Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 234

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Obecnie na całym świecie poszukuje się źródeł, z których można wytworzyć energię odnawialną. Jednym z takich czynników mogą być ścieki. W niniejszym artykule przedstawiono, jak można odzyskać ciepło ze ścieków na przykładzie niewielkiej oczyszczalni, pracującej na terenie województwa świetokrzyskiego. Dokonano analizy temperatury ścieków znajdujących się w reaktorze, w kanalizacji oraz temperatury otoczenia, dla każdego miesiąca. Przedstawiono zasadę działania pomp ciepła. Następnie policzono ilość energii cieplnej, jaka może być odzyskana ze ścieków dla każdego miesiąca. Pracę podsumowano odpowiednimi wnioskami.
EN
Currently, sources from which renewable energy could be generated are being sought worldwide. One of these sources could be wastewater. This article shows how heat can be recovered from wastewater, using a small wastewater treatment plant in Świetokrzyskie voivodeship as an example. It analyses the temperature of wastewater in the reactor, in the sew- age system and the ambient temperature for each month. The principle of heat pump operation was presented. Then, the amount of heat energy that can be recovered from wastewater was calculated for each month. The work was summarised with a conclusion.
PL
W celu zminimalizowania zapotrzebowania na energię w procesie obróbki powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosuje się, zależnie od wymagań dotyczących jakości powietrza, odzysk ciepła poprzez: recyrkulację, wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, wymiennik glikolowy lub rurki cieplne. Pomimo kosztów montażu wyposażenia regulacyjnego, każdy układ odzysku ciepła powinien mieć możliwość regulacji, ponieważ w praktyce do 30–40% czasu pracy centrali wentylacyjnych może zachodzić w warunkach, w których odzyskiwana ilość ciepła przekracza zapotrzebowanie. Brak regulacji umożliwiającej zredukowanie stopnia odzysku ciepła oznaczałby konieczność dodatkowego schładzania powietrza, co zwiększałoby koszty eksploatacyjne.
PL
W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a także regulacja ciśnienia i strumienia powietrza. Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji jest uzyskanie wymaganych strumieni powietrza we wszystkich jej przewodach i urządzeniach przy możliwie niskim zużyciu energii.
4
Content available Utilization of Process Wastewater Heat
EN
This papers presents the results of computation of two heat exchangers used for heat utilization of industrial wastewater generated in a refined fiberboard production plant. The basic task was to cool wastewater to a temperature of approximately 40ºC enabling efficient centrifugation of suspended matter at the stage of wastewater pretreatment. A shell-and-tube heat exchanger with the power of 473 kW for water heating was developed for heating the production hall. A cross-flow exchanger was also developed for heating ventilation air in the boiler room building, power of which is 1703 kW. Thermal and hydraulic computation was performed, the required heat exchange surface was selected, the main structural characteristics of both exchangers were determined.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń dwóch wymienników ciepła typu służących do utylizacji ciepła ścieków przemysłowych powstających w zakładzie do produkcji uszlachetnionych płyt pilśniowych. Zadaniem podstawowym było schładzanie ścieków do temperatury ok. 40ºC umożliwiającej sprawne odwirowanie zawieszonych substancji na etapie wstępnego podczyszczania ścieków. Opracowano wymiennik płaszczowo-rurowy podgrzewający wodę na cele ogrzewania hali produkcyjnej o mocy 473 kW. Opracowano również wymiennik krzyżowy na cele podgrzania powietrza wentylacyjnego w budynku kotłowni, którego moc wynosi 1703 kW. Wykonano obliczenia cieplne i hydrauliczne, dobrano wymaganą powierzchnię wymiany ciepła, określono główne charakterystyki konstrukcyjne obu wymienników.
