Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 334

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka skrawaniem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Diagnostyka drganiowa obrabiarek i procesów skrawania
PL
Obróbka skrawaniem jest jednym z najczęściej stosowanych procesów technologicznym podczas wytwarzania części praktycznie wszystkich współczesnych maszyn i urządzeń. W większości przypadków od części maszyn poddawanych obróbce skrawaniem wymaga się dużej dokładności i powtarzalności cech geometrycznych. Aby sprostać tego typu wymaganiom, stosowane są zaawansowane technicznie obrabiarki sterowane numerycznie oraz trwałe narzędzia. Maszyny te mogą zapewnić wysoką jakość wytwarzanych części pod warunkiem, że ich stan techniczny jest dobry.
PL
Niezależnie od rodzaju i stopnia skomplikowania technologii obróbczych, wszelkie działania powinny zmierzać w stronę stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W artykule przybliżamy cele i możliwości obróbki ubytkowej metalu.
3
Content available remote Współczesne trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem
PL
Artykuł przedstawia skrótowo najnowsze trendy rozwojowe dotyczące obróbki skrawaniem. Koncentruje się głównie na trendach wg autora najistotniejszych. Na początku krótko omówiono trendy rozwojowe, jakie miały miejsce pod koniec XX wieku, a następnie pokazano obecną sytuację. Każdy z trendów scharakteryzowano, podając tylko podstawowe informacje. W podsumowaniu zasygnalizowano wpływ Przemysłu 4.0 na całą branżę budowy i eksploatacji maszyn, jaki będzie miał miejsce w najbliższych latach.
EN
The article briefly presents the latest development trends in machining. The author focuses mainly on the most important trends. First, the development trends prevailing in machining at the end of the 20th century are discussed and then the current situation is shown. Each of the trends was characterized by providing only basic information. In the summary, the potential influence of Industry 4.0 on the entire mechanical engineering in the coming years is signaled.
4
Content available remote Aktywne narzędzia skrawające sposobem na obróbkę w każdych warunkach
PL
Artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych rozwiązań pod względem aktywnych narzędzi skrawających. W artykule poruszono podstawowe problemy związane z drganiami występującymi w trakcie obróbki skrawaniem, przedstawiono ich podział oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia. Zawarto także informację o sposobach aktywnej kontroli drgań przez pryzmat sterowania.
EN
In the paper a review of currently available solutions regarding active machining tools is presented. The article contains basic problems connected with vibrations during machining, division of the type of machining vibrations, as well as basic terms. Moreover, information about the ways of active vibration control taking into the account the control system has been included.
EN
Machining fluids are commonly used in a wide range of machining application. In this paper numerous functions of these fluids and ways of increasing their effectiveness during machining were presented. The effect of different types of machining fluids on the roughness of the machined surface were also compared.
PL
W szeroko rozumianej obróbce skrawaniem powszechnie używane są płyny obróbkowe. W artykule przedstawiono liczne funkcje tych płynów oraz sposoby zwiększania efektywności ich oddziaływania podczas obróbki. Porównano także efekty zastosowania różnych rodzajów płynów obróbkowych w aspekcie chropowatości obrabianej powierzchni.
6
Content available Ofensywa marketingowa marki CERATIZIT
EN
In this paper the impressions of visits to four CERATIZIT Group plants: in Germany and Austria were presented. This international company specializes in the production of full sintered carbide cutting tools. Firm also conduct research activities, thanks to which CERATIZIT tools are characterized by innovation and excellent quality.
PL
W artykule przedstawiono wrażenia z odwiedzin w czterech zakładach firmy CERATIZIT Group: w Niemczech i w Austrii. Ta międzynarodowa firma specjalizuje się w produkcji pełno węglikowych narzędzi do obróbki skrawaniem. Prowadzi również działalność badawczą dzięki czemu narzędzia CERATIZIT cechuje innowacyjność, a także doskonała jakość.
PL
Omówiono problematykę związków stanu fizycznego procesu obróbki z właściwościami użytkowymi części maszyn (kształtowanymi w różnych procesach obróbki ubytkowej), wyznaczonych na podstawie funkcjonalnych charakterystyk, tzw. sygnatur procesu. Określono dominujące zjawiska i oddziaływania energetyczne w procesie skrawania w odniesieniu do funkcjonalności technologicznej warstwy wierzchniej. Podano praktyczne przykłady zastosowania koncepcji sygnatur procesu do wytwarzania warstwy wierzchniej o określonych właściwościach eksploatacyjnych.
