Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest analiza czynników, które kształtują wykorzystanie fotogrametrii lotniczej jako jednej z geodezyjnych technik pomiarowych. Jest zapotrzebowanie na efektywną metodę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w szczególności na terenach wiejskich. Jak pokazano w artykule regulacje prawne dopuszczają stosowanie fotogrametrii dla potrzeb EGiB. Niestety dość powszechna jest opinia, wywodząca się z przeszłości, o zbyt niskiej dokładności fotogrametrii. W artykule zawarta jest polemika z tym poglądem, przedstawione są argumenty przemawiające za spełnieniem przez fotogrametrię kryteriów dokładnościowych. Natomiast jako istotniejszy wskazuje się problem niekompletności pomiaru fotogrametryczego zarówno w zakresie granic działek jak i budynków. Jako remedium na zwiększenie kompletności pomiaru budynków przedstawiono 2-etapową metodę łączącą fotogrametrię i pomiar terenowy. W konkluzji stwierdzono, że istnieją przesłanki do zwiększenia znaczenia fotogrametrii wśród metod pomiarowych, zwłaszcza w dużych projektach na terenach wiejskich.
EN
The topic of the article is the analysis of factors, which are formed the usage of aerial photogrammetry as one of surveying techniques. There is at present a high demand for rapid and cost effective method of update of cadastral maps in rural areas. As was showed in the paper the legal regulations allow the application of photogrammetry in cadaster. Unfortunately, very popular is an opinion, which is based on experience from the past, that the accuracy of photogrammetry for land surveying is not sufficient. The paper presents many arguments that the accuracy of modern, digital photogrammetry fulfills the accuracy requirements. The article indicated that the matter of applicability of photogrammetry for cadaster is too low completeness of measurements of parcel boundaries and buildings footprints. As a remedy for incompleteness of buildings measurements the paper presents a two-stage surveying method, which combines aerial photogrammetry and terrestrial measuring. Finally, it was stated that there is a perspective of granting the photogrammetry the rank of the surveying method, especially in large projects in rural areas.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie jaki wpływ na wyniki aerotriangulacji ma wprowadzenie punktów wiążących w postaci narożników dachów lub kalenic. W badaniach wykorzystano blok złożony z 40 zdjęć o GSD=10 cm, który wyrównano w kilku wariantach różniących się doborem punktów wiążących. Uzyskane wyniki dowodzą, że wybór narożników dachów lub kalenic jako punktów wiążących nie obniża dokładności wyrównania. Wniosek jest co prawda neutralny dla samej aerotriangulacji, ale ma ogromne znaczenia praktyczne. Pozwala bowiem uznać narożniki dachów, mierzone podczas aerotriangulacji, jako punkty geodezyjnej osnowy pomiarowej. Konsekwencją takiego założenia jest możliwość odniesienia terenowego pomiaru tachimetrycznego do narożników dachów, co znacznie przyspiesza pomiary konturów budynków.
EN
This paper presents the research on influence of tie points located on corners and ridges of rooftops on the process of bundle adjustment. A set of 40 aerial photographs with 10 cm GSD from ISOK project was used in the research. The bundle adjustment was calculated three times with three different sets of tie points. First one with automatically measured tie points, second with automatic tie points together with manually measured point on rooftops corners and ridges, and third one only with manually collected points on rooftops corners and ridges. Then all different solutions were compared. The results prove that the use of tie points located on corners and ridges of rooftops does not lower the accuracy of bundle adjustment solution, which achieves value about 0.5 pixel. The conclusion might seem to be of low importance from the perspective of process of bundle adjustment, but it has an utmost practical consequence. In accordance with Polish law tie points with coordinates obtained in bundle adjustment process can be used as survey network in land surveying. Typically tie points measurements adopt FBM/ABM matching. In consequence detected tie points are almost impossible to identify in the field. Furthermore automatic measurement of points located on corners and ridges of rooftops is almost an impossibility. Nevertheless, providing tie points measured manually, or collected in automatic or semi-automatic manner with a new different algorithm, could significantly help in land survey. Especially with land survey of building outlines, where measurements could be then easily tied to nearby points.
