Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy badano wpływ pyłu z bocznikowania gazów z pieca cementowego na właściwości cementu portlandzkiego i hutniczego. Do badań przygotowano cementy CEM I 42,5R i CEM III/A 42,5N. Uwzględniając dopuszczalne stężenie jonów Cl- równe 0,1% masy cementu zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012, dodatek pyłu wynosił 0,7% i 1,7%. Określono wpływ pyłu z bocznika gazów na ciepło hydratacji, wodożądność cementu, czas początku wiązania oraz wytrzymałość na ściskanie cementów. Stwierdzono, że dodatek pyłów w ilości do 1,7% nie ma negatywnego wpływu na właściwości cementu portlandzkiego i hutniczego. Cementy zachowują tę samą klasę wytrzymałości, co bez dodatku pyłów.
EN
In this paper, the influence of cement kiln by-pass dust on the properties of Portland cement and slag cement was studied. The reference cements used in the experiment were CEM I 42.5R and CEM III/A 42.5N. The cement kiln by-pass dust replacement of cement was 0.7% and 1.7%, to satisfy the Cl-ions content in cements: lower than or equal to 0.1%, following the demand of PN-EN 197-1:2012 standard. The following properties of cements were examined: the heat of hydration, water demand for normal consistency, initial setting time and compressive strength. The results showed that the addition of cement kiln by-pass dust of up to 1.7% has no negative effect on the properties of Portland cement and slag cement. The cements represent the same strength class, as without dust addition.
PL
W badaniach przygotowano mieloną na mokro drobnoziarnistą zawiesinę popiołu lotnego. Wykonano spoiwa cementowo-popiołowe z 30%, 50% i 70% zawartością popiołu lotnego, o stosunku woda/spoiwo równym 0,5. Próbki najpierw naparzano w 60°C przez 20 godzin, następnie schładzano do temperatury pokojowej, w ciągu 4 godzin. W końcowym etapie próbki dojrzewały w warunkach normowych do 28 dnia hydratacji. Zbadano wytrzymałość na ściskanie po 1 i 28 dniach oraz proces hydratacji i strukturę porowatości, wykorzystując rentgenografię, analizę termiczną, skaningową mikroskopię elektronową, spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego oraz porozymetrię rtęciową. Wyniki pokazały, że jednodniowa wytrzymałość na ściskanie próbek zawierających do 50% DZPL była większa w porównaniu do zaczynu wzorcowego, w którym spoiwem był tylko cement. Wynika to z dużej aktywności i powierzchni właściwej popiołu lotnego, co spowodowało zwartą mikrostrukturę po naparzaniu. Dalszy wzrost wytrzymałości próbek dojrzewających po naparzaniu przez 28 dni, był zaskakująco mały. Zwiększenie wytrzymałości wynosiło 18% w przypadku 30% dodatku popiołu, 10% dla 50% dodatku oraz 11% po zastąpieniu 70% cementu popiołem. Wzrost wytrzymałości zapraw z popiołem mielonym na mokro, po dłuższym okresie dojrzewania, był znacznie mniejszy niż w przypadku zastosowania popiołu lotnego, który nie został poddany żadnej obróbce. Jednym z powodów była bardziej zwarta mikrostruktura zaczynów z popiołem mielonym na mokro, co utrudniało proces hydratacji cementu. Kolejnym powodem była mniejsza zawartość wodorotlenku wapnia, który jest substratem w reakcji pucolanowej popiołu.
EN
In this study, super fine fly ash slurry [WGFA] was prepared by wet grinding from the coal fly ash. Cement-fly ash binder with 30%, 50%, and 70% dosage of fly ash was designed, with a water/binder ratio of 0.5. The samples were firstly cured for 20 hours under steam curing at 60°C and then cooled to room temperature within 4 hours, followed by further curing to 28 days of age under standard curing condition. The compressive strength at 1 day and 28 days were examined, and the results were discussed in terms of hydration process and pore structure, which were evaluated by XRD, TG, SEM, NMR, and MIP. The results showed that 1 day compressive strength of the system with up to 50% WGFA was higher than that of the cement system. The reason was due to the high reaction activity of WGFA under steam curing and the excellent filling effect of fine particles. However, further curing to 28 days, the strength increase was surprisingly unacceptable, with an increase by 18% at 30% dosage, by 10% at 50% dosage, and by 11% at 70% dosage. These increases were much less than that in raw fly ash system. One reason was due to the denser structure which hindered the transportation of ions and water molecules for further hydration; the other reason was because of very little calcium hydroxide in the system, to activate the pozzolanic reaction of fly ash.
