Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knitted fabrics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono stan rezultatów prac badawczych związanych z konstrukcją aparatów i urządzeń umożliwiających ocenę struktury, jakości i wyglądu płaskich wyrobów włókienniczych (tkanin, dzianin, itp.), a także automatyczne rozpoznawanie, zliczanie i klasyfikowanie błędów w tych wyrobach. Stan badań w tym zakresie poprzedzono informacjami dotyczącymi technice opartej na cyfrowej analizie obrazu, w połączeniu z elementami sztucznej inteligencji (sztucznymi sieciami neuronowymi) i jej potencjału rozpoznawczego. Przytoczone opracowania stanowią przyczynek do skonstruowania wymienionych urządzeń do przemysłu włókienniczego na skalę przemysłową.
EN
The first part of the article presents the state of research results related to the construction of apparatus and devices enabling assessment of the structure, quality and appearance of flat textile products (fabrics, knitwear, etc.), as well as automatic recognition, counting and classification of errors in these products. The state of research in this area was preceded by information on digital image analysis, combined with elements of artificial intelligence (artificial neural networks) and its recognition potential. The quoted studies contribute to the construction of the mentioned devices for the textile industry on an industrial scale.
EN
Most of the time, a certain degree of stretch prominently and incrementally occurs in intimate wear, leisure wear, sportswear, medical textiles etc., during their action. Variations in the stretch gradient would definitely cause changes in the air permeability of knitted fabrics. The influence of variables such as loop length, the presence of an elastomeric component and fabric structure on the air permeability of cotton single jersey and pique knitted fabrics in a stretched state was critically analysed. In this work, changes in the air permeability of cotton jersey samples with and without elastomer were investigated and reported by keeping the samples in static up to an incremental stretch of 40% at a rate of 10% of the stretch gradient, in a dry relaxed state, wet relaxed state and fully relaxed state.
PL
W większości przypadków, podczas użytkowania odzieży rekreacyjnej, sportowej, medycznej itp. występuje pewien stopień rozciągnięcia. Wahania gradientu rozciągliwości powodują zmiany przepuszczalności powietrza dzianin. W pracy przeanalizowano wpływ zmiennych, takich jak: długość pętli, obecność składnika elastomerowego i rodzaju struktury na przepuszczalność powietrza dzianin bawełnianych typu single jersey i typu pique w stanie rozciągniętym. W pracy zbadano i odnotowano zmiany przepuszczalności powietrza w przypadku próbek dżerseju bawełnianego z elastomerem i bez elastomeru, utrzymując próbki w stanie statycznym do przyrostowego rozciągnięcia 40% z 10% gradientem rozciągania w stanie mokrym i suchym.
EN
In this paper, the thermophysiological characteristics of low weight knitted polyamide and polyamide/elastane fabrics for pantyhose differing in terms of filament count were studied. Alambeta and Permetest devices were used to measure the thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivity, evaporative resistance and relative water vapour permeability. The results indicated that fabrics made of finer filaments have lower thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivity and evaporative resistance values.
PL
W pracy zbadano właściwości komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych, a także wpływ dodatku elstanu do struktury wyrobu. Przebadano 42 rodzaje rajstop. Przy zastosowaniu urządzeń Alambeta i Permetest dokonano pomiarów przewodności cieplnej, oporu cieplnego, absorpcji termicznej, odporności na parowanie i względnej przepuszczalności pary wodnej. Stwierdzono, że dodatek elastanu nieznacznie zmniejsza przewodność cieplną. Wszystkie badane wyroby wykazywały bardzo wysoką względną przepuszczalność pary wodnej i miały niską odporność na parowanie. Wysokie wartości względnej przepuszczalności pary wodnej są wskaźnikiem dobrego komfortu termofizjologicznego. Rajstopy są podstawą garderoby, jednak niska cena tych artykułów odzieżowych często oznacza, że ich właściwości są rzadko optymalizowane. Ponieważ komfort termofizjologiczny jest tylko jednym z czynników przyczyniających się do ogólnego komfortu, dalsze badania właściwości komfortu i estetyki mogą w przyszłości pomóc ulepszyć ten produkt.
