Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik tłumienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
As we are increasingly focusing on the economy of mining, researchers are constantly trying to find new technologies to improve existing machines to be more efficient and less perishable. Such actions allow mining companies to save money in all of the mining processes. The authors focused on the transport of materials and how to improve it. The most frequent problems in this matter are caused by the destruction of conveyor belts. The cost of repairs is estimated at about half a billion crowns in the Czech Republic. That is why engineers are working on reduction of the rock impact force on the conveyor belt. The paper deals with the issue of reducing the passage of conveyor belts by proposing a new solution to the impact stand, which will considerably reduce the number of conveyor belt breaks.
PL
Zwracając uwagę na ekonomikę wydobycia, nieustannie trwają badania poszukujące nowych technologii ulepszających istniejące maszyny i urządzenia, by były one bardziej wydajne i mniej wadliwe. Takie działania pozwalają firmom górniczym oszczędzać pieniądze we wszystkich procesach wydobywczych. Autorzy skupili się na transporcie materiałów i tym, jak go poprawić. Najczęstsze problemy w tej kwestii są spowodowane zniszczeniem taśm przenośnikowych. W Czechach koszt napraw szacowany jest na około pół miliarda koron rocznie. Dlatego inżynierowie pracują nad zmniejszeniem siły uderzenia skały w taśmę przenośnika. W artykule poruszono kwestię zmniejszenia awaryjności taśm przenośnikowych w miejscu przesypu, proponując nowe rozwiązanie stołu udarowego pochłaniającego energię uderzenia, który znacznie zmniejszy liczbę zerwań taśmy przenośnikowej. (Nowe rozwiązanie konstrukcyjne zmniejszające wpływ transportowanej skały na przenośniki taśmowe w górnictwie)
2
Content available A review of the vehicle suspension system
EN
The driving comfort of the vehicle is primarily determined by the design of the suspension system, which transmits the force between the vehicle and the ground. There are different types of vehicle suspension systems, including active suspension systems that provide significant benefits for ride comfort while driving. However, the existing active suspension systems have limited functions such as power, and also complex structure. To overcome the problem, the proper design of the active suspension system by considering its present limitations is essential. A well-designed active suspension system controls the load on the wheels under the resonance of the body structure and ensures driving comfort. It reduces the vibrational energy of the vehicle body caused by the excitation of the road while keeping the stability of the vehicle within an acceptable limit. For a proper design of the active suspension system, the road surface, the seat suspension, and the wheel load are the most important elements to consider. In this study, different types of vehicle suspension systems with their limitations have been thoroughly investigated. Many aspects of control and some of the essential practical considerations are also explored.
EN
Natural fiber polymer composites are gaining focus as low cost and light weight composite material due to the availability and ecofriendly nature of the natural fiber. Fiber composites are widely used in civil engineering, marine and aerospace industries where dynamic loads and environmental loads persist. Dynamic analysis of these composites under different loading and environmental conditions is essential before their usage. The present study focuses on the dynamic behavior of areca nut husk reinforced epoxy composites under different loading frequencies (5 Hz, 10 Hz and 15 Hz) and different temperatures (ranging from 28◦C to 120◦C). The effect of loading and temperature on storage modulus, loss modulus and glass transition temperature was analyzed. Increase in storage modulus is observed with increase in loading frequency. The storage modulus decreases with increase in temperature. The glass transition temperature of the composite is determined to be 105◦C. The elastic modulus calculated from the DMA data is compared with three point bending test
4
Content available remote Analiza własności dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej. Na bazie zależności analitycznych, wspartych pomiarami na stanowisku doświadczalnym, wyznaczono współczynniki sztywności oraz częstotliwości własne badanych struktur. Stosując techniki aproksymacji wyznaczonych pomiarowo strat mocy, określono współczynniki tłumienia analizowanych wariantów przekładni magnetycznych.