3
Content available remote Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym
PL
Obok tlenu, to właśnie woda jest najważniejszym składnikiem pobieranym przez człowieka z otoczenia. Nie od dziś wiadomo, że niedobór płynów, prowadzący do zaburzeń funkcjonowania organizmu i do śmierci, jest dużo szybciej odczuwalny niż całkowity brak dostępu do pożywienia. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pracownikom jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji w celu ochrony ich zdrowia i wydajności podczas pracy w gorącym środowisku. Pracownicy podczas pracy powinni pić często niewielkie ilości schłodzonej (10-15 "O wody przed wystąpieniem uczucia pragnienia. Aby skutecznie zapobiegać odwodnieniu w pracy, należy być prawidłowo nawodnionym przed rozpoczęciem pracy, często przyjmować małe porcje płynów już od początku pracy oraz wyrównać powstałe niedobory po jej zakończeniu.
EN
Water (except for oxygen) is sometimes said to be the most important component absorbed by humans from the environment. It's been widely known for a long time that a deficiency of fluids, leading to disturbances in the functioning of the body and, ultimately, to death, is felt much faster than the total lack of access to food. Providing adequate hydration for employees is one of the most effective interventions to protect their health and performance while they work in hot environments. These workers should often drink small amounts of chilled (10-15 °C) water before feeling thirsty. To effectively prevent dehydration at work, the employee should be properly hydrated beforehand, he should follow with drinking small portions of fluid in the beginning of her/his shift, and compensate for any deficiency of fluid after work.
PL
Odpowiednie ilości spożywanej wody w stosunku do zapotrzebowania jest niezbędne do zachowania prawidłowego stanu zdrowia. Mimo obecności licznych programów edukacyjnych i coraz większej świadomości Polaków dotyczącej znaczenia i roli wody oraz jej regularnego spożycia Polacy nadal spożywają niewystarczającą ilość wody w stosunku do zapotrzebowania, a rodzaj spożywanych płynów jest w nieprawidłowych proporcjach. Ponadto obserwuje się wiele niejasności na poziomie konsumenckim związanych z samym spożyciem płynów. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych danych na temat spożycia napojów przez Polaków oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości w tym zakresie. Poddane analizie dylematy dotyczą przede wszystkim rodzaju wybieranej wody i jej jakości (gazowana czy niegazowana, z kranu czy z butelki), czasu spożycia względem posiłku oraz ryzyka zdrowotnego związanego z nadmiernym spożyciem płynów.
EN
Adequate water intake in relation to the body’s requirements is necessary to maintain good health. Despite numerous educational programs and the growing awareness of Poles regarding the importance and role of water and its regular consumption, Poles still consume insufficient amount of water in relation to the body’s demands, and the type of fluids consumed are in the incorrect proportions. In addition, there are also many consumers dilemmas. The purpose of this article is to present current data consumption of fluids by Poles and to clarify the most common doubts. The analyzed dilemmas primarily concern on the type of chosen water and its quality (sparkling or still, tap or bottle), time of consumption relative to the meal, and health risk associated with fluid overconsumption.
PL
W Chinach buduje się dużą ilość wież betonowych na liniach do przesyłu bardzo wysokich napięć, z których wiele przecina zamarzające płaskowyże, a betonowy fundament wieży energetycznej narażony jest na zamarzanie i rozmrażanie, co zmniejsza jego wytrzymałość. W pracy badano zaprawy wykonane z cementu, popiołu lotnego i nanokrzemionki, które dojrzewały w roztworze siarczanów i chlorków przez 90 dni. Badano wytrzymałość, odporność na mróz, strukturę porów, strefę przejściową oraz wpływ dodatku nanokrzemionki na te właściwości. Wyniki badań pokazały, że dodatek nanokrzemionki poprawia odporność na mróz, a ten efekt można wyjaśnić poprawą struktury porów i zmniejszeniem porowatości strefy przejściowej z kruszywem. Przechowywanie betonu w roztworze agresywnym siarczanowo-chlorkowym ma niekorzystny wpływ na odporność na mróz, a powstawanie Aft, powodujące ekspansje może powodować powstawanie spękań betonu. Te wyniki uzasadniają ograniczenie wykonywania fundamentów betonowych wież do okresu letniego na zamarzających płaskowyżach, co zapewni ich lepsze właściwości.