EN
One of the most important stages in the design process of compression products is describing the relationship between the force and elongation of the knitted fabric, using appropriate and scientifically justified force values in the fabric undergoing a stretching and relaxation test, in the form of a hysteresis loop. Research on this issue was carried out on two variants of knitted fabrics with elastomeric threads – a warp and a weft – knitted one. Based on the functions of the relation between the force and relative elongation determined and on Laplace’s law, compression bands with intended values of unit pressure were designed and manufactured and then subjected to experimental verification. In addition, a procedure was presented for dividing compression fabrics into specific compression classes.
PL
Jednym z najważniejszych etapów w procedurze projektowania wyrobów uciskowych jest przyjęcie do opisu związku siły i wydłużenia względnego dzianiny, właściwych i uzasadnionych naukowo wartości sił dzianiny poddanej testowi naprężania i odprężania w postaci pętli histerezy. Badania w tym zakresie przeprowadzono na przykładzie dwóch wariantów dzianin-rządkowej i kolumienkowej z udziałem nitek elastomerowych. Na podstawie wyznaczonych funkcji związku siły i wydłużenia względnego i prawa Laplace’a, zaprojektowano i wykonano opaski uciskowe o zamierzonych wartościach nacisku jednostkowego, które poddano weryfikacji eksperymentalnej. Ponadto przedstawiono procedurę oceny przydatności dzianiny uciskowej do określonej klasy nacisku.
EN
The article presents research results on selected properties of knitted products made of alpaca wool and other raw materials. Special attention was paid to properties defining thermal comfort. The material studied were weft-knitted fabrics made of four different yarns: cotton, PAN, sheep wool and alpaca wool. All knitted fabrics were made with different stitches in five variants on a computer controlled knitting machine – Stoll CHS 530 HP. Warmth retention was evaluated using an Alambeta device. The properties tested were as follows: thermal conductivity, thermal diffusivity, thermal absorption, thermal resistance and air permeability. Results concerning the functional properties of the knitted fabrics made of alpaca wool were compared with those obtained for other materials. Generally knitted fabrics made of alpaca wool were positively evaluated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości użytkowych dzianych wyrobów wykonanych z wełny alpaki i innych surowców. Materiał badań stanowiły dzianiny rządkowe wykonane z czterech przędz: bawełnianej, PAN, wełny owczej i wełny alpaki. Wszystkie dzianiny wykonano o różnych splotach w pięciu wariantach na szydełkarce komputerowej firmy Stoll CHS 530 HP. Ocenę ciepłochronności dzianin przeprowadzono za pomocą aparatu Alambeta. Badano: przewodność cieplną, dyfuzyjność cieplną, absorpcyjność cieplną, opór cieplny oraz przepuszczalność powietrza. Dokonano porównania otrzymanych wyników właściwości użytkowych dzianin z wełny alpaki w odniesieniu do dzianin z trzech innych surowców. W ogólnej ocenie dzianiny wykonane z wełen alpaki wypadły dość korzystnie.
EN
The main aim was to find out the influence of the blend ratio and linear density on the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton blended single jersey knitted fabrics. An increase in the regenerated bamboo fibre ratio in the fabric influences the thermal comfort properties. Knitted fabrics prepared from regenerated bamboo blended yarns have lesser thickness and inferior mass per square meter than cotton fabrics. The proportion of regenerated bamboo fibre increases in the yarn as the value of thermal conductivity decreases in knitted fabrics. Water vapour permeability and air permeability confirm a similar increase as the proportion of regenerated bamboo fibre increases. 100% regenerated bamboo fabrics have superior air permeability values compared with regenerated bamboo/cotton blended fabrics. The statistical investigation also showed that the results are significant for the thermal comfort properties of regenerated bamboo cotton knitted fabrics.
PL
Głównym celem pracy było poznanie wpływu współczynnika mieszania i gęstości liniowej przędz składowych na komfort cieplny dzianin bambusowo-bawełnianych. Zbadano właściwości komfortu cieplnego dzianin wykonanych w 100% z bawełny, w 100% z regenerowanego bambusa i dzianin mieszanych bambus/bawełna. Stwierdzono, że dzianina bambusowa ma najwyższą przepuszczalność powietrza i względną przepuszczalność pary wodnej. Powyższe wskaźniki są za to najniższe w przypadku wyrobów wykonanych z bawełny. Dzianiny bambusowe mają za to niższe od dzianin bawełnianych przewodnictwo cieplne. Zwiększenie stosunku zregenerowanego włókna bambusowego w wyrobie wpływa na jego komfort termiczny. Dzianiny bambusowe mają lepszą przepuszczalność powietrza w porównaniu z wyrobami mieszanymi bambus/bawełna.
