Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalin
PL
W artykule przedstawiono problem adaptacji starych kominów żelbetowych w elektrowniach na potrzeby instalacji odsiarczania spalin (IOS). Podano ogólne zalecenia konstrukcyjne i materiałowe przewodów kominowych dla różnych technologii odsiarczania. Zaprezentowano też przykłady przebudowy kominów żelbetowych do odprowadzania spalin z IOS.
EN
The article presents the problem of adaptation of old reinforced concrete chimneys in power plants for flue gas desulphurisation. General construction and material recommendations regarding flue ducts for various desulphurisation technologies were provided. The examples of reconstruction of reinforced concrete chimneys for FGD were presented as well.
EN
This paper deals with electrical power systems (EPS) with power electronics interfaces. The EPS with switch mode converters (SMC) are of particular interest. In general, one of the phenomena of SMC topologies is the generation of signal perturbation and examples of such signal perturbation from test results are presented. A simplified equivalent circuit model of the common mode (CM) and differential mode (DM) voltage and current analysis in a three-phase system is introduced. Furthermore, many examples of experimental test results in EPS with SMC are presented.
PL
Artykuł dotyczy systemów elektroenergetycznych (SE) z interfejsami energoelektronicznymi. Szczególnie są to SE z przekształtnikami energoelektronicznymi (PE) o sterowaniu typu PWM. W ujęciu ogólnym, przedstawiono wyniki badań sygnałów zaburzeń, które są efektem stosowania PE w tych systemach. Wprowadzono model obwodowy systemu trójfazowego do analizy zaburzeń napięć i prądów typu CM oraz DM. Ponadto, przedstawiono wiele przykładowych wyników badań eksperymentalnych zaburzeń w SE z PE.
PL
W artykule zaprezentowano wektorową technikę modulacji, która przyczynia się do ograniczania napięcia zaburzeń wspólnych w trójpoziomowych falownikach napięcia o topologii kaskadowej. W związku z dużą liczbą dostępnych stanów dla falowników wielopoziomowych sterowanie przy pomocy klasycznych technik wektorowych może być skomplikowane. Proponowana technika modulacji charakteryzuje się dużą prostotą przy implementacji, z uwagi na możliwość zastosowania dostępnych modulatorów wektorowych.
EN
In the paper a low common mode voltage vector modulation technique for the three-level cascaded voltage source inverter is presented. The large number of available states for multilevel inverters can make implementation vector control strategies complicated. The proposed modulation technique is simple to implement due to ability to use available vector modulators.
EN
In this paper the results of research connected with common mode (CM) interference generated by four-quadrant frequency converters and effective methods of CM voltage compensation are presented. The obtained results show that conducted CM interference generated by these converters in a low voltage (LV) grid can be transferred by means of parasitic couplings into a medium voltage (MV) network and can be observed at distant points under overhead MV lines. The compensation of the CM voltage sources on both the input and the output sides of the AC/DC/AC converter using proposed arrangement of compensators significantly reduces unwanted, EMC related, side effects accompanying the application of AC/DC/AC interfaces in Smart Grids.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczących rozpływu zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w sieciach niskich i średnich napięć. Wyniki badań pokazują, że zaburzenia przewodzone generowane po stronie niskiego napięcia przenoszą się za pośrednictwem pojemnościowych sprzężeń na stronę średniego napięcia i mogą być obserwowane w odległych punktach pod napowietrznymi liniami SN.
EN
In the paper the results of the investigations concerning the flow of EMI in LV and MV grids have been presented. The results showed that conducted EMI generated in LV grid can be transferred by means of parasitic couplings into MV network and can be observed in distant points under overhead MV lines.
PL
W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane wnikaniem zaburzeń w sieć elektroenergetyczną a także z sumowaniem się zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę przekształtników. Analizowano zaburzenia wprowadzane do sieci przez trzy niemal identyczne dwukwadrantowe asynchroniczne napędy przekształtnikowe oraz przekształtniki AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową.
