Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lead-acid batteries
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents an innovative solution for increasing life of lead-acid batteries used in a glider launcher. The study is focused on upgrading a charging system instead of a costly full replacement of it. Based on literature review, the advanced three-stage charging profile was indicated. The new topology of the power converter was proposed and a simulation model was developed. A simulation study was performed which leads to a conclusion that the suggested solution can be successfully applied to the studied device. As a result, the conclusion of this work is the recommendation for modification of the launching system with an additional converter enabling 3 stage charging.
EN
The article describes the results of the eco-balance analysis of the disused lead-acid batteries recycling technology. The analysis will be made using the life cycle assessment (LCA) method. The analysis was developed using the SimaPro7.3.3. software. The life cycle assessment (LCA) was made using Ecological Scarcity and IMPACT2002 + methods. The results are shown as environmental points [Pt], which reflect the potential level of environmental burdens exerted by the analysed object. The results are presented in the environmental categories, which are grouped in the impact categories. For the Ecological Scarcity method, these are emission into air, water, soil, energy, and natural resources and deposited waste. For the IMPACT2002 + method: human health, climate changes, ecosystem quality and resources consumption. The boundaries of the system under investigation include the processes of mechanical battery scrap processing, desulfurization and crystallization processes (PI), the melting processes to obtain crude lead and refining processes (PII and PIII). As the functional unit, there was accepted 1 Mg of the processed battery scrap. Particular attention was paid to the airborne emission, which adversely affect human health and climate change. The technology for which the tests were conducted offers the possibility to recover other elements, for example, secondary lead, polypropylene and sulfuric acid as crystalline sodium sulphate.
PL
W pracy przedstawiono analizę ekobilansową recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych szkodliwych emisji zanieczyszczeń do powietrza. Analizę przeprowadzono dla procesów przetwarzania odpadów oraz zagospodarowania poprzez ich składowanie. Badania wykonano w oparciu o rzeczywiste dane technologiczne oraz dostępne informacje, charakterystyczne dla warunków europejskich. Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania dedykowanego do analiz ekobilansowych, wraz z wbudowaną bazą zawierającą informacje odnośnie przepływów energetycznomateriałowych dla wybranych procesów. Wyniki zostaną przedstawione w punktach środowiskowych, w odniesieniu do 1 Mg przerabianych zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
EN
The paper presents eco-balance analysis of recycling lead-acid batteries with a focus on selected harmful pollutants emissions into the air. The analysis was conducted for the processing of waste and management through its storage. The tests were made based on the actual technological data and information available, specific to European conditions. Calculations were made using dedicated software for eco-balance analysis, together with the built-in database containing information relating to the energy and material flows for the selected processes. The results will be presented w ecopoint in relation to 1 Mg of the processed disused lead-acid batteries.
PL
Przedstawiono wyniki badań elektrycznych ogniw kwasowo-ołowiowych z płytami dodatnimi wytworzonymi z wykorzystaniem odpadowego materiału elektrodowego jako domieszki do masy aktywnej. Przeprowadzone badania elektryczne pozwoliły zaobserwować różnice w osiąganych wartościach pojemności wyładowania oraz napięciach pracy ogniw w zależności od ilości wprowadzonego materiału odpadowego. Przeprowadzone badania pozwoliły wstępnie określić możliwość ponownego wykorzystania odpadowych materiałów elektrodowych jako dodatku w nowych dodatnich płytach akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
EN
Waste electrode material was used for prodn. of active mass for Pb-acid cells with positive plates (addn. up to 15%). The resting voltage of the cells increased while their average capacity decreased with increasing the amt. of the added waste material. The reusability of the waste electrode materials was confirmed.
5
Content available remote Charakterystyka elektryczna akumulatorów ołowiowych do zasilania rezerwowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stosowanych rozwiązań w obszarze akumulatorów ołowiowych przeznaczonych do systemów zasilania rezerwowego. Przeprowadzono badania akumulatorów wykonanych w technologii AGM, gdzie elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Akumulatory A, B i C uzyskały pojemność 20-godzinną (12Ah) czyli deklarowaną pojemność znamionową. Akumulator B wykazał o około 8% wyższą pojemność w stosunku do pojemności znamionowej.
