Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terroryzm powietrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The author of this article addresses the issue of the threat posed to air transport security by air terrorism. The main goal of this article is to identify the specific threats arising from air terrorism and examine their implications for the functioning of air transport as a whole. The dangers posed by attacks using hijacked light aircraft as well as large passenger airliners are highlighted. The article is based on the literature study and the author’s own analyses of the issue.
2
Content available remote Polityka bezpieczeństwa w porcie lotniczym
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem portów lotniczych i statków powietrznych. Na wstępie wyjaśniono najważniejsze pojęcia użyte w tekście oraz wskazano podstawy prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa lotniczego. Omówiono politykę bezpieczeństwa stosowaną przez zarządzających portem lotniczym, określono kompetencje poszczególnych elementów systemu ochrony oraz opisano techniczne urządzenia wspomagające bezpieczeństwo.
EN
The following article is a description of the issues related to the safety at the airports and in aircrafts. In the text author explains the most important terms that have been used in a context of airport security and describes the legal bases regulating airport security activities. In addition the article identifies the main risks to aviation security: the acts of unlawful interference. The author uses a pragmatic approach in context of existing theory and analyses in respect to practice. He also assesses the general security of airport system, with the research answering the question: How do security procedures improve Airport security?
PL
Poniższy tekst prezentuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem portów lotniczych i statków powietrznych. Na wstępie wyjaśniono najważniejsze pojęcia, których użyto w tekście oraz wskazano na podstawy prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa lotniczego. W kolejnym punkcie przedstawiono główne zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniczego jakim są akty bezprawnej ingerencji. Zasadniczy fragment tekstu stanowi ostatnia część, w której omówiono politykę bezpieczeństwa stosowaną przez zarządzających wrocławskim portem, określono kompetencje poszczególnych elementów systemu ochrony oraz opisano techniczne urządzenia wspomagające bezpieczeństwo. Całość z jednej strony zawiera więc to, co daje się zastosować z dotychczasowej teorii, a z drugiej prezentuje analizę i ocenę działania systemu bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym Wrocław Strachowice. Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu: jak procedury ochrony wpływają na poprawę bezpieczeństwa wrocławskiego lotniska? Podstawą metodologiczną jest natomiast założenie, że działania podejmowane we wrocławskim porcie lotniczym przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.
EN
The following article presents the issues related to the safety of airports and aircraft. The introduction of the text explains the most important terms that have been used and identifies the legal basis governing safety at airports. It also presents the main risks to aviation safety: the acts of unlawful interference. The further part of the article discusses security policies used by Wroclaw Airport management and specifies the authority of the individual elements of the security system. Finally, the article describes technical security aids. Summing up, the article focuses on what can be put in practice from the existing theory and analyses. It also assesses the security system at Wroclaw Copernicus Airport. The main re-search problem is included in the question: How do security procedures improve Wroclaw Air-port security? The methodological basis is the assumption that the actions taken at Wroclaw Airport contribute to the increase in the level of security.
PL
Terroryzm powietrzny jest najbardziej medialnym, współczesnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Ma na to wpływ, zarówno cel działania terrorystów, jak i konieczny przy tej okazji rozgłos w środkach masowego przekazu. Paradoksalnie, jest on nieświadomie podsycany w wyniku samej polityki antyterrorystycznej, prowadzonej w życiu publicznym i w publicznych mediach, w różnych formach, również dzięki powszechnej, nieustannej dyskusji na temat terroryzmu. Takie podejście do terroryzmu powietrznego powoduje mnogość definicji, generowanych na potrzeby badań nad zjawiskiem terroryzmu w lotnictwie prowadzonych przez różne instytucje, jak i poszczególnych badaczy. Stąd też wydaje się celowym również głos Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, reprezentującej dęblińskie środowisko naukowe. Autorzy w treści artykułu dokonują przeglądu definicji formalno-prawnych terroryzmu, stosowanych przez różne instytucje – krajowe i zagraniczne – i na tej podstawie prezentują własne propozycje, odnoszące się do bezpieczeństwa powietrznego państwa i terroryzmu lotniczego, dyskutowane w ramach codziennej działalności uczelni.
EN
Air terrorism is the most mediagenic contemporary security threat. It is influenced both by terrorists goals and unavoidable on this occasion media hassle. Paradoxically, it is unintentionally fed by anti-terrorist policy itself, conducted in public life and media, in various forms, including common, constant discussion on terrorism. Such approach results in multitude of air terrorism definitions, generated on purpose of research on the phenomenon conducted by different institutions and individual researchers. Hence it seems purposeful for Polish Air Force Academy, representing scientific community of Dęblin, to express its view. The authors in the article review the formal and legal definitions of terrorism used by various institutions – domestic and foreign – and on this basis the present their own proposals, relating to air security of the state and air terrorism, discussed in the daily university activities.
5
Content available remote Ochrona lotnisk w kontekście EURO 2012. Apekt cywilny i wojskowy
PL
Port lotniczy jako cel ataku terrorystycznego jest na tym samym poziomie zainteresowania terrorystów co samolot. Wychodząc z definicji terroryzmu, dla planowania ataku terrorystycznego z założenia liczy się przede wszystkim efekt medialny, który w przypadku portu lotniczego jest zdecydowanie większy ze względu na liczbę zgromadzonych pasażerów oraz łatwą dostępność mediów do miejsca zdarzenia. W kontekście zbliżających się mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO 2012 0port lotniczy jako obiekt ataku terrorystycznego spełnia wszystkie preferowane przez terrorystów założenia: ma dużą powierzchnię ogólną; skupia dużą liczbę pracowników, na dodatek z różnych firm usługowych i jest w dużej części dostępny publicznie; ma organizacyjnie skomplikowany system kontroli dostępu; dziennie przewijają się przez niego tysiące pasażerów; jest łatwo dostępny dla mediów, co pozwala na szybkie dotarcie wiadomości o ataku do światowych sieci informacyjnych. Na dodatek EURO 2012 jest wyjątkowo spektakularnym przedsięwzięciem. Trzeba mieć zatem świadomość, że nie jest kwestią czy, ale gdzie i kiedy taki atak może nastąpić i rolą służb jest, aby nie nastąpiło to w czasie mistrzostw ani w żadnym innym okresie.
