Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużyte opony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania aktywowanych pirolizatów ze zużytych opon do adsorpcji z wody modelowych herbicydów: kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D), kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (MCPA) oraz kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksypropionowego (MCPP, Mecoprop). Adsorbenty otrzymano w wyniku aktywacji pirolizatów w atmosferze CO₂ w temp. 1100°C, stosując różne czasy procesu. Wielkość adsorpcji wszystkich badanych adsorbatów była skorelowana z czasem aktywacji i stopniem rozwinięcia struktury porowatej adsorbentu. Najlepszy z adsorbentów (135 min long aktywacji) miał powierzchnię BET równą 255 m²/g i całkowitą objętość porów równą 0,447 cm³/g. Dla wszystkich adsorbentów i adsorbatów adsorpcja najefektywniej przebiegała przy pH 2-3. Z testowanych trzech modeli izoterm adsorpcji: Freundlicha, Langmuira i Sipsa najlepszą zgodność danych doświadczalnych i modelowych uzyskano dla równania Sipsa. Aktywowane pirolizaty są skutecznymi i jednocześnie obiecującymi adsorbentami do usuwania herbicydów z wody. Zwiększenie ich pojemności adsorpcyjnej jest potencjalnie możliwe wraz z większym rozwinięciem powierzchni właściwej za pomocą aktywacji chemicznej.
EN
Three tire pyrolysis chars were activated in a CO₂ atm. at 1100oC and used as adsorbents for removal 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid and 2-methyl-4-chlorophenoxypropionic acid from their aq. solns. The amt. of adsorbed acids was correlated with the activation time and the degree of adsorbent surface development. The best adsorbent had a sp. surface area of 255 m²/g and a total pore volume of 0.447 cm³/g after 135 min long activation. The best adsorption efficiency was achieved at pH 2-3. The best compatibility of exptl. and model data was obtained for the Sips model.
PL
W artykule wskazano problemy recyklingu zużytych opon samochodowych i przedstawiono propozycje wykorzystania gumy z opon do budowy lekkich nasypów zwierających antropogeniczną zasypkę gumową. Przeprowadzono własne analizy na modelach numerycznych nasypu drogowego podpartego ścianami oporowymi, a uzyskane wyniki porównano z wariantem zasypki z piasku. Obliczenia różnych zasypek zawierających rozdrobnione opony pozwoliły wskazać optymalny sposób wykonania nasypu zawierającego gumę z opon, spełniającego te same wymagania jak rozwiązanietradycyjne. Pomimo, że zaproponowana antropogeniczna zasypka gumowa jest obecnie droższa od tradycyjnej zasypki z piasku, można wykazać jej przydatność, szczególnie w przypadku słabego podłoża. Przeprowadzona analiza ekonomiczna pokazała korzystną z punktu widzenia ochrony środowiska strukturę kosztów materiałowych lekkich nasypów z gumą w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym z piasku. Wyniki obliczeń odniesiono do budowy przykładowego nasypu na dojeździe do wiaduktu w ciągu drogi DK9 k/Rzeszowa.
EN
The article indicates current problems of recycling of used car tyres and presents proposals of using rubber from tyres to build light embankments containing anthropogenic rubber backfill. Our own analyses were carried out on numerical models of road embankment supported by retaining walls, and the obtained results were compared with the variant of sand backfill. Calculations of various backfills containing shredded tires allowed us to indicate the optimal method of making the embankment containing rubber from tires, meeting the same requirements as the traditional solution. Although the proposed anthropogenic rubber backfill is currently more expensive than traditional sand backfill, its usefulness can be demonstrated, especially in the case of weak soil, due to the low settlement of the embankment and high stability, without the need to reinforce the native soil. The economic analysis showed the structure of material costs of light rubber embankments in comparison with the traditional sand solution. The results were related to the construction of an exemplary embankment at the access road to the viaduct along the DK9 road near Rzeszów, Poland.
3
Content available remote Bilans energetyczny recyklingu opon przy wykorzystaniu technologii water-jet
PL
Praca przedstawia problematykę zagospodarowania zużytych opon samochodowych przy wykorzystaniu technologii water-jet. Zaprezentowane wyniki obliczeń dotyczące zagadnień energetycznych metody mogą stanowić podstawę do oszacowania możliwości wykorzystania metody water-jet w warunkach przemysłowych.
