Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automative
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu skupiono się na praktycznym zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych oraz urządzeń z nimi powiązanych do zaspokojenia potrzeb energetycznych w typowym gospodarstwie domowym metodą helioelektryczną, która polega na bezpośredniej przemianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wykonano kalkulację kosztów instalacji, czasokres amortyzacji oraz przedstawiono korzyści płynące z zastosowania ogniw fotowoltaicznych. Testy wykonane zostały w typowym gospodarstwie domowym, aby uwiarygodnić wyniki pomiarów.
EN
The presented paper focuses on practical applications of photovoltaic cells and the related equipment with the purpose of meeting energy needs of a standard household by a helioelectric method that consists in 3 direct conversion of solar radiation energy to electric energy. Calculations of installation costs and depreciation time have been presented as well as advantages of photovoltaic cell application as compared to similar alternative energy sources. Efficiency of selected cells and methods for the generated energy conversion together with the conversion-related costs have been assessed from the viewpoint of reaching the highest watthour efficiency. Testing has been performed in a standard household in order to obtain reliable results. Solar energy finds ever greater number of applications, which at the time of growing prices for fossil fuels and wide-spread public apprehension for nuclear power plants, places it among important alternative and ecological sources of energy.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane systemom kontrolno-pomiarowym oraz ich cechy i przykłady praktycznego zastosowania. Omówione zostały ogólne cele i zasady diagnostyki. Następnie pokazano proces diagnostyczny od strony pomiarowej oraz sprzętu wykorzystywanego do oddziaływania na badany obiekt na podstawie jego analizy. Przedstawiono podstawowe elementy systemu pomiarowo-sterującego w takim zadaniu, a także sprzęt odpowiedzialny za podejmowanie decyzji na temat stanu obiektu. Dyskusję teoretyczną uzupełniono przykładem praktycznym wykorzystania systemu diagnostycznego do badania właściwości światłowodowej sieci transmisyjnej.
EN
The paper presents the architecture of the contemporary computer measurement and control system used in the diagnostic task. As the technical objects are used widely in the industry and for the benefits of the society, their monitoring and on-line analysis is important. The additional requirement are the realtime mode working conditions, enabling timely and accurate response of the diagnostic module. The paper introduces fundamentals of the diagnostics ad requirements for microcomputer systems used there. Next, hardware and software solutions are explained, with examples of particular devices. Microcontrollers and programmable logic controllers (PLC) are presented in detail. The theoretical background is supported by the practical example of applying the computer system to the diagnostics of the optical transmission network characteristics.
PL
Do zasilania urządzeń elektrycznych w górnictwie stosuje się sieci elektroenergetycznej w układzie zasilania IT, w którym punkt neutralny transformatora jest izolowany od ziemi. Wytwarzane w falowniku przyłączonym do transformatora zasilającego napięcie zaburzeń do-ziemnych jest przyczyną odkształceń napięcia zasilania i wysokoczęstotliwościowych prądów płynących w przewodzie ochronnym PE, łączącym uziom ochronny z zasilanymi odbiornikami. Poprowadzenie doziemnych prądów pojemnościowych poza przewodem ochronnym i umożliwienie pracy przemiennika częstotliwości przy pojedynczym zwarciu doziemnym było celem prezentowanych badań. Otrzymane wyniki wskazały techniczną realizację umożliwiającą wyeliminowanie prądów doziemnych z przewodu ochronnego instalacji napędowej bez odkształcania napięcia zasilania przemiennika częstotliwości.
EN
Mining networks used in electrical drives based on ungrounded power networks type IT. Generated in inverter a common mode voltage is a major case of a power supply voltage deformation and high frequency currents in a protection wire. Main goal of presented searches was conduct grounding currents without a protection wire and makes possible work of frequency inverter even singular short-circuit a supply wire occurs. Received results pointing technical solution how to avoid unwanted grounding currents from a protection wire with-out power supply voltages deformation.
PL
System automatyki w inteligentnych budynkach nie tylko zapewnia optymalny komfort i bezpieczeństwo ludziom, ale minimalizuje zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej, ułatwia sterowanie i monitorowanie wszystkich urządzeń elektrotechnicznych oraz umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu poszczególnych systemów w budynku. W projekcie zastosowano praktyczne zaimplementowanie prostej centrali alarmowej (w naszym projekcie zastosujemy centralę INTEGRA 128 firmy Satel) do automatycznego oraz zdalnego sterowania urządzeniami elektrotechnicznymi w budynku. Ciągle kluczowym kryterium uniemożliwiającym szeroki dostęp do systemów automatyki domowej jest cena, która wynika z zastosowania odpowiednich systemów dedykowanych przez danego producenta. Nasze rozwiązanie polega na zaimplementowaniu różnych urządzeń różnych producentów do wykonywania zadań zaprogramowanych lub programowanych zdalnie z zastosowaniem ogólnodostępnych komponentów wszystkich producentów. Do zobrazowania sposobu komunikacji w sterowaniu centralą wykorzystano telefon komórkowy oraz dowolne urządzenie mobilne z dostępem do sieci LAN lub WLAN. System będzie typu „otwartego”, tzn. będzie miał możliwości rozbudowy istniejącej instalacji automatyki, ponadto pozwoli na łączenie ze sobą różnych urządzeń niezależnych producentów oraz umożliwi dodawanie nowych stacji operatorskich i interfejsów komunikacyjnych, spełniających określone standardy. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju sektora elektroniki użytkowej oraz ilości i energochłonności urządzeń zastosowanych w gospodarstwie domowym, na podstawie wykonywanych inwestycji pojęcie inteligentnego budynku wkracza w każdy zakątek prywatnego gospodarstwa domowego. W artykule przedstawion kalkulacje opłacalności wykazujące na przykładach, jak system inteligentnego budynku wpływa na koszty związane z eksploatacją budynku oraz jakie przynosi korzyści wynikające z automatyzacji procesów. Na podstawie wyliczeń przedstawiono zyski uzyskane dzięki zastosowaniu stosunkowo prostych i tanich układów automatyzujących funkcje odbiorników energii elektrycznej oraz cieplnej zainstalowanych w typowym gospodarstwie domowym.