EN
In China, a large amount of electric transmission towers has been built across plateau frozen soil, where the foundation concrete serves under freeze-thaw and erosion condition, and consequently, the durability faces the tough challenges. In this study, the mortars were prepared based on cement, fly ash, and nano silica [NS], which were cured in chloride-sulfate solution for 90 days. The compressive strength, freeze-thaw resistance, pore structure, interfacial transition zone, and hydration products was investigated, and the improvement in freeze-thaw resistance by addition of NS was discussed. The results show that addition of NS can improve the freeze-thaw resistance, and increase in curing temperature can also show improvement in freeze-thaw resistance. This effect can be explained by refine the pore structure and densify the microstructure of ITZ with the addition of NS. Furthermore, negative effect on freeze-thaw resistance can be found that being cured under chloride-sulfate condition, the formation of AFt would cause the volume expansion and cracking of concrete. Such results suggest that in the plateau frozen soil, it is better to cast concrete in summer, which would benefit the strength development of concrete and promote the freeze-thaw resistance.
PL
W pracy przedstawiono zależne od czasu zachowanie hydratacyjne mieszanin reaktywnych mikroproszków MgO i α-Al2O3 o stosunku molowym 2:1, 1:1 i 1:2 w związku z opracowaniem nowych hydraulicznych układów spoiw dla betonów ogniotrwałych złożonych ze spinelu in situ i korundu. Fazy Mg-Al-CO3 podobne do hydrotalkitu, które powstały w matrycach cementowych utwardzanych w odpowiednich warunkach przez 4 miesiące w temperaturze 50 °C, zostały poddane charakterystyce morfologicznej, chemicznej i strukturalnej za pomocą technik odpowiednio XRD, FT-IR i SEM. Rozkład termiczny produktów hydratacji matryc, zawierających magnez i glin o właściwościach wiążących, badano za pomocą połączonych technik DSC-TGA-EGA-MS. Główną różnicą pomiędzy uwodnionymi fazami utworzonymi w matrycach cementowych Mg-Al, otrzymanych przy różnych czasach utwardzania, jest stabilność termiczna wody międzywarstwowej i grup wodorotlenowych wewnątrz struktury minerałów warstwowego podwójnego wodorotlenku (LDH).
XX
This work investigates the time-dependent hydration behaviour of 2:1, 1:1 and 1:2 molar ratio mixtures of reactive MgO and α-Al2O3 micro-powders in relation to the development of new hydraulic binder systems for in situ spinel refractory corundum castables. Mg-Al-CO3 hydrotalcite-like phases, that formed in the cementitious matrices cured in the corresponding curing condition up to 4 months of age at a temperature of 50 °C, were subjected to morphological, chemical and structural characterization using XRD, FT-IR and SEM techniques, respectively. The thermal decomposition of the hydration products of Mg-Al cementitious matrices has been studied by simultaneous DSC-TGA-EGA-MS. The main difference between hydrated phases, that were formed in the Mg-Al cementitious matrices obtained at different curing times, is the thermal stability of interlayer water and hydroxyl groups within the structure of the layered double hydroxide (LDH) minerals.
EN
This paper presents the influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage size of plastering mortars. The composition of cement and cement-lime mortars has been modified by the use of cellulose ethers polymer admixture of various viscosity. Shrinkage tests were performed using the Graf-Kaufman apparatus. Shrinkage deformation analysis was supplemented with chosen properties of pastes and mortars in the plastic and hardened state. The beneficial effect of cellulose ether admixture on the reduction of plastering mortars’ shrinkage strains was found.