EN
The paper presents energy and exergy analysis of a typical dwelling ventilation system with heat recovery for Ukrainian climatic conditions using a quasi-steady state approach over 24-hour time-steps. Evaluation of such systems on the base of the first law of thermodynamics demonstrates that heat recovery is beneficial for the whole variety of operational modes. Such methodology identifies as a thermodynamic inefficiency only energy losses to the surroundings with the exhaust air. The exergy-based analysis can detect additional inefficiencies due to irreversibilities within the components of the system. As a result the exergetic investigations show that for the ventilation systems there are operating conditions for which heat recovery increases exergy of fuel expended to provide the ventilation air compared to cases without bringing any recovery of heat and additional power consumption to drive the air flow by the fans. For the specified system, in case of switching ventilation unit to the operation mode of lower values of spent fuel exergy it is possible to provide annual saving of the primary energy sources from 5 to 15%.
PL
W pracy przedstawiono analizę energetyczną i egzergetyczną typowego systemu wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła dla ukraińskich warunków klimatycznych z zastosowaniem podejścia quasi-stabilnego w 24-godzinnych krokach czasowych. Ocena takich systemów w oparciu o pierwsze prawo termodynamiki wykazuje, że odzysk ciepła jest korzystny dla całego szeregu trybów pracy. Taka metodologia identyfikuje jako nieefektywne termodynamicznie tylko straty energii do otoczenia wraz z powietrzem wylotowym. Analiza egzergetyczna może wykryć dodatkowe nieefektywności wynikające z nieodwracalności elementów systemu. W rezultacie badania egzergetyczne wykazują, że w systemach wentylacyjnych występują warunki pracy, dla których odzysk ciepła zwiększa egzergię paliwa zużytego do dostarczenia powietrza wentylacyjnego w porównaniu do przypadków, w których nie występuje żaden odzysk ciepła i dodatkowe zużycie energii elektrycznej do napędzania przepływu powietrza przez wentylatory. Dla określonego systemu, w przypadku przełączenia urządzenia wentylacyjnego na tryb pracy o niższych wartościach egzergii zużytego paliwa możliwe jest zapewnienie rocznych oszczędności pierwotnych źródeł energii od 5 do 15%.
PL
Systemy ciepłownicze w Europie ewoluują w różnych kierunkach. Oprócz rozwoju wielkości systemów, następuje także zmiana podejścia do tego, czym w zasadzie jest taki system ciepłowniczy, z jakich źródeł ciepła korzysta, jakich ma odbiorców i co tak naprawdę te systemy sprzedają.
PL
Energia w ujęciu ogólnym niezbędna jest do funkcjonowania każdego sektora przemysłu. W mniejszym lub większym stopniu potrzebują jej także gospodarstwa domowe. Bez względu na fakt, czy chodzi o elektryczność, czy ciepło, dostęp do tego rodzaju mediów jest niezwykle istotny. Zakłady, takie jak huty, odlewnie, cementownie, rafinerie, elektrownie oraz wiele innych powinni być wyposażone w wysokiej jakości systemy służące odzyskiwaniu ciepła.
8
Content available remote Energy efficiency modernizations at the industrial plant: a case study
EN
In the present era of continually increasing energy demand, Europe faces many challenges, such as high and unstable energy prices, growing global energy demand, increasing threat of climate change, sluggish progress within energy efficiency and issues related to increasing demand for the use of renewable energy sources. It is desirable to seek opportunities to use energy consumed most reasonably, thus ensuring continuous improvement of energy efficiency in the industry. The scope of the research includes reviewing studies in this matter and analysing the most beneficial solutions for the plant. The work aims to assess possible undertakings to modernise the energy management of an industrial plant on the example of Bulten Poland S.A. rationally and profitably for the plant. The work contains an analysis of the profitability of the potentially most beneficial solutions in terms of improving the energy efficiency of the plant. Mentioned in the article solutions, aiming increasing energy efficiency, helped become the plant independent within heating up facilities. Total heat recovery potential in amount of 18 965 GJ is motivation for further activities. This is a great opportunity to reduce significantly carbon footprint (replacing lightening into LED technology reduced CO2 by 206.3 Mg/year) and be more competitive on the market by reducing costs of product.
EN
The work is devoted to modelling Twin Fresh ventilator efficiency. The main aim is to simulate heat exchanged in a heat regenerator in variable conditions. The mathematical model is based on Navier-Stokes equations for laminar flow. The model is designed to achieve an adequate time for calculation and sufficient precision. The results show high efficiency of heat recovery in the order of 97.4%.
