Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belka ciągła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The issues of local stability and ultimate resistance of a continuous beam with thin-walled box section (Class 4) were reduced to the analysis of the local buckling of bilaterally elastically restrained internal plate of the compression flange at longitudinal stress variation. Critical stress of the local buckling was determined using the so-called Critical Plate Method (CPM). In the method, the effect of the elastic restraint of the component walls of the bar section and the effect of longitudinal stress variation that results from varying distribution of bending moments were taken into account. On that basis, appropriate effective characteristics of reliable sections were determined. Additionally, ultimate resistances of those sections were estimated. The impact of longitudinal stress variation and of the degree of elastic restraint of longitudinal edges on, respectively, the local buckling of compression flanges in the span section (p) and support section (s) was analysed. The influence of the span length of the continuous beam and of the relative plate slenderness of the compression flange on the critical ultimate resistance of box sections was examined.
PL
W niniejszej pracy zajęto się wyznaczeniem nośności belki ciągłej o cienkościennym przekroju skrzynkowym z uwzględnieniem dokładniejszego modelu obliczeniowego. Wzięto pod uwagę zarówno efekt sprężystego zamocowania ścianki najsłabszej (płyty krytycznej CP) w ściankach usztywniających (płytach usztywniających RPs) jak również wzdłużną zmienność naprężeń wywołaną zmiennością momentów zginających. Do analizy przyjęto sytuację stałego przekroju skrzynkowego na całej długości belki. W takim przypadku, o nośności belki ciągłej decyduje skrajne przęsło. Zagadnienie stateczności lokalnej i nośności granicznej belki ciągłej sprowadzono do analizy wyboczenia lokalnego obustronnie sprężyście zamocowanej płyty przęsłowej pasa ściskanego przy występowaniu wzdłużnej zmienności naprężeń. Naprężenia krytyczne wyboczenia lokalnego wyznaczono metodą płyty krytycznej (Critical Plate Method „CPM” [12]), w której uwzględniono efekt sprężystego zamocowania ścianek składowych przekroju pręta oraz efekt wzdłużnej zmienności naprężeń. Na tej podstawie wyznaczono „lokalną” nośność krytyczną (McrL), określającą zakres dokrytycznego zachowania się przekroju (stanowiącą granicę ważności technicznej teorii prętów cienkościennych o sztywnym konturze) oraz odpowiednie charakterystyki efektywne miarodajnych przekrojów (przęsłowego i podporowego). Nośności graniczne (Meff) przekrojów oszacowano metodą szerokości efektywnej przy następujących założeniach [12]: a) smukłość płytową pasa ściskanego (płyty krytycznej CP) wyznaczono na podstawie naprężeń krytycznych obliczonych z uwzględnieniem efektu obustronnego sprężystego zamocowania płyty w środnikach przekroju oraz przy uwzględnieniu wzdłużnej zmienności naprężeń, b) dla środników (płyt usztywniających RPs), na tych samych krawędziach przyjęto podparcie przegubowe, c) warunki brzegowe na drugiej krawędzi przęsłowej RP mają na ogół nieznaczny wpływ na wynik obliczeń, (konserwatywnie można tu również przyjąć podparcie przegubowe), d) wpływ ewentualnej wzdłużnej zmienności naprężeń w RP jest nieznaczny i można go pominąć, e) tak wyznaczone szerokości współpracujące „złożono” w efektywny przekrój poprzeczny.
EN
Laplace Transform is often used in solving the free vibration problems of structural beams. In existing research, there are two types of simplified models of continuous beam placement. The first is to regard the continuous beam as a single-span beam, the middle bearing of which is replaced by the bearing reaction force; the second is to divide the continuous beam into several simply supported beams, with the bending moment of the continuous beam at the middle bearing considered as the external force. Research shows that the second simplified model is incorrect, and the frequency equation derived from the first simplified model contains multiple expressions which might not be equivalent to each other. This paper specifies the application method of Laplace Transform in solving the free vibration problems of continuous beams, having great significance in the proper use of the transform method.