PL
W artykule przedstawiono wpływ domieszki modyfikującej lepkość (VMA) na wielkość odkształceń skurczowych zapraw tynkarskich. Skład zapraw cementowych i cementowo-wapiennych został zmodyfikowany poprzez zastosowanie polimerowej domieszki eteru celulozy o zróżnicowanej lepkości. Badania skurczu wykonano przy użyciu aparatu Graf-Kaufmana. Analizę odkształceń skurczowych uzupełniono o oznaczenie wybranych właściwości zaczynów i zapraw w stanie plastycznym i stwardniałym. Stwierdzono korzystny wpływ domieszki eteru celulozy na ograniczenie skurczu zapraw tynkarskich.
8
Content available remote Effect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydration
EN
This work relates to the use of the dolomite and dolomitic limestone component as an additive in cement production, as well as to the role of the carbonate component in cement hydration. The studies focused mainly on the kinetics of hydration, which was determined by using calorimetric measurements, and on the formation of hydrated structure, especially the position of carboaluminate hydrate. Based upon some reports and our previous studies we can conclude that the applicability of dolomitic limestone as a component of cementing materials seems to be quite rational, and the details of dolomite effect on cement hydration should be highlighted. For this purpose, the mixtures of cement with limestone and dolomite, as well as the mixtures of synthetic cement phases with limestone and dolomite were produced and examined by microcalorimetry, scanning electron microscopy (SEM/BSE), X-ray diffraction (XRD), and the determination of chemical shrinkage.
PL
Jako cel prowadzonych badań przyjęto sprawdzenie, czy dolomit może być wykorzystywany jako materiał zastępujący standardowy dodatek kamienia wapiennego. Wprowadzano dolomit i dla porównania węglan wapnia do zaczynów z cementu portlandzkiego CEM I 42,5R; badano też minerały klinkierowe i ich mieszanki (sztuczny cement „wzorcowy”). W badaniach wykorzystano mikrokalorymetrię, mikroskopię skaningową (SEM/BSE), dyfrakcję rentgenowską (XRD) i ocenę skurczu chemicznego. Wykazano, stosując w pierwszej kolejności metodę kalorymetryczną, że w mieszankach tych ma miejsce reakcja dolomitu z C3A oraz przyspieszenie hydratacji C3S. Stwierdzono, że dolomit tworzy, podobnie jak węglan wapnia, produkt węglanoglinianowy, co wpływa na kształtowanie mikrostruktury. Zastosowanie dolomitu jako dodatku do cementu wydaje się więc uzasadnione, ale należy doprecyzować opis mechanizmu oddziaływania tego dodatku na zaczyn cementowy.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych glinianu wapniowo-cyrkonowego o składzie chemicznym Ca7ZrAl6O18 oraz komercyjnego cementu glinowo-wapniowego. Celem przedstawionych badań było wykazanie możliwości zastosowania elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) do głębszego poznania procesów hydratacji spoiw poprzez pomiary właściwości elektrycznych zaczynów. Pomiary techniką EIS prowadzono w zakresie częstotliwości 0,1 Hz – 1 MHz w temperaturze pokojowej i atmosferze powietrza laboratoryjnego. Do analizy uzyskanych widm eksperymentalnych wykorzystano metodę dopasowania układów zastępczych. Na tej podstawie zaproponowano nowy obwód zastępczy, symulujący zjawiska zachodzące w hydratyzujących zaczynach. Sporządzono wykresy zależności części rzeczywistej impedancji od czasu trwania procesu hydratacji w zakresie niskich, średnich oraz wysokich częstotliwości. Wyniki EIS skonfrontowano z analizą składu fazowego i mikrostruktury hydratyzujących materiałów za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) i mikroskopii elektronowej (SEM).
EN
In this paper, the electrochemical studies of the hydration behaviour of calcium zirconium aluminate with chemical composition of Ca7ZrAl6O18, and commercial calcium aluminate cement (CAC) are presented. The purpose was to evaluate the usefulness of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) to the investigation of hydration processes of binders via measuring the electrical properties of the cement pastes. The EIS measurements were performed in the frequency range of 0.1 Hz - 1 MHz in laboratory air at room temperature. The equivalent circuit modelling was applied for the analysis of the obtained experimental spectra. A new equivalent-electrical circuit model was proposed which was suitable for a simulation of the hydration phenomena within cement pastes. An effect of the applied field frequency on the real part of impedance Z’ versus hydration time of the cement pastes in the early stage of hydration was also presented. The results of EIS were discussed together with those of X-ray diffraction phase/composition identification and SEM characterization of the microstructure of hardened cement pastes.
