Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochody elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano zagrożenia związane z pożarami samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Autorzy wskazują, że zarówno dotychczasowe przypadki takich pożarów, jak i rozwój technologii baterii samochodowych sprawiają, że konieczne jest rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi zwiększającymi bezpieczeństwo w przypadku pożaru samochodu elektrycznego w garażu podziemnym - zarówno konstrukcji budynku, jak i ekip ratowniczych.
EN
There are risks associated with electric car fires in underground garages described in the article. The authors indicate that both hitherto cases of such fires and the development of car battery technology make it necessary to start work on system solutions increasing safety in the event of an electric car fire in an underground garage. It concerns both buildings structure and procedures for rescue teams.
PL
Komitet C6 – Aktywne systemy dystrybucji i rozproszone źródła wytwórcze (Active distribution systems and distributed energy resources) – zajmuje się zagadnieniem rozwoju i pracy sieci elektroenergetycznych (SEE) średnich i niskich napięć. Uwzględniane są możliwości regulacyjne elementów aktywnych, które pracując w sposób skoordynowany wspomagają sieć elektroenergetyczną. Do obiektów aktywnych zaliczane są rozproszone zasoby wytwórcze (DER), magazyny energii (BESS) czy samochody elektryczne (EV). Również odbiorcy energii są traktowani jako obiekty aktywne, które mogą być wykorzystane do kształtowania dobowego profilu zapotrzebowania (DSR). W artykule przedstawiono tematykę referatów zgłoszonych do trzech tematów preferowanych w obszarze działalności Komitetu C6. Trzeci temat preferowany był tematem wspólnym dla komitetów C2 i C6.
EN
This Committee deals with problems concerning development and operation of LV and MV power networks. Taken into account is controllability of active elements which, working in a coordinated manner, support a power network. These active elements include distributed energy resources (DER), battery energy storage systems (BESS) and electric vehicles (EV). Also residental consumers are considered to be the active objects that can be used to shape the daily demand profile (DSR). Presented is the subject matter of papers submitted to the three preferred themes in the field of the Committee C6 activity. The third preferred topic was the common theme for C2 and C6 Committees.
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z masą samochodów elektrycznych, metodą ich ładowania oraz zasięgiem. Zaprezentowano rodzaje kompozytów oraz wybrane rozwiązania i innowacyjne koncepcje skupiające się na wykorzystaniu kompozytów, głównie z udziałem włókien węglowych w rozwiązaniach strukturalnych. Pokazano, jak wykorzystuje się materiały naturalne we wnętrzu samochodu elektrycznego marki BMW.
EN
The article presents the problems related to the mass of electric cars, their charging method and range. The paper presents types of composites as well as selected solutions and innovative concepts focusing on the use of composites mainly with the participation of carbon fibres in structural solutions. The use of natural materials in the interior of a BMW electric car is also illustrated.
4
Content available remote Bezpieczeństwo użytkowania małych samochodów elektrycznych
PL
Stosowane dotychczas powszechnie samochody z silnikami spalinowymi o zapłonie iskrowym (ZI) i zapłonie samoczynnym (ZS) mimo coraz ostrzejszych norm emisji spalin stanowią szczególnie w ruchu miejskim ogromne zagrożenie dla środowiska a zwłaszcza mieszkańców. Udział motoryzacji w smogu szacuje się na ok. 20%. W Polsce sytuację pogarsza jeszcze fakt masowego importu używanych samochodów z których ponad 90% stanowią stare auta. Trudne warunki drogowe powodują, że kierowcy i pasażerowie pojazdów są narażeni na liczne zagrożenia, szczególnie ich zdrowia i życia. Spowodowało to konieczność podjęcia w PIMOT ważnego problemu Bezpieczeństwa Użytkowania Samochodów Elektrycznych (BUSE). W pracy przedstawiono założenia systemu BUSE oraz szczegóły wymagań technicznych do badań i oceny pojazdów EV, w oparciu o koncepcję prezentowaną przez autorów na konferencji KONMOT 2016. Przedstawiono również wyniki badań pojazdów i oceny BUSE sześciu małych samochodów elektrycznych: RENAULT ZOE, MITSUBISHI i-MiEV, SAM EV, MEGA E-CITY, MELEX N.CAR i OPEL Astra BLE. Wyniki badań przedstawionych pojazdów EV wykazują jak bardzo te pojazdy różnią się między sobą i jak dużo jeszcze jest do zrobienia dla poprawy bezpieczeństwa użytkowania. Opracowane kryteria i wyniki badań mogą być wykorzystane w pracach badawczych dotyczących samochodów elektrycznych, przy produkcji pojazdów i komponentów oraz przy dystrybucji.
