Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komin przemysłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia kształtowania i projektowania stalowych wykładzin kominów przemysłowych. Opisano podstawowe wymagania i zasady projektowania stalowych wykładzin z uwzględnieniem oddziaływania różnicy temperatur na przeciwległych powierzchniach ścianki określane według normy PN-EN 13084-6. Przedstawione reguły projektowe zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The paper presents selected issues of shaping and designing steel lining systems for industrial chimneys. The basic requirements and principles of designing sleel linings are described, taking into account the effect of temperature difference on opposite wall surfaces, determined according to PN-EN 13084-6 standard. The presented design rules have been illustraled by an appropriate calculation example.
PL
Kominy przemysłowe, z uwagi na charakter pracy i lokalizację, pracują w środowisku charakteryzującym się silnym oddziaływaniem korozyjnym na konstrukcje budowlane. Głównym źródłem negatywnych oddziaływań chemicznych są spaliny przepływające przez przewód kominowy, zawierające znaczne ilości związków siarki, które w określonych warunkach mogą wywoływać korozję siarczanową konstrukcji trzonu komina, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia nośności i trwałości konstrukcji żelbetowych kominów. Celem pracy była próba jednolitego, możliwie prostego opisu procesu korozji siarczanowej jako superpozycji kilku sprzężonych procesów zachodzących w trakcie pracy komina, a w szczególności: a) przepływu spalin w przewodzie komina; b) dyfuzji jonów siarki w betonie trzonu komina z jednoczesnym tworzeniem się siarczanów; c) postępującej destrukcji betonu trzonu żelbetowego w wyniku korozji siarczanowej i w efekcie obniżania się nośności konstrukcji komina. Badania konstrukcji in situ są danymi wejściowymi dla powyższych procesów. Rozważania teoretyczne są ilustrowane wynikami analizy wybranego żelbetowego komina przemysłowego odprowadzającego spaliny o dużej zawartości związków siarki.
EN
Industrial chimneys usually operate in an environment with a strong corrosive influence. The main corrosion source is the sulfur-containing combustion gas. This corrosion leads to chimney bearing capacity and durability decreasing. The main goal of the research was possible simple sulfur corrosion description as a superposition of the following processes: a) combustion gas flow, b) sulfur ion diffusion over the chimney shaft with sulfate generating, c) destruction of the material as a result of sulfur corrosion. In situ investigations were the base for the input data for the above processes. Theoretical investigations are illustrated by the results of the analysis of industrial chimney which carry off the combustion gas with large quantity of the sulfur compounds.
EN
Large industrial facilities are a serious challenge when verifying their technical condition. For this assessment, unmanned aerial vehicles equipped with necessary equipment was used. This paper describes the approach to condition verification and detection of damag-es of the top layer of industrial chimneys and insulation of heat pipelines. The presented method can be used in monitoring other large industrial facilities, including heating networks.
PL
Instalacje odsiarczania spalin (IOS) znacząco obniżają temperaturę spalin oraz zwiększają ich wilgotność. Stan taki przyczynia się do powstawania silnie agresywnego kondensatu spalin, powodując korozyjne zagrożenie dla konstrukcji kominów. Najtrudniejsze problemy eksploatacyjne występują w przypadku stosowania mokrej metody odsiarczania spalin (MOWAP). Materiały, z jakich wykonuje się przewody do odprowadzania odsiarczonych spalin, muszą charakteryzować się wysoką odpornością na agresję chemiczną. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe kominów przemysłowych odprowadzających spaliny z instalacji odsiarczających metodą suchą, półsuchą i mokrą.
EN
Flue gas desulfurization systems (FGD) decrease the flue gas temperature and increase their humidity. It results in the formation of acid condensate, which causes risk of corrosion for the chimney structure. The most serious exploitations problems occur in case of the use of wet flue gas desulfurization system (WFGD). The materials which are used for the construction of the ducts discharging desulfurized flue gas must be characterized by high chemical resistance. The article presents selected constructional and material solutions for industrial chimneys discharging flue gas from dry, semi-dry and wet flue gas desulfurization.
5
Content available remote Wind loading on shell structures on example of CICIND and Eurocode standards
EN
Paper shows problematic of calculation of wind loading on chimneys modeled as shell structures, on example of two different design codes CICIND Model Code for Chimneys and Eurocode 1. Basics of determination of wind loads and some problematic related to modeling of wind on shells are presented.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę obliczeń obciążenia wiatrem kominów przemysłowych, modelowanych jako konstrukcje powłokowe, zgodnie z dwiema normami projektowania CICIND Model Code for Concrete Chimneys oraz Eurokodem 1. Omówiono m.in. podstawy wyznaczania obciążenia wiatrem oraz problemy związane z modelowaniem wiatru na powłoki.