EN
This paper presents the results of research of lead-acid batteries for standby power systems. The battery are made in technology AGM, where the electrolyte is trapped in the glass fiber separators of high porosity were selected for studies. Batteries A, B and C received 20-hour capacity (12Ah) which is declared nominal capacity. Battery B showed about 8% higher capacity compared to its rated capacity.
EN
Over the past ten years, the automobile manufacturing basis has shifted to Thailand, thus transforming the country into an automobile industrial hub in Asia. An integral part of this industry, lead acid battery manufacturing has exhibited tremendous growth with increasing trends toward new manufacturing technology. This research aimed to study life cycle assessments of lead-acid automobile battery manufactured in Thailand by comparing conventional batteries with calcium-maintenance free batteries. Global warming and acidification are the largest environmental impacts associated with both battery types. Changing from conventional batteries to calcium-maintenance free batteries is able to reduce environmental impact by approximately 28% due to longer usage life and reduced utilization of manufacturing resources and energy. The greenhouse gases and acidification caused by one conventional battery amounted to 102 kg CO 2 and 0.94 kg SO2, respectively. These amounts decrease to 72 kg CO2 and 0.56 kg S02, respectively, when calcium-maintenance free technology is used. Raw material procurement is found to have the greatest environmental impact, followed by product usage. In this study, the information on environmental impact is incorporated with MET matrix principles to propose guidelines for environmental improvement throughout the battery life cycle.
PL
W artykule autorzy analizują wytwarzanie oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z grupy odpadów niebezpiecznych o kodzie 160601 (zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe) oraz odpadów 160606 (zużyty elektrolit z akumulatorów kwasowo-ołowiowych). Według wymagań ustawowych poziom wydajności recyklingu do roku 2010 powinien osiągnąć minimalne - 65% masy zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Na podstawie analizy dostępnych raportów wojewódzkich przedstawiono masy wytwarzanych odpadów, obliczono dla nich wskaźniki dynamiki wzrostu. Autorzy przeanalizowali obowiązujące akty prawne pod katem recyklingu zużytych akumulatorów oraz przedstawili istniejący system organizacyjny ich zbiórki i przetwarzania. W artykule zasygnalizowano problem środowiskowy prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących ze zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
EN
In the article the authors analyze production and utilisation of the waste from the group of hazardous 160601 coded waste (used up lead-acid batteries) and 160606 coded waste (disused electrolyte from lead-acid batteries). According to the statutory requirements the recycling efficiency, by the year 2010, should reach a minimum - 65% of the used lead acid batteries. Based on the analysis of available regional reports it was possible to present the mass of the waste generated and calculate the growth rates indicators of the waste mass generated. The authors examined the existing legal acts dedicated to recycling of the used up lead-acid batteries, and presented the existing organizational system of their collection and processing. The article highlighted the environmental problem of the sound management of waste from used up lead-acid batteries.
PL
Autorzy przeanalizowali metody ekobilansowe, pod względem ich zastosowania dla określenia obciążeń środowiskowych recyklingu zużytych samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opisali wybraną metodę (LCA) oraz scharakteryzowali technologię recyklingu wykorzystywaną przez jedną z polskich firm, w której planowane jest przeprowadzenie analizy ekobilansowej.
EN
The authors analyzed methods, in terms of their use in determining the environmental burdens of recycling used automotive lead acid batteries. Described below the method (LCA), and characterized the recycling technology used by one of Polish companies, which is planned to analyze.
PL
Omówiono rodzaje uszkodzeń występujących w akumulatorach kwasowo-ołowiowych, zmiany parametrów chemicznych elektrolitu oraz metody regeneracji akumulatorów.
EN
The paper discusses types of failures oceurring in lead-acid batteries, changes of chemical parameters of an electrolyte and methods used for regeneration of batteries.
EN
A rapid, accurate, and precise ICP-OES procedure for determination of lead sulfate in lead-acid batteries plates was elaborated based on the measurement of the sulfur emission line. Optimal parameters of spectrometric measurements were selected and accuracy, repeatability, and reproducibility were estimated. The proposed analytical ICP-OES procedure was validated through the analysis of certified reference materials, and a good agreement between the ICP-OES results and the reference values was obtained. It was proved that the ICP-OES method is more accurate and precise than the routine gravimetric method. Additional advantages of the elaborated method over the routine one are high speed of total analysis and elimination of toxic barium chloride.