10
Content available remote Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixtures
EN
The mixtures of portland cement with by-pass cement kiln dust (CBPD) were investigated. The rate of heat evolution on the hydration of this mixture, as well as the chemical shrinkage, rheological properties and strength development were examined. The substitution of low amount of cement (up to 10%) by the kiln dust does not affect practically the properties of cement based composites with respect to setting or hardening. At higher amount of kiln dust the hydration process is accelerated because of the presence of well soluble components, however, the “dissolution” effect is also observed. The experiments with some carbonate waste material have been maintained with the aim to reduce the effect of soluble, aggressive salts that accelerate the hydration from one side, but contribute to the corrosion process from another one.
PL
W pracy przeprowadzono badania porównawcze hydratacji mieszanek spoiwowych zawierających, oprócz cementu portlandzkiego, różne ilości pyłu z odpylania gazów bocznikowanych z instalacji pieca obrotowego do produkcji klinkieru. Wykonano pomiary kalorymetryczne ilustrujące kinetykę hydratacji, badanie wytrzymałości na ściskanie zapraw i zaczynów, badanie skurczu chemicznego, badania właściwości reologicznych zaczynów cementowych i mikrostruktury. Spodziewano się potwierdzenia działania pyłu jako substytutu cementu lub nawet jako środka przyśpieszającego twardnienie. Przeprowadzone badania wykazują, że pył wprowadzony w niewielkich ilości jako zamiennik cementu (do 10% masy spoiwa) nie zmienia praktycznie podstawowych cech użytkowych zapraw cementowych (wiązanie, wytrzymałość). Większe ilości pyłu, poza przyśpieszeniem wydzielania ciepła jako miary postępu hydratacji cementu, zmieniają właściwości materiału, co jest skutkiem obecności składników rozpuszczalnych, oddziałujących na hydratację minerałów klinkierowych. Nie jest też bez znaczenia obecność cząstek pyłu o innym składzie, jak również efekt ”rozcieńczenia” materiałem o słabej aktywności. W pracy podjęto też próbę uzupełnienia dodatku pyłu materiałem węglanowym, co pozwoliłoby zredukować i związać zawartość składników szkodliwych.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przebiegu procesów hydratacji zaczynów z cementu wapniowo-glinowego w obecności dwutlenku krzemu wprowadzanego w postaci zawiesiny koloidalnej. Przygotowane próbki bez dodatku oraz z dodatkiem różnej ilości koloidalnej zawiesiny SiO2 sezonowano w temperaturze 50 °C przez 3 i 42 dni. W pracy przedstawiono wyniki badań składu fazowego i mikrostruktury zaczynów, a także zanalizowano mechanizm rozkładu termicznego związków typu faz C-A-H i C-A-S-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, S ≡ SiO2, H ≡ H2O). Do realizacji celu pracy posłużono się następującymi metodami instrumentalnymi: XRD, SEM/EDS oraz DTA-TG-EGA.
EN
This paper presents the study of a hydration process of calcium aluminate cement paste containing colloidal silica. The cement pastes prepared without and with addition of colloidal silica were cured at 50 °C for 3 days and 42 days. Results of studies of the phase composition and the microstructure of cement pastes are shown, and the thermal decomposition mechanism of C-A-H and C-A-S-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, S ≡ SiO2, H ≡ H2O) phases is studied. For this purpose, XRD, SEM/EDS and DTA-TG-EGA techniques were used.
12
Content available remote Cementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A.
PL
W artykule omówiono właściwości cementów niskoalkalicznych NA produkowanych przez Górażdże Cement S.A. w świetle wymagań norm PN-EN 197-1, PN-B-19707 oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiono również korzyści wynikające ze stosowania cementów niskoalkalicznych NA w składzie betonu wraz z kierunkami zastosowania.
EN
In the paper properties of low-alkaline cements from Górażdże Cement S.A. trade offer were discussed in relation to requirements of following standards PN-EN 197-1, PN-B-19707 and technical specification of the General Directorate for National Roads and Motorways. The benefits of application of low-alkaline cements with application direction were also presented.