EN
Cars used so far with spark-ignition (ZI) and compression-ignition (ZS) combustion engines, despite of increasingly stringent exhaust emission standards, they pose a particularly serious threat to the environment and especially to residents in urban traffic. The share of automotive in smog is estimated at around 20%. In Poland, the situation is aggravated by the mass import of used cars, of which over 90% are old cars. Difficult road conditions mean that drivers and passengers of vehicles are exposed to numerous hazards, especially their health and life. This resulted in the need for PIMOT to address the important problem of Safety of Electric Cars (BUSE). The paper presents the assumptions of the BUSE system and the details of technical requirements for testing and evaluation of EV vehicles, based on the KONMOT 2016 conference presented by the authors. The results of vehicle tests and BUSE evaluation of six small electric cars are also presented: RENAULT ZOE, MITSUBISHI i-MiEV, SAM EV, MEGA E-CITY, MELEX N.CAR and OPEL Astra BLE. Test results of the presented EV vehicles shows how much these vehicles differ from each other and how much more needs to be done to improve safety. The developed criteria and test results can be used in research work on electric cars, in the production of vehicles and components, and in distribution.
PL
W ciągu ostatnich dwóch lat rynek motoryzacyjny przeszedł ogromną przemianę. Jak wynika z Białej Księgi Elektromobilności, opublikowanej przez Grupę Arval, odejście od benzyny i oleju napędowego na rzecz zelektryfikowanych pojazdów będzie nadal postępować w błyskawicznym tempie, a zmiana będzie widoczna już w perspektywie najbliższych pięciu lat.
PL
Pod koniec lipca spółka ElectroMobility Poland zaprezentowała polską markę samochodów elektrycznych: Izera. Podczas premiery mogliśmy obejrzeć dwa prototypy: białego SUV-a i czerwonego hatchbacka. Oba samochody spotkały się z dużym uznaniem ekspertów motoryzacji. Czy Izera ma szansę wyjść poza etap projektu?
7
EN
In the context of the environmental debate, the popular dichotomy of good and evil becomes the dichotomy of ecological and unecological. Since its introduction in 2012, the Tesla Model S has become the synonym of environmentally-friendly driving. The car has become much more than its use-value, not only because its creators have chosen to fill it with meanings (“0 engines, 0 emissions, 100% electric” is an early advertising slogan) but also because by entering the world of signs, the objects begin to live independently of their subjects. Although the status of the Tesla as a sustainable means of transport remain questionable, it still manages to function as one in the sphere of the virtual.
PL
Artykuł obrazuje współczesną sytuację i problemy związane z logistyką miejską, a także prezentuje rozwiązania, które w sposób przyjazny środowisku przyczyniają się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Celem referatu jest ukazanie korzyści związanych z inwestycją w elektromobilność na użytek mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Podane zostały przykłady, które wprowadzone do codziennego życia mieszkańców miast, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu poprawią przede wszystkim funkcjonowanie w wielkim mieście. Dodatkowo została przeprowadzona analiza porównawcza, mająca na celu porównanie kosztów dojazdu samochodem własnościowym wraz z metodą carsharingu, czyli wypożyczenie samochodu od firmy zewnętrznej.
EN
The lecture shows not only the contemporary situation and issues connected with urban logistics, but also presents environmentally friendly solutions which contribute to the implementation of sustainable development in urban agglomerations. The main purpose of the report is to reveal the advantages of investment in electromobility for inhabitants living in metropolitan areas. There have been described proper examples, that implemented to people’s everyday life, in an eco-friendly way improve the functioning of the city. Furthermore, the comparative analysis that has been made, shows the comparison of costs in using own car and in using carsharing - renting a car from external company.
