Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote System przeciwpoślizgowy MGS3 Knorr-Bremse
PL
Poniższa praca porusza zagadnienie ewolucji systemów przeciwpoślizgowych, opracowane przez firmę Knorr-Bremse i przeznaczone dla różnego typu pojazdów szynowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Pierwsza część dotyczy wprowadzenia w zagadnienie poślizgu na styku koło-szyna w pojazdach szynowych wraz zjego skutkami. Przedstawione zostają główne wymagania wynikające z norm, które system przeciwpoślizgowy powinien spełniać. Następnie przechodzimy do systemu przeciwpoślizgowego MGS2 (drugiej generacji) - powszechnie stosowanego w pojazdach szynowych na całym świecie, zasadę jego działania oraz kluczowe zagadnienia brane pod uwagę przy zastosowaniu systemu w różnych typach pojazdów szynowych. Ostatnia część wprowadza w system MGS3 - najnowszą, trzecią generację systemu przeciwpoślizgowego.
EN
The following paper deals with the evolution of the Knorr-Bremse anti-skid systems designed for various types of rail vehicles over the past several decades. The first part introduces phenomenon of slip on wheel-rail contact point in railway vehicles and shows its consequences. The main requirements for wheelspin protection system implicated by several leaflets have been listed. Afterwards document moves on to MGS2 system (second generation) - commonly used in railway vehicles over the whole world. The principle of its operation and main key issues being considered during application in various types of vehicles have been described. The last part introduces MGS3 system-the newest, third generation of wheelspin protection system.
PL
Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W artykule dokonano oceny zmian właściwości trakcyjnych na skutek zwiększania obciążenia koła, na glebie o zróżnicowanych właściwościach. Badania przeprowadzono dla opony radialnej 11.2R24, stosowano trzy poziomy obciążenia koła: 6110, 7330, 8060 N. Ocenę właściwości trakcyjnych przeprowadzono na podstawie porównania wartości siły trakcyjnej, siły uciągu, oporu przetaczania i sprawności trakcyjnej, a także wartości mocy na kole z badaną oponą. Badania wykonano w warunkach polowych, z wykorzystaniem mobilnego stanowiska agregatowanego z ciągnikiem rolniczym. Wykazano istotny wpływ stanu gleby na wszystkie analizowane parametry poza mocą traconą na poślizg. Stwierdzono również istotny wpływ zmiany obciążenia na siłę trakcyjną i jej składowe oraz składowe mocy dostarczonej do koła. Nie stwierdzono wpływu zmiany obciążenia na wartości sprawności trakcyjnej.
EN
The article presents assessment of traction properties change as a result of the increase of wheel load on soil with varied properties. Investigation was carried out for a radial tyre 11.2R24, three wheel loads were used: 6110, 7330, 8060 N. Assessment of traction properties was carried out based on the comparison of the tractive force value, towing power, rolling resistance and traction efficiency and values of power on a wheel with the investigated tyre. The research was carried out in field conditions with the use of a mobile aggregate stand with a farm tractor. Significant impact of the soil condition on all analysed parameters, except for power lost for skid, was proved. Moreover, a significant impact of load changes on the tractive force and its components and components of power supplied to a wheel were reported. No impact of load changes on tractive force values was reported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań trakcyjnych przeprowadzonych na trzech obiektach zadarnionych różniących się normą wysiewu nasion. Celem badań było porównanie zdolności trakcyjnych i strat energetycznych dwóch opon o różnej konstrukcji. Dla opisu warunków badań przeprowadzono pomiary zwięzłości, maksymalnych naprężeń ścinających oraz wilgotności gleby darniowej. Analizowano wartości osiąganych sił i sprawności trakcyjnych, wykonano również bilans energetyczny kół wyposażonych w badane opony. Wykazano, że wartości sił trakcyjnych obu kół są porównywalne, lecz generowane w odmienny sposób. W przypadku opony 36x13,5-15 nie wykazano zależności pomiędzy normą wysiewu nasion, a sprawnością trakcyjną. Oponą 400x55-22,5 można było lepiej wykorzystać cechy wytrzymałościowe podłoża i osiągnąć wyższą sprawność na obiektach o większej normie wysiewu nasion. Dla opony 36x13,5-15 wykazano większe zapotrzebowanie na moc dostarczoną do koła, więcej mocy tracono na opór przetaczania. Dla opony 400x55-22,5 do uzyskania porównywalnej z oponą 36x13,5-15 siły trakcyjnej stwierdzono mniejsze zapotrzebowanie na moc, oraz większe straty mocy na poślizg.
EN
The study presents the results of traction experiments conducted on three sodded objects differing with seeds sowing norm. The objective of the paper was to compare traction abilities and energy losses of two tyres of different structures. For description of the research conditions, measurements of compactness, maximum shear stress and the moisture of sod soil were carried out. Values of the obtained forces and traction efficiencies were analysed, energy balance of wheels equipped with the researched tyres was also conducted. It was proved that the value of traction forces of wheels were comparable, but generated in a different manner. In case of 36x13.5-15 tyre - no relations between seeds sowing and traction efficiency were proved. 400x55-22.5 tyre could be better used for strength properties of subgrade and for achieving higher efficiency on facilities with a higher norm of seeds sowing. For 36x13.5-15 tyre higher demand for power supplied to the wheel was proved; more power was lost for the rolling resistance. For 400x55-22.5 tyre in order to obtain comparable traction force as for 36x13.5-15 tyre, lower demand for power and higher losses of power for skid were reported.
PL
Praca przedstawia wyniki badań właściwości trakcyjnych ciągnika Case 7250 z ogumieniem standardowym i podwójnym na glebie gliniastej ciężkiej. Stwierdzono poprawę właściwości uciągowych, sprawności trakcyjnej oraz zmniejszenie głębokości koleiny i oporu przetaczania.
EN
The paper presents study rusults of traction properties investigation of Case 7250 tractor on heavy clay soil. Improvment of traction properties, traction efficiency and decrease depth of rut and rolling ressistance proved.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.