PL
Opracowano szybką i dokładną procedurę oznaczania zawartości siarczanu ołowiu w masach czynnych płyt akumulatorowych techniką ICP-OES. Dobrano optymalne warunki pracy spektrometru oraz wyznaczono dokładność, powtarzalność i odtwarzalność metody. Wiarygodność uzyskanych wyników potwierdzono analizując certyfikowane materiały referencyjne oraz porównując z wynikami otrzymanymi za pomocą normowej metody wagowej. Z przeprowadzonej walidacji wynika, że opracowana metoda charakteryzuje się większą dokładnością) precyzją niż dotychczas rutynowo stosowana metoda wagowa. Dodatkowymi zaletami metody, w porównaniu do wagowej metody wytrącania BaSO4, sąznacznie szybszy czas analizy i eliminacja szkodliwego dla zdrowia BaCl2.
PL
Współczesne akumulatory kwasowo ołowiowe (w szczególności typy VRLA z rekombinacją gazów) sprawiają wiele kłopotów eksploatacyjnych, zbyt szybko obniżają pojemność i często nie osiągają deklarowanych przez producentów żywotności. Przyczyną tego mogą być zmiany chemiczne elektrolitu i morfologiczne płyt. W artykule opisano regeneracje akumulatorów z takimi wadami, podnosząc ich pojemność i przedłużając żywotność. W końcowej części artukułu przedstawiono praktyczny przykład regeneracji baterii akumulatorów, która początkowo miała złe parametry, ale po zastosowaniu opisywanej metody znaczenie zwiększyła swoją pojemność. Opracowanie jest adresowane do pracowników eksploatacji i nadzoru urządzeń zasilania obwodów wtórnych.
EN
Modern lead acid batteries especially types VRLA i.e. valve regulated cell with recombination of gases make a lot of troubles in exploitation, so fast lost capacity and often due to that not exceed declared by producers level of life time. Reason of that can be chemical changes of electrolyte parameters and morphology changes on the plates. In the article was described how We can regenerate accumulators with such defects to increase their capacity and life time in the applications. In the end of article was given practical sample of regeneration battery in the bad condition. After that method battery much increased capacity.
PL
Przedstawiono ocenę badań eksploatacyjnych kwasowych baterii akumulatorów opartą na pomiarze kondunktancji ogniwa.
EN
The paper presents assessment of operational tests of lead acid batteries that is based on measurement of cell conductance.
PL
Wielu użytkowników baterii akumulatorów zainstalowanych w sprzęcie powszechnego użytku (telefony komórkowe, samochody) uważa, że konserwacja akumulatora sprowadza się do okresowego jego ładowania. Nie zastanawiają się nad tym, dlaczego akumulator należy wymieniać na nowy już po dwóch, trzech latach użytkowania. Okazuje się, że akumulatory, szczególnie ołowiowo-kwasowe klasy VRLA, są konstrukcjami i wrażliwymi na warunki eksploatacji. Artykuł omawia sposoby konserwacji akumulatorów VRLA i urządzenia stosowane podczas ich okresowej kontroli.
EN
Many users of batteries installed in domestic appliances (mobile phones, cars) think that battery maintenance is limited to periodic battery charging only. They do not analyze, why the battery must be replaced after two or three years of use. It appears, that batteries, particularly valve regulated lead-acid batteries (VRLA) are very sensitive to the operating conditions. The paper presents methods of VRLA batteries maintenance and equipment used for periodic battery maintenance.
PL
Przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk i parametrów kwasowych akumulatorów trakcyjnych stosowanych w akumulatorowych lokomotywach elektrycznych pracujących w podziemiach polskich kopalń.
EN
The paper presents method of determination of characteristics and parameters of lead-acid traction batteries used in electric battery-powered locomotives operated under ground in polish mines.
PL
Omówione podstawowe parametry elektryczne i fizyczne ogniw baterii akumulatorów oraz warunki środowiskowe pracy.
EN
The paper discusses basie electric and physical parameters of secondary cetls and environmental working conditions.
PL
W oparciu o pomiar konduktancji ogniw baterii prowadzono długoletnią obserwację pracy akumulatorów pozwalajacą na wczesne wykrywanie ich niesprawności.
EN
Presents a method of measuring conductance of storage batteries used for evaluating and monitoring the condition of batteries installed at power substations. Results of operational measurements conducted in the years 2000-2002 in the Białystok power Company SA are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.