Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewables
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozwój rozproszonych źródeł energii jest procesem pożądanym i nieuniknionym. Ich obecność przynosi już teraz, a w przyszłości będzie przynosiła jeszcze większe korzyści ekonomiczne i społeczne, stanie się podstawą rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Aby proces ich upowszechniania nie był spowalniany, należy mieć świadomość istniejących ograniczeń, w tym także technicznych oraz konieczności ich systemowego rozwiązywania.
EN
The development of distributed energy sources is a desirable and inevitable process because their presence is bringing economic and social benefits. It will bring them to an even greater extent in the future and will become the basis for development of an innovative knowledge-based economy. In order not to slow down the dissemination process, one should also be aware of existing technical barriers and necessity to solve them in a systemic manner.
EN
As part of sustainable development is important to propagate and practice renewables. Therefore, the aim of the work was to proposed a tool to analyze the renewables in the context of their production volume and effectiveness in improving the natural environment. This tool was the AHP method (Analytic Hierarchy Process) which was integrated with numeral data about the production volume of electricity from renewables. It was shown that a proposed tool is useful to analyze the renewables and allows decided, which from renewables has the most influence on improving the natural environment. Therefore, the practice of the proposed tool supports the analysis, and undertaking adequate actions within the framework of sustainable development, in which enterprises producing and managing renewables.
EN
In this paper, a novel dual-input high step DC-DC converter is developed. The structure of proposed converter consists of one unidirectional and one bidirectional port. The bidirectional port is connected to a battery for energy balancing purpose. That is, the battery stores extra produced energy and/or releases stored energy in situations where there is a lack of energy. On the other hand, the bidirectional port is employed as the main power source. The high step-up output voltage gain of the proposed converter makes it suitable for renewable energy applications where the output voltage is low. The proposed structure is superior over the previously proposed ones in terms of the number of components, energy interaction, simple configuration, and flexibility. The experimental results obtained in three different modes (i.e., without battery, with battery charging, and with battery discharging) are presented to verify the theoretical analysis and the performance of the proposed converter.
EN
In recent years solar-thermal methods of waste biomass conversion are promptly gaining on attention. For researchers working in areas that suffer from lack of natural solar power, the choice of proper solar simulator for the study is crucial. Solar simulator consist of artificial light source enclosed in proper housing with optical and cooling system, powered by dedicated power supply. Solar simulators are not only granting independence from external conditions, yet provide possibility of research expand due to tuneable output power and emissive spectrum. Over the years, solar simulators were powered by different types of lamps. Throughout the history, the solar simulators were used mainly in photovoltaic and space research, crystal growth industry, and the material testing. For mentioned purposes, the total thermal output power of simulator was playing secondary role in comparison to urgent need of spectral match, irradiance distribution and beam uniformity with terrestrial or extra-terrestrial sunlight. For thermal applications, solar simulators are facing the challenge of providing high output power, described by high radiant heat flux and high heat flux density over the specified target area. In presented paper the comparison of xenon arc, metal halide lams and tungsten halogen for thermal applications has been presented with emphasis on available thermal power, spectral match with natural sunlight and operational issues. The course of decision taken during the selection of artificial light source for construction of laboratory-scale solar pyrolytic reactor is proposed.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie możliwości stosowania gazu ziemnego jako nośnika energetycznego, uzupełniającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono światowe tendencje w zakresie rozwoju niestabilnych źródeł energii odnawialnej. Omówiono rozwiązania zapewniające komplementarność gazu ziemnego z odnawialnymi źródłami energii i uwarunkowania współpracy systemów elektroenergetycznego oraz gazowego. Poddano analizie perspektywy wdrożenia komplementarnych technologii wykorzystujących gaz ziemny i OZE w Polsce w aspekcie obowiązujących, a także prawdopodobnych przyszłych regulacji prawnych.