EN
The cement hydration is one of the most complex processes creating the cement matrix. The degree of hydration is a quantity of Portland clinker with gypsum, that as a whole react with water. For purposes of this analysis it was found to be directly proportional to the bound water in the cement paste specimens. Using the gravimetric method the bound water content was determined in samples by calculating the quantitative loss of the dry specimens weight after igniting to 1000°C and keeping the temperature for 5h. Obtained results were collated with theoretical stoichiometric analysis based on the Bogue and Taylor equations and XRD testing for Portland cement, CEM I 42.5. Obtained outcome has confirmed the relationship between the degree of hydration and the bound water content in cement paste. The influence of the w/c ratio and cement oxide components on bound water quantity were also noticed.
14
Content available remote Wpływ obniżonej temperatury oraz domieszek na hydratację cementów
PL
Metodą kalorymetrii izotermicznej przeprowadzono pomiary ciepła hydratacji pięciu cementów w różnych temperaturach w zakresie od 0°C do 25°C, a także tych cementów z dodatkami domieszek. Były to CEM I dwóch klas oraz cement portlandzki żużlowy i hutniczy CEMIII/A klasy 32,5R; natomiast domieszki obejmowały lignosulfonian LS, sulfonowane kondensaty melaminowo-formaldehydowe i naftalenowo-formaldehydowe oraz polimer polikarboksylanowy AP. Oznaczono stopień zmniejszenia ciepła hydratacji, co pozwala na ocenę dojrzałości betonu w obniżonych temperaturach oraz zmianę wpływu domieszek w różnych temperaturach. Oznaczono stopień zmniejszenia ciepła hydratacji w stosunku do wydzielanego w 20°C. Stwierdzono, że cementy zawierające żużel wykazują większy spadek ciepła hydratacji, a więc przypuszczalnie większe zmniejszenie dojrzałości od cementu CEM I. Natomiast domieszka LS ma mniejszy wpływ na opóźnienie wiązania w obniżonych temperaturach. Wpływ pozostałych domieszek jest także mniejszy w niższych temperaturach, szczególnie w przypadku AP. Pomiary za pomocą kalorymetrii izotermicznej mogą służyć do oceny zgodności cementu z domieszką w różnych temperaturach.
EN
Heat of hydration of five cements in different temperature in the range of 0°C to 25°C and also of these cements with admixture additions were measured. There were CEM I of two classes and Portland slag cement, as well slag cement of one class and the following admixtures: lifnosulfonate, sulfonated melamine-forrnaldehyde and naphthalene-formaidehyde polymers, polycarboxylate polymer based on acrylic acid (AP) as well. The heat of hydration decrease was establish, which gives the possibility of concrete maturity assessment at law temperature and the change of admixtures effect at these temperatures. The degree of this heat decrease in relation to the value at 20°C was establish. It was establish that cements with slag addition higher heat of hydration decrease were showing, thus it means that probably higher diminution of concrete maturity will occurs than in the case of CEM I concrete. Additionally, the admixture LS shows lower effect on setting time at lowered temperature. However, the influence of others admixtures are also lower at decreased temperature, particularly of AP. The isothermal calorimetric measurements can be used in assessment of cement compatibility with admixture at different temperature.
15
Content available Hydratacja wybranych lipidowych kompleksów DNA
PL
Zbadano dwa modelowe kompleksy lipidowe DNA z surfaktantami zawierającymi jeden (CTMA) lub dwa (DDCA) łańcuchy alifatyczne. Wyznaczono kinetykę ich hydratacji oraz izotermę sorpcyjną. Wykazano, że zastosowanie lipidowego surfaktantu z udziałem dwóch łańcuchów alifatycznych ogranicza liczbę cząsteczek wody trwale związanej z helisą DNA.
EN
Two model DNA-lipid complexes with the surfactants containing single (CTMA) or double (DDCA) aliphatic chains were investigated. Hydration kinetics and sorption isotherms were determined. The data were interpreted using BET and Dent sorption isotherm models. It was found that the use of lipid surfactant with double aliphatic chain reduce the number of water molecules tightly and permanently bound to DNA helix.