EN
Automatic control systems in intelligent buildings aside with offering its inhabitants a sense of optimal comfort and safety also minimize consumption of electric and thermal energy and make possible to real-time control and monitor all electrical devices as well as individual systems in the building. Within the presented project a simple alarm control panel (specifically – a Satel Integra 128 panel) has been implemented for automatic and remote control of electrical equipment in the building. Household automatic control systems are rather expensive and therefore not widely available. Their cost follows from the application of adequate systems dedicated by their manufacturers. Our solution consists in implementing a variety of devices made by various manufacturers to perform tasks programmed or remotely programmable with the use of widely available components made by all the manufacturers. A cell phone and a mobile device with an access to a LAN or WLAN network have been applied to demonstrate a communication method used to control the panel. It is meant to be an open system i.e. a system whose automatic control installation can be developed and new equipment made by independent manufacturers can be connected to it as well as new operator stations and communication interfaces of determined standards. Usually the term "intelligent building" is associated with an image of modern office buildings, which narrows the usage range of that terminology. It has been statistically shown that only 14% of "intelligent" objects are office buildings and malls, while over 29% of the objects are industrial establishments like production plants, steel works or power stations. Industrial objects are of specific character. They often are located over a large area and include buildings used for various purposes. It has been observed that private persons get ever more interested in in-telligent building systems. Considering a development rate of the useful electronics sector and the quantity of household appliances together with their energy consumption determined based on the realized investments it can be stated that the term "intelligent building" enters every household nook. The article presents profitability calculations that demonstrate on real-time examples how a system of an intelligent building influences running costs of a building and show advantages that follow from automation of the processes. Profits obtained owing to the application of relatively simple and inexpensive systems to automate functions of electric and thermal energy loads of a standard household have been shown based on the calculation results.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury światowej dotyczącej materiałów auksetycznych na bazie elastycznej pianki poliuretanowej. Przedstawiono właściwości pianek auksetycznych w zależności od rodzaju zastosowanych surowców wyjściowych i metod otrzymywania. Ze względu na ujemny współczynnik Poissona pianki auksetyczne są materiałami o odmiennych właściwościach użytkowych w stosunku do dotychczas stosowanych pianek poliuretanowych. Podano przykłady zastosowań pianek w zależności od ich właściwości fizykomechanicznych. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowania pianek auksetycznych jako materiałów tłumiących w motoryzacji i transporcie.
EN
The paper reviews the literature concerning the auxetic materials based on flexible polyurethane foam. There were presented properties of auxetic foams depending on the kind of starting materials and production methods. Because of the negative Poisson's ratio, auxetic foams have different appropriable properties in relation to the applied polyurethane foams. Examples of applications of foams dependent on their physical and mechanical properties were presented. Particular attention was paid to the use of auxetic foams as damping material in the automotive and transport applications.
6
Content available remote Cold rolIed profiles for vehicle construction
EN
So far car bodies are usually built as self-supporting structures. Recent studies show advantages using cold rolled sections in manufacturing car bodies, e. g. to reduce weight. The success of these components will for one thing be depending on technical feasibilities and for another thing on the profitability of the manufacturing processes. Promising approaches are presenled, which can help to increase the amounl or cold rolled sections in vehicle construclion.
PL
Karoserie samochodowe są zwykle budowane jako konstrukcje samonośne. Ostatnie badania wykazały duże korzyści wynikające z zastosowania walcowania na zimno kształtowników w produkcji karoserii samochodów, m. in. w celu zmniejszenia wagi. Sukces tych komponentów z jednej strony będzie zależał od technologicznej wykonalności a z drugiej strony od opłacalności procesu. W artykule zaprezentowano obiecujące podejścia, które mogą pomóc zwiększyć znaczenie zastosowanie walcowania na zimno kształtowników w konstrukcjach samochodowych.
EN
The paper considers the foundry industry’s opportunities for reducing life-cycle environmental impacts. It relates to EU funded research to produce an improved ductile iron (DILIGHT) to enable component weight reduction. These lighter components could environmentally outperform aluminium alloy components when the whole life-cycle impact of the casting is considered.
PL
W pracy przedstawiono kompleksową ocenę wpływu pełnego cyklu życia odlewów z różnych stopów na otoczenie. Zastosowano metodę analizy oddziaływania na otoczenie wszystkich etapów cyklu produkcyjnego, jak również czasu eksploatacji odlewu z danego stopu, aż do jego pełnego zużycia i recyklingu. Wykazano, że istotny wpływ na środowisko, oceniany za pomocą tzw. ekwiwalentnego efektu cieplarnianego, towarzyszącego danemu etapowi produkcji i eksploatacji odlewu, wywiera faza wytopu i przygotowania danego stopu ze składników pierwotnych. Dominacja tej fazy jest tak znaczna, że efekt zastąpienia stopu o większej gęstości (np. żeliwa) stopem lekkim (np. AlMg) wymagałby wydłużenia przebiegu samochodów do ok. 250000 km, aby można było skompensować efekt cieplarniany procesu metalurgicznego stopów aluminium. Przedstawiona metoda oceny oddziaływania procesu produkcyjnego odlewów na środowisko, stanowiąca pewną nowość, jest już stosowana w krajach Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.