EN
Knitted shirts are an appropriate carrier of easily readable information, and therefore, in recent years, QR Codes have been very often printed on T-shirts. With the purpose of investigating QR Code fastness printed on textiles, in this paper a methodology is proposed for the durability assessment of functionally printed knitted fabrics that includes the implementation of long-term care and wearing simulation - which the T-shirts are exposed to over their lifetime. Dimensional changes after multiple washing and drying cycles were determined for non-printed and functionally printed white knitting, as well as the abrasion resistance and tendency to surface pilling after multiple rubbing cycles. The effect of usage simulation on the functional print’s durability was defined, as well as the color fastness, readability and aesthetic properties. It was found that the structure of knitted fabrics, their dimensional stability, the number of care and wear cycles performed, the printing technique and size of black modules in the QR Code all have an influence on the results obtained.
PL
Z włókien naturalnych najczęściej wytwarzane są materiały zaliczane do grupy modnych wyrobów odzieżowych. Takim produkowanym wyrobem są dziane koszulki T-shirts. W trakcie ich produkcji niezbędnym jest wszywanie metek i innych informacji o sposobie konserwacji i użytkowania. Z uwagi na koszty produkcji i skrócenie samego procesu produkcyjnego wielu producentów decyduje się na wykonywanie nadruków na tych wyrobach odzieżowych. Dokonano ocenę trwałości wybarwień kodów QR w wyrobach włókienniczych i opisano metodę oceny trwałości i funkcjonalności wydrukowanych kodów na dzianinach w odniesieniu do ich właściwości użytkowych i funkcjonalności stosowania tego typu nadruków. Przeprowadzono analizę zmian wymiarów ubioru po wielokrotnych cyklach prania i suszenia, dla dzianin niedrukowanych, a także funkcjonalnie drukowanych białych dzianin. Została również przeprowadzona ocena odporności na ścieranie i skłonność do tworzenia się powierzchniowego pillingu po wielokrotnych cyklach ścierania. Oceniano również trwałość wybarwień, poziom rozróżnialności kodów QR i właściwości estetyczne. Stwierdzono, że struktura dzianin, ich stabilność wymiarowa, liczba wykonanych cykli noszenia, technika drukowania, a także rozmiar czarnych modułów w kodzie QR mają wpływ na uzyskane wyniki badań.
EN
The raw material of a fabric has a substantial influence on its functional aspect. However, the fabrics used for clothing manufacture should offer comfort, protection, ease of maintenance, durability and aesthetics. This study aims to compare the properties of knitted fabrics made of recycled polyester by employing the Chauvenet criterion, factorial design and statistical analysis to determine which raw material composition provides more functionality to the final product. Knitted fabrics (jersey fabrics with statistically equal weights) made of two types of yarns, namely 80%-polyester/20%-recycled-polyester and 50%-recycled-polyester/50%-cotton, were tested. For the finished fabrics, the following tests were performed: weight, pilling, burst pressure, elasticity and elongation, moisture absorption, and dimensional change. The response surface graphics were analysed to determine the optimum regulation value for the knitting machine to manufacture fabrics with statistically equal weights. The best results were obtained with knitted fabrics produced with 80%-polyester/20%-recycled-polyester yarns.
PL
Surowce zastosowane do produkcji dzianin mają istotne znaczenie dla ich funkcjonalności. Jednocześnie dzianiny produkowane dla celów odzieżownictwa powinny zapewniać komfort, ochronę , łatwą konserwację, trwałość i estetykę. Celem artykułu jest porównanie właściwości dzianin wykonanych z włókien poliestrowych uzyskanych z recyklingu poprzez zastosowanie kryterium Chauveneta, planowania eksperymentu i analizy statystycznej, które pozwoliłoby ocenić która z mieszanek surowcowych jest najbardziej przydatna do uzyskania końcowego produktu. Dzianiny (dzianiny lewoprawe o statystycznie jednakowej masie) wyprodukowano z dwóch typów przędzy, mianowicie 80% poliestru/20% recyklinowanego poliestru oraz 50% recyklinowanego poliestru/50% bawełny. Wykonane dzianiny analizowano badając masę powierzchniową, piling, wytrzymałość na rozrywanie, elastyczność, wydłużenie, absorpcję wilgoci i zmianę wymiarów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci zależnościach graficznych. Określono optymalne nastawy maszyn dla uzyskania dzianin o statystycznie jednakowych masach powierzchniowych. Analiza wyników wykazała, że zdecydowanie lepsze dzianiny uzyskuje się z mieszanki przędz 80% poliester/20% recyklinowany poliester.
