Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  direct power control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Genetic algorithm optimization of a SAPF based on the fuzzy- DPC concept
EN
This article presents a study on the use of the concept of direct power control (DPC) based on intelligent techniques in the control of a shunt active power filter (SAPF). In order to improve harmonic mitigation and reactive power compensation capabilities, the conventional switching table is replaced by a fuzzy inference system to generate the switching sequences of the shunt active power filter. To ensure an active power exchange stable and efficient, the DC voltage of the SAPF in controlled using an integrated proportional controller (PI) optimized by a heuristic optimization technique based on genetic algorithms (GA). The combination of two intelligent techniques in this proposed control strategy makes it possible to reduce ripples in different variables of the SAPF, to maintain the direct voltage at their reference value and to improve the THD of the grid current. The numerical simulation results obtained under Matlab / Simulink confirm the importance of the SAPF's proposed control technique
PL
W artykule opisano wykorzystanie metody DPC (direct power control) do poprawy parametrów bocznikowego filtru aktywnego SAPF. Konwencjonalna tabela przełączeń jest zastąpiona przez system logiki rozmytej. Do optymalizacji filtru wykorzystano też algorytm genetyczny.
EN
Power electronic three-level AC-DC converters connecting a utility grid with DC supplies are widely used in renewable energy sources. For such distributed systems, the quality of energy is very important. Hence, control algorithms of an AC-DC converter have to provide not only a sinusoidal shape of grid current, but also stable operation during transient states in the grid, e.g. voltage dips or voltage unbalance. This paper deals with the problem of robustness of AC-DC control methods under disturbed grid voltage. Three modern predictive control algorithms are presented and investigated under grid voltage distortions. Experimental results from a laboratory test setup illustrating properties of the described methods are shown.
3
Content available remote Energy Management Method for Doubly Fed Induction Generator with Energy Storage
EN
The paper describes metod of energy management in standalone doubly fed induction machine supported by supercapacitor energy storage coupled to the DC link of main back-to-back converter through additional bidirectional DC/DC converter. The main finding presented in the paper are the rules according to which the management of energy in this system is feasible. The implementation of this management presented in the paper, based on PI controllers, is only one way, but the rules that govern the behavior of the system may be adapted to other ways eg. based on fuzzy control.
PL
W artykule opisany jest sposób zarządzania rozpływem energii w układzie prądnicy dwustronnie zasilanej pracującej na wyspę wspomaganej superkondensatorowym zasobnikiem energii sprzężonym z obwodem DC przekształtnika back-to-back prądnicy za pomocą dodatkowego dwukierunkowego przekształtnika DC/DC. Głównym osiągnięciem przedstawionym w artykule jest znalezienie zasad według których zarządzanie energii w tym układzie jest możliwe do zrealizowania. Realizacja tego zarządzania oparta na regulatorach PI jest tylko jednym ze sposobów, ale reguły rządzące zachowaniem układu mogą być adoptowane również do innych sposobów np. opartych o sterowanie rozmyte.
EN
This paper presents high performance improved direct power control (DPC) based on model reference adaptive control (MRAC) and neuro-fuzzy control (NFC) for grid connected doubly fed induction generator (DFIG), to overcome the drawbacks of conventional DPC which was based only on PID controllers, namely the speed/efficiency trade-off and divergence from peak power under fast variation of wind speed. A mathematical model of DFIG implemented in the d-q reference frame is achieved. Then, a direct power control algorithm for controlling rotor currents of DFIG is incorporated using PID controllers, and space-vector modulation (SVM) is used to determine a fixed switching frequency. The condition of the stator side power factor is controlled at unity level via MPPT strategy. The MRAC which is based on DPC is investigated instead of PID regulators. Also, the performances of NFC based on DPC are tested and compared to those achieved using MRAC controller. The results obtained in the Matlab/Simulink environment using robustness tests show that the NFC is efficient, has superior dynamic performance and is more robust during parameter variations.