EN
Electromobility is becoming an increasingly popular topic mostly thanks to its positive environmental impact. Replacing combustion engine cars with electric vehicles seems to be a matter of time. Electric cars have many advantages, but their impact on a power quality must be taken into consideration. The article describes current status of electromobility and problems related to the influence of charging stations on a power system. The issue of standardisation of electromagnetic compatibility requirements for charging stations is also discussed.
PL
Elektromobilność staje się coraz popularniejszym tematem, między innymi ze względu na jej pozytywny wpływ na środowisko. Zastąpienie samochodów z silnikami spalinowymi samochodami elektrycznymi wydaje się być kwestią czasu. Samochody elektryczne posiadają wiele zalet, niemniej jednak należy wziąć pod uwagę ich wpływ na jakość dostarczanej energii. W artykule opisano obecny stan elektromobilności oraz problemy związane z wpływem stacji ładowania na system elektroenergetyczny. Poruszono również kwestię standaryzacji wymagań kompatybilności elektromagnetycznej odnoszących się do stacji ładowania.
EN
Major markets across the European Union (EU) are concentrated on rapid development of electromobility. This policy is demonstrated - among others - by recent sales of electric cars: within the past 3 quarters of 2018 - 24.7 thousand electric cars have been registered in Germany, 20.3 thousand in France, 15.3 thousand in the Netherlands and 31.4 thousand in Norway. Unfortunately, only 867 EVs have been registered in Hungary, 469 in the Czech Republic, 468 in Romania, 411 in Poland and 348 in Slovenia. Unit energy consumption of electric cars was often defined in NEDC cycle. In real conditions of road traffic, it may differ from values recorded in a drive cycle. The article presents results of a study on energy consumption of electric cars in Poland along RDE (Real Driving Emissions) testing route in terms of vehicle energy consumption per drive unit (km, 100 km). The use of fuel cells in cars may bring a change in the type of used vehicles in the long run. Both globally and in the EU wide-ranging actions are undertaken to implement fuel cell technology. Also, the infrastructure of hydrogen filling stations is developed. At present the most rapidly developing country in this area is Japan. The article addresses the issue of energy consumption per drive unit by cars equipped with fuel cells as both type of vehicles, i.e. EV and FCV use electric motors. The article also discusses infrastructure development in the EU and Poland, charging and fuelling of the said vehicles, respectively.
EN
The following paper focuses on the electric vehicles sector development and its possible influence on power system load in Poland. The goal is to estimate the increase of power demand resulting from the electric cars charging. First of all, the current legal environment, which provides a framework for the e-mobility sector evolution, was described. Furthermore, the technical process of electric vehicles charging was depicted and the applicable methods of cooperation between e-mobility and power system were proposed. The quantitative analysis of the impact of the electric vehicles charging on the power demand in the National Power System was conducted. The input data and adopted assumption were specified. The structure of the calculation model and the differences between analyzed scenarios were described. The outcome obtained for the National Power System and Warsaw distribution area were presented.
PL
Przedstawiony powyżej artykuł koncentruje się na rozwoju sektora pojazdów elektrycznych i jego możliwym wpływie na obciążenie systemu elektroenergetycznego w Polsce. Jego celem jest oszacowanie wzrostu zapotrzebowania na moc wynikającego z ładowania samochodów elektrycznych. Przede wszystkim opisano obecne otoczenie prawne, które zapewnia ramy dla ewolucji sektora elektromobilności. Ponadto przedstawiono proces techniczny ładowania pojazdów elektrycznych oraz zaproponowano odpowiednie metody współpracy między samochodami elektrycznymi a systemem elektroenergetycznym. Przeprowadzono analizę ilościową wpływu ładowania pojazdów elektrycznych na zapotrzebowanie mocy w KSE. Podano dane wejściowe i przyjęte założenia. Opisano strukturę modelu obliczeniowego oraz różnice pomiędzy analizowanymi scenariuszami. Model został zaprojektowany do przeprowadzania symulacji dla 15-minutowych interwałów czasowych. Badania przeprowadzono dla trzech różnych udziałów samochodów w pełni elektrycznych (BEV) w całości samochodów elektrycznych (suma BEV i PHEV): 0%, 50% i 100%. Przedstawiono wyniki uzyskane dla obszaru Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i obszaru warszawskiego.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania rozwiązania G2V oraz V2G na Krajowy System Elektroenergetyczny. Przedstawiono zmiany, jakie mogą zachodzić w kształcie krzywej obciążenia dobowego w zależności od wybranego scenariusza. Strategia G2V pozwala przede wszystkim na zrealizowanie tzw. „wypełniania dolin” czyli zwiększenia obciążenia w okresie doliny nocnej poprzez proces ładowania większej liczby pojazdów w tym okresie. Strategia V2G zezwala zarówno na realizację „wypełniania dolin” oraz „ścinania szczytów”. Samochody elektryczne poprzez oddawanie części energii zmagazynowanej w swoich bateriach, spowodowałyby odciążenie systemu elektroenergetycznego w okresie szczytowych obciążeń. Wiąże się to z bardziej efektywnym zwiększeniem obciążenia w okresie doliny nocnej niż przy rozwiązaniu G2V.