9
Content available remote Wykorzystanie sztucznej stopy jako modelu stopy człowieka w badaniach obuwia
PL
Badano własności biofizycznych obuwia z wykorzystaniem termicznego modelu sztucznej stopy z funkcją ruchu i wydzielania wilgoci. Badanie na manekinie stopy eliminuje pracochłonne badania z udziałem ludzi za względu na występowanie indywidualnych różnic dotyczących reakcji fizjologicznych, co wymaga wielokrotnego cyklu badań. W obuwiu tym stosowano skarpetki dzianinowe wykonane w różnych wariantach: o jednowarstwowej strukturze i jednorodne surowcowo, zróżnicowane surowcowo oraz dwuwarstwowe dzianiny z warstwą konduktywno-dyfuzyjną usytuowanej bliżej stopy - zadaniem tej warstwy było odprowadzanie i transport wilgoci od ciała, oraz warstwą sorpcyjną utrzymującej wilgoć z dala od ciała. Opracowano następujące procedury pomiarowe oceny komfortu użytkowania: 1) ocena zdolności odprowadzania określonej masy wilgoci ze skarpetki jako stałego elementu użytkowania układu stopa-obuwie przy stałej wartości dostarczanej mocy do poszczególnych stref stopy (W=const) i bez wydzielania wilgoci z modelu sztucznej stopy; 2) ocena zdolności odprowadzania określonej masy wilgoci wydzielanej w jednostce czasu z poszczególnych stref modelu sztucznej stopy przy stałej wartości dostarczanej mocy do poszczególnych stref stopy (W=const).
EN
Studies of biophysical properties of footwear were made on thermal model of artificial foot equipped with the function of movement and secrete of humidity. Experiments conducted on the artificial foot let eliminate laborious sets of experiments carried out with real people, where the differences in individual physiological reactions caused necessity of frequent repetition of the whole cycle of experiments. Knitwear socks, used in this kind of footwear were prepared in several types: as one-layer structure and with one kind of raw, from different raw and as two layer knitwear with first layer of the knitwear closer to foot of conductive diffusion properties, while the second layer, having sorption properties, situated farther from the foot and keeping humidity far from the body. Here are the measuring procedures that have been elaborated to assess comfort of footwear usage: 1) assessment of ability to remove certain amount of humidity from the sock treated as the permanent part of the set foot-footwear , while the constant amount of energy is being supplied to the different parts of the artificial foot ( W=const ) and without secreting of humidity from the artificial foot; 2) assessment of ability to remove certain amount of humidity, secreted in the unit of time, from different parts of the artificial foot while the constant amount of energy is being supplied to the different parts of the artificial foot ( W=const).
EN
The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit pressure of compression garments. Changes in the value of force as a function of relative elongation were described by experimental dependencies for stress and relaxation phases for the 6th hysteresis loop, taking into account the confidence intervals. Model calculations were performed for a wide range of body circumferences G1 = 5 - 110 cm and for two values of unit pressure: 20 and 30 hPa using Laplace’s law and experimental functions determined which describe the relationship between force and relative elongation of a knitted fabric. The research indicates one of the reasons for changes in the unit pressure in the compression garments designed.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu niejednorodności właściwości mechanicznej dzianiny i metody wyznaczania jej charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych. Zmiany wartości siły w funkcji wydłużenia względnego opisano zależnościami eksperymentalnymi dla fazy naprężania i odprężania dla 6-tej pętli histerezy z uwzględnieniem przedziałów ufności. Obliczenia modelowe przeprowadzono dla szerokiego zakresu obwodów ciała G1= 5 ÷ 110 cm i dla dwóch wartości nacisku jednostkowego 20 i 30 hPa z wykorzystaniem prawa Laplace’a i wyznaczonych funkcji eksperymentalnych opisujących związek siły i wydłużenia względnego dzianiny. Przeprowadzone badania wskazują na jedną z przyczyn zmian nacisku jednostkowego w projektowanych wyrobach uciskowych.