EN
Airport, as a target of terrorist attack, for terrorists is on the same level of interest as an airplane. For terrorist attack planning, by a definition, the most important factor is media effect, which is far greater in case of an airport attack, because of high number of passengers on site of the attack and easy access for press and media. In context of upcoming European football championship - EURO 2012, and airport as a target of a terrorist attack satisfies all terrorist's assumptions, because of its large overall area which most parts are publicly accessible; it has high concentration of personnel of different service companies; highly complex access control system; thousands of passengers running through daily; easy access of media, which makes it easy for the information about the attack quickly reach world information networks; and additionally EURO 2012 is a very spectacular event. Therefore people need to be aware that it is not a matter of if but where and when such an attack can take place and it is the role of services to prevent it form taking place during championship and any other time.
6
Content available remote Wybrane zagadnienia przeciwdziałania terroryzmowi powietrznemu w Polsce
EN
Highjacking aircraft used to be a popular method of acts of terrorism. Using airplanes as gigantic bullets took place in the USA on 11th September 2001. After that event numerous initiatives have been taken in order to prevent such attacks in the future, as well as proper response in case of their appearance. Aircraft that may be used as a terrorist attack from air is called RENEGADE. NATO members developed special strategy of operation referring to this type of threats. Poland, as a UN and NATO member, as well as the first EU country on the Eastern Wall, created its own threat response subsystem of RENEGADE, synchronised with domestic air defence system. Moreover, the Ministry of National Defence actively participates in the Cooperative Airspace Initiative (CAI), undertaken within the framework of NATO – Russia Council. It concerns the cooperation to use airspace and air traffic management. A special inter-ministry team was established whose task is to, among others, prepare projects of organisational solutions and legal regulations as it is perceived by both sides not only as a tool to fight air terrorism but also as a means to build mutual trust.
7
Content available remote Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na lotniskach
EN
Aviation and air activity are particularly convenient and sensitive objects, against which a terrorist activity can be directed. Terrorists can use a variety of forms and ways of influence. The most sensitive place, where the air activity is concentrated, is an airport with its infrastructure. The purpose of researches, on which this article has been based, was to establish the ways of counteracting the terrorist threats. Analyzing international and national law regulations in the field of counteracting the terrorist threats in aviation, rational manners of counteracting those threats were drawn up. They include organizational and technical solutions which can be applied in airports and their closest vicinity. Specific solutions were created to prevent the penetration of terrorists with different means of threats to aviation objects or planes and to hinder the use of destructive substances in the closest vicinity of airports. Comprehensive usage of the variety of organizational and technical solutions, based on international and national legal regulations, significantly increases security and ensures the counteracting of terrorist attacks at airports.
8
Content available remote Formalnoprawne podstawy walki z terroryzmem powietrznym w Polsce
EN
The author presents formal and legal bases of fighting against air terrorism in Poland. Aviation becomes very vulnerable in the context of terrorist threats in Poland. In many cases these are foreigners who are the passengers of commercial flights which makes the checking procedure difficult. The terrorist attack in September 2001 showed that the plane enables terrorist to perform a spectacular and far-reaching action. The author stressed international aspects of the issue. The circumstances resulting from the fact that Poland has signed international conventions have been pointed out. Moreover Poland has also signed many bilateral agreements concerning common fight against terrorism with European and non-European countries. Discussing Polish legal bills related to fighting against terrorism, the author focuses mainly on the aviation law passed in 2002 and the penal code provisions. The reader is reminded that many countries in the world, especially after September 11, introduced strict laws in their penal code to fight against terrorism. Nevertheless, it is estimated that there is no need in Poland to introduce separate penalties for crimes defined or qualified solely as terrorist crimes into the penal code. It is believed that the binding laws in this area may be applied to terrorist cases and our penal code is a sufficient basis to chase and counteract potential terrorist threats in air transport.
EN
The increase of air terrorism phenomenon causes the necessity to take effective protective measures. The international legal co-operation (both bilateral and multilateral) contributes to combating terrorism. For many years Poland has tried to participate in this process working in various important bodies, although the intensity of our engagement has differed. After 1990 the government of the Polish Republic did its best in order to fully prepare and engage in fighting against air terrorism. Poland is a party of the most significant international conventions under the CIAO concerning civilian air travel and fight against air terrorism (the Hague, Montreal and Tokyo conventions). Signing these conventions meant the necessity to introduce essential changes in our law. The treaties signed with our neighbours and other countries are an important factor in Polish co-operation on an international arena in the area of preventing and fighting terrorism. Among 19 treaties and pacts, only two of them did not refer to fighting terrorism. The approach to fighting terrorism and the range of co-operation is different in selective treaties. However, there are some similarities. A new phenomenon in the Polish treaty policy is following provisions of the signed treaties in the international co-operation in the area of crime prevention and fighting, including terrorism conducted by the Ministry of the Interior (and Administration), its agendas and institutions (approximately 40 agreements). Treaties, contracts and bilateral agreements are a stabilising factor to perceive commercial aviation from the Polish point of view.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.