EN
The subject of the article is to present the possibility of using natural gas as an energy carrier supplementing the use of renewable energy sources. The world trends in the development of unstable renewable energy sources are presented. Solutions to ensure the complementarity of natural gas with renewables and conditions for the cooperation of the electricity and gas systems are discussed. An analysis was made of the prospects for the implementation of complementary technologies using natural gas and RES in Poland in terms of present and probable future legal regulations.
EN
Nowadays, numerous initiatives are being undertaken with the aim to prevent further pollution of air, earth and water. Low temperature district heating (LTDH) offer here an advantage over other heating methods. Implementation of LTDH network into existing buildings have been performed e.g. in Denmark and proved to be feasible without large thermal and in house installation modernisation; however, this must be checked for Polish conditions. The conditions and barriers for such test are discussed here.
PL
W artykule przenalizowane zostały wydane w 2014 roku warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Przedmiotem analizy jest obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie ze względu na fakt, że jest on jednym z ważniejszych dla krajowej energetyki wodnej. Udział mocy zainstalowanej jednostek wytwórczych energetyki wodnej w obszarze RZGW to około 40% mocy całej krajowej hydroenergetyki. Podstawowym celem analizy jest przedstawienie kluczowych rozwi\ązań mogących mieć wpływ na rozwój energetyki wodnej, obowiązujących na mocy aktu prawa miejscowego na terenie występowania najważniejszych pod kątem hydroenergetycznym karpackich dopływów Wisły. Implikacje środowiskowo-prawne przedstawiono kierując się rozbiciem na trzy stany – związane z uzyskaniem uprawnień na wykonanie urządzeń, korzystaniem z wód oraz eliminacją przyznanych uprawnień z obiegu prawnego. Artykuł wskazuje, jakiego rodzaju niepewności mogł się pojawić przed potencjalnymi inwestorami w każdym z tych przypadków, co jest istotne przy planowaniu i realizacji inwestycji w energetykę wodną. W świetle przeprowadzonych analiz wskazać należy, że cofnięcie pozwoleń wodnoprawnych wydaje się rozwiązaniem ostatecznym, które póki co nie jest brane pod uwagę, choć należy je zawsze mieć na względzie przy wyborze konkretnego cieku pod inwestycję w jednostkę wytwórczą wykorzystującą zasoby wód.
EN
This paper presents an analysis of the conditions of water use in the Upper Vistula water region that were published in 2014. The research covers the region managed by the Regional Water Management Authority (RZGW) that is located in Kraków, as it is of utmost importance for the national hydro power generation. The share of installed capacity of hydro power generation plants that are located in the RZGW region is around 40% of the total Polish hydro power plants. The primary objective of this study is to point out and discuss key solutions which may affect the development of hydro power generation projects, applicable under local law in the presence of the most important in terms of hydropower Carpathian tributaries of the Vistula river. Environmental and legal implications are presented following the breakdown into the three main cases that are associated with the necessity to obtain permission to build required equipment, use of water and elimination of the permissions granted in the legal process. The paper discusses sources of uncertainty that potential investors may face in each of these cases, which is an important issue while planning and carrying out investment projects in the hydropower sector. The paper concludes that the withdrawal of water permits is treated as the ultimate solution, which so far is not taken into account. However this instrument should be always borne in mind when choosing a particular stream for investment in a hydro power generation unit.
PL
Źródła energii odnawialnej są konkurencyjne w kategoriach wyprodukowanej jednostki energii; finansowanie OZE staje się coraz tańsze i łatwiejsze. Większość OZE ma względnie niski wskaźnik kosztów CAPEX do OPEX. Koszty inwestycyjne zmniejszają się a generowane produkty – energia elektryczna i usługi systemowe – są dostosowywane do obszernego zakresu inwestorów. Ogólnie OZE ewoluują wraz ze wzrastającą dojrzałością stosowanych technologii i uwarunkowań rynkowych.
EN
Renewable energy is competitive on a cost per kilowatt hour basis; financing renewables is getting cheaper and easier. A most renewable have a relatively high ratio of upfront to operating costs, their viability is particularly sensitive to the cost of capital. The costs of capital is failing and products –electrical energy and ancillary services are being tailored for a wider range of investors. In general source of renewable energy investment evolve with increasing maturity of technologies and markets.