PL
Tematem artykułu jest analiza porównawcza i próba określenia, który z omawianych typów wentylacji jest najkorzystniejszy w przypadku budynków jednorodzinnych. We wstępie przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Starano się przybliżyć jej współczesne problemy wynikające głównie z braku wystarczającego nawiewu świeżego powietrza. Druga część artykułu poświęcona jest analizie porównawczej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła przy uwzględnieniu trzech kryteriów: kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń i zapotrzebowania na energię na cele grzewcze. Przedmiotem badań był projekt budynku jednorodzinnego o powierzchni 185 m2. W pracy wykorzystano wykonane przez autorkę kosztorysy budowy systemów wentylacyjnych aktualne na rok 2018, dane pomiarowe z wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The paper presents a comparative analysis and an attempt to determine which of the analyzed types of ventilation is the most advantageous for single-family buildings. At first basic information on ventilation systems used in residential buildings is presented. Attempts have been made to bring its contemporary problems, resulting mainly from the lack of sufficient fresh air supply. The second part of the article is devoted to the comparative analysis of gravitational and mechanical ventilation with heat recovery system taking into account 3 criteria: investment and operating costs, quality of the air supplied to rooms and energy demand for heating purposes. The subject of the research was the design of a single-family building with an area of 185 m2. The paper uses the author’s cost estimates of the construction of ventilation systems valid for 2018, measurement data from the provincial Inspectorate of Environmental Protection in Poznan as well as the methodology of determining the energy performance of buildings.
EN
Modern livestock facilities necessary in the production of milk, meat or other animal products should be constructed with environmental protection in mind, while ensuring high quality of production and animal welfare. The high level of mechanization in modern dairy farms, including automated and robotic processes, allows obtaining high quality raw material (e.g. milk), and significantly increasing labor and production efficiency. In addition, the use of photovoltaic (PV) panels, heat recovery from milk and obtaining biogas from the manure fermentation process, contributes to large energy savings on the farm. Excess of natural fertilizers, which are an animal byproduct, can be used as a substrate for methane fermentation. The presented examples of obtaining renewable energy allow improving the economic efficiency of animal production. They also ensure appropriate environmental conditions through the innovative management of natural fertilizers.
PL
Nowoczesne obiekty inwentarskie niezbędne w procesie produkcji mleka, mięsa lub innych produktów, powinny uwzględniać uwarunkowania związane z ochroną środowiska przy zapewnieniu wysokiej jakości produkcji oraz uwzględnieniu dobrostanu zwierząt. Wysoki poziom mechanizacji w nowoczesnych oborach krów mlecznych, w tym automatyzacja i robotyzacja, umożliwiają pozyskanie surowca (np. mleka) o wysokiej jakości, a także pozwalają na znaczący wzrost wydajności pracy i produkcji. Dodatkowo zastosowanie paneli fotowoltaicznych, odzysku ciepła z mleka oraz pozyskiwania biogazu z procesu fermentacji, przyczynia się do dużych oszczędności na energii w gospodarstwie. Nadmiar nawozów naturalnych, powstających w wyniku produkcji zwierzęcej, może być wykorzystywane jako substrat do fermentacji metanowej. Przedstawione w pracy przykłady pozyskania energii odnawialnej umożliwiają poprawienie efektywności ekonomicznej produkcji zwierzęcej, a także zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez innowacyjną gospodarkę nawozami naturalnymi.
PL
Wykorzystanie ciepła ze źródeł odpadowych stało się jednym z nowocześniejszych i efektywniejszych sposobów dbania o energię i ochronę środowiska. Coraz uboższe zasoby paliw kopalnych oraz zwiększające się zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem współczesnej energetyki. Możliwym rozwiązaniem tych problemów jest rozwój technik pozwalających odzyskiwać energię np. z tzw. ścieków szarych.
EN
Waste heat utilization is emerged as one of the most modern and effective ways of energy and environment protection. Decreasing fossil fuels reserves and growing air pollution are main current problems in energy sector. One possible solution is the development of systems for heat recovery from so called grey sewage.
