Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiatr
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Effect of the wind speed and direction on energy balance in building
EN
In the present paper, the problems connected with the direction and velocities of the wind, having a significant effect on energy balance in a building, have been discussed. The discussed issue concerns the construction object (10-floor skyscraper) being shielded with many obstructions, which is affected by wind activity. The analysis concerns also the balance of heat energy of the discussed building which serves keeping of thermal comfort and by this, it is a summarization of heat profits in the building, obtained from internal heat sources and solar profits, connected with the losses, caused by heat transfer via external construction baffles and ventilation system. The problem connected with the wind and its role in the energy balance has been also presented. Apart from a good thermal insulation of external baffles, the coefficient of heat loss caused by heat transfer plays also a meaningful role. The mentioned building has been subjected to analysis which concerns the impact of the direction and speed of the wind on the heat transfer coefficient. The aim of the study was to determine the influence of the direction and speed of the wind on the value of heat transfer coefficient. As far as the dynamic values of surface heat coefficient are concerned, they have been presented in the table.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z kierunkiem oraz prędkością wiatru, który ma istotny wpływ na bilans energii w budynku. Została poruszona tutaj kwestia, która dotyczy obiektu budowlanego (10 piętrowego wieżowca) osłoniętego wieloma przeszkodami, na który ma wpływ działanie wiatru. Analiza dotyczy również bilansu energii cieplnej budynku , która służy do utrzymania komfortu cieplnego, a tym samym stanowi sumaryczne zestawienie zysków ciepła w budynku otrzymanego z wewnętrznych źródeł ciepła oraz zysków solarnych związanych ze stratami spowodowanymi przenikaniem przez zewnętrzne przegrody budowlane oraz wentylację. Została również przedstawiona kwestia związana z wiatrem oraz jego rolą w bilansie energii. Oprócz dobrej izolacji termicznej przegród zewnętrznych duże znaczenie ma tutaj współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Budynek został poddany analizie, która dotyczy kierunku i prędkości wiatru na współczynnik przenikania ciepła, badanie miało na celu ustalenie jaki wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła ma kierunek i prędkość wiatru. Jeżeli chodzi o wartości dynamiczne przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni zostały przedstawione w pracy w tabeli.
EN
Contemporary systems for removing flue gases and used air should be selected so that there is no risk of accumulation of hazardous and harmful substances in human health. We spend a large part of our lives in our apartments and even relatively low concentrations of harmful substances, that arise during the operation of gas appliances can pose a serious threat to health. The efficiency of air exchange, and thus the concentration of harmful substances in rooms, largely depends on many variables, whose interaction generates a large number of variants. The author of the article set themselves the task of examining the impact of weather conditions on the operation of flue gas exhaust systems and ventilation in rooms with gas appliances.
PL
Współczesne systemy odprowadzania spalin i zużytego powietrza powinny być tak dobrane, aby w pomieszczeniach nie powstawało ryzyko gromadzenia się substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. W mieszkaniach spędzamy znaczną część swojego życia i nawet stosunkowo niskie stężenia substancji szkodliwych, powstające podczas eksploatacji urządzeń gazowych, stanowić mogą poważne zagrożenie dla zdrowia. Skuteczność wymiany powietrza, a tym samym stężenie szkodliwych substancji w pomieszczeniach w dużej mierze uzależnione jest od wielu zmiennych, których wzajemna interakcja generuje znaczną liczbę wariantów. Autor artykułu postawił sobie za zadanie zbadanie wpływu warunków atmosferycznych na pracę systemów odprowadzenia spalin i działania wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.
EN
The paper presents an adaptive control algorithm for an asymmetric quadcopter. For determining the control algorithm, the identification was made, and an identification algorithm is presented in the form of a recursive method. The control method is realized using inverse dynamics, full state feedback and finally adaptive control method. The algorithms for the off-line and on-line identification of quadcopter model parameters are also presented. The paper shows the effectiveness of the selected algorithm on the example of the movement along a given trajectory. Finally, recommendations of the application of these different methods are made.