EN
In this article there were presented an impact of implementing Grid-to-Vehicle (G2V) and Vechicle-to-Grid (V2G) solutions on National Electric Power System. V2G strategy concerns bidirectional energy flow between electric power system and car battery whereas G2V strategy concerns unidirectional energy flow between energy power system and battery of electric car. Both strategies allow changing shape of daily curve of electric power demand in various ways. The changes that took place in the shape of daily electric power demand curve of the power system were shown. The changes were different and depended on the scenario that were applied – G2V or V2G. G2V solution allowed to realize so called „valley filling”. „Valley filling” were realized by increased the load during the night valley through the process of charging an larger amount of electric vehicles. There were also shown an problem, that is an increased load during peak loads of electric power system. This is caused by small amount of electric cars, that were charged during daytime. Increased load during peak loads could be a problem if there were larger amount of electric cars. This shown that, it is important to convince most of electric cars owners to charge their cars during nighttime. V2G solution allowed not only for realize „valley filling”, but also „peak clipping”. „Valley filling” in V2G solution were more effective. Electric cars would need more energy from the power system, to charge their batteries. It is a result of transfer a part of energy, that has been magazined in their batteries, to the power system during daytime. This allowed to reduce peak loads of power system and realized so called „peak clipping”. It also allowed to overcome a problem with increased load during peak loads, caused by small amount of charging vehicles.
13
PL
Wzrost znaczenia elektromobilności oraz dążenie do upowszechnienia korzystania z pojazdów elektrycznych nierozerwalnie związane są z rozwojem innowacyjnych technologii oraz nowych modeli biznesowych. Z jednej strony, powstają regulacje prawne nakreślające plany rozwoju w tym zakresie, z drugiej zaś można już zauważyć działania graczy rynkowych mające na celu doprowadzenie do wypracowania oraz biznesowej komercjalizacji poszczególnych rozwiązań. W tym kontekście, istotna staje się analiza charakteru strategii zarządczych stosowanych przez podmioty zaangażowane w rozwój elektromobilności. W artykule dokonano identyfikacji oraz analizy rodzaju strategii koopetycyjnych na przykładzie rozwoju elektromobilności w Polsce.
EN
The growing importance of electromobility and the desire to spread the use of electric vehicles are inextricably linked with the development of innovative technologies and new business models. On the one hand, regulations are being created outlining the development plans in this regard, on the other hand some of the market players are beginning to take actions aimed at establishing certain solutions and their business commercialization. In this context, it becomes important to analyse the nature of management strategies used by the entities involved in the development of electromobility. The authors of the paper identify and analyse various types of coopetition strategies in the context of electromobility development in Poland.