5
Content available remote Nowa metoda sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC
PL
Praca dotyczy sieciowego przekształtnika AC/DC pracującego jako źródło prądowe. Referat przedstawia nowy sposób sterowania przekształtnikiem, bazujący na metodzie DPC, który zapewnia jednostkowy współczynnik mocy i minimalizuje zawartość wyższych harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci. Zaproponowana metoda opiera się na zasadzie wyboru wektorów prądu prostownika w zależności od zadanej wartości prądu stałego i prądu pobieranego przez filtr pojemnościowy. Poprawność działania algorytmu potwierdzają wyniki symulacji w środowisku MATLAB/Simulink.
EN
The paper presents a new control algorithm for Current Source Rectifier supplied from the grid, based on Direct Power Control. Proposed method corrects power factor and reduces higher harmonics in phase current. The algorithm chooses proper space vector of CSR according to the reference direct current and filter current. Properties of the new method are shown in simulations carried out using MATLAB/Simulink.
EN
The paper describes calculation methods of reference components of instantaneous power for control of DFIG connected to unbalanced power grid. The methods allow to operate with constant electromagnetic torque without exceeding power and current limits of DFIG’s stator side. The comparison between different strategies is shown and discussed. Whole control and calculation are performed in αβ reference frame without voltage decomposition into positive and negative sequence. Classic, well-known DPC is used as the main control algorithm.
PL
W artykule opisany jest algorytm wyznaczania referencyjnej chwilowej wartości mocy użytej w sterowanej zgodnie z algorytmem DPC w maszynie dwustronnie zasilanej współpracującej z siecią asymetryczną. Opisana metoda pozwala na pracę ze stałym momentem elektromagnetycznym bez przekroczenia ograniczeń mocy i prądu stojana MDZ. Artykuł prezentuje porównanie i analizę różnych strategii, w których nie została użyta dekompozycja napięcia na składową zgodną i przeciwną a całe sterowanie zrealizowano we współrzędnych αβ.
EN
This paper proposes a novel control strategy for doubly fed induction generator (DFIG) low voltage ride through (LVRT) under asymmetrical grid voltage dip. The proposed strategy, named as direct power control based multi-objective control, enables the DFIG operating under asymmetrical grid voltage dip and operating at different control objectives (the current distortion limitation mode, the power oscillation limitation mode and the torque oscillation limitation mode) by adjusting only one parameter. Furthermore, the proposed method can achieve a smooth switch between the steady state operation and the voltage dip operation with an improved dynamic performance. The simulation results verify the correction and effectiveness of the proposed method.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę sterowania generatorem DFIG, pracującym przy przejściowo niskim napięciu. Proponowany algorytm umożliwia pracę w takich warunkach, poprzez zmianę nastawy tylko jednego parametru. Osiągnięto płynność przejścia między stanem ustalonym a stanem zapadu napięcia. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające skuteczność rozwiązania.
PL
W artykule omówiono zasadę działania predykcyjnej regulacji mocy czynnej opartej o model przekształtnika AC/DC. Zaproponowano wskaźnik kosztów Jk2, rozbudowany o dodatkowy współczynnik wagowy wx, który umożliwia utrzymywanie stałej średniej częstotliwości przełączeń fs(av). Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obrazujących, wpływ współczynnika wagowego wx na utrzymywanie zadanej średniej wartości częstotliwości przełączeń fs(av) *.
EN
In the article discussed the principle of predictive control of active power converter based on the model of AC/DC converter. A cost function Jk2 expanded by an additional weighting factor wx which enable to maintain a constant average switching frequency fs(av) was proposed. The results of simulations illustrating the influence of the weighting factor wx to maintain the set average switching frequency fs(av) * where shown.
9
Content available remote Predykcyjne algorytmy sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC
PL
Dzięki zastosowaniu dodatkowej modulacji wektorowej możliwe jest całkowite zredukowanie uchybu wektora prądu w pojedynczym okresie próbkowania procesora, zmniejszenie tętnień prądu sieciowego i zapewnienie stałej częstotliwości przełączeń. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy.
EN
W artykule przedstawiono propozycję nowego, predykcyjnego algorytmu sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC. Algorytm bazuje na pryncypiach metody DPC (Direct Power Control). In This article a new, predictive control methods of the AC/DC inverter are presented. Both methods are based on the Direct Power Control algorithm and the current error vector minimization criteria. The main assumption of the predictive DPC-2V-[delta]and DPC-2V-[delta]algorithms are presented. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results.