PL
W pracy przedstawiono algorytm sterowania adaptacyjnego dla asymetrycznego quadrocoptera. W celu określenia sterowania zrealizowano identyfikację parametrów i przedstawiono algorytm identyfikacji w formie metody rekurencyjnej. Metoda sterowania realizowana jest z wykorzystaniem dynamiki odwrotnej, przesuwania biegunów oraz sterowania adaptacyjnego. Zaprezentowano algorytmy identyfikacji parametrów modelu quadrocoptera w trybie off-line i on-line. W artykule przedstawiono skuteczność wybranych algorytmów na przykładzie ruchu wzdłuż podanej trajektorii. Na zakończenie artykułu przedstawiono zalecenia dotyczące stosowania różnych metod sterowania.
PL
Czujniki katalityczne są bardzo istotną kategorią sensorów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stosowane w wielu gałęziach przemysłu wydobywczego czy chemicznego, pozwalają zapobiec eksplozji, informując z wyprzedzeniem o podniesionym stężeniu gazów palnych w atmosferze. Mimo wielu zalet czujniki te wykazują pewną wadę charakterystyczną dla wielu typów sensorów gazów, jaką jest wrażliwość na parametry fizyczne gazu. Poza temperaturą, wilgotnością czy ciśnieniem na sensor może także wpływać prędkość przepływu mierzonego gazu. Niniejsza praca opisuje konstrukcję stanowiska umożliwiającego badanie wpływu prędkości przepływu gazu na sensory. Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi rozmiarami i niskim kosztem budowy. Artykuł prezentuje również wyniki badań przykładowego czujnika pelistorowego.
EN
Catalytic sensors are a very important category of sensors that ensure the safety of people and property in industry. Used in many branches of the mining and chemical industries, they help to prevent explosions by informing about the increased concentration of flammable gases in the atmosphere. Despite many advantages, these sensors have a certain disadvantage characteristic for many types of gas sensors, which is sensitivity to physical gas parameters. In addition to temperature, humidity or pressure, the sensor can also be affected by the flow rate of the measured gas. This paper describes the construction of a test bench which allows testing of the influence of gas flow velocity. The device is characterized by relatively small size and low construction cost. The article also presents the results of examinations of an exemplary catalytic sensor. The tests of uncovered sensors allows to interpret the physical phenomena accompanying the gas flow and results from sensor with housing ware referenced to the standard.
PL
W artykule przybliżone zostały informacje na temat energii wiatru oraz urządzeń ją przetwarzających na energię użytkową. Zdefiniowano w nim pojęcie „wiatru”, przedstawiono jego podstawowe parametry jako źródła energii, a także potencjał w odniesieniu do obszaru Polski. W drugiej części artykułu Autorka omówiła budowę i zasadę działania turbiny wiatrowej oraz przedstawiła wybrane rozwiązania konstrukcyjne siłowni wiatrowych wraz z ich oceną techniczno-ekonomiczną.
EN
In the paper wind energy and methods for its conversion into mechanical energy are described. The definition and basic parameters of wind are given as well as Polish potential in the field of wind energy. In the second part wind turbine design and working principles are presented. Chosen solutions are described and evaluated from technical and economical point of view.
6
Content available remote Oddziaływanie wiatru na dachy budynków
PL
Artykuł przedstawia propozycję rozwiązania – słupy hybrydowe – charakteryzując ich ideę, następnie opisuje uwarunkowania prawne, zalety i korzyści z zastosowania, a na koniec omawia warunki zaistnienia.
EN
The article proposes hybrid pylon: a combination of electricity pylon, vertical-axis wind turbine and energy storage. Beyond characterizing the idea, the article discusses legal regulations, advantages and benefits of the application, and concludes with implementation conditions.
EN
This study tackles the question: Do very high-resolution convective-permitting regional climate model (RCM) simulations add value compared to coarser RCM runs for certain extreme weather conditions, namely strong wind and storm situations? Ten strong storm cases of the last two decades were selected and dynamically downscaled with the RCM COSMO-CLM (24 and 2.8 km grid point distance). These cyclones crossed the high-resolution model domain, which encompasses the German Bight, Northern Germany, and parts of the Baltic Sea. One storm case study (storm Christian of October 2013) is discussed in more detail in order to analyze the smallscale storm features and the associated potential added value of the high-resolution simulation. The results indicate an added value for atmospheric dynamical processes such as convective precipitation or post-frontal cloud cover. The multiple storm analysis revealed added value for the high-resolution regional climate simulation for 10 m wind speed, mean sea level pressure, and total cloud cover for most storms which were examined, but the improvements are small. Wind direction and precipitation were already well simulated by the coarser RCM and the higher resolution could often not add any value for these variables. The analysis showed that the added value is more distinct for the synoptic comparisons than for the multiple storm study analyzed with statistical measures like the Brier Skill Score.