PL
Przedstawiono przykład nieuzasadnionych odstępstw wykonawczych w realizacji konstrukcji budowlanych w stosunku do opracowań projektowych. Stwierdzono, że w praktyce budowlanej każde odstępstwo od założeń projektowych, a w szczególności zmiana parametrów geometrycznych konstrukcji komina, może doprowadzić do realnego zagrożenia katastrofą budowlaną.
EN
An example of unjustified executive deviations in building constructions in relation to design studies is presented. It was found that in construction practice any deviation from the design assumptions, and in particular a change in the geometrical parameters of the chimney construction, could lead to a real risk of a construction disaster.
7
Content available remote Problemy eksploatacyjne kominów mokrych
PL
Odsiarczanie spalin w elektrowniach metodą mokrą powoduje znaczne obniżenie temperatury spalin i zwiększenie ich wilgotności. Występuje wówczas intensywne wykraplanie się kondensatu spalin w przewodach kominowych. Z tego powodu kominy do odprowadzania spalin z mokrego odsiarczania nazywa się kominami mokrymi. W artykule przedstawiono wybrane problemy eksploatacyjne tych obiektów. Opisano zagrożenia korozyjne kominów mokrych oraz podano przypadki wpływu oddziaływania silnie agresywnego kondensatu spalin na uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i przewodów spalin. Zwrócono uwagę na problemy, które należy uwzględnić przy projektowaniu i eksploatacji kominów mokrych.
EN
Wet flue gas desulphurization (WFGD) in power plants causes significant decrease of flue gas temperature and increase of their humidity. It results in intensive condensation of flue gas in chimneys’ ducts. For this reason chimneys that carry out the flue gases from WFGD are called wet chimneys. The aim of the article was to present the selected operating problems of these objects. The risk of corrosive degradation of wet chimneys was discussed. The examples of the influence of strongly aggressive flue gas condensate on the degradation of construction elements and flue gas ducts are presented. The attention was drawn to aspects, which have to be taken into consideration at the stages of designing and exploitation of wet chimneys.
8
Content available remote Obciążenia termiczne w eksploatowanym żelbetowym kominie przemysłowym
PL
W artykule opisano oddziaływania termiczne w eksploatowanym kominie Elektrociepłowni Białystok, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i parametrów technicznych związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów energetycznych. Rozpatrzono przypadki obciążenia temperaturą, jakie mogą wystąpić w okresie zimowym i letnim podczas eksploatacji komina przemysłowego.
EN
In the article there were determined the impact of the thermal in the operated chimney Combined Heat and Power Plant Bialystok, taking into account the climatic conditions and technical specifications related to the evacuation of flue gas from boilers. Temperature load cases that may occur in the winter and summer during operation of the chimney were also taken under consideration.
9
Content available remote New Chimney Design (NCD). The long-term performance of the chimney type
EN
In 1998 Hadek Company commissioned the Expert Office Exponent to develop a chimney type based on the concrete shell protected by a Pennguard™ lining. The concept has become known as the New Chimney Design (NCD). It consists of a windshield with PennguardTM blocks applied to the internal surface. The NCD chimneys have been built in power stations all over the world, also in Poland. Due to the growing success of NCD-Technology, Exponent was commissioned with case studies regarding the long-term performance of the Polish NCD-chimneys. The paper at hand contains the results of these studies.
PL
W 1998 r. firma Hadek zleciła biuru eksperckiemu Exponent opracowanie nowego typu komina przemysłowego z wykładziną z bloczków Pennguard™. Rozwiązanie to stało się znane jako New Chimney Design (NCD). Polega on na naklejeniu wspomnianej wykładziny na wewnętrzną powierzchnię trzonu komina. Kominy NCD zostały zbudowane w elektrowniach w wielu krajach świata, również w Polsce. W obliczu rosnącego powodzenia tej technologi, Exponent otrzymał zlecenie wykonania badań dotyczących długoletniego zachowania się polskich kominów NCD po wieloletniej eksploatacji. Wyniki tych badań przedstawiono w artykule.
10
Content available remote Montaż przewodów kominowych metodą podciągania hydraulicznego
PL
Celem artykułu jest opisanie montażu przewodów spalinowych w żelbetowych kominach przemysłowych. Artykuł przedstawia najczęściej spotykane konstrukcje samonośne przewodów oraz technologię ich montażu. Przybliżono również metodę scalania elementów przewodu z poziomu terenu oraz podnoszenie z użyciem urządzeń hydraulicznych.