EN
This paper addresses the issues connected with a penetration of the interferences into a power grid and with an aggregation of conducted EMI generated by the group of the converters. There were analyzed interferences introduced by three almost the same induction motor drives fed by two-quadrant frequency converters and the AC/DC converters with deterministic and random modulation.
PL
W pracy przedstawiono sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez trzy niemal identyczne przekształtniki AC/DC, z modulacją deterministyczną i pseudolosową, przyłączone do wspólnego punku zasilania. Na podstawie analiz widm zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych przez stosowane powszechnie zasilacze AC/DC, przedstawiono zjawiska towarzyszące sumowaniu sie zaburzeń generowanych przez przekształtniki z modulacjami deterministycznymi i pseudolosowymi.
EN
This paper addresses the problems linked with aggregated electromagnetic interferences generated by three almost the same AC/DC supplies fed by the common supply point. The phenomena accompanying summation of the interferences generated by the converters with deterministic and random modulations have been presented on the basis of frequency domain analyses.
8
Content available remote Kompatybilność elektromagnetyczna układów energoelektronicznych
PL
W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną systemów zawierających przekształtniki energoelektroniczne. Na podstawie przedstawionych przykładów uzasadniono konieczność wykonywania dogłębnych analiz kompatybilności elektromagnetycznej zarówno dla poszczególnych urządzeń jak i dla całych systemów.
EN
In the paper there are presented the issues linked with electromagnetic compatibility of the systems consisting power electronic converters. On the basis of the presented examples the necessity of the in-depth electromagnetic compatibility analyses for both individual converters and whole systems has been justified.
9
EN
This paper addresses the specific issues associated with electromagnetic compatibility that should be taken into account at the developmental stage of distributed systems. The main aim is to establish how far conducted interferences can penetrate the electric grid and how the group of converters, which individually meet EMC standards, influence the mains supply. The measured results of the spread of electromagnetic interference (EMI) current over a typical local electric grid and the low and medium voltage side of the power transformer are presented. The commonly applied, in distributed power systems, four-quadrant converter has been used as a test interference source. The limitations in the applicability of standardized methods for evaluation of aggregated conducted interferences have been presented in a system consisting of a group of two-quadrant frequency converter drives.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów oraz analizę dróg rozpływu zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych przez dwa identyczne napędy asynchroniczne o regulowanej prędkości, dla różnych konfiguracji połączeń.
EN
The paper presents an analysis of the results of emission measurements in the group asynchronous drives. The measurements were performed in two drives with different configurations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości wnikania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości sieć energetyczną niskich napięć. Badania zaburzeń przewodzonych w sieci lokalnej niskich napięć oraz badania impedancji toru zaburzeń wspólnych kabla energetycznego pokazały, że zaburzenia o istotnych dla kompatybilności elektromagnetycznej poziomach mogą docierać nawet do odległych punktów sieci.
EN
The results of investigations concerning the deepness of the penetration of the interferences generated by the four-quadrant frequency converter into the local low voltage electric grid have been presented in this paper. The interferences have spread over the large area and coupled by a common impedance they may cause improper work of the other equipment connected to the polluted grid.
EN
In the paper we have investigated the EMC aspects of the proposed modulation algorithm in the comparison with the conventional carrier-based SVPWM. Our results showed that the choice of this modulation causes that the conditions for the compensation, by means of zero common mode (CM) voltage filter, become more favorable in a case of the improved SVPWM. This results in reduction of the size, weight and cost of inductive components of filters in multilevel drives with this modulation.
PL
W artykule przedstawiono analizę zmodyfikowanego algorytmu sterowania SVPWM falowników wielopoziomowych w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowane wyniki pokazują, że warunki kompensacji za pomocą pasywnego filtru napięcia zaburzeń wspólnych są lepsze w przypadku zastosowania poprawionej modulacji SVPWM, co prowadzi do zmniejszenia gabarytów, wagi i kosztów elementów indukcyjnych filtrów zaburzeń wspólnych.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozpływu prądów zaburzeń wspólnych w układzie czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego, która pozwoliła na identyfikację źródeł zaburzeń oraz określenie głównych modów oscylacyjnych prądów i dróg ich rozpływu. Na podstawie analizy rozpływu prądów zaburzeń wybrano odpowiednie miejsca zainstalowania oraz parametry elementów filtrów pasywnych (po stronie sieci i silnika).