PL
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania narzędzia z obszaru sztucznej inteligencji, jakim są sztuczne sieci neuronowe (ANN) w zagadnieniach związanych z prognozowaniem poboru energii elektrycznej w budynkach. W wielu opracowaniach wykazano, że głównym źródłem popytu na energię są systemy klimatyzacji oraz systemy grzewcze (HVAC). Z tego też powodu jednym z podstawowych determinant zapotrzebowania na energię są czynniki atmosferyczne, w tym prędkość wiatru. W pracy oprócz badań literaturowych przeprowadzono również badania empiryczne w obszarze przewidywania prędkości wiatru przy użyciu ANN wykorzystujących dane archiwalne pochodzące ze stacji meteorologicznej usytuowanej na lotnisku Lublinek w Łodzi. Testom zostały poddane sieci pracujące w oparciu o architekturę perceptronu wielowarstwowego (MLP), sieci realizujące regresję uogólnioną (GRNN) oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych (RBF). Modelowanie objęło prędkości wiatru w latach 2008-2016. Dane zostały podzielone na trzy zbiory: uczący, walidacyjny i testowy. Takie podejście umożliwiło minimalizację ryzyka przeuczenia ANN. Jednocześnie użycie jedynie najnowszych informacji w charakterze danych testowych umożliwiło opracowanie modelu, który może zostać wykorzystany w praktyce biznesowej. W pracy nie ograniczono się do poszukiwania optymalnego zbioru zmiennych objaśniających jedynie wśród danych pozyskanych bezpośrednio ze stacji meteorologicznej, lecz analizie poddano także zmienne wejściowe powstałe poprzez zastosowanie narzędzi analizy technicznej.
EN
The paper presents possibilities to use ANN as a model predicting both - demand for energy in buildings and meteorological parameters affecting that demand such as wind speed. Empirical studies included wind speed forecasts using weather data from a meteorological station located at Lublinek Airport in Lodz. Numerous ANN types such as MLP, RBF and GRNN were tested during simulations.
PL
Artykuł relacjonuje wykład prof. Jerzego Buzka przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski. Tekst zawiera również sugestie i pytania autora oraz odpowiedzi prelegenta dotyczące energetyki jądrowej w Polsce.
EN
The article represents a round-up of the lecture on the EU energy policy and its relevance for Poland by Professor Jerzy Buzek, President of Industry, Research and Energy Commission of the European Parliament. The suggestions and questions by the author related to nuclear power in Poland as well as answers by Professor Buzek were also presented.
EN
The article presents spatial distribution of hydrophysical parameters of coastal waters near Ustka, stretching towards the eastern part of Słupsk Bank which appeared there in July 2013. It covers studies of distribution of temperature, salinity and seawater density across the entire cross-section of the water depth. Additionally, directional distributions of the water flows recorded at Baltic Sea, as well as information on local wind speed and direction derived from numerical model of the atmosphere are presented. The resulting image of water density distribution across the entire cross-section of the water depth under steady conditions of stratification allowed determination of character and extent of river water distribution seawards of the Słupia River mouth during summer 2013
PL
W pracy przedstawiono rozkład przestrzenny parametrów hydrofizycznych wody na przybrzeżnych akwenach przedpola Ustki do północnych zboczy wschodniej części Ławicy Słupskiej zarejestrowany w lipcu 2013 roku. W tym celu zbadano rozkłady temperatury, zasolenia oraz gęstości wody morskiej w całym przekroju toni wzdłuż przekroju Ustka - północny stok Ławicy Słupskiej. Dodatkowo przedstawiono rozkłady kierunkowe przepływów wody zarejestrowane w tym czasie na morzu, oraz informacje o kierunkach i prędkościach wiatru lokalnego z prognoz numerycznego modelu atmosfery. Uzyskany obraz rozkładu gęstości wody w całym przekroju toni w warunkach ustalonej stratyfikacji pozwolił na przedstawienie charakteru i zasięgu rozpływu wód rzecznych na przedpolu ujścia Słupi w okresie letnim 2013 roku
EN
The article presents spatial characteristics of energy fluxes recorded in the area of the Polish Exclusive Economic Zone (EEZ) in the four-year period of 2013–16. Data presented in this work are based on results of forecast calculations with application of numerical models of the atmosphere (HIRLAM) and sea (WAM and HIROMB). Conducted analyses were concerned with dynamics of physical phenomena above the sea surface (wind), on its surface (wind waves motion), and in its near-surface layer up to 4 m (seawater flows). Physical energy resources connected with these processes for subsequent four years were computed and compared with the amount of annual electricity output generated by conventional and renewable sources of energy. Such an analysis of estimated energy resources reveals that the resource are highly differentiated in terms of space and in individual years, and significantly exceed the annual production of Polish power plants.