PL
Wentylacja mechaniczna może być wykonana jako centralna lub zdecentralizowana. Stosowanie systemów centralnych wymaga dużej ilości miejsca na prowadzenie kanałów oraz sporych nakładów finansowych (projekt i wykonanie). Alternatywą może się stać system wentylacji zdecentralizowanej, np. mini centrale ścienne z wymiennikami do odzysku ciepła lub jednorurowe systemy wentylacyjne z ceramicznym wymiennikiem akumulacyjnym do odzysku ciepła. Obecnie zastosowanie tych urządzeń jest ograniczone z uwagi na niespełnienie przez zintegrowaną czerpnio-wyrzutnię ścienną wymagań warunków technicznych [16] odnośnie do wzajemnej lokalizacji otworów czerpni i wyrzutni. W artykule przedstawiono przykładową budowę i zasadę działania rekuperatorów ściennych, przeprowadzono przegląd przepisów prawa pod kątem możliwości ich stosowania oraz omówiono wyniki badań mających na celu ocenę mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w tego typu urządzeniach. Wyniki badań pokazują, że do zawracania powietrza wywiewanego do pomieszczenia nie dochodzi w trakcie typowej pracy tych urządzeń. Z kolei ich stosowanie może zapewnić właściwą jakość powietrza, szczególnie w budynkach już istniejących, a zatem powinny być one zdaniem autorów dopuszczone do powszechnego stosowania jako niezbędne do osiągnięcia standardu budynków nZEB.
EN
Mechanical ventilation can be constructed as centralized or decentralized system. The use of central systems requires a large amount of space for conducting channels and large financial expenses (design + implementation). An alternative might be a decentralized ventilation system might be an alternative, eg mini wall-units with heat exchangers or one-pipe ventilation systems with a ceramic heat exchanger. Currently, their use is limited, due to the failure of the integrated wall intake-outlet element to meet the requirements of the technical conditions [16] regarding the mutual location of those. This article presents the construction and principle of operation of wall recuperators, a review of the polish law in terms of their applicability and discusses the results of tests to assess the mixing of supply and exhaust air streams in an integrated intake-outlet element. The test results show that during typical operation of the devices there the air does not go back to the room. In turn, their use can ensure proper air quality, especially in existing buildings, and therefore they should be approved for general use according to the authors.
PL
Artykuł zawiera przegląd informacji na temat możliwości wykorzystania organicznych obiegów Rankine’a (ORC) do konwersji nisko- i średniotemperaturowego ciepła odpadowego w energię elektryczną. Przedstawiono rynek urządzeń ORC, obszar ich zastosowań, producentów oraz podstawowe parametry techniczne systemów do odzysku ciepła opartych na organicznych obiegach Rankine’a. Omówiono budowę i zasadę działania obiegu ORC, problemy związane z doborem czynnika roboczego i maszyny ekspansyjnej - kluczowe z punktu widzenia dopasowania urządzenia do rodzaju i parametrów źródła ciepła. Przedstawiono również orientacyjne koszty urządzeń ORC, jak również możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW w instalacje wykorzystujące ORC do poprawy efektywności energetycznej.
EN
The article contains an overview of Organic Rankine Cycles (ORC) used to convert low and medium temperature waste heat into electric power. The market of ORC devices, the area of their applications, producers and basic technical parameters of heat recovery systems based on Organic Rankine cycles are presented. The ORC structure and principle of operation were discussed. The problem of working fluid selection and the expansion machine features were also considered as they are relevant to adjust the ORC device to the kind and parameters of the heat source. The approximate costs of ORC modules were also presented as well as the possibility of obtaining co-financing for investments from the NFOŚiGW funds into installations using ORC to improve energy efficiency.
PL
Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w termomodernizowanych domach może skutkować osiągnięciem znaczących oszczędności energii. Daje to również możliwość osiągnięcia standardu niemal zeroenergetycznego.