EN
In this paper has been presented the analysis of the EMI (ElectroMagnetic Interference) current spreading over the four-quadrant drive system. The analysis allowed for the EMI source identification, determining of the main oscillation modes of the EMI currents and their paths. The proper place for installation and parameters of the elements of the passive filters (on the mains and motor side) has been selected on the basis of the EMI current flow.
PL
W pracy przedstawiono analizę warunków poprawnego działania filtru zaburzeń wspólnych zapewniającego dodatkowo sinusoidalne napięcia międzyfazowe w napędzie z dwu- i czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości. Pokazano, że w układzie czterokwadrantowym można uzyskać jedynie częściową kompensację napięcia zaburzeń wspólnych, ze względu na tętnienia napięć szyn obwodu pośredniczącego prądu stałego względem punktu uziemienia.
EN
In the paper has been presented the analysis of the proper operation conditions of the filter with the sinusoidal output voltages in two- and four-quadrant frequency converter drives. It has been shown that in the four-quadrant converter drive only a partial compensation of the common mode voltage because of the pulsation of the DC-link bus voltages in reference to the grounding point can be obtained.
15
Content available remote Kompensacja napięcia zaburzeń na wyjściu wielopoziomowych falowników napięcia
PL
W pracy przedstawiono analizę dotyczącą warunków pracy elementów indukcyjnych stosowanych w pasywnym filtrze napięcia zaburzeń wspólnych (CM). Zaproponowano teoretyczną metodę analizy, umożliwiającą określenie najgorszego - z punktu widzenia możliwości nasycania się dławika - przypadku, przy którym prąd magnesujący osiąga maksymalną wartość. Wykorzystano w tym celu przebieg napięcia CM na wyjściu N-poziomowego falownika. Pozawala to na sformułowanie wymagań projektowych, dotyczących parametrów dławika.
EN
This paper presents an approach to the problem of a magnetic saturation of CM chokes that accompanies the method of passive compensation of a common mode (CM) voltage in an inverter drive system. The theoretical analysis and experimental results show that the problem with magnetic saturation becomes less important in multilevel inverter drives, thus permitting a reduction of size, weight and cost of inductive components of filters in such drives.
16
Content available remote Prądy łożyskowe w układach napędowych z falownikami PWM
PL
Problem prądów łożyskowych w układach napędowych nie jest zagadnieniem nowym. W przeszłości dotyczył on maszyn o dużych mocach, zasilanych trójfazowym, symetrycznym napięciem sinusoidalnym, a spowodowany był niesymetrią magnetyczną silnika. W ciągu ostatnich lat zanotowano znaczny wzrost liczby uszkodzeń łożysk silników związany z niesymetrią elektryczną napięć wyjściowych falowników napięcia PWM [1]. Napięcie na wale i prądy łożyskowe w układach napędowych z falownikami PWM. Zasilanie falownikowe silnika poprzez niesymetrię elektryczną napięć wyjściowych falownika powoduje powstanie napięcia zaburzeń wspólnych w punktach neutralnych układu.
EN
The application of high switching techniques improves the economic and technical parameters of induction motor drives. However, it has been discovered recently an adverse effect on a bearing assembly which is caused by destructive bearing currents EDM (Electrical Discharge Machining). Since the introduction of the IGBT technology there has been a documented increase in electrically induced bearing failures and shortening electrical life of bearings. In the paper it has been presented the statistical approach related to the distributions of EDM currents in drives with different filter configurations. Commonly used solutions for CM currents reducing are the line reactors and CM chokes. However, they increase risk of the appearance of EDM currents of higher amplitudes in shorter awaiting times. The CM transformer is a good choice for a simultaneous decreasing of the CM current and the risk of EDM currents. However, the best method of an elimination of bearing currents is a cancellation of its source - common mode voltage - at the output of the inverter. In a paper it has been presented so-called sinusoidal filter that assures nearly zero common voltage at the filter output, strongly damps common and differential EMI and eliminate bearing currents.