PL
Praca przedstawia charakterystykę rozkładów przestrzennych strumieni energii, jakie w latach 2013–16 związane były z obszarem polskiej strefy odpowiedzialności na Bałtyku (EEZ). Przedstawione dane uzyskano korzystając z wyników obliczeń prognostycznych operacyjnych modeli numerycznych: atmosfery (HIRLAM) oraz morza (WAM i HIROMB). Wykonane analizy dotyczyły dynamiki zjawisk fizycznych nad powierzchnią morza - wiatru, na jego powierzchni - falowania wiatrowego oraz w jego przypowierzchniowej warstwie (do 4 m) – przepływów wody. Oszacowano fizyczne zasoby energii związane z wymienionymi procesami dla czterech kolejnych lat i porównano je z wielkościami rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Analiza tak otrzymanych wielkości pokazuje, że zasoby energii są znacząco zróżnicowane przestrzennie jak i w poszczególnych latach i znacząco przewyższają możliwości produkcyjne polskich elektrowni.
PL
W pracy zawarto analizę przestrzeni ekologicznej i społecznej dla elektrowni wiatrowych na przykładzie powiatu gryfińskiego. Scharakteryzowano warunki wietrzności, ograniczenia środowiskowe oraz uwarunkowania społeczne dla inwestycji istniejących i planowanych. Obecność parków krajobrazowych i obszaru Natura 2000 nie koliduje z istniejącymi i planowanymi farmami wiatrowymi. Wyniki przeprowadzonego sondażu wśród ludności powiatu wskazują na niedoinformowanie społeczności lokalnej.
EN
The study included an analysis of environmental and social space for wind farms in the Gryfino district example. Characterized wind conditions, environmental constraints and social conditions for existing and planned investments. The presence of parks and Nature 2000 site does not interfere with existing and planned wind farms. The results of the survey among the population of the county show a lack of information to the local community.
14
Content available remote Badanie podstawowych charakterystyk modelu turbiny wiatrowej WindPitch™
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań, których celem było wykreślenie najważniejszych charakterystyk modelu turbiny wiatrowej WindPitch™. Konstrukcja modelu firmy Horizon Fuel Cell pozwala na kompleksowe badanie zjawisk fizycznych związanych z pracą turbiny oraz umożliwia pomiar i obliczenie paramentów technicznych i określenie charakterystyk pracy dla różnych konfiguracji modelu. Zmienność najistotniejszego parametru badanego modelu, czyli generowanej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru, zmierzono dla różnych konfiguracji łopat zamontowanych w wirniku. Analizie poddano zarówno wpływ kształtu profilu łopat, zmiany kąta ich natarcia oraz różną ich liczbę zamontowaną w rotorze. Przebadano moc generowaną przez model z zainstalowanym wirnikiem trójpłatowym, dla kątów 10, 30 i 60 stopni, dla każdego z badanych profili, BP-28, BP-44 i BP-63. Przeanalizowano ponadto cztery warianty rozbudowy wirnika turbiny. Moc generowaną w funkcji prędkości wiatru określano dla wirników o dwóch, trzech, czterech i sześciu łopatach, przy stałym kącie ich nachylenia - 10 stopni. Dla każdej z konfiguracji określono również prędkość startową, a jej zmienność w zależności od konfiguracji przedstawiono na stosownych wykresach. Pomiary przeprowadzano w zakresie zmian prędkości wiatru, dla których parametry znamionowe pracy danego modelu nie były przekraczane. Pomiaru mocy PE generowanej przez turbinę dokonywano metodą techniczną pośrednią, prędkość obrotową natomiast określano metodą bezpośrednią, za pomocą tachometru. Zmian prędkości wiatru dokonywano z użyciem układu wentylatora i falownika, a za pomiar jego prędkości odpowiadały dwa anemometry czaszowe.
