawing as a lesson from the built heritage
EN
The notion of drawing skills that an architect shall be equipped with has several aspects. First of all, drawing can be used as an instrument for learning the principles of defining space, its scale, composition and architectural detail. Sketches and studies of existing buildings help an architect understand the way they were assembled. These drawings represent, therefore, a compulsory phase in building up one’s skills as an architect. Such is the goal of the outdoor drawing, considered as an important teaching method since the 17th century, when the French king Louis XIV founded the Prix de Rome. This drawing scholarship has endured till the 20th century and is still being imitated in other lands, giving students a possibility to gain knowledge directly from the greatest works of architecture.
PL
Na warsztat rysunkowy architekta składa się kilka jego rodzajów. Przede wszystkim jest to rysunek służący uczeniu się prawideł kształtowania przestrzeni, jej skali, zasad kompozycji oraz tworzenia detalu. Szkice odręczne oraz studia istniejących budowli służą architektowi jako środek pozyskania wiedzy o tym, jak zostały one zbudowane. Rysunki te stanowią wobec tego niezbędny element w budowaniu warsztatu pracy projektanta. Taki jest cel rysowania w terenie, uznany za ważną metodę nauczania dla architektów już w XVII-tym wieku, kiedy król francuski Ludwik XIV ufundował nagrodę Prix de Rome. To stypendium rysunkowe przetrwało do XX wieku i jest nadal naśladowane w innych krajach, dając studentom możliwość zdobywania wiedzy bezpośrednio od największych dzieł architektury.
EN
In this study the process of deposition of cadmium on polycrystalline copper electrode in sulfate solution was investigated. The process of underpotential and bulk deposition was analyzed by classical electrochemical method: cyclic voltammetry(CV), anodic stripping voltammetry(ASV) and electrochemical quartz crystal microbalance(EQCM). The obtained results were compared with electrochemical impedance spectroscopy(EIS) measurements. CV, EQCM and EIS results suggest that the UPD of cadmium starts below potential −0.4 V vs Ag/AgCl. Additionally the stripping analysis indicates the formation of cadmium monolayer with different density of deposited atoms depending on the applied potential. The transition from UPD to bulk deposition occurs below potential −0,7 V.
PL
Przeprowadzono badania dotyczące procesu podpotencjałowego osadzania kadmu na polikrystalicznej elektrodzie miedzianej w roztworach siarczanowych. Zjawiska podpotencjałowego oraz nadpotencjałowego osadzania były badane z wykorzystaniem klasycznych metod elektrochemicznych: cyklicznej woltamperometrii, anodowej woltamperometrii inwersyjnej i elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej. Otrzymane rezultaty były porównane z wynikami otrzymanymi podczas badań za pomocą elektrochemicznej impedancji spektroskopowej. Na podstawie wyników zauważono, że proces podpotencjałowego osadzania kadmu na miedzi zaczyna się od potencjału −0.4 V względem elektrody Ag/AgCl. Ponadto anodowa woltamperometria inwersyjna wskazuje, że w zależności od stosowanego potencjału zmienia się gęstość upakowania atomów kadmu na miedzi w zakresie od −0.4 do −0.7 V względem elektrody Ag/AgCl. Proces nadpotencjałowego osadzania kadmu rozpoczyna się poniżej potencjału −0.7 V względem elektrody Ag/AgCl
PL
W artykule zwrócono uwagę na wzrost ratowników biorących udział w badaniach wykonanych w komorze ćwiczeń na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Analizowano wpływ wzrostu ratowników na czas ich przemieszczania się przez komorę podczas ćwiczeń. Oceniano cztery zastępy, które wyróżniały się najwyższym wzrostem wchodzących w ich skład ratowników i cztery zastępy, które cechowały się najniższym wzrostem z wszystkich 36 poddanych badaniu zastępów.
EN
The article focuses on the height of rescuers involved in the studies performed in the training gallery located at the Regional Mines Rescue Station in Bytom. The influence of the height of rescuers on their movement through the training gallery during field training was analyzed. Four teams were evaluated which were distinguished by the highest height of rescue team's members and four teams characterized by the lowest height of the team's members out of all 36 rescue teams that underwent the investigations.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.