Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 228

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sylwetki pierwszych powojennych profesorów Wydziału Elektrycznego PG, którzy budowali zespoły naukowe, laboratoria, struktury organizacyjne do badań i nauczania konstrukcji maszyn elektrycznych, napędów elektrycznych, techniki cyfrowej i energoelektroniki. W wyniku ich owocnej działalności, niebywałego postępu technologicznego oraz przemian organizacyjnych funkcjonowania uczelni powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.
EN
In this paper are described selected biographies of the first professors founding after the second world war the Electrical Engineering Faculty at the Gdansk University of Technology. Special concern is given to the development of laboratories, organization structures and research teams in the domain of electrical machines, electrical drives and power electronics. In result of their fruitful activity, enormous technological growth, and organization progress – the Department of Power Electronics and Electrical Machines of the Electrical and Control Engineering Faculty was created.
PL
Profesor Stefan Roszczyk, zasłużony pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (PG), był wybitnym znawcą w dziedzinie maszyn elektrycznych. Absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, w 1936 r. uzyskał maturę. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał w gronie pierwszych absolwentów Wydziału Elektrycznego PG w 1946 roku. Autor szeregu podręczników i licznych artykułów naukowych. Znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuły profesora. Prowadził wykłady w Politechnice Gdańskiej, Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańskich Technicznych Zakładach Naukowych, Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, Akademii Morskiej w Gdyni, prodziekan Wydziału Elektrycznego PG, kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych, Katedry Maszyn i Napędu Elektrycznego, Zakładu Maszyn Elektrycznych, zastępca dyrektora i dyrektor Instytut Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej PG. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek PTETiS i członek Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN. Profesor Stefan Roszczyk zmarł 29 maja 1996 roku.
EN
The article presents a curriculum vitae, as well as the most important scientific and professional achievements of Stefan Roszczyk, an outstanding specialist in the field of electrical machines theory and design, and as well as an outstanding teacher, professor at the Electrical and Control Engineering Faculty of the Gdansk University of Technology (1946-1996), head of the Chair of Electrical Machines.
PL
W artykule zaprezentowano krótki życiorys, a także najważniejsze osiągnięcia naukowe i zawodowe Józefa Węglarza, wybitnego specjalisty z dziedziny maszyn elektrycznych i dydaktyka, długoletniego dziekana Wydziału Elektrycznego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu (1946-1955), a potem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (1960-1969), kierownika Katedry Maszyn Elektrycznych na tych uczelniach w latach 1952- 1970. Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Józefa Węglarza w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.
EN
The article presents a short curriculum vitae, as well as the most important scientific and professional achievements of Józef Węglarz, an outstanding specialist in the field of electrical machines and didactics, long-time Dean of the Faculty of Electrical Engineering at the Poznań School of Engineering (1946-1955), and then of the Faculty of Electrical Engineering at the Poznań University of Technology (1960-1969), head of the Chair of Electrical Machines at those universities in 1952- 1970. The year 2020 was declared the Year of Józef Węglarz in the Association of Polish Electrical Engineers.
