Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1059

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
EN
Increasing mobility results in growing overcrowding of roads and streets. Attempts to improve travel conditions through an increase in road capacity usually only worsen the situation. The main purpose should be an increased share of public transport, including bicycle traffic, in the modal split. An increased share of bicycles in everyday traveling requires, however, a competitive advantage of that means of transport over other transport possibilities. It involves the need for adequate infrastructure which would provide bicycle users with the possibility to move efficiently, comfortably, and above all, safely. This paper describes the problems resulting from insufficient quality of the regulations on cycling infrastructure design and proposes directions of changes and complements that are vital for traffic safety. It applies mainly to design speed on bicycle routes, widening of bikeways on curves, bikeway clearances, and visibility on cycle crossings enabling uninterrupted cycling.
PL
Wzrost mobilności prowadzi do rosnącego zatłoczenia dróg i ulic. Próby poprawienia warunków ruchu przez zwiększenie przepustowości drogi zazwyczaj tylko pogarszają sytuację. Głównym celem powinno być zwiększenie udziału transportu publicznego i ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych. Wzrost udziału przemieszczeń rowerowych w codziennych podróżach wymaga jednak konkurencyjnej przewagi tego środka transportu nad innymi. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, która dałaby rowerzystom możliwość przemieszczania się sprawnie, wygodnie i – przede wszystkim – bezpiecznie. Niniejszy artykuł opisuje problemy wynikające z niedostatecznej jakości przepisów dotyczących projektowania infrastruktury przeznaczonej do ruchu rowerów i przed- stawia sugerowane kierunki zmian oraz uzupełnień nieodzownych z perspektywy bezpieczeństwa ruchu. Odnoszą się one głównie do prędkości do projektowania na trasach dla rowerów, poszerzeń dróg dla rowerów na łukach, skrajni dróg dla rowerów oraz widoczności na przejazdach dla rowerzystów umożliwiającej nieprzerwaną jazdę.
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem jednociętych połączeń elementów giętych na zimno z zastosowaniem łączników jednostronnych. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, propozycje sposobu wyznaczania charakterystyki obciążenie-przemieszczenie oraz wzór do wyznaczania nośności łącznika na docisk. Aby uzasadniać racjonalność przyjętych rozwiązań, zaprezentowano wyniki obliczeń przykładowej ramy kratowej z takimi połączeniami.
EN
The paper concerns on issues related to the design of single-share blind bolted connections of cold-formed steel members. The results of experimental tests, proposals for the method of determining the load-displacement characteristics as well as the formula for determining the bearing capacity of the fastener were presented. To justify the rationality of the adopted solutions, the calculation results of an exemplary lattice frame with such connections are shown.
PL
Artykuł jest drugą częścią serii esejów poświęconych różnym sposobom wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego w architekturze i projektowaniu, pojmowanych jako dziedziny interdyscyplinarne, które współcześnie mogą się przenikać. Filozofia ekonomii obiegu zamkniętego ma głębokie korzenie historyczne i filozoficzne. Trwałe, fundamentalne powiązanie architektury ze środowiskiem naturalnym istniało odwiecznie, od Stonehenge przez antyczne świątynie po współczesne budynki działające jak systemy współgrające z naturą. Od momentu, w którym architekci zaczęli projektować w oderwaniu od środowiska naturalnego i bez względu na jego uwarunkowania, pojawiła się też jednak destrukcyjna dla krajobrazu rola architektury. Celem artykułu jest zarysowanie aktualnych trendów we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w obliczu globalnych zmian i inicjatyw obecnie, w oparciu o debatę (London Design Festival, 10.2020, Circular Economy in Design) i myślenie we współczesnym projektowaniu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek krajobraz stanowi wartościowe oraz najcenniejsze dziedzictwo, które architektura i design powinny wzmacniać, tak, żeby ochronić je w szerszej perspektywie dla dobra przyszłych pokoleń. Cykl funkcjonowania obiektu powinien być w myśl takiego podejścia przewidziany w zależności od trwałości surowca, a jego struktura powinna być opracowana tak, by miała swoje odniesienie do uwarunkowań lokalizacji. Architekturę kształtować powinien już nie tyle kontekst, co uwarunkowania.