PL
Problemy natury ekologicznej, rosnące ceny paliw węglowodorowych oraz bardzo niska sprawność napędów pojazdów z silnikami wewnętrznego spalania wpłynęły w ostatnich latach na duży wzrost zainteresowania u producentów i nabywców samochodami elektrycznymi. Lokomotywą napędową tego procesu w ostatnich latach są Chiny, które planują produkcję dwóch milionów aut elektrycznych i hybrydowych typu plug – in do końca 2020 roku. Najwięksi producenci samochodów stworzyli nowe modele pojazdów elektrycznych głównie z myślą o Chinach oraz uwzględniając zaostrzone przepisy dotyczące emisji gazów wydechowych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Istnieje szansa, że przy tak dużych nakładach finansowych oraz szybkim wdrażaniu nanotechnologii uda się wkrótce wyprodukować odpowiednie elektrochemiczne źródło energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych. Należy również spowodować, aby za 40 – 50 lat można było prawie w 100% pozyskiwać metodami ekologicznymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych WWS (Wiatr, Woda, Słońce).
EN
Environmental problems, rising prices of hydrocarbon fuels and a very low efficiency of drive vehicles with internal combustion engines affect in recent years a large increase in interest from manufacturers and buyers of electric cars. Driving force behind this process in recent years is China, which plans the production of two million electric cars and hybrid plug - in the end of 2020. Major carmakers have created new models of electric cars mainly for China and having regard to stricter rules concerning exhaust emissions in Europe and the United States. There is a chance that with such a large financial outlay and the rapid implementation of nanotechnology will soon produce the corresponding electrochemical power source for electric vehicles. It should also cause, that in the nearest 40 - 50 years almost 100% electricity can be organically acquire from renewable sources WWS (Wind, Water, Sun).
PL
The dynamics of economic development determines the need for the development of waste recycling and end-of-use everyday products and recovery of valuable raw materials. Recycling is closely related to the reduction of greenhouse gas emissions, because the basic processes of raw materials processing require large energy inputs, but otherwise, the issue of recovery and recycling, where energy demand is much lower. This means lower CO2 emissions and reducing environmental degradation caused by the extraction of raw materials. In addition, can be solved logistical problem of energy supplies for the needs away from tradi-tional transmission lines electricity and heat and gas This article presents the concept of derivation from secondary sources of energy (through the continuous increase of waste in mass) liquid and gaseous fuel from the process of thermal decomposition of organic waste mainly from car tires. Through the use of recycled material, which is gaining in logistics and eco-nomic importance, may be in part to meet the energy in through the diversification of energy sources derived from the proce ssing of organic waste thermal decomposition method.
EN
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję pozyskiwania z wtórnych źródeł odnawialnych (poprzez ciągły przyrost masy odpadów) paliw ciekłych i gazowych z procesu rozkładu termicznego odpadów orga-nicznych, głównie z opon samochodowych. Poprzez zastosowanie odzysku materiałowego, który zyskuje na znaczeniu logistycznym i gospodarczym, może nastąpić w pewnej części zaspokojenie energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł energii pochodzących z przerobu odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego.
11
Content available New Solutions for Renewable Energy Trading
EN
The paper presents one of the key problems in renewable energy trading. The support system for RES is operating on financial levels leaving to the RES producers decisions on the energy trade. However, the flawed legal regulations impose the obligations on Default Electricity Supplier (SzU1) to buy all RES production from the installations located in the areas of the SzU operation. Such legal provisions result in the additional burden on the SzU, which main duty is to provide electric energy to customers who do not want to enter competitive electricity markets. Additionally, over interpretation of the Energy Law provisions by the Energy Regulatory Authority (URE2), allowing the RES producers to trade a part of their production on electricity markets leaving the obligation on SzUs, has led to the speculative trade of renewable energy. Some RES producers sell the electricity produced in competitive markets during peak demand hours – usually working days from 7 a.m. to 8 p.m. – when the Power Exchange prices are significantly higher than the obligatory purchase price. When during off peak demand hours electricity prices in the Power Exchange are lower than the obligatory level, RES producers sell the electric energy to SzUs at the obligatory price, determined by the URE. Such an abuse of fair trade results in the additional income for the RES producers being burden on SzUs, which have to transfer such costs to energy endusers. The simulations, carried out for Poland indicate that the additional costs can count for about 200 mln zł per year.
