Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  river information system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje zharmonizowane usługi informacji rzecznej RIS, w tym definicje i cele systemu, użytkowników, funkcje i kluczowe technologie. Syntetycznie prezentuje motywy wdrożenia systemu RIS w Europie i w Polsce oraz proces implementacji w Polsce. Artykuł przedstawia także analizę kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia usług RIS.
EN
The article describes harmonized River Information Services RIS, including definition and aims of the system, users, functions and key-technologies. The paper synthetically presents reasons for the implementation of RIS in Europe and in Poland. Subsequently the thesis characterize the implementation of RIS in Poland. The paper also presents the first cost/benefit analysis of the implementation of RIS.
EN
Currently there are more and more ships sailing in inland waterways so that the traditional inland shipping management information system (ISMIS) becomes relatively backward. Based on the rapidly developed new information technologies, such as wireless sensor network, Internet-of-things, cloud-computing and so on, we propose a novel design of ISMIS, which is featured by low cost, environment-friendly, cross platform, high scalability and integrity and thus can efficiently improve the inland shipping management and inland water environment.
3
Content available remote Navigation Data Transmission in the RIS System
EN
The paper presents processing and transmission navigation data in inland navigation. Data transmission of messages by ship electronic reporting in the RIS (River Information Services) system is analyzed. The principles of reporting data navigation in the RIS Management Centre are defined. Furthermore, the RIS communication architecture is analyzed. Finally, the author presented new standard – BICS 2.0 for the processing and navigation data transmission in inland navigation.
PL
Planowany w Polsce system RIS powinien udostępniać użytkownikom mapy elektroniczne na akweny znajdujące się w jego granicach. Mapy takie powinny być opracowane według obowiązujących standardów. Produkcja map jest zadaniem wieloetapowym, obejmującym pozyskanie danych, kodowanie danych, kompilację mapy oraz ich weryfikację. W artykule przedstawiono aspekty produkcji map elektronicznych, która została zrealizowana przez Akademię Morską w Szczecinie. W ramach prowadzonego projektu opracowano pierwsze w Polsce komórki map elektronicznych dla przyszłego serwisu informacyjnego RIS.
EN
The RIS system planned in Poland should provide the users with electronic charts of water bodies located within its borders. Such charts should be developed according to current standards. Production of charts is a multi-stage task, involving the acquisition of data, data coding, a compilation of charts and their verification. The paper presents aspects of the production of electronic charts, which was carried out by the Maritime Academy of Szczecin. As part of the project, the first in Poland cells of electronic charts for future RIS system were developed.
PL
W państwach Unii Europejskiej wprowadzane są na szeroką skalę systemy informacji rzecznej pozwalające sprawnie zarządzać stale rosnącym ruchem na wodach śródlądowych. Umożliwiają one również szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych ze względu na dokładną znajomość aktualnej sytuacji panującej na zarządzanym akwenie wodnym. Żegluga śródlądowa w Polsce nie posiada scentralizowanego systemu informacji pozwalającego na szybkie podejmowanie decyzji w różnego rodzaju sytuacjach występujących na szlakach żeglownych polskich rzek. Jedną z podstawowych informacji w tego typu systemach jest wiedza na temat jednostek pływających znajdujących się na zarządzanym przez służby wodne akwenie. W artykule przedstawiony zostanie zarys rzecznych systemów informacyjnych stosujących AIS (Automatic Identification System) oraz internetowy system informacji o statkach wchodzący w skład demonstratora centrum RIS (River Information Services) w Szczecinie.
EN
The European Union countries introduced on a large scale river information systems. River information systems allow to manage efficiently the ever-increasing traffic on inland waterways. Information systems know current situation on the managed water area and allow for quick response in emergency situations as well. Inland waterway transport in Poland does not have a centralized information system. The centralized information system allows for quick decisions in various situations occurring on navigable routes of the Polish rivers. One significant information in these types of systems is the knowledge of the vessels located on the area managed by the water traffic services. In the article an overview of the river information systems using AIS (Automatic Identification System) would be presented and Internet ships information system which is a part of RIS (River Information Services) center demonstrator in Szczecin.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną usług i technologii RIS w aspekcie wdrożenia systemu na dolnej Odrze. Omówiono wszystkie cztery kluczowe technologie RIS: ECDIS śródlądowy, komunikaty dla kierowników statków, elektroniczne raportowanie statków oraz system kontroli ruchu statków wskazując ich wzajemne powiązania.
EN
In this article the technical analyze of RIS services and technology on the lower Odra river RIS implementation aspect was presented. All four key technologies: Inland ECDIS, Notice to Skippers (NtS), Vessel Tracking and Tracing (VTT) and Electronic Reporting International (ERI) were described with focus on their interaction.
PL
Intencją polityki transportowej Unii Europejskiej jest rozwijanie przewozów śródlądowymi drogami wodnymi. W celu ujednolicenia systemu obsługi transportu śródlądowego, wprowadza się na terenie Unii Europejskiej zharmonozowany system informacji rzecznej RIS (River Information System). Wysoka jakość usług logistycznych transportu może być osiągnięta przy wykorzystaniu telematyki i związanych z nią najnowocześniejszych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Aby łańcuch logistyczny transportu multimodalnego działał sprawnie, statki muszą być wyposażone w odpowiednie systemy informatyczne oraz systemy łączności. W artykule przedstawiono trendy rozwojowe systemów łączności radiowej w aspekcie realizacji celów logistycznych transportu oraz bezpieczeństwa nawigacji na statkach żeglugi śródlądowej.