EN
The article presents an analysis of selected dynamic parameters of a coaxial magnetic gear. Based on analytical relations, supported by measurements at the laboratory test stand, stiffness coefficients and undamped resonance frequency of the studied structures were analyzed. Using the approximation techniques on the basis of measured power losses, the damping coefficients of the analyzed variants of the magnetic gears were determined.
EN
This paper is concerned with the study of propagation of Rayleigh waves in a homogeneous isotropic piezo-electric microstretch-thermoelastic solid half-space. The medium is subjected to stress-free, isothermal boundary. After developing a mathematical model, the dispersion curve in the form of polynomial equation is obtained. Phase velocity and attenuation coefficient of the Rayleigh wave are computed numerically. The numerically simulated results are depicted graphically. Some special cases have also been derived from the present investigation.
PL
W pracy przedstawiono metodę doboru tłumika wiskotycznego na podstawie badania współczynnika tłumienia wiskotycznego tłumika drgań skrętnych. Podstawą metody są pomiary wymuszonych drgań skrętnych wału pomiarowego z tłumikiem na specjalnym stanowisku badawczym. Na podstawie wzoru teoretycznego uwzględniając wyniki pomiarów drgań wyznaczono współczynnik tłumienia.
EN
The method of viscous damper fitting, on the base of damping factor of viscous torsion damper, was presented in this paper. The measurements of forced torsional vibration of measuring shaft with damper, on the special test bench are the basis of the method. According to the theoretical formula, including the results of the vibrations measuring, the damping coefficient was determined.
EN
The effect of the damping coefficients has been considered to estimate the torsional vibration of the multi-branch gears systems. In this paper, the effect of the viscous damping between the gears and the fluid in which the gear is working and the effect of the structural damping of the shafts in a three-branched gear system is investigated. Initially, the governing equations were derived and then the damping effects were studied using MATLAB code. In order to validate the results which prepared by MATLAB code are compared with the other computational methods. To investigate the effects of the stiffness and damping on the shafts and gears, different gear branch systems are considered. Some of the vibration results on the damped gear branched systems with viscous damper and structural damper are analyzed and discussed.
PL
Przęsło kompozytowe mostu drogowego ma zazwyczaj wysoki stosunek obciążeń ruchomych do stałych (ciężaru własnego), co czyni je znacznie bardziej wrażliwym na oddziaływanie poruszających się pojazdów niż mosty konwencjonalne ze stali i betonu. To m.in. powoduje, że charakterystyka dynamiczna przęseł mostów kompozytowych jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów, koniecznych do analizy w procesie projektowania, budowy i eksploatacji mostów kompozytowych. W badaniach dynamicznych obiektu mostowego jego charakterystykę otrzymuje się zazwyczaj z bezpośredniego pomiaru przyśpieszeń, odkształceń lub przemieszczeń określonych punktów konstrukcji, wymuszonych w czasie rzeczywistym przez poruszające się po nim z różną prędkością pojazdy. Ta metoda została zastosowana również w badaniach pierwszego polskiego mostu drogowego, którego zarówno dźwigary główne jak i płytę pomostu wykonano z kompozytów FRP. Na podstawie pomiarów przemieszczeń wybranych punktów przęsła pod wpływem obciążenia przejeżdżającymi pojazdami wyznaczono podstawowe charakterystyki dynamiczne mostu: współczynniki dynamiczne, częstości drgań własnych oraz współczynnik tłumienia. Otrzymane wartości potwierdziły właściwe parametry dynamiczne mostu kompozytowego w świetle wymagań stawianych drogowym obiektom mostowym w Polsce.