PL
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wiąże się z dodatkowymi kosztami, które są pokrywane ze środków uzyskanych przez wszystkie firmy handlujące energią elektryczną ze sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów. Niejasne zapisy w ustawie Prawo energetyczne oraz ich interpretacja przez prezesa URE powodują, że tzw. sprzedawcy z urzędu ponoszą dodatkowe koszty wynikające nie tylko z nabywania energii z OZE po cenach ustalonych przez prezesa URE, ale także na skutek rynkowych spekulacji producentów energii elektrycznej. Sprzedawcy z urzędu, których głównym celem jest sprzedaż energii małym odbiorcom niekorzystającym z rynku energii elektrycznej, zostali obarczeni dodatkowym kosztem zakupu energii z OZE produkowanej na obszarze ich działania. Takie rozwiązanie powoduje, że niektóre firmy, jak ENERGA-OBRÓT SA, które pełnią funkcję sprzedawcy z urzędu na terenie, gdzie ulokowana jest znaczna liczba instalacji OZE, ponoszą dodatkowe koszty, co pogarsza ich pozycję konkurencyjną. Rynkowe spekulacje producentów OZE polegają na sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym po wysokich cenach w okresach dużego zapotrzebowania i sprzedaży energii do zobowiązanych sprzedawców z urzędu w okresach, kiedy ceny rynkowe są niższe od ceny obligatoryjnego zakupu ustalonej przez prezesa URE. Poprzez takie rynkowe spekulacje producenci OZE mogą osiągać dodatkowe przychody na poziomie 40 zł/MWh – 25% ceny rynkowej. Jednak te dodatkowe przychody producentów OZE obciążają odbiorców energii i kwota tych obciążeń może sięgać 200–300 mln złotych rocznie.
12
Content available Wdrażanie CCS a energetyka odnawialna
EN
Though so-called full-chain of CCS is a novelty, large scale CO2 injection into geological forma¬tions has been carried outfor decades, mainly in the US and Canada. Research on various CCS aspects has been carried out for a period of decade in Poland. The use of CCS technology on industrial scale is proposed in EU as one of the means of achieving the goals of CO2 emission reduction policy, after full chain of the whole process is evaluated on a sufficiently large scale in a number of installations. Just like in case of any new technology there are opposing views against CCS. However, these views seem to be based mostly on the case oflimnic eruption on the volcano in Cameroon which has nothing in common with CO2 man-made storage sites. It seems there is a strong competition between renewables and CCS in Europe on acquiringpublic/EUfunding in the background. Paradoxically there are opposing views against the use of renewables: wind turbines, hydropower and geothermal among environ¬mental NGOs and local inhabitants as well. Actually in case of wind turbines human and animal fatalities are known. In Poland where over 90% of electricity generation comes from coal combustion, major changes of the energy mix are not likely andfeasible in not too distant future, so CCS might be a solution in a (very likely) case that EU policy on CO2 reductions is maintained and strengthened.
13
Content available Rury HOBAS® w elektrowni wodnej Szklarska Poręba I
PL
Polska jest jednym z większych pod względem powierzchni państw w Europie, lecz mimo sporego potencjału, nie należy do liderów pod względem wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Chcąc sprostać określonym przez UE celom, polskie władze, a za nimi inwestorzy, intensywnie pracują nad uczynieniem sektora energetycznego bardziej zielonym. Jednym z projektów, które wpisują się w ten trend, jest renowacja rurociągu zasilającego turbinę elektrowni wodnej Szklarska Poręba I.
