Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenia elektroenergetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono sposób zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie przekaźników zabezpieczeniowych, sposoby ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń lub błędami pracowników oraz przywołano użyteczne w tym zakresie normy, publikacje i grupy robocze.
EN
The article presents, how to ensure cyber-security in world of protection relays, ways of protection against unauthorized access to facilities or staff errors and useful standards, publications and working groups.
PL
W artykule przedstawiono budowę sprzętową oraz funkcjonalną różnych typów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Dla zobrazowania Ich podstawowych właściwości wykonano testy funkcji nad-prądowej czasowo-zależnej i czasowo--niezależnej dla dwóch typów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu testowego ARTES. Dokonano również oceny podstawowych właściwości tych urządzeń.
EN
The paper presents hardware construction and operational principles of different types of power system protection devices. To illustrate the basic properties of these two types of protection devices, selected tests of the definite-time current function and inverse-time overcurrent function were performed using the ARTES system. The basic properties of these devices have also been assessed.
PL
Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z zabezpieczeniami elektroenergetycznymi wymaganymi i stosowanymi w małych elektrowniach wiatrowych.
EN
The article presents selected problems related to electrical protection applied and required in small wind turbines.
PL
W artykule przedstawiono układ załączania źródeł rezerwowych w lokalnych sieciach Smart Grid. W układzie wykorzystano kontrolę rozpływu mocy poszczególnych odbiorników energii w oparciu o standard IEC 61850.
EN
In the article the feeder switching automation in local Smart Grip has been presented. The power distribution control of the each power consumer has been used. The use of the IEC 61850 standard for realization of this automation has been proposed.
EN
Paper describes requirements for presents and future systems of remote control of microprocessor protection devices with laboratory stand for testing solution based on mentioned requirements. Described subjects allow seeing the most possible way of remote control of power system substation devices development. Descriptions of common system features and telecommunication network configuration were also included.
PL
W artykule opisano wymagania dla teraźniejszych oraz przyszłych układów zdalnego nadzoru urządzeń automatyki elektroenergetycznej. Pokazano także stanowisko laboratoryjne pozwalające na testowanie nowych rozwiązań. Pokazane w artykule przykłady przedstawiają możliwe kierunki rozwoju zdalnych systemów nadzoru automatyki zabezpieczeniowej W artykule opisano również wspólne cechy wykorzystywanych systemów oraz sposoby konfiguracji sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej do wymiany danych w nowych systemach nadzoru automatyki zabezpieczeniowej.
PL
Jednym z najgroźniejszych zakłóceń występującym w systemie elektroenergetycznym są zwarcia wielkoprądowe, które jeżeli nie są szybko wyłączone, mogą doprowadzić do poważnych w skutkach awarii. W celu eliminacji zakłóceń stosuje się szybkie urządzenia do odłączenia obwodów zwartych oraz automatykę zabezpieczeniową, której zadaniem jest wykrycie, rozpoznanie oraz wyłączenie zwarcia w określonym czasie. Sprawdzenie poprawności działania algorytmów decyzyjnych zastosowanych w zabezpieczeniach elektroenergetycznych jest możliwe na drodze obliczeniowej. Dzięki wykorzystaniu programu symulacyjnego EMTP ? ATP, możliwe jest wyznaczenie przebiegów przejściowych oraz interpretacja wyników osiągniętych za pomocą modeli cyfrowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy działania algorytmów decyzyjnych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie modelu matematycznego zabezpieczeń elektroenergetycznych. Zostaną również przedstawione realizacje algorytmów pomiarowych wielkości kryterialnych i procesów decyzyjnych dla modeli zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego oraz zabezpieczenia odległościowego.
EN
One of the most dangerous disturbances occurring in the power system are short-circuit high current, which if not quickly turned off, can lead to serious consequences of failure. In order to eliminate distortions shall be quick disconnect device and compact circuit protection automatics, whose task is to detect, identify and turn off the circuit as soon as possible. Through the use the EMTP-ATP, it is possible transient determination and interpretation of results obtained using digital models. The publication will be presented the results of the analysis of decision algorithms implemented in the EMTP-ATP, which have a significant impact on the functioning of the mathematical model of power protection. It will also be presented realization algorithms for measuring the size criterion and decision-making models and the time delay overcurrent and distance protection. The above analysis requires the selection of appropriate electric quantities corresponding to the correct measurement of the amplitude of the current in case of the time delay overcurrent protection and impedance in case of distance protection.
EN
The paper discusses out-of-step protection systems such as: generator pole slip protections, out of step tripping protections, distance protections of step-up transformer, distance protections of transmission lines and transformers, power swing blocking, and special out-of-step protection. It is shown that all these protections make up a protection system, to which a setting concept uniform for the entire power system has to be applied. If a power system is inappropriately equipped with these protections, or their settings are inappropriate, they may operate unselectively, thus contributing to the development of power system blackouts. In the paper the concepts for a real power system are given for the two stages: target stage fully compliant with selectivity criteria, and transitional stage between the current and target stages.