PL
Samochody elektryczne (SE) są obecnie uważane za jeden z najlepszych sposobów obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza w transporcie drogowym, w tym CO2 i hałasu w miastach. Mogą również w wydatny sposób przyczynić się do zmniejszenia zależności transportu drogowego od importu ropy naftowej. Niemniej jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną dużej ilości SE w drogowym transporcie nie jest bez znaczenia i ma wpływ na system elektroenergetyczny. W artykule przeanalizowano potencjalny wpływ SE na popyt, podaż, strukturę i koszty wytwarzania energii elektrycznej oraz emisję CO2 i zanieczyszczeń powietrza w wyniku wprowadzenia na polskie drogi 1 mln SE do 2025 r. oraz potrojenia tej liczby do 2035 r. Do obliczeń wykorzystano model konkurencyjnego rynku energii elektrycznej ORCED. Wyniki analizy wskazują, że niezależnie od strategii ładowania, popyt SE powoduje niewielki wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce i w konsekwencji również niewielki wzrost kosztów wytwarzania. Nawet duży wzrost SE w transporcie drogowym będzie powodował raczej umiarkowane zapotrzebowanie na dodatkowe moce wytwórcze, zakładając że przedsiębiorstwa energetyczne będą miały pewną kontrolę nad trybem ładowana aut. Wprowadzenie SE nie spowoduje obniżenia emisji CO2 w stosunku do samochodów konwencjonalnych w 2025 r., wręcz przeciwnie – zwiększy je niezależnie od strategii ładowania, gdyż energia dla pokrycia popytu SE pochodzi prawie wyłącznie z elektrowni węglowych. W 2035 r. natomiast, wniosek zależy od scenariusza ładowania i możliwe jest obniżenie, jak i wzrost emisji. Pojazdy elektryczne spowodują wzrost emisji netto SO2, przyczynią się natomiast do spadku emisji netto cząstek stałych oraz NOx.
EN
Electric cars (SE) are currently considered to be one of the best ways to reduce CO2 and other air emissions in the transport sector as well as noise in cities. They can reduce the dependency of road transport on imported oil in a visible way. Nevertheless, the demand for electricity for a large amount of SE in road transport is not insignificant and has an impact on the power system. The article analyzes the potential impact of SE on the demand, supply, structure and costs of electricity generation as well as emissions as a result of introducing 1 million SEs by 2025 on Polish roads, and tripling this number by 2035. The competitive electricity market model ORCED was used for the calculations. The results of the analysis indicate that regardless of the charging strategy, the demand for SEs causes a slight increase in the overall electricity demand in Poland and consequently also a slight increase in power generating costs. Even a large increase in SEs in road transport will result in a rather moderate demand for additional generation capacity, assuming that power companies will have some control over the mode of charging cars. The introduction of SEs will not reduce CO2 emissions compared to conventional cars in 2025, on the contrary will increase them regardless of the loading strategy. In 2035 however, the result depends on the charging scenario and both the increase or decrease of emissions is possible. Electric vehicles will increase SO2 net emissions, but they will contribute to a decrease in the net emissions of particulates and NOx.
PL
Artykuł przedstawia charakterystykę postawy, jaką wykazują się studenci wobec samochodów elektrycznych oraz znaczenie wyróżnionych elementów postawy w tworzeniu zainteresowania zakupem takich pojazdów. Samochody elektryczne to nowy rodzaj pojazdów, które posiadają silnik elektryczny i korzystają z energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach. Wprowadzane są na rynek, lecz z różnych względów ich sprzedaż w Polsce nie jest wysoka. Jak dotąd wiadomo niewiele o tym, jak samochody elektryczne są oceniane przez Polaków. Przeprowadzone badania referowane w przedstawianym artykule są próbą poznania postawy wobec tego typu pojazdów. Badany model postawy obejmuje trzy obszary: wiedzę na ich temat, emocje, jakie one wywołują oraz potencjalne zachowania. Osobami badanymi byli studenci Politechniki Rzeszowskiej, więc grupa młodych ludzi stanowiąca potencjalnych odbiorców nowych technologii. Uzyskane wyniki wskazują, że samochody elektryczne są mało znane, jednocześnie budzą one duże zainteresowanie, a ich obraz w umysłach młodych ludzi jest bardzo pozytywny. Zauważalne są także ich ograniczenia, w największym stopniu zbyt wysoka cena zakupu, ale także inne czynniki: brak wystarczających informacji oraz niezadawalające parametry techniczne, głównie długi czas potrzebny na naładowanie baterii oraz zbyt krótka odległość możliwa do przejechania na jednym ładowaniu baterii. Zainteresowanie zakupem jest uwarunkowane odczuwaniem pozytywnych emocji, a brak wystarczających informacji stanowi przeszkodę w zastanawianiu się nad kupnem takiego pojazdu. Poznanie postaw polskich studentów wobec samochodów elektrycznych może być pomocne w dostosowaniu informacji o takich samochodach do potencjalnych odbiorców, co w efekcie może mieć wpływ na poziom zainteresowania oraz wielkość sprzedaży.