PL
Nie ma wątpliwości, że Polska gospodarka w perspektywie najbliższych kilkunastu lat musi przestawić się na niskoemisyjne źródła energii. W przeciwnym razie kraj czeka wzrost kosztów energii elektrycznej spowodowany koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2, co będzie prowadzić do spadku konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Modernizacja instalacji wynika również z polityki klimatycznej, której głównym celem, jest wspieranie i działanie na rzecz rozwoju gospodarki i przekształcania jej na niskoemisyjną. Modernizacja energetyki jest konieczna, i powinna się skupić przede wszystkim na inwestycjach w lokalne źródła energii, czyli na energetykę rozproszoną. Ale nie tylko, ponieważ powinniśmy również wdrażać innowacyjne technologie przemysłowe, zużywające mniej energii i surowców.
EN
The Polish energy sector is perceived as obsolete and thus requires new investments to meet growing demand, keeping at the same time its negative impact on the environment at similar level. This requirement also results from the necessity to comply with EU Climate Package, which aims to: decrease negative influence of the energy sector on the environment (most of all emissions of greenhouse gases), diversify the energy-mix as well as reduce Polish dependency on imported energy. Poland needs to refurbish its energy generation capacities, to modernize and develop existing industrial and transmission facilities. This is going to be possible through investments in new power units; as well as replacement of existing ones with new energy sources. Plans regarding this issue already exist and are very ambitious – according to governmental announcements Poland plans to spend nearly 100 billion PLN in upcoming years. Most expenditure will be directed to renewables, such as wind generation and solar generation (photovoltaic), but also to construction of natural gas power units or low emission hard coal installations.
PL
Koszt krańcowy lokalnych paliw odnawialnych nie jest wartością stałą, lecz zmienia się wraz z ilością pozyskiwanego paliwa (na ogół rośnie). W przypadku małej skali wykorzystywane są wyłącznie te źródła energii pierwotnej, które posiadają korzystne parametry techniczno-ekonomiczne, np. odległość od miejsca wykorzystania. W miarę zwiększania skali produkcji danego paliwa, koniecznym staje się wykorzystywanie źródeł (lokalizacji) o coraz słabszych warunkach techniczno-ekonomicznych, a zatem coraz droższych. Tak więc każde z wykorzystywanych lokalnie paliw odnawialnych może być atrakcyjne jedynie do pewnej optymalnej ilości, powyżej której koszt krańcowy jego pozyskania będzie zbyt duży w stosunku do kosztu paliw alternatywnych. W artykule podjęto próbę opisu zjawiska zmienności krańcowych kosztów dostaw paliw odnawialnych wykorzystywanych w skali lokalnej. Zaproponowano też sposób uwzględnienia tego zjawiska przy konstruowaniu matematycznych modeli optymalizujących plany zaopatrzenia społeczności lokalnych w energię.
EN
Marginal cost of local renewable fuel is not constant but changes with quantity of the fuel (usually increases). In case of small scale we use only those resources of primary energy that have attractive technical and economic parameters e.g. short distance from the place of conversion to final energy. When scale increases it is necessary to use sources with worse parameters, which results in more expensive fuel. As a result of this phenomenon each kind of local renewable energy may be attractive only up to certain level. Above this level marginal cost of fuel is to high to compete with other kinds of energy. This article deals with changes of marginal cost of renewable fuel with respect to quantity of this fuel. The article also contains proposal of mathematical formulation of this problem, which may be used while construing models of optimization of energy policy of municipality.
16
Content available Smart Grid - sieć przyszłości
PL
Rozwój sieci elektroenergetycznej w głównej mierze zależy od nowych rozwiązań technicznych. Smart Grid - inteligentna, wielofunkcyjna sieć przesyłowa przyszłości - to narzędzie efektywniejszego wykorzystania coraz droższych surowców energetycznych. Na powszechnym wdrożeniu inteligentnych sieci zyskają indywidualni odbiorcy, krajowe gospodarki i środowisko naturalne. Europa dąży dziś do wzrostu efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Smart Grid to wyzwanie, które dąży do tego ambitnego celu. W artykule przedstawiono ideę inteligentnych sieci, które pomogą przedsiębiorstwom energetycznym w zwiększeniu niezawodności dostaw energii i wydajności operacyjnej, rozszerzeniu zakresu pomiarów i kontroli sieci energetycznych oraz w zarządzaniu nowymi technologiami nawet w najdalszych punktach sieci energetycznej.
