Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik tarcia kinetycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The friction and wear problems, accompanying all the tribological systems, lead to reduced service life. In order to prevent such situation, it is necessary to maintain fluid friction, which improves durability of all friction nodes in a tribological system. In the paper, the tribological system consists of porous bearings and the model deals with their weakest spots - the oil outflow points in the porous wall. A kinetic model of porous bearings is presented with particular attention given to lubricity of the lubricant, with the following objectives: to determine the lubricity (i.e. the load-carrying capacity of boundary layer) of the lubricant, to estimate the loads the porous bearing is subjected to, taking into account variation of the loads in time, to determine the effect of lubricant lubricity on the porous bearing service life.
PL
Problemy tarcia i zużycia, towarzyszące wszystkim układom tribologicznym doprowadzają do zmniejszenia trwałości. Aby temu zapobiec konieczne jest utrzymanie tarcia płynnego w wyniku, czego następuje podwyższenie trwałości wszystkich węzłów tarcia układu tribologicznego. W pracy jako układ tribologiczny rozpatrywane są łożyska porowate, a model dotyczy ich najsłabszych ogniw, którymi są miejsca wypływu oleju ze ścianki porów. Przedstawiony został kinetyczny model łożysk porowatych ze szczególnym uwzględnieniem smarowności substancji smarującej w celu: wyznaczenia smarowności (tzn. wytrzymałości warstwy granicznej) substancji smarującej, oceny obciążeń, którym łożysko porowate jest poddawane, przy uwzględnieniu zmian tych obciążeń w czasie, wyznaczenia wpływu smarowności substancji smarującej na trwałość łożysk porowatych.
PL
W artykule przedstawiono zbudowane stanowisko do badania procesów tarcia skojarzeń ciernych, stosowanych w konstrukcjach sprzęgieł i hamulców. Praca zawiera schemat i opis działania stanowiska oraz zaprojektowanych torów pomiarowych. W pracy dokonano teoretycznej analizy obciążeń badanych skojarzeń oraz ich wpływu na wartości wyznaczanych współczynników tarcia. Zawarto opis zastosowanego systemu pomiarowego sterowanych i wyznaczanych parametrów badawczych. W podsumowaniu przedstawiono możliwości utylitarnego wykorzystania potencjalnych wyników badań.
EN
The paper presents the stand prepared for investigation of friction processes in clutches and brakes. The structure and operation of the stand and measurement lines are described. Theoretical analysis of the friction pair is made in the paper including the effect of the values of determined friction coefficients. There is also the description of the measurement system and test parameters. The summary presents the possibility of application of tests results.
PL
Procesy wydzielania plonu ziemniaków na separatorach mechanicznych oparte są na różnicy cech fizycznych pomiędzy bulwami i pozostałymi składnikami masy redliny. Badano, czy istnieje wpływ gatunku gleby na współczynniki sferyczności i współczynnik tarcia zewnętrznego bulw. Trzyletnie badania prowadzono na glebie lekkiej i średniozwięzłej. Odnotowano wpływ gatunku gleby na badane czynniki, należy jednak zaznaczyć, że nie we wszystkich przypadkach różnice pomiędzy średnimi wartościami są statystycznie istotne.
EN
The separation process of harvested potato yield on mechanical separators are based on differentiated physical properties of the tubers and other components of picked-up ridge mass. Studies dealt with the influence of soil type on the sphericity indices and friction coefficient of potato tubers. Three-year experiments were con-ducted on the light and medium compact soils. The effect of soil type on tested tubers’ parameters was observed, however, it should be mentioned that the differences between determined mean values were significant in not every possible cases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.