Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The complexity and variability of the contemporary environment have significantly changed the relationship along the organization-environment line and require flexible and creative enterprises to adapt to the needs of customers and possess the ability to anticipate the future. The increased competition in the local and global markets imposes a constant search for the determinants of the creation and development of organizations. On the basis of studies in the field of academic entrepreneurship, an attempt has been made to conduct a synthesis of concepts and theories to create new organizations. Moreover, the purpose of this paper is to present an authorial, holistic model of organizing enterprise development. The analysis of the process of enterprise development discloses a system of elements relevant from the organizing potential point of view that can be managed in the long term.
PL
Złożoność i zmienność współczesnego otoczenia znacząco odmieniły relacje na linii organizacja-otoczenie i wymagają od przedsiębiorstw elastycznego i kreatywnego dostosowania się do potrzeb klientów oraz umiejętności antycypowania przyszłości. Wzrost konkurencji na rynku lokalnym i globalnym wymusza ciągłe szukanie czynników determinujących budowę i rozwój organizacji. Na podstawie badań w obszarze przedsiębiorczości akademickiej podjęto próbę syntezy koncepcji i teorii tworzenia nowej organizacji. Ponadto celem opracowania jest przedstawienie autorskiego, holistycznego modelu organizowania rozwoju przedsiębiorstwa. Analiza procesu rozwoju przedsiębiorstwa ujawnia system elementów istotnych z punktu widzenia organizowania potencjału, którym można będzie zarządzać w dłuższej perspektywie.
EN
The scientific purpose of the study is an attempted synthesis of the concept of technological entrepreneurship. The cognitive aim of the publication is to present the functionality of an innovative technological solution the uses authorial applications and interactive devices designed and commercialized by the analyzed technology start-up. The application of the empirical method of a case study has made it possible to characterize the essence of technological entrepreneurship and illustrate the progress and development of the studied phenomenon in business practice. The functionality of an innovative multimedia project has been presented as the exemplification of technological entrepreneurship in cooperation between commercial enterprise and business environment institutions. It has been pointed to measurable economic and social outcomes achieved by the company as a result of conscious implementation of the concept of technological entrepreneurship. Case studies in the field of technological entrepreneurship should develop the existing theory and provide explanations of the hitherto unrecognized phenomena. The author proposes the understanding of technological entrepreneurship as a process that combines the elements of academic and intellectual entrepreneurship with the entrepreneurship of commercial organizations implementing new technologies in the market environment. The designed innovative multimedia project supports the management of information for travelers and information regarding fleet management in public transport.
3
Content available remote Zarządzanie flotą w transporcie drogowym – koncepcja wsparcia telematycznego
PL
Międzynarodowy transport drogowy towarów jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług i coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywnie zarządzanie flotą pojazdów w transporcie drogowym wymaga dzisiaj wdrożenia nowoczesnych systemów telematycznych. Poza poprawą efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa transportowanego ładunku systemy te umożliwiają kontrolę parametrów pracy kierowców, monitorowanie pojazdów i wsparcie w zarządzaniu zleceniami transportowymi. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wsparcia telematycznego w procesie zarządzania flotą pojazdów ciężarowych. Podstawą zaproponowanych rozwiązań była identyfikacja problemów w zarządzaniu taborem na przykładzie małej firmy transportowej oraz analiza jakościowa modułów wybranych systemów telematycznych.
EN
International road transport of goods is a rapidly growing sector of the economy and the growth in the supply of road transport services and fiercer competition in the market determine the forwarding and transport companies to seek innovative system solutions. Comprehensive and effective fleet management in road transport requires today the implementation of modern telematic systems. In addition to improving the economic efficiency of an enterprise and the security of transported cargo, these systems allow one to control the parameters of drivers' work, vehicle monitoring and support in the management of transport orders. The aim of the study is to present the concept of telematics support in the management of fleet vehicles. The basis of the proposed solutions was to identify problems in the fleet management on the example of a small transport company and qualitative analysis of modules chosen telematics systems.