EN
In the first decade of XXI century the new structural material, fibre reinforced polymer composites (FRP), promulgate remarkably in bridge engineering. FRP composite bridge superstructure characterizes usually the high live load / dead load ratio, which makes FRP bridges more sensitive to moving vehicles than conventional bridges. Therefore the dynamic characterization of FRP superstructure has become recently one the most important issues in its design, construction and maintenance. Dynamic characterization of a bridge is usually identified by direct measurement of accelerations, strains or displacements in relevant structural points, induced by moving vehicles with various velocities. This method has been applied in the dynamic test of the first Polish allcomposite bridge. On the basis of displacements measurement in relevant points of the FRP superstructure during bridge loading the basic dynamic parameters have been identified: dynamic coefficients, natural frequencies and damping ratio. The values established during the test confirmed the FRP composite bridge has the adequate dynamic characterization according to the Polish requirements for road bridges.
EN
This paper presents the results of numerical analysis and physical simulation of the vertical steel tank for usage in the vibration condition monitoring system. For purposes of the numerical analysis the tank is considered as the double steel cylinder consisting of the inner and outside shells. The discrete model of a tank is developed. The estimations of stress and deformation are obtained when the following vertical loads are exerting: weight of the fuel, weight of the tank roof and other structural elements or equipment. The physical model of a tank is used for physical simulation. The impulse responses of this model are measured and analyzed for different levels of tank filling. The methods of Prony and Steiglitz-McBride are used for estimation of the vibration damping factor which depends on the level of tank filling.
EN
The paper presents a methodology of optimizing the parameters of the passive suspension system of a railway vehicle. A linear half-vehicle model and an example of the procedure carried out to optimize a selected parameter of the model have been demonstrated. A method of the selection of damping in the suspension system of a railway vehicle, based on over 40-year achievements of the cited authors of publications in the field of motor vehicles, has been shown. The optimization of linear damping in the secondary suspension system of a passenger carriage moving on a track with random profile irregularities has been described in detail. The algorithms adopted for the calculations have a wider range of applicability; especially, they may be used for determining the optimum values of the other parameters of the railway vehicle model under analysis, i.e. stiffness of the secondary suspension system as well as stiffness and damping of the primary suspension system.
PL
Pomiary sejsmiczne w zastosowaniach do celów inżynierskich można prowadzić z wykorzystaniem różnych źródeł sejsmicznych. Wybór odpowiedniego źródła jest jednym z czynników przy projektowaniu pomiarów, który decyduje o zasięgu głębokościowym badań i rozdzielczości wynikowego obrazu sejsmicznego. Efektywność danego źródła sejsmicznego zależy nie tylko od parametrów technicznych samego źródła, ale także właściwości badanego ośrodka geologicznego, parametrów rejestracji oraz sposobu przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań sejsmicznych, mające na celu porównanie parametrów różnych źródeł sejsmicznych w identycznych warunkach pomiarowych na terenie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Porównano dwa sejsmiczne źródła mechaniczne: młot o masie 4 kg oraz kafar zasilany elektrycznie o masie uderzającej 100 kg. Rejestracje wykonano z użyciem 3-składowych geofonów o częstotliwości własnej 4,5 Hz. W wyniku pomiarów uzyskano rejestracje składowych Z, Xi Y prędkości drgań dla 1, 3 oraz sześciokrotnego składania udaru młotem i kafarem. Wykonano obliczenia parametrów amplitudowo-częstotliwościowych zastosowanych źródeł sejsmicznych takich jak: maksymalna amplituda składowych i wypadkowa maksymalnej amplitudy prędkości drgań, tłumienie amplitudy, energia sygnału, zakres częstotliwościowy głównej energii sejsmicznej, częstotliwości dominujące. Obliczone parametry amplitudowo-częstotliwościowe wskazały na kafar jako źródło sejsmiczne pozwalające uzyskać korzystniejsze wyniki w związku z większym zasięgiem głębokościowym, łatwiejszym przetwarzaniem interpretacją danych sejsmicznych oraz korzystniejszej rozdzielczości obrazów wynikowych. Natomiast podkreślono, że użycie młota w zadaniach niewymagających większego zasięgu głębokościowego jest jak najbardziej korzystne, gdyż efekt uzyskany przy kilkunastokrotnym składaniu sygnału jest zbliżony do użycia kafaru.