EN
The purpose of this survey is to explain and determine the relationships between physical state of the machining process, i.e. the decisive physical phenomena occurring during the process and the functional properties of the machined parts using the concept of process signatures. Dominant phenomena and energy transformation in the machining process are quantified in terms of the functionality of the technological subsurface layer. Some practical examples of the application of process signature to the producing of subsurface layer with demanded functional properties are presented anddiscussed.
EN
The article describes the selection of machining holders included in the so called special machining fixture-tools. The equipment presented in the work is readily used by technologists as a solution extending the kinematic chain of the machine tool. It enables multi-axis machining (from many sides) using one item clamping. This paper presents the calculation of productivity and its growth through the use of special equipment. The research was carried out for medium-volume production, which is quite a difficult area in the design of technologies and the study of production costs. In the technical development of tooling and modeling of its usage costs, it was assumed to maintain the required level of dimensional and shape accuracy with a simultaneous significant reduction of operating costs. As part of the work, a model was also developed for determining the break-even point of investment in special machining tools that are used on triaxial milling machining centers.
PL
W artykule opisano sposób doboru uchwytów obróbkowych, wchodzących w skład tzw. specjalnych przyrządów obróbkowych. Zaprezentowane oprzyrządowanie jest chętnie wykorzystywane przez technologów jako rozwiązanie przedłużające łańcuch kinematyczny obrabiarki. Umożliwia ono prowadzenie obróbki wieloosiowej (z wielu stron) w jednym zamocowaniu przedmiotu. Omówiono metodykę obliczeń produktywności oraz jej wzrostu dzięki zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania. Badania prowadzono dla produkcji średnioseryjnej, która jest dosyć trudnym obszarem w projektowaniu technologii oraz badaniu kosztów produkcji. W opracowaniu technicznym oprzyrządowania i modelowaniu kosztów jego użycia założono utrzymanie wymaganego poziomu dokładności wymiarowo-kształtowej z jednoczesną istotną redukcją kosztów operacyjnych. W ramach zrealizowanej pracy opracowano również model do określania progu rentowności inwestycji w specjalne przyrządy obróbkowe, które są stosowane na trójosiowych frezarskich centrach obróbkowych.
EN
The article deals with the problem of determining production costs when designing part technology for the automotive industry. In mass-production and mass production, several variants of production processes are usually prepared, which are then assessed in economic and technological terms. Technological variants most often differ in the type of semi-finished product used, which significantly affects the efficiency and cost of machining carried out in subsequent operations. The article attempts to determine the methodology of determining costs for the developed technological variants. Simulation tests were carried out on production processes based on commercial semi-finished products and involving machining with high energy absorption, as well as processes based on special semi-finished products and using high-performance machining, characterized by low material consumption.
PL
Artykuł dotyczy problemu wyznaczania kosztów produkcji w trakcie projektowania technologii części na potrzeby branży motoryzacyjnej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej zwykle przygotowuje się kilka wariantów procesów produkcyjnych, które następnie są oceniane pod względem ekonomicznym i technologicznym. Warianty technologiczne najczęściej różnią się rodzajem zastosowanego półwyrobu, który istotnie wpływa na wydajność i koszty obróbki ubytkowej realizowanej w kolejnych operacjach. W artykule podjęto próbę określenia metodyki wyznaczania kosztów dla opracowanych wariantów technologicznych. Badaniom symulacyjnym poddano procesy produkcyjne bazujące na półproduktach handlowych i obejmujące obróbkę skrawaniem o dużej energochłonności oraz procesy oparte na specjalnych półproduktach i wykorzystujące wysokowydajną obróbkę skrawaniem, charakteryzującą się niską materiałochłonnością.
10
Content available remote Frezowanie wspomagane robotem
PL
Rola robotów oraz liczba ich zastosowań w obróbce skrawaniem stale wzrasta. Ostatnio pojawiło się nowe zastosowanie: frezowanie wspomagane robotem, w którym robot zapewnia dodatkowe podparcie obrabianego przedmiotu. Tu wyjaśniono metodykę podparcia stałego i ruchomego.
EN
Machining is the most widely used process in manufacturing, and tool wear plays a significant role in machining efficiency and effectiveness. There is a continuous requirement to manufacture high-quality products at a lower cost. Many past researches show that variations in tool geometry affect the cutting forces significantly. The increase in cutting forces leads to excessive vibrations in the system, giving a poor surface finish to the machined product. In this work, a 2D coupled thermo-mechanical model is developed using Abaqus/Explicit to predict the cutting forces during turning of mild steel. Johnson-Cook material model along with damage model has been used to define the material behavior. Coulomb’s friction model is considered for defining the interaction between the tool and the work piece.Metal cutting process is simulated for different sets of cutting conditions and compared with experimental results. The finite element method results correlatewell with the experimental results.
