Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Głównym celem artykułu jest próba wskazania istotnych czynników lokalizacji produkcji dóbr za pomocą technologii 3D-druku, do czego wykorzystano analizę morfologiczną, jako główną metodę badawczą. Przedstawiono charakterystykę procesu lokalizacji oraz ustalania skali produkcji w odniesieniu do różnych wariantów produkcji za pomocą 3D-druku. Wykazano znaczącą rolę specyfiki technologii druku przestrzennego przy prawidłowym określeniu obszaru poddawanego analizie, w obrębie którego ustalane będą miejsca możliwej lokalizacji produkcji. Rezultatem jest wniosek, że ostateczne umiejscowienie produkcji wykorzystującej technologię druku 3D będzie zależne od łącznie określonych atrybutów wybranych czynników lokalizacji: bliskość rynku zbytu; niska cena energii elektrycznej; niska cena materiałów dla 3D-druku; dobra infrastruktura transportowa.
EN
The main objective of the article was to try to identify important factors for the location of goods production using 3d-printing technology, which used morphological analysis as the main research method. It shows the characteristics of the localization process and the determination of the scale of production in relation to different production variants using 3d-printing. A significant role has been shown for the specificity of the spatial printing technology with the correct determination of the area to be analyzed within which the locations of possible production locations will be determined. The result is the conclusion that the final position of production using 3d printing technology will be dependent on the totality of specific attributes of the selected factors of the location: proximity of the outlet market; low electricity price; low price of materials for 3d-printing; good transport infrastructure.
2
Content available remote Poprawa sztywności belki wzmocnienia tylnych drzwi samochodu osobowego
PL
Aby chronić pasażerów przed skutkami zderzenia bocznego, w drzwiach samochodów osobowych montuje się wzmocnienia – belki drzwiowe, których sztywność sprawdza się podczas prób stanowiskowych. Opisano model MES do symulowania takiego testu, a po sprawdzeniu wykorzystano go do poprawy sztywności belki wzmacniającej tylne drzwi.
EN
To protect passengers against consequences of side crash side door beams are assembled to doors of passenger cars. Their stiffness is examined during stand tests. The FE model to simulate such a test is described. After verification the model has been applied to improve of rear door side beam stiffness.
3
Content available remote Optymalizacja nieliniowych modeli MES na przykładzie tłocznika
PL
Rozwiązywanie zadań optymalizacji, w których model MES jest nieliniowy, stwarza problemy związane z dużym nakładem obliczeniowym. W artykule przedstawiono i porównano algorytm powierzchni odpowiedzi RSM z hybrydowym algorytmem przeszukiwania SHERPA w zastosowaniu do rozwiązywania zadań optymalizacji progów ciągowych tłocznika do blach karoseryjnych.
EN
Solving of optimization tasks using nonlinear FEM models creates problems because of large expenditure of calculation time. The response surface methodology RSM and hybrid search SHERPA algorithms in application of optimization of stamping die drawbeads are presented and compared in the paper.
EN
The article presents a new method of delamination modelling in a fabric-reinforced laminate using a shell-beam mesoscale FE model. This original laminate model enables the analysis of the resistance of composite structures in which the reinforcement can be technical fabric of various weaves or a layer of parallel rovings, e.g. made of carbon fibres.It includes an experimental part in which flat specimens of laminate were delaminated according to three basic schemes: tensile opening, sliding shear and tearing shear. The aim of the experimental studies was to obtain load-displacement curves, which were used to define the conditions of initiation and propagation conditions of cracks in the calculation model as well as to perform theirexperimental verification. Specimens of the laminate tested were modelled using a mesoscale FE model, in which the components, i.e. the rovings, were modelled in a simplified manner with finite elements of the beam type and a matrix with finite elements of the shell type. The bondings between adjacent laminate layers were also modelled with beam elements. The simulation results were compared with those of experimental delamination tests, and the convergence obtained confirmed the correctness of the modelling method developed.