PL
Struktury ciągłej wiązki są bardzo często spotykane w projektach budowlanych. Przykłady obejmują: mostki ciągłej wiązki, stopy budynków, rury do wymiany ciepła w wymiennikach ciepła oraz wrzeciona obrabiarki. Nieodłączną częścią projektowania struktur ciągłych wiązek jest dynamiczna charakterystyczna analiza konstrukcji jako podstawy projektu antywibracyjnego. W celu uzyskania dynamicznych charakterystycznych parametrów struktur ciągłych wiązek, uczeni z kraju i z zagranicy przyjęli w celu poszukiwania rozwiązań liczne metody, w tym metodę elementów skończonych, metodę sztywności dynamicznej oraz metodę transferu matrycy. Metoda analityczna, w której wykorzystywane jest przekształcenie Laplace’a, mająca na celu rozwiązanie problemu wolnych drgań ciągłych wiązek, jest preferowana przez wielu badaczy i szeroko stosowana do rozwiązywania takich problemów w wielu dziedzinach. Niemniej jednak, istnieją pewne błędy w stosowaniu przekształcenia Laplace’a. W związku z tym, w niniejszej pracy przeprowadzono badania i analizę dotyczące różnych metod stosowania przekształcenia Laplace’a. Ponadto, w niniejszym dokumencie wyjaśniono metodę prawidłowego zastosowania przekształcenia Laplace’a podczas rozwiązywania problemu wolnego drgania ciągłej wiązki.
PL
W artykule poddano analizie obliczeniowej czteroprzęsłowy wiadukt kablobetonowy zaprojektowany w schemacie statycznym belki ciągłej, zrealizowany przed kilku laty nad autostradą A1. Porównano wyniki obwiedni naprężeń normalnych w przekroju betonowym dźwigara, zarówno rozciągających, jak i ściskających, uzyskanych za pomocą obliczeń analitycznych oraz numerycznych. Do obliczeń komputerowych wykorzystano dwa modele: belkowy oraz powłokowy, oba stworzone w programie SOFiSTiK. Porównując wyniki omawianych metod, uzyskano dużą zgodność. Wykazano, że prosty model belkowy w niedostatecznie dokładny sposób oblicza obwiednię naprężeń normalnych w betonie dźwigara. Dodatkowo wyznaczono wartości momentów wzbudzonych (od sprężenia) w konstrukcji przy użyciu dwóch metod: numerycznej i klasycznej metody sił. Wyniki momentów wzbudzonych uzyskane obiema metodami były niemal identyczne.
EN
In the paper a computational analysis of four-span continuous post-tensioned concrete viaduct is presented. The viaduct was built a few years ago over the motorway A1. Normal stresses envelopes in concrete girder cross-section were computed in two kinds of analysis: numerical and traditional. In the latter analysis determining of the induced bending moments was based on the classical force method. The numerical analysis was made in two variants: with the use of beam finite elements only and with the use of quadrilateral shell finite elements. The both numerical models were made with the use of SOFiSTiK software. All the used analysis approaches gave consistent results, though the results obtained from the beam numerical model were not exact enough. The induced bending moments obtained from the classical force method were almost identical with the induced moments obtained from the shell numerical model.
4
PL
Praca przedstawia rozwiązanie zagadnienia drgań wieloprzęsłowych ciągłych belek pryzmatycznych wywołanych skupioną siłą poruszającą się ze stałą prędkością. Wykorzystując znane rozwiązania dla belki swobodnie podpartej obciążonej siłą ruchomą oraz zmienną w czasie siłą skupioną w punkcie wyznaczono równanie drgań belki wieloprzęsłowej analogicznie do statycznej metody sił, zastępując algebraiczny układ równań zgodności przemieszczeń układem równań całkowych Volterry, podając również procedurę numeryczną ułatwiającą ich rozwiązanie. W pracy zmieszczono przykład obliczeniowy belki trójprzęsłowej.