EN
The paper deals with the problem of used car tires handling with the application of water-jet technology. The presented results of calculations regarding the energy issues can be a basis for the estimation of possible usage of the water-jet method in industrial conditions.
EN
Activation of tyre pyrolysis char (TPC) can significantly increase its market value. To date, it has been frequently carried out in different reactors. In this work, thermogravimetric analysis was used instead. The performance of activated pyrolysis chars was tested by adsorption of acetone vapour and comparison of the equilibrium adsorption capacities for all samples. The highest equilibrium adsorption capacity was observed for the carbon burn-off of 60%. In addition, the equilibrium adsorption capacity of activated TPC decreases by about 10% after eleven adsorption/desorption cycles. Moreover, activation changed the porous structure of pyrolysis chars from mesoporous to micro-mesoporous.
EN
This paper presents a systematic thermogravimetric (TG) study on the kinetics of end-of-life tyre (ELT) pyrolysis. In the experimental part of this work, TG results are compared for tyre samples of different mass and size. This shows that the conduction resistance in the milligram scale (up to ~100 mg) tyre sample can be neglected. A comparison of experimental results demonstrates that the characteristic maxima on the DTG curve (the first derivative of TG signal) shift towards higher temperatures for higher heating rates. This phenomenon is explained to have kinetic origin and it is not caused by the internal heat transfer resistance. In the modelling part of this work, the kinetic parameters of the Three-Component Simulation Model (TCSM) are calculated and compared to the literature values. Testing of the kinetic model is carried out using experiments with a varying heating rate. This shows the limitation of the simplified kinetic approach and the appropriate selection method of the kinetic parameters.
EN
A mathematical model of waste tyre pyrolysis process is developed in this work. Tyre material decomposition based on a simplified reaction mechanism leads to main product lumps: noncondensable (gas), condensable (pyrolytic oil) and solid (char). The model takes into account kinetics of heat and mass transfer in the grain of the shredded rubber material as well as surrounding gas phase. The main reaction routes were modelled as the pseudo-first order reactions with a rate constant calculated from the Arrhenius type equation using literature values of activation energy determined for main tyre constituents based on TG/DTG measurements and tuned pre-exponential parameter values obtained by fitting theoretical predictions to the experimental results obtained in our laboratory reactor. The model was implemented within the CFD software (ANSYS Fluent). The results of numerical simulation of the pyrolysis process revealed non-uniformity of sample’s porosity and temperature. The simulation predictions were in satisfactory agreement with the experimentally measured mass loss of the tyre sample during pyrolysis process investigated in a laboratory reactor.
7
Content available remote Modelowanie procesu pirolizy odpadów gumowych
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu pirolizy odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych. Wyniki obliczeń oparte na przedstawionym modelu i parametrach kinetycznych uzyskanych z analizy TG/DTG dość dobrze zgadzają się z wynikami pomiaru dla próbek o rozmiarach kilku mm. Obliczenia symulacyjne dla większych próbek (rzędu kilku cm), które są typowe dla rozdrabniaczy przemysłowych wskazują na możliwe rozbieżności obliczeń zakładających jednorodność ziaren i pomiarów, wynikające z ujawniających się oporów ruchu ciepła i masy oraz niehomogeniczności próbki w czasie pirolizy.
EN
A mathematical model of the pyrolysis process of rubber wastes composed of used tires is presented in the paper. The model predictions based on kinetic parameters obtained from TG/DTG analysis are in satisfactory agreement with the laboratory measurements, in which shred tire samples of a few millimeters in diameter were used. The calculations carried out for larger particles (of a few centimeters), typical for industrial shredders, indicate a possible divergence of “homogeneous models” predictions with the experiment due to heat and mass transfer resistance and tire inhomogeneity during the pyrolysis.