PL
Jednym z warunków zwiększenia automatyzacji zarządzania transportem intermodalnym i przewozem przesyłek z przekroczoną skrajnią ładunkową jest kodyfikacja linii kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od kilku lat prowadzi intensywne prace zmierzające do wdrożenia kodyfikacji na liniach kolejowych zarządzanych przez Spółkę. W artykule przedstawione zostały wyniki kilkuletnich badań w zakresie mobilnych systemów pomiarowych skrajni linii kolejowych oraz budowy bazy danych i implementacji kodyfikacji linii kolejowych zgodnie z przepisami zawartymi w Kartach UIC 502-2. Zaprezentowane zostały również efekty wdrożenia systemu pomiarowego oraz informatycznego systemu zarządzania procesem kodyfikacji. Głównym celem wykonanego w PKP Polskie Linie Kolejowe SA projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej” było opracowanie technologii pozyskiwania modelu przestrzennego infrastruktury pasa kolejowego na bazie pomiarów laserowych, fotogrametrycznych, GPS oraz IMU (Inertial Measurement Unit) wykonanych z mobilnej platformy pomiarowej poruszającej się po torach z prędkością do 100 km/h. Głównymi wyzwaniami projektowymi były: wybór parametrów i konfiguracji sprzętowej dla mobilnego systemu do pomiaru skrajni linii kolejowych, opracowanie systemu informatycznego zarządzania procesem kodyfikacji oraz jego funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych pomiarowych, zachowanie wymaganych dla pomiaru skrajni kolejowej dokładności systemu pomiarowego oraz optymalizacja przetwarzania terabajtowych plików obserwacyjnych. W trakcie realizacji zespół projektowy wielokrotnie weryfikował swoje pierwotne założenia. Niektóre funkcjonalności zostały dodane na podstawie uwag zgłaszanych przez użytkowników końcowych na przeprowadzonych szkoleniach. Wdrożenie systemu pomiarowego skrajni linii kolejowych jest niezbędne do utrzymania aktualnej i wydajnej bazy danych skrajni linii kolejowych. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę stworzenia systemu stacji referencyjnych pozycjonowania satelitarnego wzdłuż linii kolejowych. Niezbędna jest również ścisła współpraca z jednostkami prowadzącymi ruch kolejowy w celu zapewnienia optymalnego czasu przejazdu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na planowanie tras pomiarowych w celu uniknięcia przestojów na trasie pomiaru.
EN
One of the conditions for increasing, and, in particular, for automating management of intermodal transport and carriage of consignments with an increased loading clearance gauge is the codification of railway lines. For several years PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. has been conducting an intensive research aimed at the implementation of codification of railway lines that are managed by the Company. This paper presents results of many years of research in the field of mobile measuring systems applied for railway loading clearance gauge measurements, and in the field of establishing a database and implementing codification of railway lines in compliance with provisions included in UIC 502-2 Leaflets. Moreover, the results of implementation of the measuring system and the IT system for the codification process management are demonstrated. The main goal of the project developed by the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. and titled “Development of an Innovative Methodology and IT System of Management for the Railway Line Codification” was to work out a spatial model of railway track corridor on the basis of laser, photogrammetric, GPS, and IMU measurements made from a mobile measuring flatcar, travelling along the track with the speed of up 100 km/h. Main project challenges were as the following: selecting parameters and equipment configuration for the mobile system to measure railway loading clearance gauge, develop a computer system to manage the codification process and functionality of the system in respect of measurement data processing, maintain accuracy of the measuring system as required for railway loading clearance gauge measuring and optimise processing of observation files. In the course of the project duration, the project team has verified their original assumptions many times. Some functionalities have been added based on comments made by final users during training courses. Implementation of railway loading clearance gauge measuring system is necessary to maintain an up-to-date and effective database of railway line loading clearance gauges. Results that have been obtained show that it is needed to create a system of reference stations along railway lines. It is also necessary to be especially cautious when devising measurement routes, and to closely cooperate with units that operate and control the railway traffic in order to ensure an optimum time of ride, and to avoid stopovers on the measurement route, which might reduce the obtained measurement accuracies.