PL
Artykuł przedstawia nową metodę modelowania delaminacji w laminacie wzmocnionym tkaniną z wykorzystaniem powierzchniowo-belkowego mezoskalowego modelu MES. Ten autorski model laminatu umożliwia analizę wytrzymałości konstrukcji kompozytowych, w których zbrojeniem może być tkanina techniczna o różnym splocie lub warstwa równoległych tasiemek np. z włókien węglowych. Artykuł obejmuje część doświadczalną, w której rozwarstwiano płaskie próbki laminatu według trzech podstawowych schematów: rozrywania, ścinania wzdłużnego i ścinania poprzecznego. Celem badań doświadczalnych było otrzymanie charakterystyk obciążeniowo-przemieszczeniowych, które posłużyły do zdefiniowania warunków inicjacji i propagacji pęknięć w modelu obliczeniowym oraz do przeprowadzenia jego weryfikacji doświadczalnej. Próbki badanego laminatu zostały zamodelowane za pomocą autorskiego mezoskalowego modelu MES, w którym komponenty tj. tasiemki tkaniny wzmocnienia odwzorowano w uproszczeniu elementami skończonymi typu belkowego a osnowę elementami skończonymi typu powierzchniowego. Wiązania między sąsiednimi warstwami laminatu zamodelowano również elementami belkowymi. Wyniki symulacji porównano z wynikami prób doświadczalnego rozwarstwiania, a uzyskana zgodność potwierdziła poprawność opracowanego sposobu modelowania.
5
Content available remote Wykorzystanie optymalizacji do zmiany częstości własnych zębnika
PL
W końcowej fazie projektowania zębnika eksploatowanego przy różnych prędkościach obrotowych może się pojawić potrzeba odsunięcia częstości własnych od częstości wymuszeń. W artykule opisano sposób rozwiązania tego problemu z wykorzystaniem optymalizacji parametrycznej zarysu otoczki koła zębatego, przy założeniu małej ingerencji w jej kształt. Zadanie rozwiązano na przykładzie monolitycznego zębnika przekładni lotniczej z użyciem modelu MES.
EN
During the final stage of designing a pinion which is exploited at different rotational speeds, it is occasionally necessary to offset natural frequencies from frequencies of excitations. The way of solving this problem by means of parametric optimization of the pinion profile, assuming small changes of its shape, is discussed in the paper. The problem is solved using finite element model with regard to monolithic pinion of an aircraft gear.
6
Content available remote Mezoskalowy model MES do analizy delaminacji kompozytu
PL
Artykuł podejmuje problem modelowania delaminacji próbek kompozytu warstwowego według pierwszego schematu zniszczenia. Obejmuje część doświadczalną, w której wyznaczono uśrednioną charakterystykę rozwarstwiania próbek w układzie rozwarcie–siła rozrywająca oraz opis mezoskalowego modelu MES kompozytu, uwzględniającego jego strukturę wewnętrzną. Model zastosowano w symulacji rozwarstwiania, przy czym rozwój pęknięcia następował wskutek modyfikacji elementów skończonych modelujących osnowę. Wyniki symulacji rozwarstwiania z użyciem opracowanego modelu MES wykazały dobrą zgodność z wynikami eksperymentu.
EN
The article discusses the problem of delamination of layered composite samples according to the mode I (tensile opening mode). It includes the experimental part, which sets the averaged characteristics of delamination of the samples in the relation tensile opening–tensile force as well as the description of mesoscale FEM model of composite, which takes into account its internal structure. The model was used in the simulation of delamination, while the development of the fracture took place in consequence of modifications of finite elements modelling the matrix. The results of the delamination simulation with the use of the developed FEM model were consistent with the results of the experiment.
7
PL
Symulacje komputerowe tłoczenia blach na zimno zazwyczaj przeprowadza się dla modeli materiałowych dostarczonych przez producentów oprogramowania. W artykule porównano wyniki symulacji tłoczenia przykładowej części nadwozia samochodowego ze stali S420MC dla trzech zestawów parametrów modelu materiałowego odpowiadających wymaganiom normy, w tym wyznaczonych doświadczalnie dla konkretnej dostawy. Oceniono wpływ tych parametrów na ryzyko wystąpienia wad w wytłoczce na podstawie diagramów FLD, stwierdzając istotny ich wpływ zwłaszcza na ryzyko powstawania pęknięć wytłoczki. Sformułowano zalecenia do projektowania tłoczników.