EN
The paper presents a concept of overall BLDC drive model. Target model will be improved with a functional model of battery cell, which is commonly used as a power supply for the drive. The paper shows previous achievements in form of a functional BLDC motor model. Also, simulation results are presented. These are the partial results, that aimed to verify the basic model’s correctness as a basis of future developments. The procedure of power source selection presented in the article is vital to specify the technical parameters of modelled battery cell.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję całościowego modelu napędu z silnikiem BLDC. Prototyp docelowy będzie uwzględniał w pełni funkcjonalny model ogniwa bateryjnego stanowiącego popularne źródło zasilania dla napędów z silnikami BLDC. W pracy zawarto dotychczasowe osiągnięcia w postaci funkcjonalnego modelu silnika BLDC wraz z wynikami badań symulacyjnych. Stanowią one wyniki cząstkowe, które miały na celu weryfikację poprawności opracowanego modelu silnika BLDC jako podstawy do dalszej rozbudowy. W artykule przedstawiono zasady doboru źródła zasilania dla prawidłowego określenia parametrów technicznych modelowanego ogniwa.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowiska badawcze i hamownie umożliwiające badanie maszyn elektrycznych. Wyposażenie pomiarowe stanowisk tworzą gotowe przyrządy pomiarowe, takie jak analizatory mocy, induktory lub cyfrowe mierniki rezystancji, przekładni transformatorów lub skonstruowane na potrzeby laboratorium badawczego, składające się z przetworników pomiarowych i kart akwizycji danych. Rzeczywiste przyrządy pomiarowe komunikują się z systemem pomiarowym za pomocą interfejsu komunikacyjnego (GPIB, RS232, RS485, USB itp.). System oparty na kartach pomiarowych ma zapewnioną komunikację poprzez odpowiednie umieszczenie karty pomiarowej w złączu PCI, PCIe, USB itp. i zainstalowanie sterowników. Stanowisko takie może pracować pod nadzorem oprogramowania pomiarowego dopasowanego do wymogów i nadzorującego proces pomiarowy, edycyjny i archiwizacyjny. Zastosowanie takiego oprogramowania umożliwia również zapis w chmurze czy publikowanie wyników w internecie lub sieci wewnętrznej.
EN
Designed and made teststands and dynamometers, which are used for testing of electrical machines are described. The measurement equipment of the teststands are traditional measuring instruments, such as power analyzers, inductors or digital resistance meters transformer turns ratio, or constructed for the needs of a research laboratory, consisting of measuring transducers and data acquisition device. The traditional measuring instruments communicate with the measurement system via a communication interface (GPIB, RS232, RS485, USB, etc.). The communication of system based on data acquisition cards is realized through the appropriate placement of a measurement card in a PCI or PCIe slot or through USB connector, etc. and installing corresponding drivers. Such a teststand can be operated under the supervision of measurement software tailored to the requirements and supervising the measurement, editing and archiving process. The use of such software also enables writing to the cloud or publishing results on the internet or internal network.
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. Przedstawiono genezę metody, podobieństwo do elektrodynamicznego czujnika drgań, wyniki obliczeń oraz badań laboratoryjnych mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych niewywagą wirnika.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: the method genesis, the similarity of permanent magnet machine and vibration sensor, results of calculations and laboratory tests.
PL
W artykule opisano rolę i możliwości diagnostyki technicznej OPA Zabrze z wykorzystaniem systemu diagnostycznego monitoringu komutatorów i pierścieni ślizgowych (MKPS), opracowanego przez OPA Zabrze i Politechnikę Śląską. Omówiono przeznaczenie i metodę pomiaru oraz przykładowe wyniki wykonanych w 2019 r. pomiarów geometrii komutatorów i wynikającą z nich ocenę stanu technicznego komutatorów. Opisane wyniki badań potwierdzają efektywność pomiaru geometrii powierzchni ślizgowej komutatorów systemem MKPS oraz – uogólniając – ważną rolę diagnostyki w kształtowaniu i podtrzymaniu gotowości technicznej maszyn.
EN
This article describes the role and possibilities of technical diagnostics using the diagnostic Monitoring of Commutator and Slip Ring System (MKPS), developed by OPA Zabrze and the Silesian University of Technology. MKPS is designed for measuring deviations in cylindrical surface shapes using a non-reference method. Non-contact measurement of the studied object is performed by laser detectors supported by computer technology. MKPS system is used for acquiring, gathering, processing and visualising information about the rotating surface. Based on the information gathered, the rate of wear of sliding surfaces, a degree of insulation "milling" can be determined and a profile of misplacement of electric machine commutator sectors can be established. Simple operation of the MKPS and recording results during normal machine operation make it possible to decrease the costs of operation and shorten inspection time. The described results of the research conducted in 2019 confirm the efficiency of measuring the sliding surface of commutators with the use of the MKPS system and – generally speaking – the important role of diagnostics in shaping and maintaining the technical availability of machines.