EN
The topic of the article is the analysis of regulations referring to photogrammetry, which have been in effect since the latest amendments in the Act Geodetic and Cartographic Law were introduced. Among many new rules, the four most important for regulations for photogrammetry were selected for the analysis. The largest part of analyses deals with so-called technical standards. This regulation introduces the term: geodetic photogrammetric measurement and places identical accuracy requirements as for field measurement. However, photogrammetric measurement, in this law is treated less thoroughly than other techniques. Often in this interpretation of the regulations there are different opinions between the ones who order the measurements and those who carry them out. The article shows which regulations are not satisfactorily clear and can be interpreted in different ways. Moreover, the article refers to unsatisfactory consistency between the analysed enactments. Finally, it was stated that the regulations, despite the indicated drawbacks, allow the application of photogrammetry in surveying and there is a prospect of granting photogrammetry the rank of the operation method, especially in large projects, e.g. the update of cadastral maps and land survey maps
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów dotyczących fotogrametrii, jakie obowiązują po ostatnich zmianach w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przeanalizowano cztery najważniejsze dla fotogrametrii spośród szeregu nowych przepisów, jakie powstały w ostatnich latach. Najwięcej miejsca poświęcono tzw. standardom technicznym. W artykule wskazano, które przepisy są niedostateczne jasne i mogą być różnie interpretowane. W konkluzji stwierdzono, że przepisy, pomimo usterek i niepełnej harmonizacji, umożliwiają stosowanie fotogrametrii w pracach geodezyjnych i rysuje się perspektywa nadania fotogrametrii rangi metody operacyjnej, zwłaszcza w dużych projektach.
PL
Inspiracją do podjęcia tematu było ogłoszenie przygotowań do projektu Polska 3D+. Po przedstawieniu tła analizy metod modelowania przypomniano zasady modelowania budynków, narzucone przez specyfikację INSPIRE. Omówiono uwarunkowania konwersji bazy danych przestrzennych 2D do 3D, na podstawie doświadczeń pozyskanych dzięki projektowi badawczemu wykonywanemu w AGH w latach 2009-2012. Badania wskazały na skaning lotniczy jako najlepsze źródło danych ale jednocześnie wykazały, że modele o wysokiej szczegółowości rozważane dla dużego obszaru mogą okazać mało wydajne dla technologii GIS. Przedstawiono systematyzację metod modelowania ze skaningu lotniczego z wyartykułowaniem zalet i wad podejścia parametrycznego i nieparametrycznego. Praca kończy się propozycją strategii modelowania w kontekście stanu georeferencyjnych baz danych w Polsce, perspektyw ich rozwoju oraz zapotrzebowania na dane przestrzenne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Zaproponowano rozwiązanie etapowe, w którym wpierw próbuje się zastosować metodę parametryczną a w przypadku niepowodzenia przechodzi się do metody nieparametrycznej, co pozwala wymodelować budynki o złożonych kształtach, ale nie gwarantuje pełnej automatyzacji. Takie postępowanie zdaniem autorów byłoby optymalne przy realizacji projektu Polska 3D+.
EN
The inspiration to undertake the subject was the announcement of preparations for project Poland 3D+. First the presentation of background analysis of modelling methods was sketched. Then the principles of buildings modelling, imposed by INSPIRE specification, were recalled. Next the conditions of conversion of 2D spatial database to 3D ones, on the basis of experience acquired thanks to the research project performed in AGH in the years 2009-2012, was discussed. The research indicated airborne scanning as the best data source but at the same time indicated that highly detailed models considered for large areas may turn out to be poorly efficient for the GIS technology. Then the systematization of modelling methods of airborne scanning, with emphasis on advantages and disadvantages of the approach model driven and date driven, was presented. The thesis is concluded with a suggestion of modelling strategy in the context of condition of geo-reference databases in Poland, prospects of their development and demand for spatial data from the social and economic point of view. A gradual solution was suggested, in which, firstly, attempts are made to apply the model driven method and in case of failure, the data driven method is applied, which enables modelling the buildings of complex shapes but does not guarantee full automation. Such a procedure, in the opinion of the authors, would be optimal at implementation of project Poland 3D+.
PL
W artykule zaprezentowano działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie budowy mobilnego systemu do pomiaru skrajni linii kolejowych oraz systemu kodyfikacji. Zaprezentowano wyniki projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej", którego głównym celem jest opracowanie modelu przestrzennego infrastruktury pasa kolejowego oraz wskazanie parametrów i konfiguracji sprzętowej dla naziemnej mobilnej platformy pomiarowej.
EN
The activities of the Polish State Railways Joint Stock Company (PKP S.A.) in the field of creation of mobile system for railway lines gauge measurement and codification system have been presented in the paper. The findings of the project "Innovative methodology and computer management system for railway lines codification" have been discussed. The aim of the project was to develop a spatial model of railway infrastructure zone and an indication of the parameters and hardware configuration for terrestrial mobile measurement platform.