EN
This article is the second part of a series of essays on the different ways the idea of circular economy is implemented in architecture and design, understood as interdisciplinary fields which can overlap in the present. The philosophy of closed circuit, has deep both historical and philosophical roots. The fundamental link between architecture and the natural environment has existed for many years, from Stonehenge and ancient temples to contemporary buildings that act as systems in harmony with nature. When architects started to design separately from the natural environment and regardless of its conditions, the role of architecture, which was destructive to the landscape appeared. The goal of this paper is to outline the current trends in implementing the idea of a circular economy in the face of global changes and initiatives now and based on the debate (London Design Festival, 10.2020, „Circular Economy in Design”) and thought in contemporary design. Nowadays, more than ever, the natural landscape is the most valuable heritage which requires strengthening by architecture and design, so as to protect it in a wider perspective, for the benefit of future generations. According to this approach, the cycle of the facility's operation should be provided depending on the durability of the raw material, and its structure should be developed in such a way that it is related to the conditions of the location. Architecture should be shaped not so much by the context as by the conditions.
5
Content available Open low speed wind tunnel – design and testing
EN
This paper presents the design method and the construction details of a subsonic low-speed wind tunnel, which has been designed to achieve the flow velocity of 35 m/s in the measurement section with expected uniform velocity field at its inlet. To achieve such objectives a very detailed design was performed using a theoretical 1D analysis and computational fluid dynamics simulations. This approach was applied to improve the flow quality along the wind tunnel sections. When the wind tunnel has been launched a direct comparison of the experimentally measured flow field in the test section and numerical simulation results was conducted. Such comparison of the simulation results with the experimental one is presented in this paper. The obtained results confirm that assumed wind tunnel design method was correct, i.e. the pressure drop in the wind tunnel has been predicted very well and drive system is effective and sufficient to accelerate the airflow to required values.
EN
This paper provides analysis of WiMAX systems from its background to their architec-tures highlighting merits and demerits, topologies, structures and looks deep into transceiver systems architecture, then specializes on the radio frequency (RF) front-end part of the WiMAX transceiver system in which a model is designed. Thereafter, the model is implemented in MATLAB Simulink and the results are investigated and analyzed.
9
Content available remote Cztery dni z designem
PL
Od 6 do 9 lutego 2020 r. katowicki Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe zamieniły się w inkubator dla polskiego przemysłu, architektury, sztuki i designu. Już po raz piąty, przez cztery dni, Katowice były miejscem dialogu dla szeroko rozumianej branży projektowej.
PL
Przestrzeń jest jak opowieść, która w postaci konkretnych znaków kryje w sobie konkretne treści. Zawarte są one na poziomie informacji, takich jak funkcja oraz na styku metafor i twórczych intencji. Tekst dotyczy kulturowej pamięci znaków i geometrycznej reprezentacji form w przestrzeni. Wskazuje, iż potrzeba geometrycznego zapisu przestrzeni, nie tylko wynika z potrzeby obliczeniowej, ale też jest nośnikiem abstrakcyjnego wyrażania idei dla całych zbiorowości społecznych.
EN
Space is like a story with specific content hidden in specific signs. The signs are information such as functions and combinations of metaphors and creative intentions. The text touches upon the cultural memory of signs and the geometric representation of forms in space. It indicates that the need for a geometric recording of space results not only from the need for computation, but is also a carrier of an abstract expression of ideas for entire social communities.
PL
Celem artykułu jest analiza wypowiedzi projektantów z monografii „Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu. 1966-2018” z wykorzystaniem trzech poziomów przetwarzania informacji w mózgu: pierwotnego, behawioralnego i refleksyjnego. Reakcje doświadczonych projektantów ze środowiska wrocławskiego w stosunku do ocenianych pojazdów są potwierdzeniem słuszności teorii Dona Normana, a świadomość tych procesów kognitywnych może wspomóc osiągnięcie porozumienia między projektantami a przedstawicielami zawodów technicznych, którzy muszą ze sobą współpracować w trakcie tworzenia nowych produktów.
EN
The aim of the article is analysing the designers’ statements from the monograph “Wroclaw School of Means of Transport Design. 1966-2018” by means of three levels of perception: visceral, behavioural and reflective. The reactions of the experienced designers from the Wroclaw creative environment to the evaluated products confirm the validity of Don Norman’s theory, while the awareness of these cognitive processes can facilitate understanding between designers and representatives of technical professions, who need to cooperate in the course of creating new products.