EN
In this study, hydration behavior of the magnesia waste, supplied from the electrostatic bag house of the sintering unit of MAS Company, Eskisehir-Turkey was studied to find out re-usability of the material as a source of magnesium hydroxide (Mg(OH)2) production. According to chemical and crystalline phase analyses, MgO content of the sample was determined as 49.9 wt% and consists of mainly raw magnesite (MgCO3), sintered magnesia-periclase (MgO) and small amount of serpentine (lizardite) phases. In hydration process, the reactivity of magnesium oxide determines the rate and extent of hydration of the sample. Therefore, the waste samples both calcined and uncalcined forms were hydrated in water and the efficiencies were compared according to sample source. The hydration experiments were carried out at temperatures ranging from 30 C and 80 C to evaluate the influence of temperature on particle morphology and surface areas of the products. The efficiency of the hydration was evaluated by using thermogravimetric (TG) and scanning electron microscopy (SEM) analyses. The test results suggest that the magnesia waste could be used as a source material for production of magnesium hydroxide.
17
Content available remote Badania mechanizmu dehydratacji uwodnionego glinianu wapniowo-cyrkonowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składu fazowego oraz mikrostruktury zaczynu glinianu wapniowo-cyrkonowego (układ Ca7ZrAl6O18-woda) sezonowanego w warunkach otoczenia, a następnie poddanego obróbce termicznej w zakresie temperatur 100-900 °C. Wykorzystano następujące metody pomiarowe: XRD, FT-IR oraz SEM/EDS. Dehydratacja heksagonalnych hydratów C-A-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, H ≡ H2O), powstałych w zaczynie Ca7ZrAl6O18-woda sezonowanym w temperaturze otoczenia, przechodzi częściowo przez stadium pośrednie tworzenia się C3AH6 w warunkach odparowania wody fizycznie związanej i częściowego usunięcia wody chemicznie związanej, a następnie rozkładu hydratów do bezwodnych glinianów wapnia typu faz C5A3, C12A7 i C3A. Dodatkowo w badanym układzie stwierdzono obecność fazy o nieznanym dotąd składzie chemicznym, należącej do układu CaO-Al2O3-ZrO2, która utworzyła otoczkę na niezhydratyzowanych ziarnach Ca7ZrAl6O18, a także cyrkonian wapnia – CaZrO3.
EN
In this paper, the results of investigation of the phase composition and microstructure of hydrated calcium zirconium aluminate paste are presented. The paste was first cured at room temperature, and then additionally heat treated at a temperature located within a temperature range of 100-900°C. The XRD, FT-IR and SEM/EDS techniques were used for characterization of the hydrated and dehydrated samples. The dehydration process of hexagonal calcium aluminate hydrates C-A-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, H ≡ H2O) proceeded through a transitory stage of the C3AH6 formation due to evaporation of physically bonded water, and partial removal of chemically bonded one; as a result, anhydrous calcium aluminates, C5A3, C12A7 and C3A were formed. Additionally, both an unknown ternary compound belonging the CaO-Al2O3-ZrO2 system, forming dehydrated rings on the unhydrated core of Ca7ZrAl6O18 grains, and calcium zirconate, CaZrO3, were identified.
EN
In this study, properties and peculiarities of hydration processes as well as paste microstructure of blended cements containing 10% by weight of natural zeolite were investigated. Free calcium hydroxide content, crystalline hydration products and microstructural architecture of hydrated cement pastes were examined by physical and chemical methods. It was found that the addition of natural zeolite provides formation of an extra amount of fine crystalline ettringite and tobermorite-like calcium hydrosilicates of CSH (B) type in the mineral non-clinker part of Portland cement resulting in strength synthesis of cement stone with high performance properties.