EN
The goal of the paper is to present results of research that has been conducted for several years in the Department of Geoinformatics, Photogrammetry and Environmental Remote Sensing, AGH University of Science and Technology in the field of automatic modelling and texturing of objects that describe railway line clearance gauges. In the paper, the authors have presented bases of 3D modelling and texturing of objects, with particular consideration of railway clearance gauge objects. An attempt has been made at assessing possibilities of automatic and semi-automatic reconstruction of objects located in the direct vicinity of railway tracks on the basis of a point cloud from a mobile scanning obtained, together with digital images from four cameras, for the selected test railway line section on Cracow-Warsaw route. Railway objects shape construction gauge of railway lines, therefore virtual geometric model of those objects might be used for checking if railway rolling stock elements of specified dimensions can safely fit the gauge outline. A couple of programs have been tested in the framework of research (PhotoModeler Scanner, RiScan Pro, 3DReshaper) as regards their usability for modelling and texturing. In research works a previously prepared triangle model has been utilized, as well as a set of 160 images made with the use of four cameras. Additional data included camera and distortion parameters, and elements of external orientation of obtained images. The paper shows exemplary results and indicates problems originating in the course of creating models by means of point cloud vectorization. The authors' experiences show that this is a far more difficult process than stereoscopic photogrammetric model vectorization. Only an experienced operator, with a good spatial imagination, is capable of producing a correct model. That is why in majority of solutions, semi-automatic methods are applied. Those methods consist in the operator's determining of a type (or, possibly, an approximated shape) of the object to be detected, as well as its rough location, and it is the task of the algorithm to fit the object into a set area. The conducted research has demonstrated that there is no thoroughly satisfactory method (program) for automatic modelling and texturing of railway line clearance gauge. As of today, numerous projects have still to be performed in either a semi-automatic, or a manual way.
PL
W artykule podjęty jest problem automatycznego modelowania i teksturowania obiektów kształtujących skrajnię kolejową. Źródłem modelowania jest mobilny skaning laserowy, a teksturowania – zdjęcia wykonane podczas skaningu. Artykuł składa się z dwóch części: przeglądu literatury i opisu eksperymentu badawczego. Eksperyment badawczy potwierdził większość problemów artykułowanych w literaturze, wniósł także szereg nowych. Przestrzeń obiektów przytorowych była bardzo trudnym materiałem do wymodelowania i pokrycia teksturą fotograficzną, co uwypukliło problemy. W konkluzji wskazano, że główną przeszkodą w automatyzacji procesu teksturowania jest słaba jakość modeli generowanych automatycznie.
PL
Pomiar skrajni budowli linii kolejowej jest zagadnieniem bardzo praktycznym, realizowanym na całym świecie przy pomocy różnych systemów pomiarowych. Pomiar ten ma na celu głównie określenie granic przestrzeni, jakich nie może przekroczyć żaden obiekt (np. budynek), znajdujący się przy torze. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych, istniejących systemów pomiarowych służących do określenia skrajni budowli. Aktualnie pracujące systemy oparte są głównie na trzech grupach metod: fotogrametrycznej – wykorzystującej parę zdjęć, metodzie profili świetlnych zadawanych światłem lasera i rejestrowanych przez szybką kamerę cyfrową oraz metodzie bazującej na pomiarze dalmierzem laserowym lub skanerem laserowym. W systemach najbardziej zaawansowanych łączy się powyższe metody pomiarowe. W opracowaniu wykazano wady i zalety poszczególnych systemów oraz dokonano podsumowania technologicznego wykorzystanych urządzeń pomiarowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań literaturowych, aktualnie w przypadku systemów dedykowanych diagnostyce skrajni dominują najczęściej rozwiązania oparte na skanerach laserowych, pozyskujących dane w postaci profili rejestrowanych prostopadle do kierunku jazdy, wsparte ewentualnie systemami wizyjnymi. Natomiast w przypadku uniwersalnych mobilnych systemów widać wyraźną dominację wspólnych konfiguracji skanerów laserowych I kamer cyfrowych wspartych rejestracją INS/GNNS. W tych systemach pomiar obiektów jest odniesiony do globalnego układu współrzędnych, a następnie, po detekcji główek szyn, odbywa się transformacja do układu osi toru. Wstępna analiza prowadzi do wniosku, że dokładność pomiaru skrajni jest wyższa dla systemów specjalistycznych niż dla uniwersalnych.