EN
In this paper authors consider damped and undamped vibrations o multi-span continuous beams, uniform in every span, subjected to a moving constant force. Presented solution is analogical to the static force method, with simply supported beam applied as a primary structure. Instead of set of algebraic force method equations a set of Volterra integral equations is given. A numerical example of three–span beam is presented.
PL
Przedstawiono wyniki analizy reakcji dynamicznej izotropowych belek ciągłych poddanych działaniu napływającej fali uderzeniowej. Do rozwiązania problemu zastosowano własne numeryczne algorytmy obliczeniowe. Uzyskane wyniki są przydatne do oceny odporności dynamicznej elementów i ustrojów budowlanych poddanych działaniu obciążeń generowanych wybuchowo.
EN
The results of the analysis of the dynamic response of isotropic continuous beams subjected to inflowing shock wave was presented in the paper. The authors’ numerical algorithms were elaborated to solve the problem. The results obtained are useful for evaluating the dynamic resistance of elements and building systems subjected to loadings generated explosively.
6
Content available remote Wpływ zarysowania betonu na właściwości belki zespolonej ciągłej stal-beton
PL
Przedstawiono konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, uwzględniając zarysowanie rozciąganej płyty betonowej. Omówiono współdziałanie betonu położonego między rysami w przenoszeniu momentów zginających. Opisano wpływ zarysowania przekroju na jego sztywność giętną i sposób przenoszenia się momentów zginających (zwiększanie momentów przęsłowych i zmniejszanie momentów podporowych).
EN
The concrete panel scratch influence on the properties of steel-concrete composite is presented. The concrete between the scratches in bending moment transfer cooperation is also discussed. The influence of scratching of cross-section on their flexural rigidity and the bending moments redistribution (the bridge span bending moments increase and the bridge support bending moments decrease) are described.
PL
Przedstawiono algorytm oceny bezpieczeństwa belek z materiału sprężysto-plastycznego, poddanych działaniu obciążeń zmiennych. Założono, że zarówno parametry geometryczne i fizyczne konstrukcji, jak i parametry opisujące obciążenie są niepewne. Przyjmując sprężysto-plastyczny zakres pracy konstrukcji i zmienny charakter obciążenia, określono warunki graniczne nośności konstrukcji, wykorzystując teorię przystosowania.
EN
An algorithm for safety estimation of the continuous beams made of an elastic-plastic material due to changing load is presented. It has been assumed, that both the geometrical and physical structure parameters and also the load parameters are uncertain. Taking into account the elastic-plastic range of the structure work and the changing character of the load the limit capacity conditions have been determined based on the shakedown theory.
PL
Przedstawiono pewną procedurę obliczania naprężeń i przemieszczeń termicznych w dźwigarach zespolonych swobodnie podpartych i ciągłych, która wymaga bardzo prostych narzędzi obliczeniowych. Płyta żelbetowa ma przekrój stały, natomiast przekrój belki stalowej może być zmienny. Rozkład temperatury przyjęto stały na długości dźwigara, a w przekroju poprzecznym - liniowy na grubości płyty i stały na wysokości belki stalowej. Porównano dwa graniczne rozkłady temperatur w płycie - trójkątny i prostokątny.
EN
The procedure of computation of stresses and displacements in composite bridge beams is presented, The procedure requires simple computational tools (i. e. spreadsheet). RC slab cross-section is constant while beam cross-section may vary. Temperature distribution along girder is taken as constant and in cross-section it is assumed to be linear over slab thickness and constant over steel beam height. Two limit temperature distributions over plate thickness - triangular and rectangular - were compared.
PL
Ocena uszkodzeń płyty żelbetowej mostu drogowego w Baranowie przez rzekę Wieprz stanowiła inspirację prac nad problemem szerokości współpracującej i zbrojenia płyty w strefach podporowych żelbetowych teowych belek ciągłych. Na podstawie analiz obliczeniowych i zaleceń nowych norm wykazano, że zbrojenie płyty w strefach nadpodporowych należy stosować nie tylko w obszarze środnika, ale na całej szerokości współpracującej.