12
Content available remote Projektowanie centrum logistycznego
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania centrum logistycznego. Zawiera on sformułowanie zadania projektowego, lokalizację centrum logistycznego, zarys projektu centrum logistycznego oraz koncepcję przepływu materiałów w magazynie.
EN
The purpose of the article is to present the logistics center design process. It contains the wording of the design task, logistics center locations, the outline of the logistics center design, and the concept of material flow in the warehouse.
PL
Aplikacja AWPPOL to rozwiązanie nowatorskie, bowiem informatyczne wsparcie procesów projektowych realizowane jest głównie za pomocą złożonych programów przeznaczonych do instalacji na wydajnych obliczeniowo komputerach stacjonarnych. Nie kwestionując kluczowej roli i znaczenia tego typu programów, należy jednak wskazać, że istnieje pewna luka w omawianym zakresie. Jak się wydaje możliwość korzystania z wielofunkcyjnego narzędzia o mobilnym charakterze doskonale wpisywałoby się w potrzeby projektantów w zakresie oprzyrządowania technicznego - jako jego dobre uzupełnienie. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawione zastały kluczowe założenia aplikacji w kontekście wymogów i wyzwań związanych z projektowaniem podstawowego obiektu logistycznego. W części drugiej szczegółowo opisano zasady funkcjonowania oraz nawigacji.
EN
The AWPPOL application is a new solution. IT support for design processes is implemented with the use of complex programs. designed for computing efficient desktop computers. Without disparaging the importance of complex programs, it should be pointed out that there is no basic help tool. The use of a multifunctional tool with a mobile character perfectly complements designers' tooling needs. The article consists of two main parts. The first part presents the most important assumptions of the application regarding the requirements and challenges related to the design of the basic logistics facility. The second part describes in detail the principles of operation and navigation.
EN
The article discusses the methodological principles of typology and design of architectural environment’s objects with the analysis of its system-structural foundations. According to them, hierarchical levels of formation and stages of environmental systems and objects’ design are revealed with some examples of author’s designs. The research is based on systemic and environmental approaches that make it possible to view the architectural environment’s objects as hierarchically subordinate.
PL
W artykule omówiono metodyczne zasady typologii i projektowania obiektów środowiska architektonicznego z analizą jego systemowo-strukturalnych podstaw. Zgodnie z nimi hierarchiczne poziomy formowania i etapy projektowania systemów i obiektów środowiskowych ujawniają się z niektórymi przykładami projektów autora. Badania opierają się na podejściach systemowych i środowiskowych, które umożliwiają oglądanie obiektów środowiska architektonicznego jako hierarchicznie podporządkowanych.
EN
The article discusses the safety requirements specified in pertinent standards and recommendations for designing civil engineering objects, with particular emphasis on earth structures intended for vehicle traffic. The focus was on the following issues: the essence of reliability and durability of the structure and ensuring safety at the stage of designing vehicle traffic embankments with a slope supported with the use of a retaining wall and embankments placed on a substrate characterized by insufficient bearing capacity. The procedure for designing traffic embankments on weak ground, reinforcing weak ground and designing retaining structures (on the example of a reinforced soil massif) was carried out in accordance with the calculations pertaining to the field of geo-engineering, applying general analytical dependencies.
PL
Tematem artykułu są wymogi bezpieczeństwa podane w normach i zaleceniach projektowania obiektów inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych budowli ziemnych. Uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących: istoty niezawodności i trwałości konstrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa na etapie projektowania nasypów komunikacyjnych ze skarpą podpartą z zastosowaniem ściany oporowej, a także nasypów posadowionych na podłożu o niedostatecznej nośności. Procedurę postępowania dotyczącą projektowania nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu, wzmacniania słabego podłoża oraz projektowania konstrukcji oporowych (na przykładzie masywu z gruntu zbrojonego) przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w geoinżynierii obliczeniami, z wykorzystaniem ogólnych zależnościach analitycznych.