EN
A variety of seismic sources has been developed for use in seismic method for engineering purposes. The choice of an appropriate energy source is one of the parameters used in designing the seismic acquisition survey, that choice determines the maximum depth range and seismic resolution. The effectivity of the seismic source depends not only on the source parameters itself, but also upon the environmental conditions, recording parameters and the interpretation of the seismic data. These factors affect the amplitude and spectral content of the seismic wave propagating in subsurface. This paper presents the results of the seismic survey comparing different sources parameters under identical survey conditions at a single site in Institute of Innovative Technologies EMAG, Katowice. We compared two mechanical seismic sources: 4-kg sledgehammer and an electrically operated weight-drop of impact mass 100 kg. The survey was conducted with 3-component geophones of a natural frequency of 4.5 Hz. As a result of the survey, we acquired Z, X and Y component vibration velocity records for 1, 3 and 6 stacking numbers for both the sledgehammer and weight-drop. The following amplitude-frequency parameters were calculated: maximum amplitude for 3 components and net velocity value, amplitude damping, signal energy, main seismic energy frequency range and dominant frequencies. The calculated parameters showed that weight drop is the source capable of generating records of better quality due to the larger depth range, easier processing and interpretation of seismic records and a higher resolution of the output results. However, it was pointed out that use of the sledgehammer in surveys with no need of a larger bigger depth range, is by far more profitable, as the outcome of multifold stacking number with sledgehammer is similar to that of the weight-drop.
PL
W artykule przedstawiono problematykę sprawdzenia przydatności do dalszej eksploatacji wiskotycznych tłumików drgań skrętnych. Na specjalnie utworzonym stanowisku badawczo-pomiarowym ustalono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe, na podstawie których oceniono stan techniczny tłumików.
EN
The usefulness testing of the viscous torsional vibration dampers to the further exploitation is the issue of this paper. On the specially created research work station the amplitude-frequency characteristics, being the base to assess the dampers technical
RU
V stat’e rassmatrivaetsa svojstva izolacii vozdusnogo zvuka ograzdauscich konstrukcij s ucetom volnovych, fiziko-mechaniceskich i strukturnych parametrov materiala zapolnenia vozdusnogo prostranstva mezdu naruznymi sloami iz poristo-voloknistych materialov i mineral’nogo volokna ISOVER.
EN
The article considers the insulation properties of air sound enclosure structures subject to wave, physico-mechanical and structural parameters of the material filling the air space between the outer layers of porous fibrous material and the mineral wool ISOVER.
PL
Stopy Zn-Al charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami, między innymi zdolnością do tłumienia drgań, co stawia je w grupie tworzyw o zaawansowanych właściwościach. W stanie po odlaniu, zwłaszcza do form piaskowych stopy Zn-Al cechuje niekorzystna ze względu na właściwości plastyczne silnie dendrytyczna struktura. Aby zmienić charakterystykę wydzieleń dendrytycznych a jednocześnie rozdrobnić ziarno stosuje się zabieg modyfikowania struktury stopu. Najlepsze efekty uzyskuje się wprowadzając do ciekłego stopu obce cząstki Ti w zaprawach. W technologii stopów Zn-Al wykorzystuje się zaprawy znane z technologii stopów Al-Zn oraz nowe zaprawy Zn-Ti, które charakteryzują się bardzo dobrą rozpuszczalnością w temperaturach topienia stopów Zn-Al oraz zbliżoną gęstością. W artykule prezentowane są wyniki badań dla stopu Zn - 10%Al, który został zmodyfikowany zaprawą AlTi3C0,15 oraz zaprawą ZnTi3,2. Najpierw wytopiono stop wstępny ZnAl10 a następnie prowadzono jego modyfikację. Obydwie zaprawy wprowadzane były do stopu w taki sposób, aby dostarczyć 25, 50, 100, 200 i 400 ppm Ti. Stop wyjściowy i po modyfikacji odlewane były do suszonych form zbudowanych z klasycznej masy formierskiej. Próbki po wybiciu z formy obrabiane były mechanicznie a następnie badane. W celu wyznaczenia współczynnika tłumienia prowadzane były badania ultradźwiękowe. Wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie badane były na maszynie wytrzymałościowej Instron 6025. Zestawienie wyników pozwoliło porównać skuteczność modyfikacji daną zaprawą, oraz ich wpływ na daną właściwość stopu. W znacznej części badania dowodzą tego, że obydwie zaprawy działają w bardzo podobny sposób i wywierają podobny wpływ na właściwości stopu ZnAl10.
