Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtry aktywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań zastosowania filtra aktywnego równoległego w wybranym zakładzie przemysłowym oraz jego wpływ na parametry jakościowe energii elektrycznej.
EN
The article presents the results of research on the use of a parallel active filter in a selected industrial plant and its impact on the quality of electricity.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz wyniki pomiarów filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane struktury filtrów pasywnych, które przebadano pod względem uzyskiwanej tłumienności wtrąceniowej IL. Następnie przebadano struktury z filtrami aktywnymi, których celem było poprawienie skuteczności tłumienia w stosunku do filtrów pasywnych, w tych samych warunkach pomiarowych. W końcowej części artykułu zostały porównane wyniki oraz przedstawione wnioski z pomiarów dla obydwu typów filtrów dla redukcji zaburzeń wspólnych CM.
EN
The article presents the results of experimental studies of passive and active EMI filters to reduction conducted noise. Firstly, the article presents selected structures of passive filters, that have been tested in terms of insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, active filters were used to improve the efficiency of insertion loss of passive filters under the same measuring conditions. Finally, the results and conclusions are drawn from the measurements of both types of filters for the reduction of conducted noise.
PL
Filtry analogowe są jednymi z elementarnych fragmentów obwodu elektrycznego. Mają szerokie zastosowanie zarówno w elektronice, energoelektronice jak i w telekomunikacji. Ich zadaniem jest wydzielenie w całym zakresie częstotliwości sygnału pasm zaporowych, w których moc składowej harmonicznej spada o połowę, oraz pasm przepustowych, w których tłumienie składowej harmonicznej jest mniejsze niż pewien przyjęty w trakcie projektowania filtru próg.
EN
The article presents a laboratory stand designed to analyze the operation of active filters. The paper discusses the role of active filters in modern electronics. Selected types of active filters and their design methods are presented. In the further part of the work the stand created for the purpose of automated measurement of the spectral characteristics of active filters was discussed. The stand has been created in such a way as to be characterized by the greatest possible connectivity. Thanks to this, it is possible to design various types of filters up to the 8th row. A computer application was also described for the position allowing for the automation of measurements and the automatic removal of the filter characteristics.
4
Content available Projekty aktywnych filtrów analogowych
PL
Punktem wyjścia do artykułu był fakt, że nie w każdej aplikacji jest możliwe wykorzystanie filtrów cyfrowych, w związku z czym podjęto się wykonania projektów aktywnych filtrów analogowych. W pracy opisano metody projektowania aktywnych filtrów analogowych. Przedstawiono trzy główne metody projektowania takie jak Sallen-Key, Multiple Feedback oraz Linkwitz-Riley. W drugiej części pracy zostały przedstawione dwa projekty filtrów: dolnoprzepustowego oraz górnoprzepustowego, o częstotliwości granicznej 1 kHz, które miały za zadanie charakteryzować się wysokim tłumieniem w paśmie zaporowym.
EN
The starting point for the article was the fact that it is not possible to use digital filters in every application, therefore active analogue filter designs have been made. The paper describes methods of designing active analog filters, three main design methods are presented, such as Sallen-Key, Multiple Feedback and Linkwitz-Riley. The second part of the work presents two designs of lowpass and highpass filters, which have 1 kHz limit frequency. The objective was that filters should have a high attenuation in the stop band.
5
Content available Badanie filtrów analogowych
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do badania filtrów analogowych. Zaproponowano rozwiązanie software’owe wspomagające analizę uzyskiwanych wyników, a także pokazano wyniki charakterystyki sygnału dla wybranych ustawień zaprojektowanych wcześniej filtrów analogowych. Dokonano interpretacji uzyskanych wyników, a także przedstawiono wnioski wynikające z tej interpretacji.
EN
The paper presents a laboratory station for testing analog filters. A software solution, which is responsible for supporting the analysis of obtained results, was proposed. It is shown results of signal characteristics for selected settings of previously designed analog filters. The obtained results were interpreted and lead to conclusions.
PL
W artykule przeprowadzono badanie oraz ocenę aktywnego filtru do tłumienia zaburzeń przewodzonych, gdzie źródłem tych zaburzeń jest przekształtnik podwyższający napięcie (boost converter). W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys filtrów aktywnych oraz podano ich podstawową właściwość, którą jest tłumienność wtrąceniowa IL. W drugiej części artykułu został przedstawiony układ pomiarowy oraz wyniki pomiarów przy redukcji zaburzeń różnicowych DM (differential mode) generowanych przez przekształtnik boost. W podsumowaniu zostały podane wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filter where the noise source is a boost converter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback–type filter structures are introduced, with one of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structure is presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filter.