EN
The aim of this paper is to present chimney flues erection in reinforced concrete industrial chimneys. The paper features the most common structures of the self-supported chimney flues and the technique is used to erect them. Welding of the flue sections/elements on the ground level and lifting by using hydraulic strand jacks have been presented also.
PL
Przedmiotem badań był żelbetowy komin o nietypowej konstrukcji, którego koronę zamyka żelbetowa płyta z centralnym konfuzorem kołowym oraz pięcioma kołowymi otworami rozmieszczonymi regularnie w układzie obwodowym. Otwory mają klapy, które są zamykane bądź otwierane w zależności od ilości spalin wprowadzanych do komina. Celem badań była ocena zastosowanego rozwiązania, biorąc pod uwagę możliwości eksploatacyjne, jakie daje konstrukcja oraz jej trwałość. Podstawą oceny pracy komina był termodynamiczny opis przepływu spalin przez komin w przypadku różnych możliwych warunków wyjściowych. Wyznaczono przede wszystkim linię prądu oraz rozkład prędkości i temperatury spalin w obszarze komina i na wylocie. Wykazano z jednej strony możliwość elastycznego sterowania pracą komina, a z drugiej wskazano na określone wady konstrukcyjne, które wpływają na destrukcję głowicy komina.
EN
The subject of the research was a reinforced concrete chimney with an unusual structure, the crown of which is closed by a reinforced concrete plate with a central circular confusor and five circular openings arranged regularly in the perimeter system on the slab. The openings have flaps that are closed or opened depending on the amount of flue entering the chimney. The aim of the research was to evaluate the applied solution taking into account the operational possibilities given by the construction and durability of the structure. The basis for the assessment of the chimney work was the thermodynamic description of the flue gas flow through the chimney for various possible output conditions. In particular the power lines, velocity distributions and flue gas temperature in the chimney area and on the outlet were determined. On the one hand, the possibility of flexible control of the chimney work was demonstrated, on the other hand, certain constructional defects that affect the destruction of the chimney head were pointed out.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego na podstawie pomiarów jego przemieszczeń spowodowanych słabymi podmuchami wiatru. Pomiary wykonano techniką satelitarną GPS w trzech punktach konstrukcji usytuowanych na różnych wysokościach. Obliczenia wykonano metodą dekompozycji w dziedzinie częstotliwości. Omówiono podstawy teoretyczne zastosowanej metody i praktyczne aspekty mające wpływ na dokładność obliczeń.
EN
The paper presents the calculation results of dynamic characteristics of a tall industrial chimney based on measurements of horizontal displacements due to weak wind. The measurements were carried out by using GPS technology. The calculations were made by Frequency Domain Decomposition Method. The theoretical basis of the applied method and some practical aspects, which have an influence on the accuracy of the calculations, are described.
PL
W pracy zestawiono procedury obliczeniowe dotyczące projektowania żelbetowych kominów przemysłowych według normy polskiej PN-88/B-03004 i normy europejskiej PN-EN 13084. Skoncentrowano się na omówieniu tych procedur, które różnią się w obu normach. Przedstawiono rezultaty obliczeń uzyskanych po przeprowadzeniu projektowania przykładowego komina przemysłowego na podstawie obu norm. Porównano wyniki obliczeń.
EN
In the paper, the rules of dimensioning reinforced concrete chimneys according to the Polish code PN-88/B-03004 and the European code PN-EN 13084 were presented. In particular, the rules which are different were described. The example of the reinforced concrete chimney was designed on the basis of two mentioned codes. The results of calculations were presented and compared.
PL
Wykonawca realizujący inwestycje w obszarze budownictwa energetycznego powinien posiadać wiedzę i doświadczenie znacznie wykraczające poza ramy standardowego wykształcenia politechnicznego. Aby sprostać wymaganiom, optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa jest nawiązanie stałej współpracy z uczelnią techniczną. W artykule przedstawiono efekty wieloletniej współpracy o charakterze naukowo-technicznym przedsiębiorstwa i uczelni technicznej w obszarze budownictwa energetycznego, głównie w zakresie modernizacji chłodni kominowych i kominów przemysłowych. Zaprezentowano ponadto ważniejsze wyniki analiz dwóch problemów: interakcji aerodynamicznej parcia wiatru na grupę chłodni kominowych oraz odprowadzania spalin w technologii mokrego odsiarczania.
EN
The realization of investments in the area of industrial building requires from the contractor knowledge and experience that extends far beyond the standard framework of university education. To meet the demands, the optimal solution for the company is to establish permanent cooperation with the technical university. This paper shows the effects of many years of cooperation of scientific and technical nature between the private company and the technical university in the area of industrial building, mainly in the field modernization of the cooling towers and chimneys. Presented important results of the analysis of two problems: the problem of aerodynamics interaction wind pressure on a group of cooling towers and the problem of exhaust in the technology of wet desulfurization.