EN
In this paper [20] an analytical approach to decomposition of total phase EMI noises through algebraic calculations and the Fourier transform has been presented. Separating conducted EMI noise into different, common and differential mode (CM and DM) HF current components is important for a proper spectral analysis and application of EMI mitigation techniques. The results of calculations have been compared to EMI currents measured on the motor side of the PWM drive system. The proposed approach can be useful in comparative analysis of the influence of inverter control algorithms on spectra of CM currents in a given drive system.
PL
Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową. Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej. Upowszechnianie usług szerokopasmowych oraz wzrost udzialu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze sieci dostępowej. Obecne sieci dostępowe wykorzystują uzupełniąjące się media transmisyjne: linie miedziane, światłowodowe i stacjonarny dostęp radiowy. Istniejąca sieć miedziana umożliwia przesyłanie informacji cyfrowych w standardach xDSL z szybkością do kilkudziesięciu Mb/s, dla kanałów o stałej przepływności i w technice ATM. Kable współosiowe w sieci CATV pozwalają na dystrybucję sygnałów o dużych przepływności i transmisję dwukierunkową, dla usług opartych na IP i klasycznych usług PSTN. Nowo instalowane sieci FITL oferują największe przeplywności dla pojedynczych uzytkowników lub ich grup, w wariancie całkowicie optycznym, aktywnym lub pasywnym, lub jako hybrydowe, wykorzystujące na styku z użytkownikami linie miedziane. Transmisja radiowa uzupełnia dostęp stacjonarny, oferując zakres przepływności i usług od POTS do szerokopasmowych. Sieci następnej generacji (NGN) w obszarze dostępowym będą wymagać rozwiązania łączącego sieci PSTN/ISDN/GSM i wykorzystujące IP, udostępniające użytkownikom usługi w obu sieciach, z właściwym dla sieci telekomunikacyjnej poziomem jakości i niezawodności.
EN
Telecommunications network is divided usually into backbone and access networks. Actually implemented solutions integrate access for different services in one multi service network. Diffusion of broadband services and increasing of packet data IP transmission share lead to changes in transmitted signals relative to PSTN and N-ISDN networks. Because of it new system solutions in access networks area are needed. Contemporary access networks utilize complementary transmissions media: copper lines, fiber optics and fixed radio access. Present copper network enables digital information transmission on xDSL standards with bit rate tens of Mb/s for constant rate channels and ATM technique. CATV network coaxial cables make possible distribution of wideband signals and bi-directional transmission for IP and PSTN services. New built optical networks FITL offer maximal transmission speed to single users site or user groups, as full optics version, passive or active, or hybrid solution with copper lines adjacent to UNI. Fixed access radio transmission is another offer with different transmission rates and services. Next Generation Networks in access area needs for solution that will connect PSTN/ISDN/GSM and IP networks, offering services of both networks with telecommunications network quality and reliability level.
EN
This paper examines ac motor bearing currents (Electric Discharge Machining EDM) and common mode currents resulting from common mode voltage when operated under pulse-width modulation (PWM) voltage source inverters. Several countermeasures against these effects such as common mode chokes, common mode transformers and active filters are discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, dotyczących zjawisk związanych z występowaniem napięcia zakłóceń wspólnych w układach napędowych z falownikami PWM. Opisano zjawiska przepływu prądów zakłóceń wspólnych oraz mechanizm powstawania napięcia na wale i wyładowczego prądu łożyskowego. Zaproponowano metody ograniczania i eliminacji szkodliwych skutków istnienia napięcia zakłóceń wspólnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.