PL
W artykule omówiono zabezpieczenia związane z kołysaniami mocy, takie jak: zabezpieczenia generatorów od poślizgu biegunów, zabezpieczenia rozcinające od pracy asynchronicznej w sieci, zabezpieczenia odległościowe bloków generator-transformator, zabezpieczenia odległościowe linii przesyłowych i transformatorów, blokady kołysaniowe, automatyka przeciwkołysaniowa. Wykazano, że zabezpieczenia te stanowią łącznie system zabezpieczeń, wobec którego musi być stosowana koncepcja nastawień, jednolita dla całego systemu elektroenergetycznego. Przy nieodpowiednim wyposażaniu systemu elektroenergetycznego w te zabezpieczenia lub ich nieodpowiednim nastawianiu mogą one działać nieselektywnie, przyczyniając się do rozwoju awarii systemowych. Podano koncepcję dla dwóch etapów: etapu docelowego, spełniającego w pełni warunki selektywności, oraz etapu przejściowego między stanem aktualnym a docelowym.
PL
Przedstawiono sposób wykorzystania programu PowerFactory do analizy zagadnień związanych z pracą zabezpieczeń w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents a method of using PowerFactory software in analysis of problems connected with operation of protective equipment in electric power system.
9
Content available remote Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie EAZ
PL
Przedstawiono najważniejsze prace z dziedziny EAZ zrealizowane w Instytucie Energetyki. Omówiono krótko prace koncepcyjno-konstrukcyjne w wyniku, których powstały urządzenia automatyki zabezpieczeniowej stosowane zastosowano w krajowej i zagranicznej elektroenergetyce. Omówiono prace naukowo-badawcze nad elektronicznymi przekładnikami prądowymi.
EN
There are presented most important tasks solved by the Institute of Power Engineering. There are short described solutions of generator and transformer protection devises constructed by Institute of Power Engineering and used in the power stations and utilities in Poland and in the other countries. There are described solutions of electronic current transformers that are solved by Institute of Power Engineering.
PL
Ciągłość dostarczania energii jest bardzo istotnym czynnikiem jakości i bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną. Odpowiednią niezawodność zasilania ważnych odbiorów, można zapewnić, stosując źródła rezerwowe włączane do pracy ręcznie lub częściej samoczynnie za pomocą urządzeń do samoczynnego załączania rezerwy SZR. W artykule zaprezentowano Automat SZR 7.A1 opracowany przez Instytut Tele- i Radiotechniczny, który przeznaczony jest do pracy w układach samoczynnego załączania rezerwy w sieciach średniego napięcia.
EN
The continuity of power supply is a major factor in electrical energy quality and safety. The suitable level of reliability of supplying major customers in electrical energy can be achieved by using manually switched backup power supply or more often by using automatic feeder change-over devices. In the article the automatic feeder change-over device, developed at ITR, had been presented. The device is intended for use in automatic power backup switching systems in medium voltage networks.
PL
Opisano urządzenia przeznaczone do pracy w małogabarytowych rozdzielnicach kopalnianych. Architektura zaprezentowanych sterowników wykorzystuje procesor sygnałowy (DSP), co pozwala na minimalizację wymiarów geometrycznych przy zachowaniu dużej funkcjonalności urządzeń. Podczas prac projektowych uwzględniono przeznaczenie urządzeń i położono szczególny nacisk na sprostanie warunkom środowiskowym, w jakich mają pracować. W zależności od konstrukcji rozdzielnic produkowane są sterowniki współpracujące z przekładnikami prądowymi bądź cewkami Rogowskiego.
EN
In the article protection devices intended for work in packed mine switchgears have been described. The architecture of presented controllers is based on a digital signal processor (DSP), which led to the minimization of geometrical dimensions with retaining large functionality of devices. During design stage the stress has been placed on adapting the devices for harsh environment conditions in which they would function. Depending on switchgears configuration the developed devices are equipped with measurement circuits working with current transformers or Rogowski coils.
PL
Przedstawiono rozwiązania zabezpieczeń różnicowych jako podstawowe zabezpieczenia transformatorów SN. Według krajowych przepisów (PN-IEC 185-A1) należy je stosować dla transformatorów o mocach znamionowych większych od 5 MVA. Omówiono sposoby unikania zbędnego działania zabezpieczenia podczas zwarć zewnętrznych (poza strefą chronioną) oraz w trakcie udarów prądu magnesującego występujących przy załączaniu transformatora lub wyłączaniu bliskich zwarć. Przedstawione realizacje oparte zostały na praktycznych rozwiązaniach opracowanych w ITR.
EN
In the article there are presented various solutions of differential protections being basic protections of medium voltage transformers. In accordance with the Polish regulations (PN-IEC 185-A1) such protections should be applied in case of transformers rated at 5 MVA and more. Methods are discussed how to avoid unnecessary operation during outer faults (outside the protected zone) and during magnetizing current strokes or during faults at small distances. Presented implementations are based on practical solutions developed at the Tele- and Radio Research Institute.
PL
Przedstawiono najnowsze rozwiązania stosowane w cyfrowych zespołach EAZ, służące poszerzeniu funkcjonalności oraz uniwersalności sterowników polowych.