8
Content available remote Przegląd metod recyklingu opon
EN
This study focuses on comparison of potential negative environmental impact of the coal combustion and its partial substitution by alternative fuels from combustible wastes (used tires and solid alternative fuel TP-1) during Portland cement clinker production in rotary cement kiln. Environmental impact assessment was carried out based on the fuels chemical composition and operating parameters of a rotary cement kiln in accordance with EURITS and IMPACT 2002+ methodologies. Chemical composition and physical properties of used tires and solid alternative fuel from plastic, paper and wood waste mixture (TP-1) were studied. Available data shows that hard coal from Ukrainian deposits has high level of some pollutants (S = 3.1 wt. %, As = 135 ppm, Hg = 0.7 ppm). The high content of Zn (up to 4100 ppm) in used tires limits their usage as alternative fuel in cement kiln. Solid alternative fuel TP-1 was prepared in accordance with the EURITS and Lafarge Cement Group requirements. In comparison with the usage of exclusively Ukrainian coal, the use of a composite fuel, which includes up to 10 energy-eq % of used tires leads to an increase of the negative environmental impact by 8% on aquatic ecotoxicity and 5% on terrestrial ecotoxicity, respectively. But, the negative impact on global warming, aquatic eutrophication and acidification, terrestrial acidification and nutrification, respiratory effect and human toxicity was decreased. The partial substitution of coal by solid alternative fuel TP-1 in equal proportions with used tires reduces the negative environmental impact of fuel combustion in cement kiln compared to the use of coal only and in case of coal with used tires usage. Coal substitution by alternative fuels in all proposed scenarios caused less damage to human health, ecosystem quality and climate change compared to the usage of coal alone. Increase of the part of co-processed alternative fuels led to environmental damage decreases.
PL
Przeprowadzone badanie skupia się na porównaniu potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko spalania węgla i jego częściowej substytucji paliwem alternatywnym z odpadów palnych (zużyte opony samochodowe i paliwo alternatywne stałe TP-1) podczas produkcji klinkieru portlandzkiego w obrotowych piecach cementowych. Ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona na podstawie składu chemicznego paliw i parametrów pracy obrotowego pieca cementowego zgodnie z metodologią EURITS i IMPACT 2002+. Zbadano skład chemiczny i właściwości fizyczne zużytych opon samochodowych i paliwa alternatywnego stałego (TP-1) z mieszanki odpadów tworzyw sztucznych, papieru i drewna. Dostępne dane wskazują, że węgle kamienne ze złóż ukraińskich posiadają podwyższoną zawartość zanieczyszczeń chemicznych (S = 3,1% wag., As = 135 ppm, Hg = 0,7 ppm). Wysoka zawartość cynku (do 4100 ppm) w zużytych oponach ogranicza ich wykorzystanie jako paliwa alternatywnego w piecach cementowych. Paliwo alternatywne stałe TP-1 zostało przygotowane zgodnie z wymaganiami EURITS i Grupy Lafarge Cement. W porównaniu z wykorzystaniem wyłącznie ukraińskiego węgla kamiennego stosowanie paliwa kompozytowego, w którym ilość zużytych opon nie przekracza 10% energii cieplnej, wywołuje większy o 8% wpływ na ekotoksyczność dla wód oraz o 5% większy wpływ na ekotoksyczność lądową. Jednak zmniejszał się negatywny wpływ na globalne ocieplenie, eutrofizację i zakwaszenie wód, zakwaszenie i eutrofizację gleby, efekt dla układu oddechowego i toksyczność dla ludzi. Częściowe zastąpienie węgla stałym paliwem alternatywnym TP-1 w równych proporcjach z zużytymi oponami zmniejsza negatywny wpływ spalania paliwa w piecu cementowym na środowisko w porównaniu z wykorzystywaniem samego węgla i w przypadku współspalania węgla z zużytymi oponami. Zastąpienie węgla paliwem alternatywnym według proponowanych scenariuszy (receptur mieszanki paliwowej) powodowało mniejsze szkody dla zdrowia człowieka, jakości ekosystemu i zmian klimatu w porównaniu do wykorzystania wyłącznie węgla kamiennego. Zwiększenie udziału współspalanych paliw alternatywnych doprowadziło do zmniejszenia szkód dla środowiska naturalnego.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykorzystania regeneratu i ścieru gumowego otrzymanego ze zużytych opon samochodowych metodą recyklingu materiałowego jako dodatku do mieszanek gumowych polepszających ich właściwości fizyko-mechaniczne. Na podstawie przeprowadzonych badań fizyko-mechanicznych oraz ich analizy można stwierdzić, że ścier gumowy jest dobrym modyfikatorem mieszanek gumowych podnoszących ich twardość i ścieralność. Poprzez podniesienie twardości i ścieralności mieszanki gumowe mogą być wykorzystywane w gospodarce jako dodatki do asfaltów, nawierzchnie placów zabaw, boisk sportowych a także wykładziny dźwiękochłonne i amortyzujące uderzenia.