PL
W artykule podano przepisy prawne określające wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano, jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci (transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru filtrów pasywnych, jak i aktywnych.
EN
The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of harmonics. It sets out the types and principles for the selection of passive filters (the number of branches, rated power of capacitors). It discusses active filters predispositions depending on their topology. Basing on the subject literature, the article also discusses different control strategies of active filters.
8
Content available remote Improving power quality by application of active filter - case study
EN
The paper presents methods for improving power supply quality with properly selected active filter, obtaining better power factor and lower levels of voltage and current harmonics. Real case of active filter application in industry has been analysed. Measurement results of quality indicators of energy are given for active filter in use and filter switched off. Analysis of the cost-effectiveness of its use has been conducted.
PL
W artykule przedstawiono sposoby poprawy jakości zasilania uzyskując poprawę współczynnika mocy oraz obniżenie poziomu harmonicznych napięcia i prądu, wykorzystując do tego celu odpowiednio dobrany filtr aktywny. Przenalizowano rzeczywisty przypadek zastosowania filtra aktywnego w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono wyniki pomiarów wskaźników jakości energii – zarówno przed zastosowaniem filtra aktywnego jak i po jego zastosowaniu. Dokonano analizy opłacalności ekonomicznej jego zastosowania.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Iterference). Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe badanych struktur wraz z charakterystykami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback-type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement systems and schematic diagrams of inspected structures are presented, along with the characteristics of insertion loss in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości, takie jak: tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną wyniki analizy teoretycznej oraz badania symulacyjne opisanych struktur, mające na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości mianowicie tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu zostały pokazane wyniki badań symulacyjnych dla opisanych struktur w części pierwszej artykułu. Badania symulacyjne mają na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje na temat budowy i zasady działania filtrów aktywnych oraz ich wykorzystania do redukcji wyższych harmonicznych prądu w sieci elektrycznej.
EN
The paper presents basie information on structure and principles of operation of active filters and their application in reduction of higher harmonics of current in electric network.
PL
Przedstawiono ideę działania i zakres zastosowania filtrów aktywnych do kompensacji odkształceń prądu.
EN
The paper presents an idea of operation and range of application of active filters for compensation of current distortions.
EN
This paper introduces an optimal active power filter design method to compensate simultaneously current harmonics and reactive power of a nonlinear load. The power filter consists of a passive RL low-pass filter placed in series with the load and a pure active filter which has RL elements connected in series with insulated gate bipolar transistors (IGBT) based voltage source converter. The filter is supposed to inject a current into the connection node of the load and grid in order to eliminate current harmonics and its imaginary current. The voltage source converter is placed in a hysteresis feedback control loop to generate the reference current. The band width and output amplitude of the hysteresis controller are optimized with inductance of RL filters. In solving the optimization problem, three objective functions are considered which include minimizing current total harmonic distortion (THD), maximizing power factor and minimizing the IGBT bridge current. The four optimization methods applied are the goal attainment, max ordering, non-dominated sorting genetic algorithm-II and strength Pareto evolutionary algorithm 2 (SPEA2) methods. The results of the four optimization methods are compared and it is shown that the SPEA2 method gives the best performance in terms of minimizing current THD and maximizing the power factor.
PL
Przedstawiono metody optymalizacji projektowania aktywnych filtrów mocy umożliwiające kompensację prądów harmonicznych i mocy biernej przy obciążeniu nieliniowym. Analizowany filtr składa się z pasywnego filtru dolnoprzepustowego RL połączonego szeregowo z obciążeniem i filtrem aktywnym. Filtr aktywny mam elementy R:L dołączane z wykorzystaniem tranzystora IGBT.
15
Content available remote Comparison of applicability of power theories to switching compensator control
EN
Various methods are used to generate the control reference signals for power electronics based compensators. With increased flexibility requirements and non-ideal grid conditions, the applicability of reference signal generation methods for compensation applications should be evaluated. Targeted compensation requires an understanding of power components that are present to enable priority based decisions with respect to the compensation. This paper compares the applicability of several reference signal generation methods for power electronics based compensators from a power theory perspective.
PL
Wiele różnych metod stosuje się dla generowania sygnałów porównawczych, potrzebnych do sterowania kompensatorów energoelektronicznych. Wraz ze wzrostem wymagań odnośnie uniwersalności kompensatorów pracujących w warunkach zaburzeń sieciowych, przydatność różnych metod generowania sygnałów porównawczych do sterowania kompensatorów winna być przedmiotem oceny. Kompensacja dedykowana, oparta na ocenie hierarchii ważności calów kompensacji, wymaga zrozumienia zjawisk energetycznych i składowych mocy. Niniejszy artykuł porównuje przydatność szeregu metod generowania sygnałów porównawczych z perspektywy teorii mocy.