PL
W artykule przedstawiono postać Jerzego Szmita - wybitnego inżyniera, specjalisty z dziedziny maszyn elektrycznych i transformatorów. Omówiono jego działalność zawodową - najpierw w największej polskiej przedwojennej fabryce maszyn i transformatorów w Żychlinie, a następnie w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Maszyn Elektrycznych w Katowicach. Jerzy Szmit prowadził też działalność dydaktyczną. Był współautorem kilku książek i wielu artykułów. Był współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika „Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe”.
EN
The article presents a figure of Jerzy Szmit - an outstanding engineer, specialist in the field of electrical machines and transformers. His professional activity was discussed - first in the largest Polish pre-war factory of machines and transformers in Żychlin, and later in the Central Engineering Office of Electrical Machines in Katowice. Jerzy Szmit also held didactic activities. He was a co-author of several books and many articles and a a co-founder and first editor-in-chief of the quarterly “Maszyny Elektryczne - Problem Notebooks”.
PL
Diagnostyka układu izolacyjnego uzwojeń maszyn elektrycznych napięciem stałym jest najprostszą metodą oceny stanu technicznego izolacji. Prostota pomiaru tą metodą, małe gabaryty sprzętu pomiarowego oraz szybkość otrzymania wyników sprawiają, że metody wykorzystujące napięcie stałe są powszechnie stosowane do ogólnej, a nawet zaawansowanej oceny stopnia zużycia izolacji. Wyznaczone parametry elektryczne układu izolacyjnego są parametrami kryterialnymi, według których można w sposób jednoznaczny ocenić stan techniczny izolacji uzwojenia.
EN
DC voltage diagnostics of insulation system of electrical machines is the most straightforward method of assessing technical condition of insulation. The simplicity of DC voltage tests, small dimensions of measurement apparatus and rapid conclusions result in the fact, that these methods are universally used in general and even advanced evaluation of insulation’s degree of wear. Electrical parameters of insulation system determined with DC voltage are criteria parameters. Technical condition of winding insulation may be unambiguously assessed with the help of these parameters.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań wolnoobrotowego, bezszczotkowego silnika prądu stałego przeznaczonego do kolejowego napędu rogatkowego. Obliczenia obwodu magnetycznego silnika przeprowadzono w programie FEMM 4.2. Blachy stojana i wirnika silnika wykonano metodą cięcia laserowego. Taka technologia umożliwia umieszczenie magnesów wewnątrz wirnika, co w znaczący sposób upraszcza technologię wykonania wirnika i zapewnia pewność mocowania magnesów. Do kontroli położenia wirnika względem stojana zastosowano wielobiegunowy magnes współpracujący ze specjalizowanym, programowanym układem elektronicznym. W zależności od potrzeby układ ten może dostarczać różne sygnały informujące o położeniu wirnika. Silnik zasilany jest z niskonapięciowego falownika, którego tranzystory sterowane są sygnałami mikroprocesora.
EN
The paper presents the construction and chosen experimental results for brushless motor using in level crossing barrier drive. Calculations for magnetic circuit have been conducted in FEMM 4.2 program. Steel sheets both for the stator and the rotor have been made using laser. Such technology allows placing magnets inside the rotor what in turn simplifies significantly the rotor and enhances durability of the motor. The position of the rotor towards the stator is controlled by multi-pole magnet connected to special electronic circuit. This circuit can generate different signals indicating the rotor’s position. The motor is supplied by low voltage converter whose transistors are controlled by microprocessor.