15
Content available remote Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalin
PL
W artykule przedstawiono problem przystosowania istniejących kominów w elektrowniach do odprowadzania mokrych, odsiarczonych spalin. Zaprezentowano technicznie skomplikowany przypadek wymiany trzech ceramicznych przewodów spalin w kominie sześcioprzewodowym H = 150 m na przewody z tworzywa wzmocnionego szkłem (TWS). Prace zrealizowano w trakcie eksploatacji obiektu.
EN
The article presents the problem of adaptation of the chimneys existing in power plants to discharge wet desulphurised flue gas. A technically complicated case is presented of exchanging three brick flue pipes in a six-flue chimney H=150 m for flues made of Fiberglass Reinforced Plastic (FRP). These works were carried out during the operation of the chimney.
16
Content available remote Modelowanie procesu kondensacji gazu w kominach przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania procesu kondensacji gazu w przewodzie kominowym. Analiza dotyczyła dwóch modeli geometrycznych połączenia czopucha z przewodem kominowym. Omówiono wyniki analizy charakteru przepływu oraz porównano intensywność wydzielania się kondensatu.
EN
The paper contains numerical analysis of the condensation process in industrial stack. The analysis was carried out for two models which differ by flue inlet geometry. The results show the character of flow and condensate quantity comparison.
17
Content available remote Filtracja sygnałów GPS w celu określenia przemieszczeń komina przemysłowego
PL
W artykule zaproponowano dobór parametrów filtracji pomierzonych sygnałów cyfrowych GPS przedstawiających przemieszczenia komina przemysłowego o wysokości 300 m w celu ograniczenia wpływu losowych błędów systemu GPS. Uzyskano istotną poprawę dokładności w sposobie określenia przemieszczeń po zastosowaniu techniki filtracji sygnałów GPS.
EN
This paper deals with the selection of parameters for filtering of GPS signals for the detection of the displacements of the 300 m tall chimney in order to limit the influence of the background noise of GPS technology. After filtering of the signals the significant improvement of dynamic deformations monitoring accuracy is obtained.
18
Content available remote Betonowe kominy przemysłowe – analiza porównawcza
PL
Nowoczesne kominy betonowe mogą być wyposażone w następujące rodzaje przewodów na spaliny: segmentowe przewody murowane, wiszące przewody stalowe względnie z FRP oraz wykładziny Pennguard. W przypadku każdego z wymienionych typów zaprojektowano komin o wysokości 200 m wraz z fundamentem. Z porównania tych konstrukcji wynika, że kominy z wykładziną Pennguard mają szczególne walory.
EN
In terms of the sort of flue the modern concrete chimneys can be subdivided into the following three types: sectional masonry flue, hanging flues of steel or FRP and linings of Pennguard blocks. For each option a chimney of 200 m height was designed including foundation. Comparisons of these structures have allowed to conclude that chimneys provided with Pennguard lining offer particular virtues.
PL
Omówiono zabezpieczenie elektrofiltra elektrowni w Kolonii zagrożonego zawaleniem. W celu zapobieżenia katastrofie wykorzystano pobliski komin przemysłowy, do którego uszkodzona konstrukcja została podwieszona. Dzięki temu umożliwiono bezpieczną naprawę elektrofiltra. Omówiono konstrukcję podwieszenia oraz wytężenie jej poszczególnych elementów.
EN
The unique method of saving of a large, collapse endangered electric filter in a Cologne power plant is presented in this paper. To prevent catastrophe a nearby industrial chimney was used to which the collapsing structure had been hooked up. This state of affairs enabled a safe repair of the filter. The damage extent, hooking up structure, loading of its individual elements and its final appearance are talked over.
PL
Przedstawiono przypadek silnego zanieczyszczenia powierzchni trzonu żelbetowego komina. Po zaledwie trzyletnim użytkowaniu konstrukcji właściciel zakładu zwrócił się do wykonawcy o zajęcie stanowiska wobec tej nieprawidłowości. Przedstawiono wyniki ekspertyzy, którą opracowano na postawie badań konstrukcji komina, oceny jego stanu, wykonanych pomiarów oraz analizy zarysowań.
EN
A case of cracked and stained surface of an industrial chimney is presented in this paper. In view of only three years of operation, the owner of the industrial plant approached the chimney builder to take a stand on the anomaly. The expertise produced in this context is described by use of the following logistics of the investigations: chimney structure, chimney condition, shield measurements, crack analysis, structure assessment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.