EN
The development of electricity networks depends mainly on new technologies. Smart Grid - an intelligent, multi-grid is a tool for the future efficient use of increasingly expensive energy resources. In general implementation of intelligent networks will benefit individual customers, the national economy and the environment. Europe is now seeking to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. Smart Grid is a challenge which seeks to this ambitious goal. The article presents the ideas of intelligent networks that will help energy companies to increase the reliability of energy supply and operational efficiency, expanding the scope of measurement and control of power systems and management of new technologies, even in the farthest points of the grid.
17
Content available Power Quality and EMC in Smart Grid
EN
Smart Grid is increasingly seen as a means to facilitate climate friendly renewable energy sources (renewables) and to enable efficient use of electricity. For example, modern electrical networks can link wind- and solar power with electric cars. A consequence of Smart Grid is a drastic increase in use of electronics in the power system. This makes the satisfactory function of electrical and electronic equipment vital for realization of a robust Smart Grid. This paper focuses on the satisfactory function of equipment for Smart Grid with respect to electromagnetic disturbances, i.e. EMC – Electromagnetic Compatibility including Power Quality. Finally, a framework for the apportioning of responsibilities between network operators and the parties being responsible for the connection of equipment is proposed.
18
Content available remote Drifts for electrical power generation in Brazil
EN
This paper looking the peculiarities of the Brazilian Electrical System, like the country's continental extension and the strong dependence on renewable energy (hydroelectric), discusses growth options according to the country's demands. It is done making reference to the world trends in diversified sources of power generation, priority of using native resources and environmental sustainability. Electrical energy demand in Brazil is increasing more than 4% a year. This number represents the necessity of an expansion higher than four thousand Megawatts of new energy per year in the system. The Brazilian Electrical System is peculiar because of the country's continental extension and also its strong dependence on renewable energy (hydroelectric). Another reason for its peculiarity is the potential of inserting other forms of renewable and 'green' energy in the system. Despite of the environmental advantages of the 'renewable sources', these kinds of energies are variable and depend of the weather conditions. In order to the electrical system be more reliable, its operation must be combined with a larger addition of thermal energy. Thus, this paper analyzes the options for thermal power generation in Brazil. From this perspective, issues like the required modulation with thermal use are addressed. The need for implementing modern technologies to attend the environmental legislation, and the required updating in the legislation, are also discussed.
PL
Opracowanie analizuje specyficzne właściwości Brazylijskiego Systemu Elektrycznego, takie jak rozmiary kontynentalne kraju i silna zależność od zasobów energii odnawialnej (hydroelektryczność), omawia opcje rozwoju stosownie do potrzeb kraju. Podano odwołanie do trendów światowych zdywersyfikowanych źródeł generowania elektryczności, z priorytetem zapewnienia zrównoważonego rozwoju źródeł rodzimych i ochrony środowiska. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Brazylii wzrasta o ponad 4% co roku. Liczba ta sygnalizuje konieczność rozbudowy systemu o ponad 4000 MW nowej energii rocznie. Cechą szczególną Brazylijskiego Systemu Elektrycznego są rozmiary kontynentalne kraju i silna zależność od zasobów energii odnawialnej (hydroelektryczność). Innym powodem jego specyficzności jest potencjał włączania innych form energii odnawialnej i 'zielonej' do systemu. Pomimo środowiskowych zalet 'źródeł odnawialnych', tego rodzaju energie są zmienne i zależą od warunków pogodowych. Aby system elektryczny był bardziej niezawodny, jego działanie musi być powiązane z większym dodatkiem energii cieplnej. Opracowanie to analizuje więc opcje wytwarzania energii cieplnej w Brazylii. Z tej perspektywy oceniono kwestie takie jak wymagana modulacja za pomocą energii cieplnej. Omówiono również potrzebę wdrażania nowoczesnych technologii, uczestniczenie w opracowaniu przepisów prawnych ochrony srodowiska, oraz wymagane aktualizowanie przepisów prawnych.