EN
Measuring of railway structure clearances is a very practical issue, and the operation itself is performed all over the world using various measuring systems. The measurement is aimed chiefly at determining the limits of space that no structure (e.g. a building) located close to the railway track may cross. This paper provides a review of measurement systems used to determine clearance limits of railway buildings. Systems currently in use are based mainly on three groups of measuring methods: the photogrammetric method, which employs a pair of images, the method of light profiles, which are applied by the laser light and recorded by means of a high-speed digital camera, and the method based on laser radar or laser scanner (lidar) measurements. Those most advanced systems combine the above-referenced measurement methods. The paper demonstrates flaws and advantages of particular systems and provides a technological summary of measuring equipment utilized in them. It results from literature queries performed that presently, in the case of systems dedicated to railway clearance diagnostics, these are solutions based on laser scanners, which dominate most often, and which acquire data in the form of crosswise profiles that are recorded perpendicularly to the direction of travel, supported possibly by vision systems. On the other hand, in the case of universal mobile systems, one can notice a distinct domination of joint configurations of laser scanners and digital cameras, supported by INS/GNNS recording. In those systems the measurement of structures is referred to the global system of co-ordinates, and later, upon the detection of rail heads, a transformation to the rail axis arrangement takes place. The preliminary analysis leads to a conclusion that the accuracy of rail clearance measurement is higher in the case of specialised systems as compared to universal ones.
PL
W dniach od 25 sierpnia do 1 września 2012 roku odbył się w Melbourne XXII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Kongres zgromadził 1940 uczestników z 74 krajów. Zaprezentowanych zostało ogółem 1150 referatów na 238 sesjach, odbywających się w większości równolegle, po kilka w tym samym czasie. W referacie został dokonany krótki przegląd najważniejszych zagadnień przedstawionych w ramach sesji plenarnych, audytoryjnych oraz posterowych. Na podstawie materiałów konferencyjnych, rozmów z wystawcami oraz obserwacji własnych, zidentyfikowano kierunki rozwoju oraz trendy we współczesnej fotogrametrii, teledetekcji oraz geograficznych systemach informacyjnych. Tematyka referatów prezentowanych na poszczególnych sesjach była ściśle związana z zakresem merytorycznym 8. Komisji Technicznych ISPRS. Dotyczyła zarówno tradycyjnych i nowych sensorów dla pozyskiwania danych, z platform lotniczych, satelitarnych i naziemnych, jak i nowych podejść dla ich automatycznego przetwarzania, analiz i prezentacji. W referacie zwrócono uwagę na coraz większe możliwości zdalnego pozyskiwania danych źródłowych. Przykładem tego jest nowy wysokorozdzielczy system satelitarny Pleiades, wieloobiektywowa kamera Leica RCD30 Oblique z możliwością jednoczesnej rejestracji obrazów pod różnymi kątami i w różnych zakresach spektralnych, technologia UAV, kamera 3D Kinect, a także powszechnie dostępne systemy iPad oraz iPhone. Stwierdzono, że szybki rozwój coraz dokładniejszych systemów nawigacyjnych dla bezpośredniej georeferencji pozyskiwanych danych, wieloobrazowy matching, integracja danych z różnych sensorów, coraz bardziej wyrafinowane metody przetwarzania i wizualizacji dostarczają najwyższej jakości produktów, które są użyteczne w wielu zastosowaniach. W referacie, zostały przedstawione także ważniejsze informacje dotyczące działalności ISPRS w kadencji 2012-2016, które były tematem wielogodzinnych posiedzeń Generalnego Zgromadzenia (General Assembly) ISPRS.
EN
From 25 August to 1 September 2012 in Melbourne took place the XXII ISPRS Congress which accumulated 1940 participants from 74 countries. It was presented 1150 papers totality on 238 sessions, which in many cases were holding in the same time. This paper relates to the short review of most important questions introduced within the plenary sessions, oral as well as poster. On the basis of conference materials, conversations with exhibitors and own observations, the directions of the development and trends in modern photogrammetry, remote sensing and geographic information systems were identified. The subject area of papers presented on individual sessions was closely connected with content-related range of 8 ISPRS technical commissions. The conventional and new sensors for data acquired from aerial, satellite and terrestrial platforms, as well as new approach for their automatic processing, analyses and introduction were presented. In the paper more and more large possibilities for remote acquiring of the source data were showed. The new very height resolution satellite system Pleiades, multilens camera Leica RCD30 Oblique with the possibility of the simultaneous images registration with various of nadir viewing angles and in various spectral ranges, technology UAV, camera 3D Kinect, and also popularly iPad and iPhone systems were examples of this. It was affirmed that fast development of more and more accurate navigation systems for direct georeference data, multi-image matching, data integration and processing and visualization methods delivered the products which are useful in many uses. In the paper, more also important informations were introduced relating to activities of the ISPRS in cadence 2012-2016, which were the subject of sessions of the ISPRS General Assembly.