19
Content available remote Rola siarczanowych reduktorów chromu(VI) w kształtowaniu właściwości cementu
PL
Związki w postaci siarczanów metali wprowadzane w ilości ułamka procenta są często stosowane jako reduktory chromu sześciowartościowego obecnego w cemencie. Nie pozostają one jednak bez wpływu na właściwości hydratyzującego materiału zwłaszcza, gdy nie zostaną dokładnie rozprowadzone, a podczas mielenia i składowania cementu nastąpi absorpcja wilgoci. Zagadnienie to nie zostało jak dotychczas rzetelnie prześledzone; badania koncentrują się na ogół na określeniu skuteczności redukcji chromu(VI). Do badań podjętych w prezentowanej pracy użyto siarczanu żelaza(II), który jest najbardziej rozpowszechnionym związkiem redukującym chrom(VI) do chromu(III), siarczanu cyny(II) oraz siarczanu manganu(II), którego wpływ na hydratację cementu jest jeszcze mało poznany. Związki te wprowadzano w różnych stężeniach do cementu przygotowanego poprzez wspólne zmielenie klinkieru portlandzkiego z gipsem. Oprócz badań nad skutecznością redukcji chromu(VI) za sprawą poszczególnych siarczanów metali, przeprowadzono także serię badań kalorymetrycznych, obrazujących w sposób ciągły przebieg procesu hydratacji. Ponadto dokonano oceny właściwości cech reologicznych mieszanki cementowej oraz badano przewodnictwo jonowe w zawiesinie cementowej. Określono wodożądność materiału oraz czasy początku i końca wiązania zaczynów cementowych dotowanych siarczanami metali w ilości 1%. Otrzymane wyniki badań jednoznacznie pokazują zmiany zachodzące podczas hydratacji cementu dotowanego związkami siarczanów żelaza, cyny i manganu w porównaniu do cementu bez dodatków, co przekłada się na uzyskane wyniki wytrzymałości hydratyzowanego materiału.
EN
Chemical compounds in the form of metal sulphates are frequently used as reducing agents of hexavalent chromium which is present in the cement. However, they influence the properties of the hydrating material. The study was performed using iron(II) sulphate, being the most widespread compound for reducing Cr(VI) to Cr(III)), and sulphates of tin(II) and manganese(II). The influence of the latter one on the cement hydration is still little recognized. The sulphates were introduced at various concentrations to cement prepared by grinding the Portland cement clinker with gypsum. Apart from the studies on the effectiveness of the reduction of chromium(VI) due to the various metal sulphates, a series of calorimetric tests was also carried out, showing in the continuous way a course of the hydration process. Moreover, the assessment of characteristics of the rheological properties of cement mix and the ionic conductivity was studied in a cement slurry. The standard water consistency, and both initial and final setting times of cement grouts doped with 1% metal sulphates were defined. The results clearly show the changes that take place during the hydration of cement doped with sulphates of iron, tin and manganese, when compared to the cement with no additives. These changes affect strength of the hydrated material.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono badanie podatności na hydratację spiekanych i topionych kruszyw ogniotrwałych na bazie związku CaZrO3 oraz układu CaZrO3-MgO, stosowanych do produkcji zasadowych materiałów ogniotrwałych. Skład fazowy badanych kruszyw wyznaczono metodą XRD. Badanie hydratacji przeprowadzono w autoklawie, zgodnie z normą ASTM C 544-92 w warunkach hydrotermalnych w temperaturze 162 °C i przy odpowiadającym jej ciśnieniu autogenicznym pary wodnej. Po autoklawizacji próbki poddano analizie fazowej XRD, termicznej DTA/TG oraz przeprowadzono obserwacje mikroskopowe SEM/EDS. Badania wykazały, że skład fazowy i mikrostruktura kruszyw, ukształtowane podczas jego wytwarzania, mają zasadniczy wpływ na podatność na hydratację. Kruszywa topione, a także zasobniejsze w cyrkonian wapnia oraz uboższe w tlenek magnezu wykazują większą odporność na działanie wody w porównaniu do kruszyw spiekanych.
EN
This work presents a hydration test of sintered and fused refractory aggregates based on CaZrO3 and the CaZrO3-MgO system. The phase composition of starting materials was identified by X-ray powder diffractometry. The hydration test was carried out in an autoclave, according to ASTM 544-92 at a temperature of 162 °C under an autogenous saturated water vapour pressure. After-hydration, the samples were analyzed by the XRD, and DTA/TG methods. The microstructure was observed using a scanning electron microscope combined with an energy-dispersive X-ray spectrometer (SEM/EDS). The results showed that the phase composition and microstructure of aggregates, that were produced during heat treatment, play a key role in controlling their susceptibility to hydration. The fused aggregates and those enriched with calcium zirconate, and impoverished with MgO were found to be less prone to hydration in comparison to the sintered ones.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.