4
Content available remote Optymalizacja procedury audytu dostawców zewnętrznych
PL
Wdrożenie przez przedsiębiorstwo innowacyjnego rozwiązania organizacyjnego, jakim jest optymalizacja procedury audytu dostawców, stanowi istotne wyzwanie i wymaga „konsolidacji" pozostałych procesów związanych z zaopatrzeniem. Złożoność procesu zaopatrzenia sprawia, iż konieczne jest zaprojektowanie działań controllingowych aż w sześciu obszarach, w tym szczególnie w obszarze dostawcy i obsługi dostaw . Artykuł ma charakter raportu pobadawczego i może stanowić przyczynek do przeprowadzenia pogłębionych badań empirycznych. Celem podjętych badań była diagnoza dotychczasowych form współpracy badanego przedsiębiorstwa z rynkiem dostawców oraz nowych planowanych przedsięwzięć w zakresie dostaw (systemowe rozwiązania wspierające rozwój potencjału przedsiębiorstwa). Charakter aplikacyjny miała natomiast propozycja modyfikacji dotychczasowych procedur realizacji audytów zewnętrznych dostawców. W ramach optymalizacji procedur opracowano kryteria kwalifikacji dostawców, określono zakres kwalifikacji audytorów, a następnie podjęto próbę zaprojektowania schematu blokowego przebiegu audytu dostawcy zewnętrznego i wykazu dokumentacji audytowej obejmującej szczegółową konstrukcją „Raportu z audytu dostawcy" i „Karty oceny dostawcy".
EN
The complexity of the procurement process makes it necessary to design controlling activities in many areas, especially in the area revolving around the supplier. The aim of the study was to diagnose the existing forms of cooperation of the analyzed enterprise with vendor market and the newly planned projects in the field of supply. The application character of this paper is a proposal to modify the existing procedures for the implementation of the audits of suppliers.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu kształtowania przez przedsiębiorstwo określonej pozycji konkurencyjnej na rynku. Szczególną uwagę poświęcono instrumentom konkurowania, które są bezpośrednimi narzędziami zdobywania przez przedsiębiorstwa przewag na określonych rynkach, a w konsekwencji pożądanych pozycji konkurencyjnych. Świadomie kreowane i stosowane są środkami osiągania rynkowych celów strategicznych przedsiębiorstw. Podstawą opracowania były studia literatury przedmiotu, dotyczącej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz problematyki aktywności rynkowej szczególnie młodych konsumentów, a także wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę.
EN
The aim of this article is to present the process carried out by enterprises to form their competitive position on the market. The author focused especially on instruments of competing, which are direct instruments of gaining a competitive advantage on the market, and, as a consequence, desired competitive position. Deliberately created and implemented they are the means of reaching strategical, market targets of given enterprises. The article was written on the basis of literature studies concerning companies' competitiveness and issues connected with especially young consumers' activity on the market as well as on empirical studies carried out by the author.
6
Content available remote Innowacyjne formy komunikacji marketingowej
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne i niestandardowe, a niekiedy nawet kontrowersyjne formy komunikacji marketingowej, które mogą znaleźć zastosowanie w działalności promocyjnej firm, szczególnie tych działających na rynku młodych konsumentów. Przedstawione rozwiązania zaliczane są do marketingu niestandardowego typu ambient oraz marketingu partyzanckiego (guerilla marketing). Poprzez swoją niekonwencjonalną formę przyciągają uwagę młodych nabywców, coraz bardziej świadomych, wymagających i niezwykle zmiennych w swoich zachowaniach rynkowych. Stworzenie interaktywnej komunikacji marketingowej z konsumentami to warunek rozwoju i przetrwania na rynku intensywnej konkurencji.
EN
The article presents uptodate and non-standard, sometimes controversial, forms of marketing communication, which can be applied in companies' promotional activities, especially those which operate on young customers' market. Presented solutions belong to ambient media and guerilla marketing groups. Due to their unconventional form they attract the attention of young demanding and more conscious purchasers who are extremely unpredictable in their marketing behaviour. Creating interactive marketing communication with consumers is a crucial development and survival factor on the market of tough competition. The article has been written on the basis of literature studies concerning the under taken problems.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania niezbędnych działań firm w celu tworzenia więzi marketingowych z młodymi konsumentami i kształtowania ich lojalnych postaw wobec firmy. Zdobycie lojalności młodych to istotne wyzwanie stojące przed polskimi firmami, to warunek rozwoju i przetrwania na rynku intensywnej konkurencji. Au-torka porusza także kwestię preferencji rynkowych i oczekiwań młodych konsumentów. Prezentowany artykuł powstał w oparciu o studia literaturowe dotyczące problematyki młodych konsumentów oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych przez autorkę. Badania miały na celu poznanie oczekiwań młodzieży wobec oferty rynkowej oraz poznanie ich postaw lojalnościowych wobec marek produktów czy firm. W artykule autorka przedstawia zasadność budowania trwałych` więzi marketingowych z młodymi konsumentami, stanowiącymi źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. Poprzez komunikację z rynkiem firmy próbują pozyskać młodych klientów, wykreować ich potrzeby, preferencje oraz gusta i zatrzymać ich jak najdłużej przy sobie. Aby zdobyć, a co najważniejsze - utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku, firmy muszą realizować strategię rozwijania trwałych relacji z klientem, a nie tylko uzyskiwania spektakularnych, lecz krótkotrwałych korzyści. W tym tkwi siła i przewaga firm nawiązujących emocjonalne więzi marketingowe ze swoimi klientami nad konkurencją.