PL
W pracy poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy fotogrametria i lotniczy skaning laserowy mogą być stosowane do opracowania NMT dla celów projektowania budowlanego. Takim modelom przepisy techniczne stawiają wysokie wymagania dokładnościowe wraz z zasadą reprezentatywnego, ale ograniczonego do niezbędnego minimum, pikietowania terenu. Przeprowadzono badania dla terenu wzdłuż szlaku kolejowego, z typowym przebiegiem torowiska w nasypach lub przekopach, ze skarpami gęsto porośniętymi roślinnością, z otoczeniem rolnym lub zadrzewionym. Zarówno dane fotogrametryczne jak i dane z ALS charakteryzowały się bardzo dobrymi parametrami. Pomiar fotogrametryczny3D przeprowadzono w sposób automatyczny, następnie wykonano niezbędną korektę i uzupełnienie pikiet na drodze stereo obserwacji. Dane ALS zostały przefiltrowane metodą opartą na algorytmie aktywnego modelu TIN, przez co uzyskano podzbiór chmury punktów reprezentujący powierzchnię topograficzną terenu. Badania potwierdziły wyższą jakość modelu z ALS w stosunku do NMT z pomiaru fotogrametrycznego. Wyższość dotyczy zarówno dokładności jak i możliwości pomiaru w obszarach pokrytych roślinnością. W podsumowaniu badań stwierdzono, że ani fotogrametria ani ALS nie nadają się obecnie do produkcyjnego zastosowania w opracowaniu map do projektowania budowlanego. O ile sam pomiar ALS jest odpowiednio dokładny i wydajny, to brakuje metod automatycznej detekcji linii strukturalnych, potrzebnych do wiernego przedstawienia terenu.
EN
Photogrammetry and airborne laser scanning are basic data acquisition techniques for generation of digital terrain models used for GIS analysis. This study focuses on the question of the suitability of these DTM creation methods for construction design purposes. According to the technical regulations such models have to be highly precise and should be characterized by economical and at the same time terrain representative sampling. Comparative study has been conducted between photogrammetry and airborne laser scanning. Test area is stretched along the typical rail route with slopes covered with dense vegetation and the agricultural or wooded surroundings. Both the photogrammetric and ALS data were very good quality. The photographs were taken with a digital camera with a pixel size of 5 cm, scanning data were acquired by full-waveform laser scanner with point density of 11 pkt/m2. Automatic matching was used for 3D photogrammetric measurements followed by necessary manual checks and final points adjustment as well as additional stereoscopic point-line measurement. ALS data were filtered based on active TIN model algorithm, which resulted with a subset of the point cloud representing the topographic surface area. Studies have confirmed better quality of the ALS-based DTMs in comparison with the photogrammetry-based digital terrain models. This superiority refers to both the accuracy of modes and the measurement ability in areas covered with vegetation. ALS method provides DTM data within required accuracy of 10 cm, whereas photogrammetric method failed to deliver that level of accuracy. On the other hand it is very difficult to generate structural lines based on the ALS data, these lines are essential for accurate but not overly dense representation of the terrain. Additionally the study incorporated the impact of full-waveform scanning method on density of the terrain points in areas with varied vegetation height cover. Only 50% decrease in the point density on bushed areas was observed in comparison with opened regions. In the areas beneath the trees smaller amount of point samples were surveyed, however achieved density was at least as good as in direct measurements. Conducted studies have shown that currently neither photogrammetry nor ALS techniques are suitable for map creations needed in construction design phase. While ALS measurements itself are precise and efficient, the lack of automatic detection of structural lines from point clouds prevents the accurate representation of the surveyed areas.
15
Content available Możliwości wykorzystania stereoortofoto w GIS
PL
W pracy podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy rosnące zapotrzebowanie na dane 3D jest szansą na wykorzystanie w GIS znanej od dziesięcioleci techniki stereoortofoto. W pierwszej części krótko przedstawiono dotychczasową historię stereoortofoto oraz wskazano przyczyny spadku zainteresowania techniką. Za główną przyczyną uznano fakt, że stereoortofoto powstało w czasach fotogrametrii analogowej. Cyfrowe przetwarzanie obrazów stwarza nowe, korzystne okoliczności do ponownego zainteresowania się porzuconą przed laty techniką. W kolejnej części pracy została przedstawiona strategia działań na rzecz popularyzacji stereoortofoto. Jako warunek niezbędny tej strategii uznano użytkowanie stereoortofoto w środowisku GIS, ze wskazaniem na otwarte oprogramowanie. W konkluzji zauważono, że pomiędzy stereoortofoto i technologią GIS istnieje powiązanie synergiczne: GIS 3D potrzebuje prostej techniki wnoszącej trzeci wymiar a jednocześnie GIS jest niezbędny do nowoczesnego stosowania stereoortofoto.