EN
The intention of the European Union's transport policy is the development of inland waterway transport. In order to standardize the system of inland transport service, the European Union harmonized river information system (RIS) is introduced. The high quality of logistics services can be achieved using telematics and related high-tech telecommunications and informatics. For the multimodal transport chain to operate effectively, the vessels must be equipped with adequate IT systems and communications systems. The article presents the trends of radio communication systems development in terms of achieving the objectives of transport logistics and security of navigation on inland waterways.
PL
Artykuł opisuje śródlądowe drogi wodne dolnego odcinka rzeki Odry objęte obowiązkiem wdrożenia zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS). Z uwagi na bogatą i rozległą sieć hydrograficzną dróg wodnych dolnego odcinka rzeki Odry, opisuje alternatywne szlaki żeglugowe, umożliwiające dostęp do nabrzeży i przystani szczecińskiego węzła wodnego. Artykuł prezentuje maksymalne parametry eksploatacyjne statków i zestawów, jakie są dopuszczone do żeglugi na drogach wodnych dolnego odcinka rzeki Odry oraz wielkiej wody żeglownej (WWŻ) na punktach wodowskazowych, wraz z przypisanymi im odcinkami dróg wodnych, na których żegluga automatycznie jest zamykana w momencie osiągnięcia lub przekroczenia tego stanu wody. Artykuł wskazuje także ograniczenia i utrudnienia w ruchu żeglugowym na drogach wodnych, objętych obowiązkiem wdrożenia RIS, które dzięki nowemu systemowi usługi informacji rzecznej będą łatwiejsze do zidentyfikowania i pokonania przez użytkowników dróg wodnych dolnego odcinka Odry.
EN
The article presents inland waterways of the lower section of the river Odra, subjected to the RIS directive 2005/44/EC implementation duty in Poland. The paper describes a rich and extensive hydrographic network of waterways of the Lower Odra and variety of alternative shipping routes that enable access to the wharves and harbors in the area of Szczecin Floodway System. The article presents the maximum operational performance of ships and assembled units, which are authorized navigate on the Lower Odra and on the waterways of High Navigable Water at gauge points, along with their assigned sections of the waterway on which the shipping is automatically closed when condition of water reaches or exceedes allowed limits. The article also points out to the limitations and difficulties in shipping traffic on the waterways subjected to the RIS implementation duty. It is assumed that due to the new system of river information services the hindrances on the fairway will be easier identified and overcome by the users of waterways of the lower section of the Odra.
PL
[...]Ochrona ludności i przewożonych towarów przed różnego rodzaju zagrożeniami w żegludze śródlądowej wymaga obecnie podejmowania zdecydowanych i skutecznych działań. Aby w pełni wykorzystać ten rodzaj transportu, jak ma to miejsce w państwach Europy Zachodniej, należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki. W artykule zasady oceny sytuacji geoprzestrzennej oparto na koncepcji dynamicznej, czyli zmiennej w czasie domeny trójwymiarowej. Na jej podstawie określono metody identyfi kacji zagrożenia dla jednostki śródlądowej, manewrującej na akwenie ograniczonym w trzech wymiarach.[...]
EN
The article proposes a method of modelling three-dimensional space around a target in the form of a ship, which is necessary for keeping her safety while manoeuvring in restricted inland areas. Thanks to three-dimensional domain surrounding ship virtually safe shunter area will be appointed for inland shipping. Assures she the delivery in real time of indispensable information warning before different kind the threats in inland navigation, which will assure the protection for transported population and the goods. The work also presents methods permitting using the model of space so defi ned, called dynamic threedimensional domain for estimating navigational risk in the area. The essence of methods suggested here is a systemic depiction of the vessel’s operation in the aspect of estimating her safety while manoeuvring in restricted area. The article describes the concept of the vessel’s 3D dynamic domain and presents methods of constructing it for inland vessels. Original calculation models and algorithms, using the navigators’ knowledge, permit the construction of the navigator’s decision-support system, taking consideration of both navigational safety and the economic aspect of the transport task’s realisation. The model presented will constitute a valuable decision-supporting tool and will provide all indispensable information for inland vessel traffi c management. The conception dynamic domain 3D fulfi ls the informative needs of present of management the chain of deliveries, because the avoidance the every kind of threats makes possible as well as optimum use the possibility for elastic reacting in case any deviations from prime plan of voyage.
EN
The shipping industry is moving towards electronic navigation due to greater economic benefits. The process of charts updates should be fully automatic and transparent for RJS users. Nowadays solutions require human actions in the update process. The proposed OCUM system allows secure, complete and transparent charts management. In the basie version the system can be used for charts distribution. The full version allows also keeping track of vessels charts status in supervised RlS area. The OCUM system increases vessels safety by eliminating human error in actualization process and facilitate the access to up-to-date charts.
11
Content available remote Rzeczny system informacyjny dla dolnej Odry
EN
According to EU directive River Information System should be obligatory installed for about 100 kilometers inland waters section in Poland. Currently, navigation on the mentioned section is conducted only at daytime and at a low level of safety, mainly due to the lack of the official navigational charts. Aspects of River Information System construction for lower Odra River consistent with international requirements are presented in the paper.
12
Content available remote Elektroniczne mapy nawigacyjne w rzecznych systemach informacyjnych
EN
Recently, trends of moving cargo from loaded roads and motorways to waterways and water motorways have been observed in Europe. The huge inland waterways potential is still not widely used. The lack of authorised electronic navigational charts without which navigation is possible only during day time and with low level of safety is one of basic obstacles for the use of inland waterways. According to EU directive, electronic charts in accordance with the Inland ECDIS standard should be also produced for such inland waterways like Odra (the Oder River). Several projects financed by the European Commission concerned River Information Systems (RIS) in which Inland ECDIS is the basic element. The paper presents problems of development of Electronic Navigational Charts systems for River Information Systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.