EN
The observed damages in carrying deck of Baranow Bridge over the Wieprz river make the authors indicate the problem of the tension normal stress distribution in over-pillar zones of flexural beam of the T shape cross section. The results of numerical analysis show that tension stresses in continuous bridge girders are in the web and flanges as well. Thus reinforcement should be distributed not only in a web but within the whole effective width.
10
Content available remote Relationship M (k) for reinforced concrete subjected to changing loads
EN
In calculating the reinforced concrete structures, the relationship moment - curvature M(k) is of a special importance. This paper presents a unified model of the relationship M(k) describing the whole range: from the elastic state to the full plastification allowing for variable reversible loads (hysteresis loop). Degradation of the cross-section stiffness results in the process of damage and plastification. A unified description of the processes undergoing in the reinforced concrete beam cross-section has been provided with the use of elastic work probability, plastic work probability and the stiffness of the damage relating cross section. The values of the presented model have been determined from the empirical relationship obtained on the basis of the research on the reinforced three-span beams.
PL
Przy obliczaniu konstrukcji żelbetowych szczególne znaczenie ma relacja moment - krzywizna M (k). W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, konstrukcja żelbetowa poddawana jest nie tylko obciążeniom narastającym ale i odciążeniom. W elementach zginanych wykonanie nawet kilku cykli statycznych obciążeń i odciążeń powoduje przyrost ugięć doraźnych. Budowa jednolitego modelu zależności M(k) opisującego cały zakres od stanu sprężystego do pełnego uplastycznienia z uwzględnieniem obciążeń powtarzalnych (pętli histerezy) wymagała przeprowadzenia odpowiednich badań. Degradacja sztywności przekroju jest wynikiem procesów niszczenia i uplastycznienia. Jednolity opis procesów zachodzących w przekroju belki żelbetowej można uzyskać wykorzystując funkcje prawdopodobieństwa pracy sprężystej, plastycznej oraz niszczenia, odniesionych do sztywności przekroju. Funkcję M(k) można opisać wzorem M = (BokE + PMp)NpNw, gdzie Bo - sztywność przekroju w fazie la, k - bezwzględna wielkość przyrostu krzywizny. E, P - funkcje prawdopodobieństwa pracy sprężystej i plastycznej, Mp - funkcja wielkości momentu przenoszonego przez przekrój uplastyczniony, N p = Np - Rp - funkcja prawdopodobieństwa niezniszczenia przekroju obciążeniem, Nw = Nw - Rw - funkcja prawdopodobieństwa niezniszczenia przekroju odciążeniem, Rp - funkcja prawdopodobieństwa zniszczenia obciążeniem, Rw - funkcja prawdopodobieństwa zniszczenia przekroju odciążeniem. Doświadczalne poznanie pracy przekroju i elementu pod obciążeniem doraźnym (bez efektów dynamicznych) z uwzględnieniem odciążeń przeprowadzono na trójprzęsłowych belkach żelbetowych o przekroju prostokątnym 140x250 mm, o długości przęseł skrajnych 1750 mm i przęsła środkowego 2750 mm. Obciążenie stanowiły dwie siły skupione przyłożone w przęśle środkowym. Empiryczne pętle M(k) uzyskane na podstawie pomiaru sił oraz ugięć pozwoliły wyznaczyć nieznane wartości funkcji modelowych E, P, N p, N w, M p. W zastosowaniach praktycznych pętle histerezy w procesie obciążeń zmiennych można linearyzować. Kąt nachylenia prostej zależy jedynie od iloczynu wartości prawdopodobieństw niezniszczenia Npk Nwk.