EN
The article presents the process and research results, whose purpose was performance of the main characteristics of the wind turbine model WindPitch ™. Construction of model from Horizon Fuel Cell company allows a comprehensive study of physical phenomena associated with the turbine and enables the measurement and calculation of technical parameters as well as determines the operating characteristic for different model configurations. Volatility of the most significant parameter of tested model, meaning generated output power as a function of wind speed, has been measured for different configurations of blades mounted in the rotor. Research analysis refers both to the shape of blades’ profile, change of their angle of inclination and their variable number mounted in the rotor. Power generated by the model with installed triple vaned rotor has been studied for angles of 10, 30 and 60 degrees for each of researched profiles, BP-28, BP-44 and BP-63. Moreover, four variants of turbine rotor expansion as been analyzed. The power generated as a function of wind speed is determined for rotors having two, three, four and six blades and the fixed angle of inclination equal to 10 degrees. For each configuration also was defined the starting speed, and its variation depending on the configuration is shown in the relevant diagrams. Measurements were carried out in the range of wind speed changes, for which the rating parameters of the model operation were not exceeded. Measurement of PE power generated by the turbine was made by indirect technical method, while the speed was determined by the direct method, using a tachometer. Speed of wind has been changed by set of fan and inverter and measured by cup manometers.
PL
Praca dotyczy kształtowania się warunków anemometrycznych w czterech miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego, zróżnicowanych pod względem warunków fizjograficznych. Celem podjętych badań była analiza przebiegu warunków anemometrycznych w latach 1991– 2010 pod względem różnych klas prędkości, na podstawie 360-stopniowej róży wiatrów. Uwzględniono także częstość występowania cisz atmosferycznych w badanym okresie. Dane wyjściowe dotyczące średnich prędkości i kierunków wiatru dla stacji meteorologicznych w Elblągu, Kętrzynie, Mikołajkach i Olsztynie uzyskano z IMGW-PIB. Na podstawie analizy warunków anemometrycznych w badanym 20-leciu stwierdzono, że największe średnie prędkości wiatru występowały w Kętrzynie (3,5 m•s-1), a najmniejsze w Mikołajkach i Olsztynie (2,9 m•s-1). Spośród badanych miejscowości w Elblągu przeważały wiatry z kierunku południowego, a w pozostałych miejscowościach z zachodu i południa. Cisze atmosferyczne najczęściej występowały w Olsztynie (7,4%).
EN
This paper describes anemometric conditions in four localities of the Warmińsko-Mazurskie Province of different physiographic conditions. The aim of this study was to analyse the anemometric conditions in the years 1991–2010 in different speed classes based on 360 degree wind rose. Furthermore, the frequency of calms during this period was also calculated. The input data on the average wind speed and direction were obtained from meteorological stations of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute located in Elbląg, Kętrzyn, Mikołajki and Olsztyn. Based on the analysis of the anemometric conditions in the analyzed 20-year period it was found that the highest average wind speed was in Kętrzyn (3.5 m•s-1) and the lowest was in Mikołajki and Olsztyn (2.9 m•s-1). Among all studied localities, the southerly winds dominated in Elblag, in other localities westerly and southerly winds were dominating. The largest frequency of atmospheric calms (7.4%) occurred in Olsztyn.
PL
Przewody są ważnymi elementami składowymi napowietrznych linii elektroenergetycznych. Charakteryzują się one małym tłumieniem wewnętrznym, małą sztywnością i małą masą, wobec czego nie są zdolne do całkowitej dyssypacji energii wymuszenia, stąd mogą osiągać duże amplitudy drgań. Ograniczanie możliwości zniszczeń powodowanych przez wiatr jest bardzo ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, ale również ze względów ekonomicznych. W pracy krótko scharakteryzowano podstawowe rodzaje wymuszeń drgań przewodów, wywołane działaniem wiatru. Opisano takie zjawiska aerodynamiczne jak: wzbudzenie wirowe, galopowanie i drgania wywołane śladem oraz przedstawiono powszechnie stosowane sposoby obniżania amplitud drgań przewodów.