16
Content available remote Regulowany Multiplikator Pojemności w Technologii CMOS
PL
W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie regulowanego multiplikatora pojemności w technologii CMOS 50nm. Prezentowany układ charakteryzuje się bardzo małą wartością napięcia zasilania (0,5V) i mocy rozpraszanej (22nW-213nW). Układ umożliwia multiplikację pojemności w zakresie 5-100 razy, przy zachowaniu odpowiednio dobrych parametrów układowych takich jak dynamika, prąd niezrównoważenia czy zakres częstotliwości pracy.
EN
A novel solution for capacitance multiplier in 50 nm CMOS is presented in the paper. The circuit is characterized by low supply voltage (0.5V), very low dissipation power (22nW-213nW). The capacitance multiplying factor can be varied in a wide range (5-100), while keeping good electrical parameters such as offset current, dynamic and frequency range.
17
Content available remote Obwód LCL dla równoległych kompensatorów aktywnych
PL
W referacie przedstawiono ideę zintegrowanego obwodu LCL, mającego zastosowanie w kompensatorach aktywnych dużej mocy kompensujących prąd zasilający, złożonych z kilku modułów pracujących równolegle. Podano metodę doboru parametrów obwodu LCL dla kompensatorów równoległych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z predykcyjnym regulatorem prądu opartym na modelu obiektu. Przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz wybrane pomiary uzyskane dla jednego z wdrożonych systemów kompensacji dużej mocy.
EN
The paper presents a concept of unified LCL circuit for a high power, active shunt compensation system with power modules operating in parallel. The method of LCL circuit design for active shunt compensators is given, which takes into account operation with model based predictive current controller. The results of analysis, as well as the exemplary measurements of selected, industry applied high power shunt compensation system are given.
EN
This paper presents negative impacts of capacitive loads (with very low ZL) on the shunt active power filter accuracy. First, an advanced universal power quality conditioning system (A-UPQS) is proposed for three-phase four-wire systems under non-ideal waveforms. Considering the suggested compensation algorithm, the advanced UPQS is able to suppress source-end current harmonics caused due to the distorted-unbalanced load-terminal voltages. Moreover, an independent single-phase converter is suggested at the load-end in order to regulate the DC-link voltage. Unlike a previous proposition of a three-phase converter at the source-end, the new suggestion will be able to regulate the DC-link without any distortion. Therefore, the source-end three-phase currents would be purely sinusoidal. Simulations show that the proposed advanced UPQS performs effectively in line with the desirable outcomes.
PL
Zbadano wpływ obciążenia pojemnościowego na pracę filtru aktywnego. Zaproponowano zaawansowany system kondycjonowania jakości energii w sieci trójfazowej czteroprzewodowej. Uzyskano tłumienie harmonicznych wynikających z wpływu obciążenia.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie mikromocowego filtru bikwadratowego CMOS, pracującego w trybie prądowym. Struktura filtru oparta jest o nowy układ zwierciadła prądowego , wykorzystujący tranzystory sterowane z elektrody podłożowej. Dzięki temu uzyskano linearyzację charakterystyk filtru i bardzo małą wartość napięcia zasilania, równą 0,5V.
EN
A novel solution for a low-power current-mode biquad filter in CMOS technology is described in the paper. The circuit structure is based on a new current mirror realized with bulk-driven transistors. Thanks to this, linear circuit characteristics are obtained for supply voltages as low as 0,5V.
EN
An useful modification of well known signal flow graph technique for the circuit synthesis is described in this paper in order to obtain the filters working in the current mode, with maximally variable parameters, namely characteristic frequency, quality factor, bandwidth and basic gain. Procedure is based on reciprocal conversion of the branch variables (V→I and I→V) with the adjustable conversion constants. The obtained structures are discussed in detail and then is described an example of current-mode multifunctional RC active biquadratic filter, what is today very popular analogue application. Theoretic assumptions are supported by experimental results using modern functional blocks CC II(-).
PL
Opisano metodę analizy grafów przepływowych do projektowania filtrów pracujących w trybie prądowym z uwzględnieniem charakterystyki częstotliwościowej, współczynnika jakości, pasma I wzmocnienia. Procedura bazuje na odwrotnej konwersji zmiennych. Otrzymaną strukturę filtru przedyskutowano na przykładzie wielofunkcyjnego filtru RC w trybie prądowym. Analiza teoretyczna poparta jest wynikami.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.