EN
The aim of this article is an attempt to show essential activities of any enterprise both to create marketing bonds with young consumers and to shape their loyal attitude towards the company. Getting such a loyalty seems to be a challenge for Polish enterprises, as it seems to be a crucial survival factor on the market of tough competition. The author also focuses on market preferences of young consumers and their expectations. The article was written both on the basis of literature studies concerning young consumers' problems as well as on empirical studies carried out by the author. The research concentrated on finding young consumers' expectations towards marketing offer as well as on their loyal attitudes to different product brands and companies. The author presents the importance of building strong marketing bonds with young consumers who are the source of competitive advantage on the market. Through communication with the market enterprises try to gain young clients, create their needs, preferences and tastes and keep them as long as they can. To gain them, and, which is more important, to keep competitive advantage on the market, enterprises have to realize the strategy of developing strong relationship with their clients, and not only getting spectacular but short-term benefits. This is the power and advantage of companies build-ing emotional marketing bonds with their clients over competition.
8
Content available remote Jak zdobyć lojalność młodych konsumentów : wyniki badań empirycznych
PL
Lojalny konsument to bezcenny majątek firmy. Ale jak go zdobyć i przywiązać na długie lata? Autorka porusza kwestię preferencji rynkowych i oczekiwań młodych konsumentów. Podejmuje także próbę wskazania niezbędnych działań firm w celu tworzenia więzi marketingowych z młodymi konsumentami oraz kształtowania ich lojalnych postaw. Zdobycie lojalności młodych to istotne wyzwanie stojące przed polskimi firmami, to warunek rozwoju i przetrwania na rynku intensywnej konkurencji. Prezentowany artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych dotyczących problematyki młodych konsumentów oraz wyników badań empirycznych prowadzonych przez autorkę.
EN
Loyal consumers are really treasures for each company. But how to get such consumers and build their loyalty for years to come? In this article the author focuses on market preferences of young consumers and their expectations. She also tries to indicate essential activities of any company in creating marketing bonds with young consumers and building their loyal attitudes. Getting their loyalty is very challenging for Polish companies as it seems to be a crucial survival factor on the market of tough competition. The article was written both on the basis of literature studies concerning the above problem as well as on empirical studies carried out by the author.
9
Content available remote Język reklamy jako narzędzie komunikacji firm na rynku młodych konsumentów
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy języka reklamy jako narzędzia komunikacji firm z grupą młodych konsumentów. Przedstawiono zakresy słownictwa, słowa kluczowe oraz figury retoryczne stosowane w reklamie adresowanej do młodych odbiorców. Przytoczone przykłady reklam obrazują próby wywierania wpływu na zachowania młodych konsumentów poprzez używanie oraz współkreowanie specyficznego dla nich języka, stosowanie łatwo przyswajalnych przez młodzież pojęć technicznych i zwrotów obcojęzycznych. Pokazano również, jak manipuluje się odczuciami młodego odbiorcy poprzez tworzenie przyjemnych skojarzeń za pomocą słów kluczy. Zaprezentowane figury retoryczne to kolejny przykład oddziaływania na zachowania odbiorców za pomocą odpowiednio dobranego słownictwa. Przykłady tekstów reklam zaczerpnięto z czasopism młodzieżowych, telewizyjnych spotów reklamowych oraz z reklam w Internecie.
EN
An attempt of the analysis of the language of advertising as a tool of business communication on the market of young customers was undertaken in this paper. Vocabulary, key words as well as rhetorical figures used in advertisements aimed at young people were presented. The examples of advertisements mentioned in this paper show an attempt of exerting pressure on young people's behaviour. It is done by using and creating a language typical for this group of customers or application of technical and foreign language terms easily assimilable by the young. It was also shown that emotions of this group of customers are manipulated by creating nice associations with the help of key words. Presented rhetorical figures are another example of influencing young customers' behaviour by specially selected vocabulary. Example texts of advertisements were taken from youth magazines, TV commercials and Internet advertisements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.