EN
Computer simulation of cold metal forming is usually performed using material models delivered by software makers. Results of simulations of metal forming of an exemplary car body part made of S420MC steel for three sets of material model parameters which are suited to the needs of standard, among them for the parameters fixed experimentally for the specified delivery, are compared in the paper. The influence of material model parameters on risk of the drawpiece defects appearance basing on FLD diagrams has been evaluated. The essential influence of the material model parameters especially on the risk of cracks of the drawpiece appearance has been stated. Some advices to stamping die designing have been formulated.
PL
Model materiałowy do symulowania tłoczenia blach metodą elementów skończonych wymaga podania odpowiednich parametrów, które wyznacza się doświadczalnie. W artykule wyznaczono te parametry dla próbek wyciętych na frezarce i elektrodrążarce oraz wykrojnikiem. Na podstawie porównania wyników doświadczeń i symulacji komputerowej próby jednoosiowego rozciągania dokonano oceny adekwatności przyjętego modelu materiałowego do rzeczywistości oraz poprawności wyznaczonych wartości parametrów modelu.
EN
Material model to simulate sheet-metal forming using finite elements method needs assuming their proper parameters, which are determined experimentally. The parameters for specimens cut out by means of milling machine, spark machine and blanking die have been determined in the paper. Based on comparison of the results of experiments and computer simulation of uniaxial tensile test adequateness of the assumed material model to reality, correctness of values of its parameters.
PL
W artykule przedstawiono sposób realizacji dwóch eksperymentów, w których rozwarstwiano płaskie próbki z kompozytu warstwowego. W pierwszym przypadku rozwój szczeliny spowodowany był przekroczeniem dopuszczalnych naprężeń normalnych w osnowie, natomiast w drugim pękanie następowało w wyniku przekroczenia naprężeń stycznych. Celem badań było otrzymanie charakterystyk sztywności próbek i wyznaczenie progowych wartości odkształceń, przy których kompozyt zaczyna pękać.
EN
This article presents the method of implementing the two experiments delamination of flat samples of the composite layer. In the first case, the crack propagation was caused by exceeding the normal stress in the matrix, while in the second crack was caused by exceeding the shear stress. The aim of the study was to obtain the load–displacement response of samples and determining the critical deformation values at which the composite starts cracking.
PL
Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przeprowadzono optymalizację przekroju listwy i wału grzebienia sczesującego runko oraz dokonano oceny kształtu i równomierności szczelin w kluczowych strefach współpracy obić zgrzeblących przed i po rozwiązaniu zadania optymalizacji.
EN
The shape and height of the gaps between clothings of workers and the doffer cooperating with the main cylinder as well as between the doffer clothing and the doffing blade has a significant impact on the quality of the web made by the roller carding machine. The study included optimization of the blade and comb shaft cross-section and the assessment of the gap shape and uniformity in key areas of clothings cooperation before and after solving the optimization problem.
EN
The quality of web produced by a carding machine is largely influenced by the shape and height of the gaps between card clothings of workers and the doffer cooperating with the main cylinder as well as between the doffer clothing and doffing blade. The following paper describes the methodology of selection of a structural form and basic dimensions of the carding machine shafts and cylinders taking into account the gap shape in the zones of card clothing cooperation. For the study to be complete, optimisation of the blade and comb shaft cross-sections was also performed. The benefit from optimisation of the carding machine components is the improvement in the quality of the web – the final product of carding.
PL
Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przedstawiono metodykę doboru postaci konstrukcyjnej oraz optymalizację podstawowych wymiarów wałków i bębnów zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kształt szczeliny w strefach współpracy obić zgrzeblących. Dla kompletności przeprowadzono również optymalizację przekroju listwy i wału grzebienia sczesującego runko. Korzyścią z optymalizacji podzespołów zgrzeblarki jest poprawa jakości runka – produktu końcowego zgrzeblenia.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano metodę elementów skończonych (pakiet ANSYS). W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano zmniejszenie wartości maksymalnego ugięcia o około 71%, co umożliwi realizację nowej technologii włókienniczej - zgrzeblenia mikrowłókien oraz poprawę jakości w tradycyjnej technologii zgrzeblenia włókien wełnianych i wełnopodobnych.
EN
The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottom of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method has been used for the analysis. As a result of the performed calculations, reduction of maximum deflection value at approximately 70% has been obtained. It will enable application of a new textile technology - microfibre carding and improvement in the quality of traditional carding technology of woolen and wool-like fibres.