PL
Nieodłącznym elementem elektrycznych silników dużej mocy są komutatory i pierścienie. W przypadku wirujących maszyn elektrycznych siła odśrodkowa wirującej masy wirnika po pewnym czasie doprowadza do uszkodzenia komutatora lub pierścieni. Takie uszkodzenia należą do największych zagrożeń, powodujących długotrwały przestój. Dotychczasowe działania diagnostyczne są często nieskuteczne i nie zapobiegają nagłym i niespodziewanym awariom. Dobór właściwej metody diagnostycznej umożliwia zapobieżenie poważnej awarii. Prezentowana metoda diagnostyczna pozwala na wykrycie uszkodzeń już na początkowym etapie rozwoju. Dzięki temu można zapobiec nagłym poważnym awariom i długim przestojom na remont. Opracowanie dokładnej głowicy pomiarowej do prac w ruchu pozwoliło na określenie temperatury i geometrii komutatora lub pierścienia. Dotychczasowe metody pomiarów wykonywanych na postoju nie pozwalają stwierdzić, czy geometria i temperatura komutatora pod wpływem siły odśrodkowej nie ulegnie niebezpiecznej zmianie. Wady tej pozbawiona jest proponowana metoda diagnostyczna.
EN
Commutators and rings are inseparable elements of high-power electric motors. In case of rotating electric machines, the centrifugal force of the rotor rotating mass causes damage to the commutator or rings after some time. Such damage is one of the biggest threats that causes long-term outage. Ineffective diagnostic activities are among the sudden and unexpected causes of their failure. Selecting an appropriate diagnostic method is a way to prevent a serious accident. The paper presents a diagnostic method, which detects the progressive damage right at the initial stage of its development. Consequently, it is possible to prevent serious failures and long outage for repairs. The development of an accurate measuring head for work in motion has allowed to determine the temperature and geometry of the commutator or ring. The measurement methods performed at a outage do not allow to determine whether the commutator geometry and temperature under the influence of centrifugal force will change dangerously or not. The proposed diagnostic method avoids this problem.
12
Content available Remonty maszyn elektrycznych dużej mocy
PL
Wykorzystywanie silników elektrycznych w napędach wiąże się z koniecznością wykonywania okresowych przeglądów. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy badaniu powinny podlegać elementy elektryczne oraz mechaniczne. Zakres wykonywanych prac jest uzależniony od rodzaju napędu. Bardzo dokładnym badaniom powinny podlegać stojany maszyn, albowiem one najczęściej ulegają awarii. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia izolacji głównej oraz zwarć zwojowych.
EN
Electrical motors used in drives require periodic inspections. In order to ensure failure-free operation, electrical and mechanical elements should be inspected. The scope of maintenance depends on drive type. Machine stators should be subjected to very detailed tests, since their failures are most frequent. Insulation to ground breakdowns and turn-to-turn shortcircuits are among most common faults.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowiska badawcze i hamownie umożliwiające badanie maszyn elektrycznych. Wyposażenie pomiarowe stanowisk stanowią gotowe przyrządy pomiarowe, takie jak analizatory mocy, induktory lub cyfrowe mierniki rezystancji, przekładni transformatorów lub skonstruowane na potrzeby laboratorium badawczego, składające się z przetworników pomiarowych i kart akwizycji danych. Rzeczywiste przyrządy pomiarowe komunikują się z systemem pomiarowym za pomocą interfejsu komunikacyjnego (GPIB, RS232, RS485, USB itp.). System oparty na kartach pomiarowych ma zapewnioną komunikację poprzez odpowiednie umieszczenie karty pomiarowej w złączu PCI, PCIe, USB itp. i zainstalowanie sterowników. Stanowisko takie może pracować pod nadzorem oprogramowania pomiarowego dopasowanego do wymogów i nadzorującego proces pomiarowy, edycyjny i archiwizacyjny. Zastosowanie takiego oprogramowania umożliwia również zapis w chmurze czy publikowanie wyników w internecie lub sieci wewnętrznej.
EN
Designed and made teststands and dynamometers, which are used for testing of electrical machines are described. The measurement equipment of the teststands are traditional measuring instruments, such as power analyzers, inductors or digital resistance meters transformer turns ratio, or constructed for the needs of a research laboratory, consisting of measuring transducers and data acquisition device. The traditional measuring instruments communicate with the measurement system via a communication interface (GPIB, RS232, RS485, USB, etc.). The communication of system based on data acquisition cards is realized through the appropriate placement of a measurement card in a PCI or PCIe slot or through USB connector, etc. and installing corresponding drivers. Such a teststand can be operated under the supervision of measurement software tailored to the requirements and supervising the measurement, editing and archiving process. The use of such software also enables writing to the cloud or publishing results on the internet or internal network.