EN
The paper presents a basis for modelling compression garments with the intended value of unit pressure for the body circumference of a variable curvature radius. The Laplace law, mechanical characteristic of a knitted fabric and the local curvature radius were taken into consideration in deriving dependencies on the dimensions of circumferences of knitted fabrics in a free state. The possibilities of applying 3D human body scanning techniques to determine the curvature radius of the circumference, for which the intended value of unit pressure is designed were indicated. The consequences of using Laplace law for non-circular circumferences were pointed out. The basis of modelling presented can be applied in designing compression garments supporting external treatment such as after-burn therapy and lymphadema.
PL
W pracy przedstawiono podstawy modelowania wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego dla obwodów ciała o zmiennym promieniu krzywizny. W wyprowadzonych zależnościach na wymiary obwodów dzianiny w stanie swobodnym uwzględniono prawo Laplace'a, charakterystykę mechaniczną dzianiny oraz miejscowe wartości promienia krzywizny. Wskazano na możliwości wykorzystania techniki skanowania 3D sylwetki ludzkiej do określenia promienia krzywizny w części obwodu, dla którego projektujemy zamierzoną wartość nacisku jednostkowego. Wskazano na konsekwencje stosowania prawa Laplace'a dla obwodów niebędących okręgami. Opracowane podstawy modelowania mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego np. w terapii pooparzeniowej i obrzękach limfatycznych.
12
Content available remote Experimental Study on the Mechanic Behaviour of Weft Knitted Fabrics
EN
The paper presents the results of an extensive investigation regarding the tensile behaviour of knitted fabrics with basic evolutions, made of two types of yarns: classic acrylic yarn (used for garments) and PES HT yarn (used for technical applications). Samples were produced according to an experimental matrix containing technological variables considered significant. The fabrics were tested for tensile strain in both the weft and warp directions, and the values were compared and discussed. Conclusions regarding the tensile behaviour of weft knitted fabrics are drawn based on the experimental data.
PL
Badano właściwości wytrzymałościowe dzianin rządkowych wykonanych z dwóch typów przędz - klasycznych: przędz akrylowych używanych do produkcji wyrobów odzieżowych oraz wysoko wytrzymałych przędz poliestrowych używanych do wyrobów technicznych. Próbki wykonano na podstawie opracowanej macierzy zawierającej zmienne wielkości procesu technologicznego. Badano wytrzymałość uzyskanych próbek zarówno w kierunku osnowy jak i wątku. Na podstawie porównania i analizy wyników opracowano wnioski dotyczące wytrzymałości dzianin.
EN
This study involved the sensory evaluation of knitted textiles which had gone through different domestic laundering treatments, with respect to whether the sensory attributes or a combination of the different sensory attributes measured can best predict the preference of consumers regarding comfort. We defined the parameter ‘Degree of influence’ for sensory attributes in order to check the level of the influence of ageing and the use of domestic fabric softener on each attribute. Principal component analysis (a statistical data analysis which includes appropriate criteria) was then performed in order to make a better interpretation of the sensory data by plotting a fabric map and sensory attribute map.
PL
Przebadano metodą sensoryczną dzianiny prane przy zastosowaniu różnych procedur z użyciem domowych zmiękczaczy. Celem badania było określenie, które procedury i zmiękczacze najlepiej pozwalają na zachowanie komfortu noszenia pranych dzianin oraz jak przebiega proces starzenia funkcji cykli prania. Przeprowadzono analizę statystyczną a przedstawione wykresy kołowe pozwalają wizualnie łatwo ocenić uzyskane wyniki.
EN
This study involved the sensory evaluation of knitted textiles which have gone through different domestic laundering treatments with respect to whether their sensory attributes or a combination of different measured sensory attributes can best predict the preference of consumers in the aspect of comfort . The textile consumer always has specific preferences which are related to textile properties at the time of purchasing textiles and also to the perception of how long lasting these properties will be. In the large competitive market of softeners, all softener producers claim the improvement of fabric hand as well as the mechanical properties of textiles. The main aim of this study is to find the important sensory parameters enhanced by the use of softener during washing and the impact of repeated washing on sensory attributes. The study is based on cationic softener (rinse cycle type). We also examined the change in the handle of fabric using the fabric life cycle. The change in the handle of fabric after washing is unavoidable because of strong mechanical action during washing, but it can be improved with the use of domestic softeners during the rinse cycle. In Part I, we established a panel for the sensory evaluation of knitted fabrics that have gone through the ageing of washing cycles with/without the use of fabric softener. The panel assessed the fabrics using criteria defined by the author. In part II, we will discuss the influence of ageing during the washing cycle and the use of fabric softener on sensory properties.