EN
In the article analysis of using was described regenerate and rags rubber obtained from worn out car tyres with method of the material recycling as the addition to blends rubber of properties ameliorating them physico-mechanical. Of examinations on the base carried out physico-mechanical and it is possible to state their analyses, as of rags rubber a hardness and an abrasion are a good modifier of rubber blends picking them up. Through raising the hardness and the abrasion of blend rubber can be used in the economy as additions to asphalt, surfaces of playgrounds, sports courts as well as soundproof padding and cushioning blows.
EN
Pyrolysis together with gasification and combustion create a group of so called thermic processes. Unlike the combustion it is based on thermic decomposition of organic materials without any access of oxidative media. Within the pyrolytic process, three main fractions are created: solid residue, pyrolytic gas and organic liquid product - pyrolytic oil. The presented article examines the effects of pyrolysis operational conditions (above all, temperature) on gas products, solid residues and liquid fractions.
12
Content available remote ROTAREX FAST&EASY - nowa metoda recyklingu materiałowego opon
PL
Zagadnienia utylizacji opon jest jednym z ważniejszych problemów w światowej gospodarce. W pracy opisano technologię i aspekty energetyczne reklingu opon za pomocą nowej metody frezowania Rotarex Fast&Easy. Zaprezentowano narzędzie do obróbki oraz opisano całą maszynę. Wydajność maszyny Rotarex jest bardzo duża i spełnia oczekiwania konstruktorów.
EN
The utilization of tires is one of the most important world tasks. Technology and energetic aspects of tires' recycling with the use of the new Rotarex Fast&Easy method is described in this paper. The tools for milling and machine specification are presented. The machine productivity is very high and fulfills designers' expectations.
PL
Zgodnie z przepisami, część poddanych odzyskowi opon musi być przetworzona metodami kwalifikowanymi jako recykling. Obecnie jest to 15% masy opon wprowadzonych na rynek. Pozostała część może być wykorzystana energetycznie.
PL
W artykule przedstawiono ważny światowy problem utylizacji zużytych opon. Przedstawiono również konstrukcje stanowiska badawczego oraz wyniki badań doświadczalnych. Pracę zakończono wnioskami.
EN
One of the most important world tasks - utilization of car tires is presented in the paper. A construction of research stand and results of experiments are also shown. Conclusions are displayed in the end of the paper.
15
Content available remote Aspekty energetyczne dekompozycji opon samochodowych metodą Water-Jet
PL
Problem utylizacji opon jest jednym z waýniejszych problemów w úwiatowej gospodarce. Opisano technologie i aspekty energetyczne recyklingu opon metodŕ water-jet. Zaprezentowano konstrukcje stanowiska badawczego na którym przeprowadzono doúwiadczenia. Przedstawiono stosowne wyniki badań, które podsumowano wnioskami.
EN
Utilization of tires is one of the most important world economy. Technology and energetic aspects of tires' recycling using water-jet methods are described in this paper. Constructions of experimental setup employed in tests are presented. At the second part of this paper the research results and their discussion are shown.
16
Content available remote Spalanie w cementowniach jako forma odzysku energetycznego opon
PL
Oszczędzanie energii oraz zasobów surowców energetycznych jest problemem globalnym. Nieustannie rosnące od połowy XX wieku zapotrzebowanie na paliwa kopalne, w szczególności na ropę naftową, spowodowało w niektórych miejscach całkowite wyeksploatowanie złóż surowców energetycznych. Z tego względu oraz z powodu wzrastających cen nośników energii konieczne jest po- zyskiwanie jej ze źródeł alternatywnych, na przykład ze zużytych opon.
EN
The subject of used tires is an important issue in Poland. In this article, special focus is aime: material recycling, i.e. tire burning. Even though this is not the most energetically effective method, it is one of the main techniques used in tire utilization. Tires are burned as alternative fuel in already existing cement m The high calorific value of tires as well as raw material conservation, of coal, among others, justifies their use.