EN
Predictive force models for oblique metal cutting incorporating tool flank wear was carried out using a CNC lathe machine to turn mild carbon steel CS1030. The developed models are based on the fundamental mechanics of orthogonal cutting process, in which inclination angle is 0°. Workpieces were Cylindrical with wall thickness of 3mm and diameter of 100 mm. Cut thickness levels were 0.1, 0.17, 0.24 and 0.31 mm; cutting speeds were 100, 150 and 200 m/min; tool rake angle levels were -5, 0 and 5°. wearland sizes were selected as 0, 0.2, 0.4, 0.6 mm, where wearland size “0 mm” represents sharp tool. Results of the study indicate that tool flank wear has significant effect on oblique cutting forces. The oblique cutting forces were found to increase linearly with tool flank wear due to rubbing or ploughing forces in the wearland. The results also show that, the measured experimental oblique forces (power force, Fcm thrust force Ftm and rubbing force Frm) agreed with the predicted (power force Fc thrust force Ft, and rubbing force Fr) values under the corresponding cutting conditions. It is evident from the plots that the models give an excellent prediction of the cutting forces during oblique cutting.
EN
The article presents a concept of using a controlled vibration eliminator to reduce vibrations generated during the turning process. The eliminator is embedded into the active holder supporting workpiece. A model of mechatronic system consists of a hydraulic actuator, a workpiece, and the machining process. A model of the system is used in the simulation of turning long, slender object. In the paper, the results of simulation for machining with and without vibration eliminator are presented. Based on the simulation, it was found that the designed system can limit vibration amplitude and increase the vibration stability in the turning process.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sterowania eliminatora do redukcji drgań powstających podczas procesu toczenia. Eliminator drgań został wbudowany w podtrzymkę przedmiotu obrabianego. Model systemu mechatronicznego uwzględnia hydrauliczny układ wykonawczy, przedmiot obrabiany oraz proces skrawania. Zasymulowano, a następnie porównano zachowanie się obiektu z oraz bez układu sterowania. Na podstawie symulacji stwierdzono, że zaprojektowany układ jest w stanie efektywnie ograniczyć amplitudę drgań oraz zwiększyć wibrostabilność procesu skrawania na tokarce.
14
Content available Fibrobeton. Wybrane wyniki badań
PL
Zbrojenie betonu włóknami stalowymi jest coraz częściej wykorzystywaną metodą zwiększania jego odporności na zarysowanie i pękanie. Najszersze zastosowanie w praktyce znalazło ono w przypadku posadzek przemysłowych. Różnorodność dostępnych na rynku włókien pozwala na spełnienie zróżnicowanych kryteriów projektowych, a włókna stalowe najnowszej generacji umożliwiają niekiedy całkowitą rezygnację z klasycznego zbrojenia prętami, nawet w przypadku silnie obciążonych posadzek. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących potencjału wykorzystania odpadów z obróbki skrawaniem jako substytutu włókien stalowych dostępnych na rynku. Podstawowe parametry wytrzymałościowe fibrobetonu uzyskanego z użyciem proponowanych włókien zostały porównane z materiałami referencyjnymi – betonem bez zbrojenia oraz fibrobetonem ze stalowymi włóknami haczykowatymi. Dodatkowo przedstawiono analizę czynników technologicznych, które mają duży wpływ na zasadność stosowania badanego materiału.
EN
Reinforcing concrete with steel fibers is an increasingly used method of improving its cracking resistance. The most common application of such kind of reinforcement is associated with industrial floors. The variety of the fibers available on the market allows to meet different project criteria. The newest generation of steel fibers makes it possible to omit classical steel rebars in some cases despite high load levels. In this paper selected research results regarding the potential of using machining wastes as a substitute to steel fibers available on the market are presented. The most important mechanical properties of proposed fiber reinforced concrete and two reference materials – concrete and typical fiber reinforced concrete are compared. Additionally, the analysis of key technological factors was carried out.