10
Content available remote Comparative Study of PI and Fuzzy DC Voltage Control for a DPC- PWM Rectifier
EN
This paper treats control strategies of a pulse width modulation (PWM) rectifier to eliminate harmonics currents and consequently to reduce total harmonic distortion of the line current and improve power factor. It is about the use of direct control principle to control instantaneous active and reactive powers. Such a technique is called direct power control (DPC). The principal idea of DPC was suggested initially by Ohnishi (1991) and developed then by Noguchi and Takahachi in 1998. This concept is similar to DTC applied to induction motors. A comparative study, concerning the DC voltage control, will be given in this study. It is about the use of a PI controller and a fuzzy logic one to ensure a stable active power exchange. A digital simulation, in Matlab/Simulink/SimPowerSystems and Fuzzy Logic Toolbox, was carried out and given in the end of this paper. The simulation results show clearly the supremacy of the technique adopted to control the DC voltage.
PL
Analizowano różne strategie przekształtnika PWM umożliwiające eliminację prądów harmonicznych a w konsekcencjio poprawę współczynnika THD. Zastosowano technikę SPC – direct power control. Wykorzystano kontrolery PI i logiki rozmytej. Metody oceniono przeprowadzając symulacje.
11
Content available remote Sterowanie przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią metodą DPC-3A
PL
W artykule opisano metodę bezpośredniej regulacji mocy przekształtnika AC/DC: DPC-3A, oraz porównano ją z działaniem regulacji DPC. Podstawą porównania obu metod były częstotliwości łączeń (straty na przełączanie). Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink.
EN
The present article describes DPC-3A control method of AC/DC converter, as well compare this method with DPC method of direct power control. The comparable switching frequency (the switching power losses) of described methods is basis of the comparison of these methods. This article includes the results of the simulations performed in the Matlab Simulink environment.
12
EN
The paper presents the analysis of the modified control strategy for the AC/DC line-side converter with the Direct Power Control strategy. The application of the chattering-free sliding-mode controller with a smoothing integrator of the DC-link voltage has been presented. The design of the Direct Power Control method for the AC/DC line-side converters is based on the cascade structure. Hence the dynamics of the line current transients is forced by the inner control loop. The dynamics of the DC-link voltage is regulated by the outer control loop which is superior to the inner one. The DC-link voltage controller produces the output values which are simultaneously the input values for the controllers of the inner loop. Assuming that the DC-link voltage is controlled by the fast-switching sliding-mode controller the chattering phenomenon has an extremely negative influence on the quality of the operation of the inner controllers and must be eliminated. The novel chattering-free sliding-mode controller of the DC-link voltage has been designed and examined. The simulation and experimental results of the presented technique achieved with the help of the 3kVA power converter with the fixed-point DSP have been demonstrated and concluded.
PL
Artykuł prezentuje zastosowanie zmodyfikowanej metody bezpośredniego sterowania mocą (DPC) przekształtnika sieciowego AC/DC o dwukierunkowym przepływie energii. Zaprojektowano układ sterowania ślizgowego w pętli regulacji napięcia wyjściowego przekształtnika. Układ sterowania przekształtnika sieciowego AC/DC w oparciu o metodę bezpośredniego sterowania mocą charakteryzuje się strukturą kaskadową. Oznacza to, że szybkie zmiany dynamiczne prądów sieciowych sterowane są w wewnętrznej pętli regulacji, natomiast regulacja napięcia stałego obwodu pośredniczącego realizowana jest w nadrzędnej pętli sterowania. Wówczas sygnał wyjściowy regulatora napięcia stałego jest sygnałem zadanym dla regulatorów prądu w wewnętrznej strukturze sterowania. Klasyczny regulator ślizgowy, charakteryzujący się szybkim przełączaniem znaku sygnału o dużej wartości wzmocnienia, zastosowany w pętli regulacji napięcia stałego obwodu pośredniczącego powoduje silne odkształcenia w przebiegach prądów sieciowych, prowadząc często do niestabilności układu sterowania przekształtnika. W tym przypadku zjawisko szybkich przełączeń sygnału sterującego, zwane chatteringiem powinno być eliminowane. Zaimplementowano metodę ograniczenia niekorzystnego zjawiska chatteringu opartą na zastosowaniu dodatkowego integratora wygładzającego przebieg nieciągłego sygnału sterującego dwustanowego regulatora ślizgowego. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaproponowanego układu sterowania nieliniowego przekształtnikiem sieciowym AC/DC.