13
Content available remote Sprzężenie badań doświadczalnych i symulacji w modelowaniu MES
PL
Ocenę poprawności zaprojektowania części maszyn można przepro-wadzić za pomocą badań doświadczalnych prototypu i/lub symulacji komputero-wych z wykorzystaniem modelu obliczeniowego. Obie metody nie powinny się wy-kluczać, lecz uzupełniać, przyczyniając się do poprawy jakości procesu projekto-wania. W artykule omówiono trzy przykłady nieliniowych modeli MES części ma-szyn, w których podczas opracowywania wykorzystano z powodzeniem sprzężenie między badaniami doświadczalnymi i symulacją komputerową z udziałem modelu MES.
EN
Evaluation of correctness of machine parts designing can be performed by means of experimental tests of prototype and/or by means of computer simula-tions using calculating model. No one of the methods should exclude the other but they should be complementary to one another, increasing quality of the designing process. Three examples of the nonlinear FEM models of the machine parts, in which conjunction between the experimental tests and the computer simulation of their FEM models have been successfully applied, are discussed in the paper.
14
Content available remote Parametryczna optymalizacja bębna głównego zgrzeblarki
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu dennicy oraz optymalnych wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia jego powłoki. Do analiz przygotowano parametryczny model obliczeniowy z wykorzystaniem MES. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano około 77% zmniejszenie amplitudy ugięcia w stosunku do konstrukcji wyjściowej. Następnie zbadano wpływ tolerancji wykonania powłoki oraz drutu piłowego na amplitudę ugięcia przykładowego, rzeczywistego bębna.
EN
The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape – structural form of the bottoms and optimal dimensions of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method has been used for the analysis. As a result of the performed analyses, reduction of maximum deflection value at approximately 77% has been obtained. The final stage of the work has been to determine the influence of manufacturing tolerances of the cylinder and metallic card wire on the amplitude of the main cylinder deflection.
15
Content available remote Doświadczalne wyznaczanie stałych inżynierskich kompozytów warstwowych
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania stałych inżynierskich ( ) kompozytu warstwowego wzmocnionego tkaniną z włókien węglowych polegający na porównaniu ugięć zmierzonych i obliczonych w wyniku analizy MES. Porównanie przeprowadzono na przykładzie dźwigara tylnego statecznika poziomego samolotu Orka. Modele geometryczne dźwigara nieobciążonego i pod obciążeniem wyznaczono z pomocą skanera optycznego. Wartości liczbowe stałych inżynierskich badanego kompozytu obliczono rozwiązując zadanie optymalizacji polegające na minimalizacji sumy kwadratów odchyleń ugięć zmierzonych i obliczonych.
EN
The article presents the method of outlining mechanical properties (E, G, v) of a carbon-fiber reinforced laminar composite. This method uses comparison of deflection values measured and computed with the use of the Final Elements Method. The comparison was conducted in a case of the rear beam of a horizontal stabilizer in the Orka plane. Geometric models either idle and constrained were determined with the use of optical scanner. Numerical values of mechanical properties of the analyzed composite in turn were determined by applying optimization method to minimize the sum of the square of deviation values measured and computed.
EN
The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottoms and optimal dimensions of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method has been used for the analysis. Polak-Ribery conjugate gradient method has been applied for searching the optimal solution, basing on the parametric model of the cylinder written with the use of Ansys Parametric Design Language. As a result of the performed analyses, reduction of maximum deflection value at approximately 80 percent has been obtained. Optimal cylinder dimensions enable application of a new textile technology - microfibre carding and improvement in the quality of traditional carding technology of woollen and wool-like fibres.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy oraz optymalnych wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano pakiet ANSYS metody elementów skończonych. Rozwiązania optymalnego poszukiwano metodą gradientu sprzężonego w wersji Polaka-Ribery, bazując na parametrycznym modelu bębna zapisanego z wykorzystaniem języka Ansys Parametric Design Language. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano zmniejszenie wartości maksymalnego ugięcia o około 80 procent. Optymalne wymiary bębna umożliwiają realizację nowej technologii włókienniczej - zgrzeblenia mikrowłókien oraz poprawę jakości w tradycyjnej technologii zgrzeblenia włókien wełnianych i wełnopodobnych.