EN
Zn-Al alloys are characterised by several positive features, among others by the ability of damping vibrations, which situates them in the group of materials of advanced properties. In as cast condition, especially in sand moulds, Zn-Al alloys have strongly dendritic structure which is disadvantageous on account of their plastic properties. In order to change the characteristic dendritic precipitates and simultaneously to refine grains, the procedure of modifying the alloy structure is applied. The best effects are obtained when Ti particles contained in inoculants are introduced into liquid alloys. The inoculants known from the Al-Zn alloys technology, as well as new Zn-Ti inoculants characterised by very good solubility at melting temperatures of Zn-Al alloys and by similar density, are applied in the Zn-Al alloys technology. The results of investigations of the Zn - 10%Al alloy, which was modified by the AlTi3C0,15 and ZnTi3,2 inoculants, are presented in the hereby paper. The master foundry alloy ZnAl10 was at first melted and then its modification was performed. Both inoculants were introduced into the alloy in such way as to supply 25, 50, 100, 200 and 400 ppm of Ti. The master alloy and the alloy after the modification were cast into dry moulds made of the classic moulding sand. The samples, after knocking out from the mould, were subjected to mechanical working and then investigated. To determine the damping coefficient ultrasound tests were performed. The tensile and elongation strengths were tested by the testing machine Instron 6025. The compilation of results allowed to compare the efficiency of the modification by the given inoculant and their influence on the given property. Investigations, in a significant part, prove that both inoculants operate in a very similar fashion and have a similar influence on the ZnAl10 alloy properties.
EN
In our department has long been devoted specifically flexible pneumatic shaft couplings. These couplings are filled with a gaseous medium air. Examination, we found that the type of gas, its properties such as gas density, compressibility factor, molecular weight and viscosity alter dynamic properties pneumatic coupling. The main objective of this article is to determine how various gaseous media influences damping coefficient b. The article compares three different gases, air, helium and propane-butane. These gases have different properties and it can change damping coefficient b. The measurements are performed in the laboratories of our department in Košice. We used flexible one-bellow pneumatic coupling 4-1/70-T-C and two-bellows pneumatic coupling 4-2/70-T-C. Pressure gaseous medium was varied in the range of 100 to 600kPa.
PL
W zakładzie Projektowania i Części Maszyn Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach już od wielu lat prowadzone są badania dotyczące sprzęgieł, a w szczególności pneumatycznych sprzęgieł podatnych. Do tej pory sprzęgła te były napełniane powietrzem. W wyniku badań okazało się jednak, że ten gaz, a w szczególności jego właściwości zmieniają właściwości dynamiczne sprzęgieł pneumatycznych. Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu różnych mediów gazowych na współczynnik tłumienia sprzęgła b. Porównano wpływ trzech różnych gazów: powietrza, helu i propanu-butanu. Gazy te mają różne właściwości i w ten sposób wpływają na zmianę współczynnik tłumienia sprzęgła b. Pomiary zostały wykonane w laboratoriach Zakładu, którego pracownikiem jest autor niniejszego artykułu. Wykorzystano sprzęgło pneumatyczne z mieszkami jednowarstwowymi 4-1/70-T-C a i sprzęgło z mieszkami dwuwarstwowymi 4-2/70-T-C.