PL
Zgodnie z Eurokodem i polską normą obrót w przegubie plastycznym w stanie granicznym nośności nie może przekraczać dopuszczalnego kąta obrotu plastycznego. Przedstawiono uproszczoną metodę obliczania obrotu w przegubie plastycznym w żelbetowych belkach ciągłych. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN
According to Eurocode and Polish Standard the rotation in plastic hinges in the ultimate limit state must be less or equal to the allowable plastic rotation. A simplified method for calculation of rotation in plastic hinges of RC continuous beams is shown.
EN
In the present paper it is assumed that initial distortions are introduced in the form of rotational clearances within the beam at the cross sections at the supports or in the form of gaps between the beam and the supports. Properly scaled distortions can result in the redistribution of bending moment similar to the plastic redistribution. The redistribution induced by initial distortions is not limited by the plastic rotational capacity. In the paper the method is discussed for both, linear and nonlinear moment-curvature relations. Numerical examples of continuous RC beams illustrate the theory.
PL
W pracy przyjęto, że wstępne dystorsje są wprowadzane w formie luzów obrotowych nad podporami lub w formie luzów pionowych. Temu drugiemu typowi luzów może towarzyszyć wstępne wzniesienie formy betonowania. Odpowiednio dobrane wartości dystorsji wstępnych prowadzą do podobnej redystrybucji momentów jaką obserwuje się po powstaniu przegubów plastycznych. Zaletą proponowanej metody jest to, że redystrybucja momentów wywołana przez wstępne dystorsje nie podlega ograniczeniom wynikającym z dopuszczalnego obrotu w przegubie plastycznym. Nie ma też potrzeby badania przystosowania się konstrukcji przy obciążeniach powtarzalnych. W ogólnym sformułowaniu problemu dystorsje uwzględniono w formie więzów jednostronnych. Prowadzi to do zadania programowania nieliniowego. Problem upraszcza się, jeśli przyjmie się założenie, że luzy zamkną się pod obciążeniem stałym i pozostaną zamknięte przy kombinacjach obciążeń. Tę klasę zadań zilustrowano przykładami belek dwu- i czteroprzęsłowych. Zadania rozwiązano dla liniowej i nieliniowej zależności moment-krzywizna z uwzględnieniem wpływów reologicznych. Przykłady ilustrują zastosowanie różnych metod analizy statycznej i różnice wynikające z tych metod.
PL
Przedstawiono algorytm obliczania żelbetowych belek ciągłych obciążonych ciężarem własnym i obciążeniem zmiennym. Stwierdzono, że jeżeli są spełnione ograniczenia stopnia redystrybucji określone w PN-B-03264:2002 i Eurokodzie 2, to przekroczenie granicznego kąta obrotu jest mało prawdopodobne. Rozważania zilustrowano przykładami liczbowymi.
EN
The algorythm for calculation of RC continuous beams subjected to dead load and freely located life load was worked out. It was stated that it is a little probability to exceed ultimate plastic rotation when the ratio of redistribution of bending moment did not exceed the ultimate value given in the Polish Standard and Eurocode 2. The solution is illustrated by some numerical examples.
PL
W ciągłych belkach żelbetowych można stosować redystrybucję momentów zginających pod warunkiem, że są spełnione kryteria dotyczące ograniczeń kątów obrotu. Przeanalizowano wymagania polskiej normy i określono ograniczenia stosowania podanej w niej metody obliczeń.
EN
According to Eurocode (EC) and Polish Standard (PN), the bending moments in RC continuous beams may be redistributed providing that the conditions related to rotation capacity are satisfied. The ratio of redistribution resulting from the method acc. to p. 9 PN sometimes does not comply with the general requirements of p. 4 (taken from EC). In the paper the reqirements of these two points of PN are compared and limitations of the method acc. to p. 9 PN are presented.