17
Content available remote Thermal degradation of plastics and waste rubber in the molten metal bed reactor
EN
The results of the thermal degradation of polyethylene, polypropylene and waste rubber performed in a new type of tubular reactor with molten metal are presented. The melting and degradation process were carried out in one apparatus in the temperature 390÷420°C. The full time of the presented process is shorter than the time of catalytic or thermal degradation processes performed in classical batch or continuous flow reactors. The degradation of scrap rubber and plastics were carried out in the inside of the molten metal bed and on its surface. The problems encountered with: the disintegration of wastes, the heat transfer from the wall to the particles, cooking at the walls of the reactor, and mixing of the molten volume of wastes are significantly reduced. Gaseous (10÷20 mass %) and liquid (80÷90 mass %) products were obtained during the degradation of waste rubber and plastics. Both streams of products were analyzed by gas chromatography. The gaseous stream contained hydrocarbons from C2 to C8 and the liquid product consisted of hydrocarbons C4 to C24. The most of liquid hydrocarbons mixture was the fraction C4÷C10. The obtained liquid product may be used in petrochemical and refinery industry for fuel production.
PL
Zaprezentowano rezultaty rozkładu termicznego polietylenu, polipropylenu i odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon, przeprowadzonego w reaktorze rurowym wypełnionym ciekłym metalem. Proces topienia i rozkładu przeprowadzono w temperaturze 390÷420°C. Całkowity czas trwania procesu jest krótszy w porównaniu do rozkładu termicznego i katalitycznego przeprowadzonego w klasycznych reaktorach okresowych lub przepływowych. Dekompozycja rozdrobnionych zużytych opon i tworzyw sztucznych przebiegała wewnątrz stopionego złoża metalicznego oraz na jego powierzchni. Problemy związane z równomiernym doprowadzeniem strumienia ciepła od ścianek do cząstek rozkładanego materiału, koksowaniem w strefie przyściennej reaktora, mieszaniem stopionej objętości surowca zostały znacząco zmniejszone. W wyniku rozkładu otrzymano produkt gazowy (10÷20% mas.) oraz produkt ciekły (80÷90% mas.). Oba strumienie produktu poddano analizie chromatograficznej. Produkt gazowy zawierał węglowodory od C2 do C8. Produkt ciekły składał się z mieszaniny węglowodorów od C4 do C24. Największy udział w produkcie ciekłym miała frakcja C4÷C10. Otrzymany produkt ciekły nadaje się do wykorzystania w przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym jako alternatywne źródło surowca do produkcji paliw.
PL
Na podstawie literatury (72 poz.) uzasadniono konieczność rozwiązania nabrzmiewającego w skali światowej problemu ciągłego gromadzenia się odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych. Przedstawiono sposoby ich odzysku i recyklingu oraz uwarunkowania legislacyjno-ekonomiczne w tej dziedzinie. Omówiono dotychczasowe metody pirolizy zużytych opon z uwzględnieniem różnych technik prowadzenia tego procesu (próżniowa, w układzie gaz-ciało stałe oraz w układzie ciecz-ciało stałe) wraz z charakterystyką uzyskiwanych produktów oraz możliwości ich wykorzystywania. Wspomniano też o nowych kierunkach badań nad omawianym zagadnieniem [piroliza plazmowa, piroliza wobec katalizatorów (zeolitów)]. Dokonano szacunkowej oceny opłacalności niektórych technologicznych rozwiązań pirolizy, przedstawiając przy tym światowe firmy produkujące instalacje do jej prowadzenia, z uwzględnieniem różnych konstrukcyjnych rozwiązań pieców pirolitycznych.
EN
On the basis of literature review (72 references) the necessity to solve the world problem of growing amounts of rubber wastes, especially end-of-life tyres (Table 1), has been justified. The methods of their recovery and recycling as well as legislative and economical conditions in this area (Table 2) were presented. Past methods of used tyres' pyrolysis were discussed. Various techniques of the process (vacuum one, in gas-solid or liquid-solid systems) were presented with the characteristics of the products obtained and their possible applications (Table 3). The new trends in the investigations [plasma pyrolysis, pyrolysis in the presence of the catalysts (zeolites)] were also mentioned. Profitability assessments of selected technological solutions of pyrolysis have been done. Global companies producing the pyrolysis plants as well as various constructional solutions of pyrolytic furnaces were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.