16
Content available remote Aspekty pracy wyjściowego filtru LC w energoelektronicznym źródle napięcia
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty pracy filtru LC zaimplementowanego w energoelektronicznym sterowanym źródle napięcia, którego zadaniem jest minimalizacja składowej nośnej modulacji impulsowej w napięciu wyjściowym źródła. Niewielka wartość współczynnika tłumienia filtru – w połączeniu z sygnałem o dużej dynamice zmian na jego wejściu – prowadzić może do wystąpienia w napięciu wyjściowym filtru składowej oscylacyjnej o amplitudzie, której wartość może znacznie przekraczać parametry znamionowe układu. Grozi to uszkodzeniem tak jego części silnoprądowej, jak i odbiornika. Ponadto, w przypadku zmieniających się parametrów odbiornika następuje również zmiana parametrów funkcji transmitancji filtru, co może być przyczyną niestabilnej pracy układu, jako zamkniętego systemu regulacji automatycznej. W artykule zaproponowano rozwiązanie sprzętowe minimalizujące te zjawiska oraz przedstawiono rezultaty badań modelu symulacyjnego źródła.
EN
The paper presents selected aspects of the work of a LC filter implemented in a power electronics controlled voltage source, the purpose of which is to minimize PWM components in a source output voltage. A small value of a filter damping factor in conjunction with a control signal about high dynamics of change can cause that in a source output voltage strong oscillatory component can appear. A value of amplitude of this component may exceed nominal system ratings. This may cause damage of both, a filter and a receiver. Moreover, in case of changing of receiver parameters a filter transfer function is also an subject of changes what can lead to unstable of a source work. The article proposes a hardware solution for minimization of this phenomenon. It also presents selected research results of the voltage source simulation model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych możliwości wnioskowania o stanie tłumienia zawieszenia dla modelu zawieszenia samochodu współpracującego z modelem stanowiska do badań stanu amortyzatorów wg metody EUSAMA. Celem badań była analiza możliwości określenia stanu tłumienia przy wykorzystaniu czujników przyspieszeń masy resorowanej i nieresorowanej, wykorzystywanych do potrzeb sterowania tłumieniem w zawieszeniach półaktywnych i adaptacyjnych. Założeniem dla przeprowadzonych badań symulacyjnych jest koncepcja oceny charakterystyk dynamicznych zawieszenia w postaci funkcji wzmocnienia przyspieszeń masy resorowanej w stosunku do przyspieszeń masy nieresorowanej. Uzyskano wyniki wskazujące na wrażliwość i liniowość zmian wartości funkcji wzmocnienia w zależności od poziomu tłumienia dla częstotliwości powyżej 10 Hz.
EN
The paper presents the results of a simulation test which concerned the possibilities to determine the condition of suspension damping of a car suspension model excited by a model of shock absorber testing device which worked according to EUSAMA method. The aim of the research was to analyze the possibilities to determine the damping level with acceleration sensors of sprung and unsprung masses, which are used to control the damping within semiactive and adaptive suspensions. The test assumption was an evaluation of dynamic characteristics of the suspension as transmissibility functions of sprung mass accelerations in relation to unsprung mass acceleration. The results shows that the changes in transmissibility function values are sensitive and linear and correlate with the changes in the damping level for frequencies above 10 Hz. Analysis of the possibilities to determine suspension damping level based on acceleration signals of suspension sprung and unsprung masses.
EN
The research presented examined wood treatment at high temperatures. Wood specimens were tested at an original working station. In order to increase the durability, environmental resistance and size and shape stability of wood products, the wood underwent a modification process. One modification method included high-temperature heating (140–230°C). Exposure to heat contributed to changes in the chemical composition and physical and mechanical properties of the wood. In addition, assortments of natural and modified birch wood were studied. The sorption properties of the wood were evaluated during the moistening and drying processes. The resonance vibration method was used to assess the modulus of elasticity and the coefficient of damping. The specimens were tested by subjecting them to 3-hour heating at temperatures of 120, 150, 180 and 210°C and soaking them in water afterwards. It was found that the modulus of elasticity of the heated wood increased by 12% and the coefficient of damping decreased by 40%. It was established that the amounts of water absorbed by the heated wood were 5 times smaller in comparison to the natural wood.