PL
Poprawne działanie instalacji wentylacji i klimatyzacji zależy od wielu czynników. Na początkowym etapie ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i zwymiarowanie poszczególnych elementów wyposażenia instalacji, a następnie poprawne jej wykonanie. Wielu użytkowników instalacji wentylacji i klimatyzacji zaniedbuje jednak kolejny istotny element, którym jest odpowiednie serwisowanie i czyszczenie instalacji. W artykule porównano efektywność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej wyposażonej w wymiennik krzyżowy dla dwóch stanów jego czystości. Badania przeprowadzono na stanowisku znajdującym się w Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych badań określono wzrost efektywności odzysku ciepła dla badanego wymiennika krzyżowego po jego czyszczeniu.
EN
Proper ventilation and air conditioning systems working depends on many factors. At the beginning it is very important to perform design each elements of the system. Next important step is construction of the installation. Many users neglect another important element, which is proper servicing and cleaning of the elements of the installation. In the article are presented heat recovery efficiency measurements conducted for air handling unit with cross-flow heat exchanger. Two different cleanliness are considered. Everything were made on research station in Laboratory of Ventilation and Air-Conditioning in Faculty of Mining and Geoengineering at AGH University in Krakow. At the beginning were conducted measurements for dirty cross-flow heat-exchanger. Next the heat exchanger were cleaned, and the same measurements were conducted. According to the achieved results the increase of heat recovery efficiency after heat exchanger cleaning were described.
PL
W artykule przedstawiono subiektywne spostrzeżenia autora oraz przykład rozwiązania zdecentralizowanego, zintegrowanego urządzenia wentylacyjno-chłodząco-ogrzewczego o kompaktowej konstrukcji i minimalnej głębokości, które może zastąpić wszystkie tradycyjne elementy systemów klimatyzacji. Rozwiązanie takie pozwala na wentylację z odzyskiem ciepła, nawiew powietrza świeżego, usuwanie powietrza zużytego, chłodzenie i grzanie, przy czym siłą napędową jest powietrze pierwotne płynące przez jednostkę. Na skutek nowego podejścia do projektowania urządzenie przy minimalnej ilości powietrza pierwotnego umożliwia pełne pokrycie strat ciepła i asymilację zysków ciepła.
EN
The article presents subjective author’s point of view and example of decentralized, integrated HVAC unit. It replaces all of components HVAC systems in one compact unit with ultrathin casing. The unit functions are: ventilation with heat recovery, supplying of fresh air, extract used air, cooling and heating with fresh air that is impellent of unit. The new idea of designing units causes that unit can cover and assimilate all heat losses and cooling load with minimum fresh air supplied by unit.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analiz, jakimi objęto dwa warianty systemu odzysku ciepła odpadowego, powstałego w wyniku procesu zestudzenia wody technologicznej w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka”. W przypadku obu wariantów za nadrzędny cel stawia się chłodzenie wody technologicznej wykorzystywanej przez kopalnię do chłodzenia maszyn górniczych (silniki, kombajny, strugi i inne urządzenia infrastruktury podziemnej). W trakcie opracowywania pierwszej koncepcji przeanalizowano istniejący układ wody technologicznej, dokonano przeglądu dostępnych komercyjnie urządzeń, które mogły zostać użyte do budowy instalacji schładzania wody technologicznej. Drugi wariant instalacji zakładał modyfikację wariantu bazowego w celu umożliwienia odzyskiwania części ciepła odpadowego z procesu chłodzenia. Na podstawie przekazanych przez Użytkownika danych historycznych obejmujących temperatury otoczenia, temperatury wody technologicznej i jej przepływy dobrano urządzenia i oszacowano orientacyjny koszt schładzania 1 m3 wody oraz w przypadku wariantu drugiego dodatkowo koszt wytworzenia 1 GJ ciepła użytkowego.