13
Content available remote Predictive direct power control of three-phase boost rectifier
EN
In this paper, a new control scheme of an active boost rectifier has been presented. Proposed power control method uses a discretetime model of the converter to predict future behaviour for all possible voltage vectors. The most effective vector is chosen for next sampling period by minimizing a cost function. Presented Predictive Direct Power Control (P-DPC) scheme has been compared with classical Switching Table based Direct Power Control (ST-DPC) method. Laboratory results shows that predictive control in relation to classical ST-DPC method works properly at low sampling frequency and owns better dynamic and steady state performance.
14
EN
A Direct Power Control Space Vector Modulated (DPC-SVM) for 3-phase PWM rectifier with compensation of higher harmonics function is presented. The active and reactive power is used as a control variables for the PWM rectifier and active filtering operation. As a result lower number of coordinate transformations are required. Simulated as well as experimental waveforms under steady state and dynamic performance are presented. Among the main advantages of DPC-SVM are: simple algorithm, good dynamic and operation at constant switching frequency. Additionally a line voltage sensors were replaced by the virtual flux estimator which provide almost sinusoidal line current in case of distorted line voltage.
PL
Artykuł przedstawia układ prostownika PWM z możliwością kompensacji wyższych harmonicznych prądu sieci. Wyeliminowano czujniki napięcia po stronie sieci zasilającej, dzięki zastosowaniu strategii sterowania bazującej na wirtualnym strumieniu. Opracowany układ sterowania charaktery/uje się prostym algorytmem, łatwym do realizacji przy zastosowaniu procesora sygnałowego. Zostały przedstawione podstawy teoretyczne oraz badania symulacyjne i eksperymentalne w stanic ustalonym i stanach dynamicznych dla pracy prostownikowej i przy włączonej funkcji filtracji aktywnej. Wyniki hadań pokazały szereg zalet bezpośredniego sterowania mocą z estymatorem wirtualnego strumienia, w szczególności zapewnienie sinusoidalnego prądu w przypadku odkształconego napięcia sieci.
15
Content available remote Bezpośrednie sterowanie mocą prostownika PWM bazujące na strumieniu wirtualnym
PL
W artykule przedstawiono metodę sterowania prostownikiem PWM, bez czujników napięcia po stronie prądu przemiennego, bazującą na estymacji mocy za pośrednictwem strumienia wirtualnego-VF-DPC(ang. Virtual Flux Based Direct Power Control). Omówiono podstawy teoretyczne realizacji VF-DPC, przedstawiono badania przeprowadzone w stanie ustalonym i w stanach dynamicznych, ilustrujące działania i parametry opisanych metod. Wyniki badań zestawiono i porównano z klasyczną metodą bezpośredniego sterowania mocą-DPC(ang. Direct Power Control). Obie z powyższych metod zostały przebadane dla niesymetrycznego i zniekształconego napięcia zasilania. Wyniki badań pokazały wiele zalet VF-DPC w stosunku do klasycznej metody DPC. W szczególności VF-DPC zapewnia sinusoidalny przebieg prądu linii zasilającej nawet przy odkształconym napięciu zasilania.
EN
In this paper Direct Power Control(DPC of three-phase PWM rectifiers without line voltage sensors is presented. The new system is based on Virtual Flux(VF) estimation. Theoretical principles of this method are discussed. The steady state and dynamic behaviour of VF-DPC are presented to illustrate the operation and performance of the proposed system as compared to a conventional DPC method. Both strategies are also investigated under unbalanced and pre-distorted grid. It is shown that the VF-DPC exhibits several advantages, particularly provide sinusoidal line current when the supply voltage is no ideal. Test results show the excellent performance of the proposed system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.