PL
Fabryka cyfrowa, integralne rozwiązania automatyzacji i doskonałość technologiczna - W dniach 30 stycznia do 3 lutego 2018 r. DMG MORI zaprezentowało pełen zakres kompetencji produkcyjnych podczas tradycyjnego wydarzenia DECKEL MAHO Pfronten Open House. Na ponad 8,500 m2 powierzchni wystawienniczej lider technologiczny prezentował 70 zaawansowanych technologicznie maszyn, w tym po raz pierwszy na świecie, nowy model NTX 3000, a także innowacyjne procesy produkcyjne takie jak PRODUKCJA PRZYROSTOWA z trzema pełnymi łańcuchami procesowymi. Dzięki programowi DMG MORI Qualified Products(DMQP) producent obrabiarek oferuje perfekcyjnie dobrane urządzenia peryferyjne i akcesoria do produkcji. Swoją premierę miał również nowy cykl technologiczny VCS basic dla kompensacji objętościowej i kalibracji automatycznej.
16
Content available remote Wybór metody cięcia materiałów kompozytowych
PL
Ze względu na różnorodność właściwości wytwarzanych kompozytów decydujących o wyborze odpowiedniej techniki cięcia konieczna jest znajomość problemów związanych z prowadzeniem operacji rozdzielania materiału za pomocą podstawowych metod, tj. cięcia mechanicznego (obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem), cięcia gazowego (tlenowego lub plazmowego), cięcia strumieniem wody i strumieniem wodno-ściernym, cięcia wiązką promieni lasera oraz cięcia elektroerozyjnego. Kryterium wyboru odpowiedniej techniki cięcia do określonego zastosowania zależy nie tylko od oczekiwanej prędkości cięcia, grubości materiału, ale jest również związane z właściwościami fizycznymi obrabianego materiału.
17
Content available remote Przegląd rozwiązań aktywnej kontroli drgań dla narzędzi skrawających
PL
W artykule przedstawiono problematykę drgań występujących w trakcie obróbki skrawaniem, negatywne konsekwencje, jakie za sobą niosą, a także to, w jaki sposób wpływają na proces obróbki skrawaniem. Omówiono również nowoczesne materiały wykorzystywane w aplikacjach tłumiących drgania, niemniej jednak zasadniczą część publikacji stanowi przegląd opublikowanych rozwiązań konstrukcyjnych wspomagających walkę ze zjawiskiem drgań towarzyszącym procesowi skrawania.
EN
The paper presents the issue of vibrations during the machining process, negative consequences caused by them and how they influence the machining process. Moreover, smart materials used in vibration damping have been discussed. The main part of the paper describes a review of published solutions which support the fight with the vibration phenomenon during machining.
18
Content available remote Logistyka w procesie obróbki : skrawanie
PL
Przy produkcji elementów podlegających obróbce ma miejsce wiele procesów w zakresie obróbki skrawaniem. Możliwe są dwie drogi ich realizacji. Przyjęcie modelu mikro, aby uzyskać maksymalną zdolność w skrawaniu metali, zakłada oparcie go na proporcjonalnej optymalizacji jednego narzędzia w jednej operacji. Jest to zwykle wybierane podejście, które wyklucza ujęcie procesu produkcji z szerszej perspektywy, jak to ma miejsce w modelach makro. W tym drugim przypadku większy nacisk kładzie się na czas wyprodukowania określonego elementu poddawanego obróbce.
PL
W pracy przedstawiono problematykę obróbki skrawaniem wybranych materiałów polimerowych stosowanych we współczesnym przemyśle na przykładzie opracowanych modeli badawczych (płyty, koła zębatego oraz tulei). Części wytwarzane z dobrej jakości tworzyw sztucznych mają coraz większe znaczenie w produkcji maszyn i urządzeń. W publikacji dokonano analizy parametrów skrawania dla: frezowania, toczenia, wiercenia i przecinania.
EN
The paper presents the problems of machining of selected polymeric materials used in modern industry on the example of developed research models (plates, gear and bushing). Parts made of good quality plastics are becoming increasingly important in the production of machinery and equipment. The publication analyzes the cutting parameters for: milling, turning, drilling and cutting.
PL
Przy produkcji elementów podlegających obróbce ma miejsce wiele procesów w zakresie obróbki skrawaniem. Możliwe są dwie drogi ich realizacji. Przyjęcie modelu mikro, aby uzyskać maksymalną zdolność w skrawaniu metali, zakłada oparcie go na proporcjonalnej optymalizacji jednego narzędzia w jednej operacji. Jest to zwykle wybierane podejście, które wyklucza ujęcie procesu produkcji z szerszej perspektywy, jak to ma miejsce w modelach makro. W tym drugim przypadku większy nacisk kładzie się na czas wyprodukowania określonego elementu poddawanego obróbce.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.