EN
The paper presents the characteristics of the attitude that students have towards electric cars and the significance of distinguished attitude elements in creating interest in the purchase of such vehicles. Electric cars are the new type of vehicles that have an electric motor and use the electricity stored in batteries. They are introduced to the market, but for various reasons the volume of sales is not high. So far, it is not sufficiently known how electric vehicles are assessed by Poles. The presented research is an attempt to know what the attitude towards this type of vehicle. The attitude model tested in this research includes three areas: knowledge about them, emotions that they evoke and potential behaviors. The participants were students of Rzeszów University of Technology – a group of young people who are potential consumers of new technologies. The obtained results indicate that electric cars are rather unknown. At the same time, they arouse great interest and their image is very positive. The attitude characteristics towards this type of vehicle is supplemented by perceived limitations: too high of a purchase price, lack of sufficient information about them and unsatisfactory technical parameters, mainly the long time needed to recharge the battery and the insufficiently long distance with one recharge. The interest in the purchase is dependent on positive emotions, and the lack of sufficient information is an obstacle in thinking about buying such a vehicle. Understanding the attitudes of Polish students towards electric cars can be helpful in adapting information about such cars to potential customers, which in turn may affect the level of interest and sales volume.
EN
Electric cars represent a promising energy-and carbon-efficient alternative to internal combustion engine cars. However, as mobility behaviour is highly habitual, convincing people to switch from conventional cars to electric is challenging. In the following research, which was carried out in the past years in Slovenia, an attempt was made to determine what influences people’s buying habits and what would motivate them to buy an electric car. It appeared that the most relevant factor for not purchasing electric cars is, firstly, its overall too high price, and, secondly, short driving ranges. Different studies, as well as the results of the following research have revealed that there is no single measure which would dramatically increase the demand for electric cars. The solution is to combine different measures or strategies like Top - Down and Bottom - Up, where both the government and car industry should come across.
PL
Od listopada ubiegłego roku w stolicy Dolnego Śląska działa Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA. I cieszy się dużym zainteresowaniem. Na czym polega innowacyjność tego projektu i dlaczego elektryczny car-sharing to dobre rozwiązanie dla mieszkańców dużych miast?
PL
We wrześniu 2016 r. Ministerstwo Energii przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczego Polski. Plan zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach jeździć będzie milion samochodów elektrycznych. Warto spojrzeć jak dzisiaj wygląda sytuacja tworząca się na rynku. Jakie wyzwania stają przed operatorami sieci energetycznych? Jak firmy technologiczne typu Microsoft mogą wspomóc rozwój elektromobilności w Polsce?
PL
Ciągły wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wymusza nieustanny rozwój technologii ogniw potrzebnych do budowy baterii trakcyjnych, które są jednym z najistotniejszych komponentów samochodu zasilanego energią elektryczną. Wobec tego zdecydowano się na przeprowadzenie szeregu prób mających na celu porównanie zachowania wybranych ogniw w założonych warunkach otoczenia oraz obciążenia. Przeprowadzone próby miały odzwierciedlić skrajne warunki pracy ogniw w pojeździe samochodowym, dzięki czemu uzyskane wyniki mogą istotnie pomóc np. w doborze ogniwa do pojazdów elektrycznych.
EN
Constant electric vehicles sales growth forces unceasing development of cell technology required for constructing traction batteries, which are one of the most important components of the vehicle powered by electrical energy. Therefore, series of load test has been carried out in order to comparison of selected cells behavior in determined ambient conditions and load.These tests were to reflect extreme conditions in road vehicle, so obtained results may be helpful for electric vehicle cell selection.
PL
Łączenie Europy Środkowo-Wschodniej ze światem oraz rewolucja w branży samochodów elektrycznych i jej wpływ na logistykę były hasłami przewodnimi tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu The Chartered Institute of Logistics & Transport CILT (Brytyjskiego Instytutu Logistyki i Transportu), odbywającej się w dniach 3-6 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. W obradach, które zorganizowano po raz pierwszy w tej części naszego kontynentu, wzięło udział 250 specjalistów z ponad 40 krajów z całego świata, w tym przedstawicieli rządów, profesjonalistów i naukowców z branży TSL. Poprzednie kongresy odbyły się m.in. w Londynie, na Malcie, na Sri Lance, w Montrealu, w Dubaju i w Makao.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.