EN
This paper presents analytical and computer aided investigations on photovoltaic (PV) - generators connected to DC/DC converters for module integrated inverters. It shows the controllability and describes how to design the converters regarding requirements such as a wide variable input voltage range, a constant output voltage and a variable transferred power, depending on temperature, solar radiation and the PV-generator itself. Due to the high non-linearity of the PV-generator’s characteristic, a mathematic model is presented in a basic form and it is applied to several real systems showing the controllability and important information on the design.
20
Content available remote Współspalanie biomasy z węglem
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) stają się istotnym składnikiem bilansów energetycznych państw europejskich i będą odgrywać zasadniczą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. W Polsce w efekcie przyjęcia proekologicznych dokumentów politycznych i rozwiązań prawnych, energetyka odnawialna może wejść w okres dynamicznego rozwoju. Jednym z rozwiązań technologicznych nie wymagających znaczących nakładów finansowych wdrażania OZE, mogących przynieść natychmiastowy efekt ekologiczny, energetyczny i ekonomiczny jest współspalanie węgla i biomasy w kotłach energetycznych. Przedstawiono wybrane doświadczenia przemysłowe technologii współspalania biomasy z węglem, korzyści i bariery jej wdrażania.
EN
"Strategy of renewable energy development" approved by the Parliament of the RP on 23rd August 2001 assumes increasing share of energy from RES in the fuel-energy balance of the country to 7.5% in 2010 and to 14% in 2020. The implementation of this assumption depends both on intensification of implementation of biomass use in the power industry and on stability of its supply, what is determined by the demand for a homogeneous, stable and qualified quality biomass. Intensification of biomass implementation will depend also on appropriate preparation to such a project in power engineering installations. Three groups of technical solutions may basically be distinguished in the field of practically used power technologies of biomass utilisation: - direct biomass combustion (baled straw, woodchips, granulated sewage sludge, briquetted sawdust); - co-firing of coal with biomass, where traditional boilers are used, to which coal and biomass are introduced as pre-blended or separately; - thermal utilisation of biomass connected with its pyrolysis and gasification directed towards production of heat or production of heat and electricity. Direct combustion and gasification or pyrolysis require using installations with designs that ensure efficient power conversion of fuel of high, nearly twice higher as compared with coal, volatile matter content. However, co-firing of shredded biomass in a blend with coal may be efficiently carried out in existing installations, both in stoker-fired, fluidised-bed and pulverised-fuel boilers. The achievement of intended effect of co-firing technology implementation in industrial conditions is determined both by the preparation of power installation together with modification of coal and biomass batching and also by working out a method of stable quality biomass preparation for energy objectives, both in respect of physical (moisture content) and chemical (volatile matter, calorific value) properties. These conditions depend on the type of boiler installations. The optimisation of biomass share depending on the type of coal-fire boiler, the preparation method of qualitatively stable coal-biomass fuel blend and also the operational adaptation of existing technological systems to the properties of the obtained blend are integral and crucial from the point of view of co-firing processes development. This paper presents the experience gained during pilot tests of woodchips co-firing with coal, obtained both from energy crops of quickly growing Salix and from waste wood from forestry, in stoker-fired, pulverised-fuel and fluidised-bed boilers. The addition of biomass to coal was shown, apart from CO2, SO2 and NOx emission reduction resulting from additive amount of added biomass, to cause the effect of synergism in respect of CO, TOCs, including PAHs and VOCs emission. Moreover, when firing fuel blends a reduced amount of combustible parts in the ash (slag) is observed, what results in increasing energy efficiency of chemical energy contained in the fuel conversion and hence in specific economic effects in the form of reduced coal consumption.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.