EN
In the paper the latest solutions used in digital power engineering automation equipment that expand the functionality and universality of bay control devices have been presented.
PL
Najczęściej występującym zakłóceniem w pracy sieci średnich napięć są jednofazowe zwarcia z ziemią. Wykrycie zwarcia oraz selektywne szybkie jego wyłączenie stanowi jedno z podstawowych zagadnień elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Przedstawiono kryteria działania oraz sposoby realizacji zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych, praktycznie opracowane w ITR.
EN
One of the most often static's in medium voltage networks are one-phase short circuits with ground. Detection of a short circuit and its selective disabling as soon as it is possible is one of the main issues for power system automatic's protection. In the article, there were discussed standards of activities and procedures for earth fault protection. Described techniques are based on practical solutions compiled by the ITR.
PL
Opisano możliwe sposoby zabezpieczenia silników elektrycznych przed skutkami zakłóceń, jakie mogą wystąpić podczas pracy silnika. Zawarto w nim wiele wskazówek, które należy wziąć pod uwagę przy doborze zabezpieczeń oraz ich nastawianiu. Zastosowano podział zabezpieczeń ze względu na skutki, od których mają zapobiegać.
EN
The article presents the possible ways of protecting electric engines from distortions which may appear during their work. It includes a number of hints that need to be taken into account when selecting and setting the suitable protection system. The presentation of the protection system was created according to the distortions against which they are to protect.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie realizacji podstawowych kryteriów decyzyjnych elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla linii przesyłowych z przekształtnikowym układem FACTS. Zaproponowano model układu elektroenergetycznego z regulatorem UPFC zrealizowany w środowisku programowym PSCAD/EMTDC, na podstawie którego przeprowadzono badania symulacyjne procesów łączeniowych oraz zakłóceń zwarciowych. Wyniki badań wykorzystano do oceny poprawności działania wybranych kryteriów zabezpieczeniowych: odległościowego, porównawczo-prądowego oraz porównawczo-fazowego. Uzyskane wyniki stanowią istotne przesłanki do sformułowania i parametryzacji kryteriów zabezpieczenia adaptacyjnego linii w układach elektroenergetycznych z elementami FACTS.
EN
Selected aspects of power system protection (PSP) operation in arrangements, where power electronic devices are used for voltage (Var) and/or power flow control are discussed in the paper. Voltage Source Converter (VSC) based controllers are nowadays the most advanced elements of flexible AC transmission systems (FACTS). The power system model has been implemented in electromagnetic transients simulation program - PSCAD/EMTDC. As an example a power line equipped with a unified power flow controller (UPFC) is discussed in the paper and the influence of the controller on protective criteria operation in normal conditions as well as during faults in the line is shown. The influence of the controller operation upon the decision making by the most frequently applied transmission line protective criteria i.e.: distance, differential and phase-comparison has been considered.
PL
Artykuł zawiera krótką prezentację pakietu LabVIEW - możliwości, jakie stwarza oraz wprowadzenie do sposobu projektowania aplikacji. Omówiono trzy przykładowe aplikacje uzyskane za pomocą LabVIEW, związane z możliwością wykorzystania pakietu w automatyce elektroenergetycznej.
EN
The article includes a short description LabView package - opportunities, which it gives, and introduction into how to design a program. Furthermore, there are three examples of programs, which have been designed by using LabView, related to the ability of using the aforementioned package on an power system automatics.
PL
W artykule omówiono problemy związane z testowaniem urządzeń zabezpieczeniowych dla elektroenergetyki oraz przedstawiono koncepcję systemu automatycznego testowania urządzeń zabezpieczeniowych, który eliminuje niektóre problemy związane z testowaniem.
EN
In the present article there have been outlined some problems connected with testing of electronic protection devices. A concept of an automatic testing system for multifunction protection relays is presented
PL
Rozwój techniki mikroprocesorowej i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów spowodował intensywny rozwój mikroprocesorowych konstrukcji zabezpieczeń obiektów elektroenergetycznych. Mnogość opracowanych metod pomiaru wielkości kryterialnych, przy wzrastających wymaganiach w stosunku do cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych, stwarza wiele trudności w ocenie przydatności opracowanych algorytmów pomiarowych do określonego zastosowania. Istnieje szereg programów zarówno do analizy algorytmów pomiarowych jak i syntezy filtrów cyfrowych np. Matlab, Mathcad itp., jednakże wszystkie one charakteryzują się dość znaczną złożonością. Wyraźnie daje się odczuć brak prostego programu charakteryzującego się walorami dydaktycznymi.
EN
The development of microprocessor based techniques and the digital transformation of signals has caused an important development in power system protection device construction methods, based on the microprocessor technique. The huge number of the criteria value measuring methods, where the requirements demand digital protection devices, create several difficulties for the evaluation of the usefulness of the elaborated measuring algorithms for a specific objective. The subject of this paper is the presentation of a computer software package, which is a tool for the sensitive analysis of different measuring algorithms. These algorithms are applied to the measuring processes of power system protection devices.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.