PL
Badano modele zespolonych belek ciągłych i swobodnie podpartych. W pracy belek ciągłych wyróżniono cztery fazy. Można je opisać za pomocą kontynualnej teorii zmian sztywności. W zakresie obciążeń eksploatacyjnych następuje stabilizacja rozkładu sztywności. Wykazano, że zarysowana wcześniej płyta ściskana nie powoduje zmniejszenia nośności przekroju, można się natomiast liczyć z nieznacznym zmniejszeniem sztywności belki (zwiększeniem ugięć).
EN
Models of composite concrete slab/steel beam for simple or continuous beams were investigated. In behaviour of continuous beam four phases can be distinguished which by continual theory of rigidity changes can be described. It is indicated that the cracked slab does not reduce bearing capacity of the section but small rigidity decreasing (which means increased deflection) can be expected.
EN
It is shown the description of an algorithm calculation of the unslitted steel concrete beams with the external reinforcing on electronic calculating machine. In the mathematical model are regarded the real deformation properties of the materials - concrete and steel from which are made the beams and the influence of the deformation and the process of the formation of cracks and hardness of cutting. In accordance to changing the hardness ot cutting is carried out the calculation out the calculation sizes of bending moments and are estimated the opportunities of their redistribution compared to flexible diagram. It is noted that the opportunity of redistribution of their efforts depends on deformation properties of fittings.
PL
Niniejsza praca dotyczy zachowania się poszczególnych układów zastępczych przyjętej klasy kratownic. Podstawowym jej celem jest stwierdzenie wielkości zbieżności między wartościami częstości drgań własnych uzyskanych dla konstrukcji kratowej z wartościami częstości drgań własnych dla modeli tej konstrukcji w postaci odpowiednio zdefiniowanych belek ciągłych. W pierwszym przypadku zastosowana została "metoda sił" jako jeden z tradycyjnych sposobów analizy konstrukcji prętowych. Natomiast dysertacja układów zastępczych została przeprowadzona z zastosowaniem odpowiedniego opisu tych układów równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Wyniki analizy modeli odbiegają nieco od wyników uzyskanych z obliczeń samej konstrukcji, lecz reakcja jaka zachodzi wskutek uzupełniania własności układu rzeczywistego poszczególnym modelom, sugeruje możliwość zbudowania takiego układu zastępczego, którego wartości istotnych parametrów będą znacznie zbliżone do wartości analogicznych parametrów konstrukcji.
EN
This work intrestigates the behaves of individual substitute systems of a chosen truss class. Its basic aim is to assess convergence scale between the values of natural frequency obtained forlatticed construction and the values of natural frequency for the models of this construction in the form of adequately defined continuous beams. In the first case the "force method" was used, as one of the traditional ways of analysing steel space structure. The research of substitute systems was carried out while applying the adequate description of these systems in the form of partial differential equations. The result of these models analysis departs some what from the result obtained from the calculations done for the construction itself However, the reaction that appears here as a result of supplementation of real system property in individual models, suggest the possibility of building such a substitute system whose values of essential parameters will approach significantly the values of analogous construction parameters.
20
Content available remote Behaviour of prestressed continuous beams
EN
In previous research works on redistribution of moments, beams have generally been constructed in one piece and transported to the test rigs and then placed on the supports. Great precautions have to be taken when leveling the supports because small deviations from the correct position can introduce large values of unwanted moments corresponding to support settlements. Ideally, at least one support should have a measuring device to measure forces and a threaded device should also be provided to adjust the height of the support as the test progresses. The new technique described in this paper consists of joining two separate precast beams over the supports and maintaining the contact surfaces beams/supports undisturbed even when a top flange is cast in situ. This procedure minimises possible inaccuracies caused transportation and placement of the beams and is closer to the conditions of beams in practice. The paper also describes main results obtained from prestressed composite concrete two-span beams and its implication on codes practice.These codes normally allow an elastic analysis of the structure followed by an adjustment on the diagram of bending moments at the ultimate limit state. In the case of a continuous beam the adjustment is obtained by multiplying the bending moments over the supports by a coefficient, delta, and modifying the whole diagram of bending moments to maintain the static equilibrium of the structure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.