14
Content available remote Optymalizacja projektowania i procesu produkcji silników elektrycznych
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia optymalizacji procesu od projektowania do wytworzenia silników elektrycznych. W obecnych czasach przystępując do projektowania maszyn elektrycznych zwraca się uwagę nie tylko na to, aby powstał wyrób zgodny z założeniami wejściowymi. Uwzględnia się również szereg innych czynników zmierzających do wykonania produktu wysokiej jakości, w możliwie najkrótszym czasie oraz przy jak najniższym koszcie wytworzenia. Poszczególne etapy projektu są analizowane pod kątem unifikacji istniejących rozwiązań.
EN
The article presents selected issues of optimisation of electric motors production from design engineering to final product. Currently, when designing of electrical machines begins, attention is paid to more than merely manufacturing a product in line with the inputs. A number of other factors are taken into account to make a high quality product in the shortest possible time and at the lowest possible cost of production. The individual stages of the project are analysed for the unification of existing solutions.
PL
Silniki indukcyjne klatkowe są powszechnie stosowane w przemyśle do napędów wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. W dobie rozwoju automatycznych układów sterowania i wizualizacji napędów, wymagają one do zasilania odpowiednich układów energoelektronicznych znacząco zwiększających ich możliwości regulacyjne. W artykule przedstawiono wymagania stawiane silnikom zintegrowanym z układami energoelektronicznymi w oparciu o wyniki badań silnika zasilanego z soft-startu w porównaniu z zasilaniem falownikowym. Zaprezentowano także możliwości pracy silników w trybie automatycznym z wizualizacją pracy napędów.
EN
Induction cage motors are widely used in industry for drives of all types of equipment and machines. In the era of the development of automatic drive control and visualization systems, they require appropriate power electronic systems to significantly increase their control capabilities. The article presents the requirements for motors integrated with power electronics systems based on the results of tests carried out on a soft-start motor in comparison with inverter power supply. Presented is the possibility of working in automatic mode with the visualization of the drive.
PL
Diagnostyka układu izolacyjnego uzwojeń maszyn elektrycznych napięciem stałym jest najprostszą metodą oceny stanu technicznego izolacji. Prostota pomiaru tą metodą, małe gabaryty sprzętu pomiarowego oraz szybkość otrzymania wyników sprawia, że metody wykorzystujące napięcie stałe są powszechnie stosowane do ogólnej a nawet zaawansowanej oceny stopnia zużycia izolacji. Wyznaczone parametry elektryczne układu izolacyjnego są parametrami kryterialnymi, według których można w sposób jednoznaczny ocenić stan techniczny izolacji uzwojenia.
EN
DC voltage diagnostics of insulation system of electrical machines is the most straightforward method of assessing technical condition of insulation.. The simplicity of DC voltage tests, small dimensions of measurement apparatus and rapid conclusions result in the fact, that these methods are universally used in general and even advanced evaluation of insulation’s degree of wear. Electrical parameters of insulation system determined with DC voltage are criteria parameters. Technical condition of winding insulation may be unambiguously assessed with the help of these parameters.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 – 3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony w tym celu specjalny system online umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2.5 - 3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
18
Content available remote Fotowoltaika - tendencje i prognozy
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z możliwością wykorzystania maszyn elektrycznych w systemach zasilanych energią pochodzącą z generacji rozproszonej, z naciskiem na układy fotowoltaiczne. Przedstawiono stan obecny jak również prognozy rozwoju rynków fotowoltaiki i trendów panujących na rynku maszyn elektrycznych. Scharakteryzowano generację rozproszoną, czym jest i jakie podaje się jej definicje. Kolejno opisano proces produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego i ogniw PV. Po krótce przedstawiono zasadę działania ogniwa PV i wymieniono ich ewolucję w postaci kilku generacji różniących się od siebie wykorzystanymi do produkcji materiałami jak również technologiami wykonania poszczególnych elementów całego modułu PV. Ponadto skupiono się na cechach i parametrach, jakimi odznaczać powinny się nowoczesne maszyny elektryczne, do których należą min.: funkcje sterowania, interfejsy komunikacyjne, filtry harmonicznych, szybkość reakcji na zmianę wartości zadanej lub obciążenia, panel operatorski, integracja funkcji bezpieczeństwa, wbudowane algorytmy sterowania, miniaturyzacja i zwiększanie odporności środowiskowej czy jakże ważna obecnie energooszczędność. W pracy przedstawiono analizę i prognozy zmian zachodzących w sektorach energetycznym, jak również związanym z maszynami i napędami elektrycznymi.