PL
Niniejsze badania dotyczyły obróbki drewna w wysokich temperaturach. Próbki drewna zostały przebadane z wykorzystaniem oryginalnego stanowiska badawczego. W celu podniesienia trwałości, odporności środowiskowej oraz stabilności rozmiarowej i stabilności kształtu produktów drzewnych, drewno poddawane jest procesowi modyfikacji. Jedna z metod modyfikacji obejmuje ogrzewanie w wysokiej temperaturze (140–230°C). Poddanie działaniu ciepła przyczynia się do zmian w składzie chemicznym oraz zmian właściwości fizycznych i mechanicznych drewna. Dodatkowo przebadano sortymenty naturalnego i modyfikowanego drewna brzozowego. Właściwości sorpcyjne drewna oceniono podczas procesów zwilżania i suszenia. Metodę wibracji rezonansowych wykorzystano do oceny modułu sprężystości oraz współczynnika tłumienia. Próbki przebadano, poddając je 3-godzinnemu ogrzewaniu w temperaturach 120, 150, 180 and 210°C i mocząc je potem w wodzie. Zaobserwowano, iż moduł sprężystości drewna poddanego obróbce termicznej wzrósł o 12%, a współczynnik tłumienia obniżył się o 40%. Ustalono, że ilości wody wchłonięte przez drewno poddane obróbce termicznej były pięciokrotnie mniejsze niż ilości wchłonięte przez drewno naturalne.
EN
The article presents exemplary applications of devices with electric arc in gases of varying pressure used in industry practice and variants of the approximation of static arc characteristics. The article also contains an analysis of the influence of pressure changes on an arc damping factor function and presents mathematical arc models with a quasi-statically variable pressure parameter. The tests also involved simulations of processes in a simple circuit with an arc. The article also contains the results of calculations in the form of the evolution of dynamic voltage-current arc characteristics influenced by pressure changes.
PL
Podano przykłady zastosowania w praktyce przemysłowej urządzeń z łukiem elektrycznym w gazach o różnym ciśnieniu. Przedstawiono różne warianty aproksymacji charakterystyk statycznych łuku. Przeanalizowano wpływ zmian ciśnienia na funkcję współczynnika tłumienia łuku. Opracowano modele matematyczne łuku z quasi-statycznie zmiennym parametrem, jakim jest ciśnienie. Wykonano symulacje procesów w prostym obwodzie elektrycznym z łukiem. Zaprezentowano wyniki obliczeń w postaci ewolucji charakterystyk dynamicznych napięciowo-prądowych łuku pod wpływem zmian ciśnienia.
EN
Causes of problems in strict classification of arcs into two categories: low and high current have been described. Assumption has been taken that processes in column can be approximated with one of two models: Mayr or Cassie. A new criterion of arc classification has been proposed, based on minimal deviation of harmonic relation of real voltage on arc column comparing to theoretically estimated data. Using MATLAB-Simulink program, errors in determining time constant value have been analyzed in Mayr model of arc described with different mathematical models with and without random noise.
PL
Opisano przyczyny trudności w ścisłej klasyfikacji łuków na dwa rodzaje słabo- i silnoprądowe. Przyjęto, że procesy w kolumnie mogą być aproksymowane jednym z dwóch modeli albo Mayra, albo Cassiego. Zaproponowano nowe kryterium klasyfikacji łuków. Za jego podstawę uznano minimalne odchylenia relacji harmonicznych rzeczywistego napięcia na kolumnie łukowej od danych przewidzianych teoretycznie. Na podstawie przeprowadzonych symulacji w programie MATLAB-Simulink przeanalizowano błędy wyznaczania wartości stałej czasowej modelu Mayra łuków opisanych różnymi modelami matematycznymi bez i w obecności zakłóceń losowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.