EN
Technologies supporting the process of educating police personnel have become an indispensable element of the infrastructure of police schools. The primary source of financing for the technologies built is the National Center for Research and Development. In consultation with the Minister of National Defense and the minister competent for internal affairs, the institution carries out activities related to research for the benefit of state security and defense. In competitions for specifically defined research topics, projects that promise the most considerable real increase in national security are financed. The programs and projects being implemented aim not only to increase the Polish scientific and industrial entities’ potential but also to strive for technological independence by creating Polish “know-how” in critical technologies in the area of national security and defense. The article presents technologies supporting the training process of traffic officers developed by Polish scientific and industrial consortia. The first presented trainer is Simulator Supporting the Training of Police Officers in the Implementation of Activities at the Scene of a Road Accident (project no. DOB-BIO9/06/01/2018). On the other hand, the second training solution presented in the article is the Emergency Vehicle Driving Simulator During Typical and Extreme Operations (project no. OROB 001101/ID/11/1). The mentioned projects were co-financed by the National Center for Research and Development as part of a competition for the implementation and financing projects in the field of scientific research or development work for the national defense and security.
PL
Technologie wspomagające proces kształcenia kadr Policji obecnie stały się niezbędnym elementem infrastruktury policyjnych szkół. Głównym źródłem finansowania budowanych technologii jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know-how” w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną przedstawione technologie wspomagające proces szkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego, które zostały wytworzone przez polskie konsorcja naukowo-przemysłowe. Pierwszym prezentowanym trenażerem jest Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego (projekt nr DOB-BIO9/06/01/2018). Natomiast drugim rozwiązaniem szkoleniowym przedstawionym w artykule jest Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych (projekt nr OROB 001101/ID/11/1). Wskazane projekty były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
PL
W artykule przedstawiono projekt płaszczyznowego systemu ogrzewania podłogowego wodnego według normy PN-EN 1264 w wybranym pomieszczeniu domu jednorodzinnego. Ze względu na ograniczenia narzucone przez wytyczne projektowe konieczny okazał się podział systemu na dwa mniejsze obiegi. Sprawdzono warunki projektowe i przedstawiono rozmieszczenie rur grzejnych. Czasochłonność metody przemawia za stosowaniem w praktyce metod uproszczonych zalecanych przez producentów konkretnych rozwiązań lub komputerowych narzędzi projektowych.
EN
The article presents a design of an underfloor water heating system according to the PN-EN 1264 standard in a selected room in a single-family house. Due to the restrictions imposed by the design guidelines, it was necessary to divide the system into two smaller circuits. Design conditions were checked and the location of heating pipes was presented. Time-consuming nature of this method implies the use of simplified methods recommended by manufacturers of specific solutions or computer design tools.
18
Content available remote Simulations of electrical parameters in high current busbars
EN
The requirements for high-current circuits, contact systems, switchboards and electrical apparatuses differ from the typical requirements for devices with a low current load, not only because those are more complex, but also because new requirements arise due to the fact that the size of the designed devices and power systems is constantly growing, both their breadth and diversity.
PL
Wymagania stawiane wielkoprądowym torom, układom stykowym, rozdzielnicom i aparatom elektryczny, różnią się od typowych wymagań dla urządzeń o niewielkim obciążeniu prądowym nie tylko tym, że są trudniejsze, ale pojawiają się wymagania nowe wynikające z tego, że ustawicznie rośnie wielkość projektowanych urządzeń i systemów elektroenergetycznych, ich rozległość i różnorodność.
19
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z projektowaniem zbiorników cylindrycznych na ciecze o układzie koncentrycznym. Przedstawiono argumenty przemawiające za projektowaniem tego rodzaju konstrukcji oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. W dalszej części opracowania poruszono kwestie projektowe, tj. obliczenie sił wewnętrznych ścian zbiornika za pomocą wzorów analitycznych według teorii błonowej i zgięciowej oraz Metodą Elementów Skończonych przy wykorzystaniu programu ROBOT Structural Analysis. Wartości sił wewnętrznych w płytach kołowych uzyskano bezpośrednio z programu. Obliczeń dokonano wariantowo w zależności od warunków posadowienia zbiornika. Na koniec porównano wartości sił wewnętrznych otrzymane z obu metod i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents the issues related to designing of cylindrical tanks with coaxial system for storage of liquids. The arguments for designing such structures and examples of their practical use have been presented. The author also examines the design issues, namely the calculation of internal forces of the tank walls by means of analytical formulas in accordance with the membrane and flexural theories and of finite-element method with the aid of ROBOT Structural Analysis software. The values of internal forces in round plate were derived directly from the software. The calculations were performed for different variants, depending on the tank placement conditions. The final conclusions were drawn on the basis of comparison of internal forces values calculated with both methods employed.
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.