PL
Badano wpływ prania środkami domowymi na różnego rodzaju dzianiny. Badania prowadzono metodą sensoryczną, mając na uwadze stosowane w praniu domowe zmiękczacze, preferowaną jakość dzianin oraz wpływ wielokrotnego prania. Opracowano metodykę badań i kryteria oceny, a badania opisano w części drugiej.
EN
In this research, bamboo charcoal polyamide / polyurethane (BCP/PU) complex yarns and knitted fabrics were produced from bamboo charcoal polyamide textured yarn and polyurethane fbres. Te polyurethane fbres were expanded and then wrapped with the bamboo charcoal polyamide textured yarn. Tree manufacturing parameters were depicted as follows: the speeds of the rotor twister were 4000-12000 r.p.m., the wrapped counts of the BCP/PU complex yarns - 200 - 400 turns/m; and the expanded multiple of the polyurethane fbres was 3. Aferwards we fabricated BCP/PU complex knitted fabrics using a circular knitting machine. Te tenacity of the BCP/PU complex yarns was 37258.4 cN/tex when the speed of the rotor twister was 4000 r.p.m. and the wrapped counts - 200 turns/m. Meanwhile, the elongation of the BCP/P complex yarns was 35.77% when the speed of the rotor twister was 4000 r.p.m. and the wrapped counts - 400 turns/m. Te lower electric surface resistivity of the BCP/PU knitted fabrics was 3.33×1010 (?/Square) when the wrapped counts were 400 turns/m and the polyurethane fbres - 78 dtex. Moreover, when the wrapped counts were 200 turns/m, the optimum air permeability of the BCP/PU complex knitted fabrics with 44 dtex polyurethane fbres was 47.2 cm3/cm2/s, which was better than that with 78 dtex polyurethane fbres.
16
Content available remote Taguchi approach for the optimisation of the bursting strength of knitted fabrics
EN
In this paper, the bursting strength of knitted fabrics was optimised using the Taguchi experiment design technique, which is a recently famous approach. In the evaluations, analyses of variance (ANOVA) and the signal to noise ratio were used. 9 experiments were performed with respect to the L9 orthogonal design for the Taguchi approach. The results show a considerable improvement in the S/N ratio as compared to the initial condition. With the Taguchi processes, we can easily determine optimum conditions for maximising the bursting strength of knitted fabrics with simple experiments.
PL
Przeprowadzono optymalizację siły rozrywania dzianin stosując metodą Taguchi. Dla oceny uzyskanych wyników przeprowadzono analizę wariancji za pomocą testu ANOVA oraz analizę stosunku sygnału do szumu. Przeprowadzono 9 eksperymentów uwzględniając ortogonalny schemat dostosowany do metody Taguchi. Wyniki wykazały znaczne polepszenie stosunku sygnału do szumu w porównaniu do warunków początkowych. Stosując metodę Taguchi możemy łatwo wyznaczyć optymalne warunki konieczne dla uzyskania maksymalnej siły rozrywania dzianin za pomocą łatwych eksperymentów.
17
Content available remote Novel method to evaluate the low-stress shearing behaviour of knitted fabrics
EN
In this paper, the ability of the pulling-through method with a distance plate for measuring the shearing properties of knitted fabrics was studied. The conventional extraction method does not have a good correlation with the shearing properties of woven fabrics due to the complex deformation of the fabrics during testing. This study investigated a modified approach very similar to the conventional extraction method in order to evaluate the shearing behaviour of knitted fabrics. In this technique, the test is performed by a special pulling device mounted on a tensile testing machine consisting of two transparent horizontal plates: a replaceable base plate with a hole in the center, and a distance plate placed at a specified distance from the base plate. The shear properties of different knitted fabrics were measured by KES and the pulling-through method. The results reveal a high correlation between the pulling-through curve features and shear properties of the knitted fabrics.