EN
Cables are important components of overhead power lines. Cables have a small internal damping, lowstiffness and low weight, so they are not capable of total energy force dissipation, hence can achieve a large vibration amplitude. Restricting the damage caused by the wind is very important not only because of the safety of the construction, but also for economic reasons. The paper briefly described some of the basic types forced cables’ vibration caused by wind. Vortex shedding, galloping were described and methods of reducing of vibration amplitudes of cables, commonly used in the world, were presented.
EN
This paper presents the characterization of the distribution of wind speeds across sectors of directions in order to study the variability of wind energy potential on sites in Lomé (Togo), Accra (Ghana) and Cotonou (Benin) in the Gulf of Guinea. To this end, we developed a software application in MATLAB aimed at wind data processing. Each site’s wind speed data collected over a period from January 2000 to December 2012 at a height of 10 m above the ground were divided into eight sectors of direction of 45 degrees each, according to the wind directions measured. Parameters such as K (shape factor) and C (scale factor) of Weibull distributions as well as the skewness and kurtosis coefficients were obtained for each sector. The study analyzes the variations of the statistical parameters computed based on the number of hours during which wind blows in each sector of direction. The results show that the South and South-West sectors are areas of prevailing winds and have higher wind energy potential compared to other sectors in general on the 3 sites considered. The more frequent the wind blows in a sector of direction, the higher the Weibull parameters, while the coefficients of skewness and kurtosis of the distributions of wind speeds show a downward trend for all 3 sites.
EN
The article presents numerical simulations of the dynamic wind loads on the structure of a building designer on a cliff in Gdynia. The results obtained from the two methods: Davenport’s and Karman’s are compared. The results allowed a comparison of the two methods, and they provided an answer to the question how a construction, designed in such an unusual condition of a cliff behaves under the influence of the gusting wind. The wind spectrum is presented and compared in both directions: of the X-axis and of the Y-axis. The dynamic calculations are carried out in the Abaqus software. The conducted numerical analyses compare the displacements in two points - at half height of the building and at the top - obtained by the two methods.
19
Content available remote Modelowe badanie działania wiatru na kratowe ustroje nośne
EN
The paper present the chosen results of the experimental research carried out in the aerodynamic tunnel on the sectional models of the building crane. The aerodynamic ratio analysis relatively to geometry of the towers and jib models is analyzed under steady and turbulent flows of the air. It has been observed increasing aerodynamic ratios under turbulent flows. Those results may be useful in designing process of building cranes.
PL
Problematyka analizy stateczności konstrukcji kratowych maszyn roboczych a szczególnie żurawi wieżowych w warunkach wiejącego wiatru jest bardzo istotna z punktu widzenia dopuszczalnych obciążeń roboczych oraz określenia krytycznej wartości prędkości wiatru, przy której praca żurawia musi być zaniechana. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji żurawi wieżowych zaleca się pracę, jako pracę w normalnych warunkach, przy silnym wietrze do 10m/s. Przy prędkości 15m/s należy zmniejszyć obciążenie do 50%, a powyżej 20m/s należy zaprzestać pracy. W związku z tym, głównym celem autorów była analiza wpływu wiatru na konstrukcję kratową żurawia wieżowego. Wykonano badania doświadczalne przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym celem pomiaru sił i momentów działających na konstrukcję, określono współczynniki aerodynamiczne kratowych ustrojów nośnych a następnie otrzymane wyniki porównano z dostępnymi danymi w literaturze.
20
Content available remote EU Norsewind – Delivering offshore wind speed data for renewable energy
EN
Offshore wind is the key area of expansion for most EU states in order to meet renewable energy obligations. However, a lack of good quality offshore wind resource data is inhibiting growth in this area. To address this issue the NORSEWInD project was established in 2008 to develop the methodology for creating a wind atlas from remote sensing satellite data which is available in the public domain. This paper gives an overview of the methodology developed and includes the so-called “NORSEWInD standard” for comparing LIDAR and mast wind data, the technique for estimating the flow distortion measured around offshore platforms by LiDARs using wind tunnel and CFD data and observations of the vertical wind profile shear exponent at the hub height of off shore wind turbines.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.