PL
Opisano zweryfikowany doświadczalnie model MES uszczelki wielokrawędziowej z nakładami grafitowymi. Z uwagi na technologię wykonania, wyspecyfikowano zbiór możliwych wariantów wymiarowych uszczelki, dla których przeprowadzono symulację pracy w połączeniu kołnierzowo-śrubowym. W rezultacie sformułowania zadania optymalizacji opracowano metodykę wyboru najlepszego wariantu poprawiającego bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji połączenia.
EN
Experimentally verified FEM model of a multi groove gasket having graphite jackets has been described in the paper. According to the production engineering process the set of permissible dimension variants of gaskets have been specified and then the simulations of their work in flange screw joint have been performed. In consequence of defining of a task of optimisation a methodology of selection of the best variant of gasket which improves safe and reliable exploitation of the joint has been elaborated.
18
Content available remote Racjonalność modeli MES części maszyn
PL
Modele MES części maszyn powinny być racjonalne, tj. adekwatne, dokładne i efektywne, po to, aby wyniki symulacji przeprowadzanych za ich pomocą odpowiadały rzeczywistym problemom, były wystarczająco ścisłe i możliwe do uzyskania w akceptowalnym czasie. Wymaga to przestrzegania zasad „dobrej praktyki” przy tworzeniu modeli MES, a czasami stosowania specjalnych sposobów poprawiania ich efektywności numerycznej. W artykule omówiono dwa przykłady modeli MES, tj. tarczy z łopatkami turbiny gazowej oraz korpusu przekładni lotniczej. Na przykładach przedyskutowano zasady tworzenia racjonalnych modeli MES oraz poprawiania ich efektywności numerycznej.
EN
FEM models of machine parts should be rational, i.e. they should be adequate, exact and effective to make the results of simulations performed by means of the models correspond to the real problems, sufficiently precise and possible to be obtained within acceptable time. That needs complying with “well practice” rules when the models are created and, sometimes applying special methods of improving their numerical effectiveness. Two examples of FEM models, i.e. the disk with blades of gas turbine and the body of aircraft gear box are presented in the paper. With the use of the examples, the problem of rational FEM models creating as well as improving their numerical effectiveness is discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodykę tworzenia modeli MES konstrukcji kompozytowych z kompozytów warstwowych wzmacnianych tkaniną z włókien węglowych. Modele wykorzystują powtarzalną mikrostrukturę kompozytu - komórkę elementarną, którą jest przestrzenną kratownicą z jednowymiarowych elementów skończonych typu belkowego. Metodykę modelowania zastosowano do obliczeń ugięć przykładowych konstrukcji kompozytowych. Wyniki obliczeń zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
The paper shows the methodology of building FEM models of composite constructions made of laminate composites reinforced with carbon fibre fabric (CFRP). The models use a repeatable microstructure of a composite - an elementary cell - which is a thre - dimensional truss built with one-dimensional beam finite elements. Thanks to this fact, the models reflect the internal structure of the composite. The model constants have been experimentally determined. Therefore, the influence of production technology of the composite on its mechanical properties has been considered. The modelling methodology has been used to calculate deflections of exemplary composite constructions. The results have been experimentally verified.
20
PL
W artykule przedstawiono modele obliczeniowe skrzydła samolotu EM-11 ORKA wykonanego z kompozytu warstwowego wzmacnianego tkaniną z włókien węglowych. Modele zbudowano z wykorzystaniem metody elementów skończonych, uwzgledniono strukturę wewnetrzną kompozytu na poziomie jego komponentów: wzmocnienia - tkaniny i osnowy - żywicy. W modelach MES zastosowano elementy powłokowe i superelementy. Wyniki obliczeń ugięć skrzydła porównwno z wynikami pomiarów stanowiskowych.
EN
Calculation models of wing of ORKA aircraft, which is made of composite material reinforced by fabric of carbon fibers, are presented in the paper. The models are constructed using finite elements method, the inner structure of the composite material in the level of its components: reinforment - fabric and resin matrix has been taken into account. Shell elements and superelements are used in the FEM models. The calculation results of wing deflection of have been compared to the results of experimental measurements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.