EN
The article discusses issues related to the possibility of using electric machines in systems powered by energy coming from distributed generation, with an emphasis on photovoltaic systems. The current state as well as forecasts for development of photovoltaic markets and trends prevailing on the market of electric machines were presented. Distributed generation was characterized, what it is and what are their definitions. What is more, the process of electric energy production using solar radiation and PV cells was described. The principle of operation of the PV cell was briefly described and their evolution was mentioned in the form of several generations that differ from each other with used materials in the production process as well as technologies used for the implementation of individual elements of the entire PV module. Moreover, the focus was put on the features and parameters that should be distinguished by modern electric machines, which include, among others: control functions, communication interfaces, harmonic filters, response speed to a set point or load change, operator panel, integration of safety functions, built-in control algorithms, miniaturization, increasing environmental resilience or the currently very important topic related to energy efficiency. The paper presents analysis and forecasts of changes taking place in the energy sectors as well as related to electrical machines and drives.
PL
W artykule opisano bezzałogowy system latający z możliwością lotu autonomicznego na podstawie wcześniej ustalonej trajektorii. W celu realizacji tego zagadnienia zbadano dwa odbiorniki GPS oraz barometryczny czujnik wysokości. Na ich podstawie stworzono system nawigacji. Trajektoria lotu była generowana za pomocą napisanego programu w Matlabie. Opracowany algorytm autonomicznego lotu działa na zasadzie minimalizacji kąta pomiędzy wektorem idealnym (zmierzającym od urządzenia do punktu celu) a rzeczywistym wektorem przemieszczenia.
EN
In the work is described an unmanned aerial system with the possibility of an autonomous flight on the basis of predetermined trajectory. To accomplish this aim, two GPS receivers and a barometric altitude sensor were tested. These sensors were used to create a navigation system. The flight trajectory was generated by the program created in Matlab. The developed autonomic flight algorithm works on the principle of minimizing the angle between the ideal vector (from the device to the target point) and the actual displacement vector.
20
Content available Doktor Dariusz Mazany – inżynier uniwersalny
PL
W referacie przedstawiono nietypową karierę zawodową dra inż. Dariusza Mazanego. Już podczas przygotowywania pracy magisterskiej zwrócił uwagę opiekunów swym zaangażowaniem i samodzielnością. Wspólna praca doktorska, wykonywana wraz z Tomaszem Jantą, została ukończona bardzo szybko, zaledwie po 3 latach. Po obronie doktoratu następne 11 lat pracy na Politechnice Wrocławskiej nie były najlepszym okresem. Dopiero po przejściu do ABB Dolmel w 1992 r., początkowo jako stażysta, nastąpił najbardziej twórczy okres w zawodowym życiu Dariusza Mazanego. Do dzisiaj jest on wspominany w tej firmie jako genialny inżynier.
EN
In this paper the unconventional professional career of Dariusz Mazany Ph.D. was described. His angagement in the work and self-dependence were noticed by supervisers. The doctor thesis worked out together with Tomasz Janta was finished very quickly, only just after three years. After getting Ph. D. title, the next 11 years work at Wroclaw University of Technology were not the best period in his professional career. It is only when he joined the ABB Dolmel in 1992, initially as occupaing junior, the most creative period in Dariusz Mazany’s live began. Till now he is remembered in this company (now General Electric Wroclaw) as an engineer of genius.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.