PL
Sprawdzono możliwości wykorzystania testu przeciągania dzianin przez otwór w płytce dystansowej dla oceny ich właściwości ścinania. Konwencjonalna metoda przeciągania nie wykazuje dobrej korelacji z właściwościami ścinania tkanin w wyniku ich skomplikowanej deformacji podczas testu. W celu uzyskania lepszych wyników opracowaną nową metodę przeciągania, w której dzianina umieszczona pomiędzy dwoma płytkami dystansowymi przepychana jest przez cylindryczny otwór za pomocą specjalnego urządzenia przepychającego. Właściwości ścinania były również mierzone za pomocą systemu KES. Wyniki wykazały dużą korelację pomiędzy krzywymi przeciągania i właściwościami ścinania dzianin.
18
Content available remote Knitted fabrics pictures computer analysis in the 3D system
EN
The paper shows the new method of measurement of yarn length in loop which was developed regarding computer analysis of knitted fabrics pictures on the base of real axis loom path described by co-ordinates in coordinate system XYZ. The measurements of the three-dimensional yarn length in loop were realized in specially developed computer program "The three-dimensional analysis of the loop's picture" that also gives the possibilities of graphic presentation of real shape indicated axis loom path in rectangular coordinate system XY, XZ, YZ. There is shown the characteristic of developed research place that enables the realization of measurements in compute program in 3D system on the base of registered knitted fabrics pictures in particular measurement surfaces. It was also indicated that developed method of measurement of three-dimensional yarn length in loop regarding computer analysis of knitted fabrics pictures is characterized by high precision and gives results closer to experimental values than results gets by using theoretical methods.
19
Content available remote Comparitive studies on ring rotor and vortex yarn knitted fabrics
EN
Ring, Rotor and Air vortex spinning systems provide yarn with different structures and properties. Each system has its limitations and advantages in terms of technical feasibility and economic viability. 30's Ne, 100%cotton yarns were produced from the above systems and knitted in single jersey machine. The Rotor Spun yarns found with frequent breakage during knitting. Comparatively good knitting performances have shown by the Ring and Air vortex yarns. Tensile, evenness and hairiness of the yarns and bursting strength, abrasion resistance, pilling, drapability and color matching of the knitted fabrics were studied. The Ring spun yarns have high strength, low imperfection, and good bursting strength. It has high 'S3' value. Abrasion resistance of Rotor and Vortex yarns made fabrics were found higher than the ring spun yarns. Ring yarn knitted fabric has high bursting strength, Air-vortex yarn knitted fabric has poor drape due to stiffer yarn structure and the MVS yarn fabric has poor pilling resistance. Rotor, MVS yarns made fabrics have good abrasion resistance. Drapability of Vortex yarn knitted fabrics was poor than ring and Rotor yarn knitted fabrics. Good and equal depth of dye shade was found with Ring and Air vortex yarn made knitted fabrics. Ring yarn knitted fabric has shown smooth feeling than the other two fabrics.
20
Content available remote Thermal Comfort Properties of Some Knitted Structures
EN
In this paper, the thermal properties of cotton and polyester based single jersey of 1×1 rib and interlock structures were statistically investigated. The thermal properties of samples were measured using Alambeta and Permetest devices. The results indicate that each knitted structure tends to yield rather different thermal comfort properties. Interlock and 1×1 rib fabrics have a remarkably high thermal conductivity and thermal resistance value. On the other hand, single jersey fabrics have higher relative water vapour permeability values than 1×1 rib and interlock fabrics, and give a warmer feeling with lower thermal absorptivity values.
PL
Artykuł przedstawia i analizuje właściwości charakteryzujące komfort termiczny bawełnianych i poliestrowych dzianin wykonanych następującymi splotami: lewo-prawym, dwu-prawym 1×1 i interlokowym. Właściwości termiczne i rzepuszczalność pary wodnej próbek były mierzone odpowiednio za pomocą przyrządów Alambeta i Permetest. Wyniki wskazują, że każda struktura dziana charakteryzowana jest przez inne właściwości termiczne niż pozostałe. Dzianiny typu interlock i dwu-prawe 1×1 wykazują zdecydowanie dużą przewodność i oporność termiczną, co wygląda na stwierdzenie zaskakujące, ale spowodowane jest różnicami w grubości dzianych próbek. Z drugiej strony dzianiny lewo-prawe mają wyższą względną przepuszczalność pary wodnej niż dzianiny dwu-prawe 1×1 i interlokowe i dają poczucie cieplejszych przy bezpośrednim kontakcie, ze względu na niższą absorpcjność termiczną.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.