EN
The paper is an attempt to find the answer for the question: is the demand for 3D data a chance to implement in GIS the old technique – stereo-orthoimage? At first the history of stereoorthophoto was presented. Then the reasons of decline of interest in this technique were examined. In the author opinion the main cause was usage of this technique in the time of analogue photogrammetry. The author concluded, that digital image processing gives an opportunity to go back to the old technique. Then the strategy for popularization stereo orthophoto was given. The main point of this strategy would be implementing stereo orthoimage method into GIS tools, preferably open source. In conclusion the author states that there is synergy between GIS and stereo-orthophoto: 3D GIS needs stereo and GIS can help in modern usage of stereo-orthoimage.
PL
Przedmiotem pracy jest wykorzystanie transformacji falkowej do ilościowej oceny degradacji kontrastu, jaki ma miejsce podczas kompilowania ortofotomapy z ortoobrazów. Jest to problem rzadko podejmowany, a tymczasem w sytuacji masowego wykorzystywania ortofotomapy coraz większej wagi nabiera ocena jakości, także radiometrycznej. W pracy wyjaśniono przyczyny spadku kontrastu przy mozaikowaniu. Następnie pokrótce scharakteryzowano transformację falkową, przedstawiając istotę zachowania wariancji podczas dekompozycji. Dla kontrastu krytyczne znaczenie mają wariancje komponentów detalicznych. Badania polegały na obserwacji wariancji podczas dekompozycji ortofotomap i źródłowych ortoobrazów. Przebadano 26 przypadków. We wszystkich widoczny był spadek wariancji, ale tylko w czterech skutki rozmycia krawędzi były wykrywane przez obserwatora. Wyniki potwierdziły możliwość wnioskowania o jakości radiometrycznej na podstawie badania wariancji komponentów. W obecnym stadium badań wskaźniki falkowe mają głównie charakter porównawczy.
EN
In the paper, the use of wavelet transformation for evaluation of loss in radiometric quality during orthophoto mosaic process is proposed. The automation of the production and relatively low costs of development imply that the orthophotomap is one of the more important and probably the most popular geo-information technology product. Due to the global application of the orthophotomap, as it is particularly evident in case of web geoportals, the quality assessment becomes more and more important. During the end stage of orthophoto production, the individual rectified images are assembled to form seamless mosaic. The process is executed with the aim to achieve mosaics with good radiometric quality. Due to the different interpretation of the term: "radiometric quality", the question which image is good or better than other is difficult to rate. The human perception of the picture is very complex. At the first look on image, the slope of illumination and then the colour changes are detected. That is why during the mosaicking, feathering technique and radiometric balancing are applied. However, such techniques could result in loss of local contrast and small object could not be recognized from the back ground. This is why there is a need to look for the indicators of radiometric quality. For some years, the discrete wavelet transformation has been used in the image processing. The wavelet transformation is regarded as the most effective method of lossy compression of multitonal images [1, 6] and it is used in fusion of images [7], etc. The wavelet representation of the image can be also used for evaluation of the image radiometric quality, first of all the noise contents [8, 10, 11, 13]. In the paper, based on the studies, it has been proven that the analysis of the equation of preservation of image relative variance is a good indication of the local contrast preserving. In the described research, the variance of wavelets components in 3D scale, for a set of orthophotomaps and orthoimages, was compared. The test material was taken from typical photogrammetric project in which the orthophotomaps from DMC images with GSD 10 cm was produced. In all examined cases, loss of variance of orthophotomaps details' components in comparison to orthoimages has been noted. This result was expected: due to tonal balancing the edge contrast is reduced. The question is how significant the degradation for photointerpretation is? In 4 out of 26 cases, the degradation was significant for interpretation, for example some technical devices on the streets and some small plants were not recognizable. The potential of wavelet transform applied for valuation of the part of radiometric quality has been proved in this study. In the current phase of researches, the results of wavelet indicators are mainly comparative - it is possible to estimate in which image there are better contrasts. Such researches should be carried out in the future, because unsatisfactory quality of the radiometric images reduces the interpretation value of the images, including orthophotomaps, so popular nowadays.