EN
The article presents the results of analyses of two variants of the waste heat recovery system resulting from the process of water cooling in the “Lubelski Węgiel Bogdanka” coal mine. In the case of both variants, the primary objective is to cool process water used by the coal mine to cool mining machinery (engines, harvesters, ploughs and other underground infrastructure equipment). During the development of the first variant, the existing system of process water was analysed and the commercially available equipment that could be used to construct a process water cooling system was reviewed. The second variant is modification of the first variant to enable the recovery of part of the waste heat from the cooling process. On the basis of historical data provided by the User, covering ambient temperatures, process water temperature and its flows, the devices were selected and the approximate cost of cooling 1 m3 of water and, in the case of the second variant, the additional cost of generating 1 GJ of usable heat was estimated.
PL
Spełnienie obowiązujących przepisów w zakresie energochłonności budynków staje się nie lada wyzwaniem już teraz, nie mówiąc o standardach, które będą obowiązywać od 2021 r. System odzysku ciepła z wody szarej to prosty sposób, aby dodatkowo zaoszczędzić energię i znacząco poprawić bilans energetyczny budynku.
20
EN
The purpose of this article was to discuss the use of adsorption chillers for waste heat recovery. The introduction discusses the need to undertake broader measures for the effective management of waste heat in the industry and discusses the benefits and technical problems related to heat recovery in industrial plants. In addition, heat sources for adsorption chillers and their application examples were described. The principle of operation of adsorption chillers is explained in the next chapter. Heat sources for adsorption chillers are indicated and their application examples are described. The above considerations have allowed the benefits and technical obstacles related to the use of adsorption chillers to be highlighted. The currently used adsorbents and adsorbates are discussed later in the article. The main part of the paper discusses the use of adsorption chillers for waste heat management in the glassworks. The calculations assumed the natural gas demand of 20.1 million m3 per year and the electricity demand of 20,000 MWh/year. As a result of conducted calculations, a 231 kW adsorption chiller, ensuring the annual cold production of 2,021 MWh, was selected. The economic analysis of the proposed solution has shown that the investment in the adsorption chiller supplied with waste heat from the heat recovery system will bring significant economic benefits after 10 years from its implementation, even with total investment costs of PLN 1,900,000. However, it was noted that in order to obtain satisfactory economic results the production must meet the demand while the cost of building a heat recovery system shall not exceed PLN 1 million.
PL
Celem artykułu było rozważenie problemu zagospodarowywania ciepła odpadowego przy wykorzystaniu chłodziarek adsorpcyjnych. Na początku wskazano genezę potrzeby podjęcia szerszych działań na rzecz efektywnego zagospodarowywania ciepła odpadowego w przemyśle oraz omówiono korzyści i problemy techniczne związane z odzyskiem ciepła w zakładach przemysłowych. W następnym rozdziale objaśniono zasadę działania chłodziarek adsorpcyjnych. Z kolei wskazano źródła ciepła dla chłodziarek adsorpcyjnych oraz opisano ich przykładowe zastosowania. Powyższe rozważania pozwoliły na uwypuklenie korzyści i barier technicznych związanych z wykorzystywaniem adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych. W następnej części pracy scharakteryzowano stosowane obecnie adsorbenty i adsorbaty. W zasadniczej części pracy przeprowadzono analizę wykorzystania chłodziarek adsorpcyjnych do zagospodarowania ciepła odpadowego w hucie szkła. W obliczeniach rozważono przykładową hutę szkła, której zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi 20,1 mln m3/rok, a zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 20 000 MWh/rok. W efekcie przeprowadzonych kalkulacji dobrano chłodziarkę adsorpcyjną o mocy 231 kW, która zapewni roczną produkcję chłodu wynoszącą 2021 MWh. Analiza ekonomiczna zaproponowanego rozwiązania wykazała, że inwestycja w chłodziarkę adsorpcyjną zasilaną ciepłem odpadowym z instalacji odzysku ciepła przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne po 10 latach od jej zrealizowania nawet przy sumarycznych nakładach inwestycyjnych wynoszących 1 900 000 zł. Zaznaczono jednak, że uzyskanie tak zadawalających wyników ekonomicznych będzie możliwe tylko wtedy, gdy w hucie szkła będzie zapewniony ciągły odbiór chłodu, a koszt budowy instalacji odzysku ciepła nie przekroczy 1 mln zł.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.