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości dopasowania radiometrycznego ort obrazów w oparciu o model barw LAB zamiast modelu RGB. W pierwszej części podkreślono aktualność problemu dopasowania radiometrycznego w kontekście wykonywania projektów fotogrametrycznych na podstawie kilkuset a nawet tysięcy zdjęć. Następnie przedstawiono model przestrzeni barw LAB na tle innych modeli. W kolejnym rozdziale porównano model LAB z modelem RGB wskazując na zalety tego pierwszego. Ponieważ z rozważań teoretycznych wysnuto wniosek o zaletach aplikowania modelu LAB w dopasowaniu radiometrycznym obrazów, w kolejnej części sformułowano zarys koncepcji mozaikowania ortoobrazów na bazie modelu LAB. Następnie omówiono eksperyment badawczy, w którym wykorzystano ortoobrazy pochodzące z dwóch różnych projektów fotogrametrycznych, z których w jednym zastosowano kamerę analogową a w drugim – cyfrową. Ortoobrazy charakteryzowały się bardzo mocnym zróżnicowaniem radiometrii, w barwie jednego przeważają ciepłe tony z nadmierną dominantą żółtego podczas gdy drugi ma tonację zimną, za dużo w nim zszarzałej barwy zielonej. Kolejna różnica to stopień zawartości szumów – w jednym jest wysoki, a w drugim niski. Takie zróżnicowanie radiometrii stanowi duży problem przy mozaikowaniu. Ortoobrazy zmozaikowano osobno w modelu RGB i w modelu LAB. W obu przypadkach nie uzyskano pełnej jednolitości tonalnej, ale obraz zmontowany w modelu LAB jest znacznie lepszy. Wyniki eksperymentu uznano za potwierdzenie przydatności przestrzeni LAB w dopasowaniu radiometrycznym ortoobrazów.
EN
The scope of the work involves analysis of the possibilities regarding radiometric adjustment of orthoimages based on the LAB colour model instead of the RGB model. The first part emphasises relevance of the radiometric adjustment problem in the context of performing photogrammetric projects on the basis of a few hundred or even thousands of photographs. Then, the LAB colour space is presented compared to other models. The next chapter contains comparison between the LAB model and the RGB model, indicating advantages of the former one. Since the theoretical discussion allowed to draw a conclusion about advantages of applying the LAB model in radiometric adjustment of orthoimages, the next part presents formulated outline of a concept for orthoimage mosaic on the basis of the LAB model. Then, a research experiment is discussed, in which researchers have used orthoimages derived from two different photogrammetric projects. An analogue camera was applied in one of them, and digital camera in the other. Orthoimages are characterised by very strong radiometry diversification. Warm tones with excessive yellow prevail in one orthoimage, while the other one has cold tonality, containing too much ashen green. Another difference is the degree of interference content – in one it is high and in the other low. Such radiometry diversification constitutes a considerable problem during mosaicing. Orthoimages went through mosaicing in the RGB model and in the LAB model separately. In neither of the cases full tonal uniformity was obtained, but image edited in the LAB model is much better. The experiment results are deemed to confirm the LAB space usability for radiometric adjustment of orthoimages.
19
Content available remote Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
EN
Development of information society is not the direct aim of the INPIRE, but creation of spatial informa- tion infrastructure is an important condition for such a society to function. The information society must have general access of the spatial information created by public administration. In the paper, an analysis of Polish public registers, in particular those containing reference spatial data, is presented from the point of view of the expectations and needs of the information society. Relatively weak social reception of the Public Information Bulletin (BIP) is indicated. The practice shows that the Internet community, which is the nucleus of the information society, requires dynamic and expressive information provided in a language understandable for an average citizen. It is necessary to improve comprehensibility of public registers and spatial information should be helpful to achieve it. A positive example is the Polish spatial services website - Geoportal.gov.pl, enjoying growing interest of Internet users. In comparison to commercial websites, it is distinguished by a wide scope of information, including e.g. geometric data of registered plots. Further on, attention is drawn to the need of promotional actions of the INSPIRE idea, particularly among young people, including the fundamental role of metadata in spatial information infrastructure. Without metadata integration of data originating from different sources is not possible. Another element necessary for positive impact of INSPIRE on the development of information society is general broadband access to Internet. Summing up, the authors expressed their hope that public access to reliable spatial information will facilitate holding public discussions in search of optimal solutions in the area of spatial planning. This would be the INSPIRE contribution to the development of civic information society.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.